IBPB-2-2/4511-15/16/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym
IBPB-2-2/4511-15/16/MZMinterpretacja indywidualna
 1. plan
 2. pochodne instrumenty finansowe
 3. program motywacyjny
 4. rozliczanie (rozliczenia)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz ? 5 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzialajacy w imieniu Ministra Finansow, stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data otrzymania 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie skutkow podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym .

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle:

Spolka X Sp. z o.o. (dalej: ?Spolka?) zamierza wprowadzic program motywacyjny (dalej: ?Program?), w ramach ktorego wyzsza kadra nadzorujaca i zarzadzajaca oraz kluczowa kadra kierownicza wykonujaca swoje obowiazki w ramach umowy o prace, w tym wchodzaca w sklad zarzadu, badz pelniaca funkcje prokurentow, wskazana w drodze uchwaly zarzadu Spolki (dalej: ?Uprawnieni?), bedzie uprawniona do nabycia warunkowego prawa do dodatkowych swiadczen pienieznych uzaleznionego od wynikow finansowych Spolki. Wnioskodawca bedzie jednym z uprawnionych.

Celem programu ma byc motywowanie Uprawnionych do podejmowania osobistych staran majacych na celu maksymalizacje zyskow lub innych wybranych wskaznikow ekonomicznych Spolki.

Program bedzie obowiazywal bezterminowo. W celu realizacji Programu, Spolka bedzie przedstawiac Uprawnionym w terminie 15 dni przed rozpoczeciem kazdego kwartalu, oferte nabycia pochodnych instrumentow finansowych. Oferta bedzie wazna 7 dni od momentu jej zlozenia i kierowana bedzie wylacznie do Uprawnionych. W razie smierci Uprawnionych oferta przestanie byc wiazaca.

W wyniku przyjecia oferty Uprawnieni nabeda od Spolki, na podstawie odrebnej umowy sprzedazy, po cenie 1 zloty kazdy, warunkowe prawo do otrzymania rozliczenia pienieznego uzaleznionego od wysokosci wskaznika finansowego Spolki za dany kwartal (dalej: ?pochodny instrument finansowy?).

Prawo do swiadczenia (rozliczenia pienieznego) wynikajacego z pochodnego instrumentu finansowego bedzie uzaleznione od spelnienia sie warunku przyszlego i niepewnego. Warunek polegal bedzie na osiagnieciu przez Spolke okreslonej wartosci wskaznika ?Marzy ze sprzedazy brutto w ujeciu procentowym? (instrument bazowy, dalej: ?MB?) w danym kwartale. Wskaznik MB ustalany bedzie na podstawie stosunku kwartalnych lacznych przychodow ze sprzedazy netto Spolki pomniejszonych o wartosc sprzedanych towarow w danym kwartale do kwartalnych lacznych przychodow ze sprzedazy netto Spolki.

Osiagniecie przez Spolke okreslonej wartosci wskaznika, ktory bedzie dawal prawo do uzyskania przez Uprawnionych rozliczenia pienieznego, zostanie stwierdzone przez Zarzad Spolki na podstawie dokumentow ksiegowych w terminie do 7 dni od uplywu kwartalu roku kalendarzowego.

W przypadku ziszczenia sie warunkow uprawniajacych do uzyskania rozliczenia pochodnych instrumentow finansowych Spolka zrealizuje swiadczenie wynikajace z pochodnych instrumentow finansowych w terminie 15 dni od zakonczenia danego kwartalu roku kalendarzowego. Rozliczenie kazdego instrumentu finansowego bedzie jednorazowe.

W przypadku braku ziszczenia sie warunkow uprawniajacych do uzyskania rozliczenia pochodnych instrumentow finansowych warunkowe prawo Uprawnionego do rozliczenia wygasa i Uprawniony nie bedzie mial mozliwosci uzyskania zadnego swiadczenia zwiazanego z nabytym pochodnym instrumentem finansowym.

Ziszczenie sie przyszlego i niepewnego warunku, tj. osiagniecie przez Spolke wskaznika MB w okreslonej wartosci, zaktualizuje roszczenie Uprawionego, ktory uprzednio nabyl pochodny instrument finansowy, do otrzymania swiadczenia pienieznego.

Otrzymanie swiadczenia pienieznego wynikajacego z rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego nie bedzie uzaleznione od pozostawania przez Uprawnionych w stosunku pracy badz zlecenia wzgledem Spolki.

Uprawnieni nie beda mieli mozliwosci zbycia ani przeniesienia jakichkolwiek praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych na rzecz osob trzecich.

Nabyte przez Uprawnionych warunkowe prawo do otrzymania w przyszlosci rozliczenia pienieznego w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym, stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiazku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W zwiazku z powyzszym zdarzeniem zadano nastepujace pytanie.

Czy ewentualne przysporzenie majatkowe uzyskiwane przez Wnioskodawce z tytulu uczestnictwa w Programie, a wynikajace z realizacji prawa do otrzymania kwoty rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego zdefiniowanego w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych powinno byc zakwalifikowane, jako przychod z kapitalow pienieznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i rozliczane zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przysporzenie majatkowe uzyskiwane przez Wnioskodawce z tytulu uczestnictwa w Programie, a wynikajace z realizacji prawa do otrzymania kwoty rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego zdefiniowanego w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych powinno byc zakwalifikowane jako przychod z kapitalow pienieznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy i rozliczane zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) ? jednym ze zrodel przychodow sa kapitaly pieniezne i prawa majatkowe. Natomiast na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ? przychodami z kapitalow pienieznych sa m.in. przychody z odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych.

Pochodne instrumenty finansowe zdefiniowane zostaly przez ustawodawce w art. 5a pkt 13 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem pochodnymi instrumentami finansowymi sa instrumenty finansowe, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wylaczeniem tytulow uczestnictwa w instytucjach wspolnego inwestowania oraz instrumentow rynku pienieznego.

Natomiast na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 (winno byc art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instrumentami finansowymi sa m.in. niebedace papierami wartosciowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stope procentowa, inne instrumenty pochodne, ktorych instrumentem bazowym jest papier wartosciowy, waluta, stopa procentowa, wskaznik rentownosci lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaznik finansowy, ktore sa wykonywane przez dostawe lub rozliczenie pieniezne.

Instrumenty pochodne zdefiniowane zostaly takze w ? 3 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegolowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentow finansowych, zgodnie z ktorym instrument pochodny to instrument finansowy, ktorego:

 1. wartosc jest zalezna od zmiany wartosci instrumentu bazowego, to jest okreslonej stopy procentowej, ceny papieru wartosciowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stop, oceny wiarygodnosci kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkosci i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia zadnych wydatkow poczatkowych albo wartosc netto tych wydatkow jest niska w porownaniu do wartosci innych rodzajow kontraktow, ktorych cena podobnie zalezy od zmiany warunkow rynkowych, i
 3. rozliczenie nastapi w przyszlosci.

W zwiazku z powyzszym wyjasnieniem oraz majac na wzgledzie to, co wskazala Spolka (winno byc co wskazal Wnioskodawca) w stanie faktycznym (winno byc zdarzeniu przyszlym):

 • realizacja prawa z pochodnego instrumentu finansowego bedzie polegala na rozliczeniu pienieznym dokonanym w przyszlosci pomiedzy Uprawnionymi, ktorzy nabeda pochodne instrumenty finansowe a Spolka,
 • wartosc swiadczenia na rzecz Uprawnionych bedzie uzalezniona od wartosci instrumentu bazowego,
 • instrumentem bazowym dla pochodnego instrumentu finansowego bedzie wskaznik finansowy (MB) okreslony na podstawie informacji zawartych w kwartalnych podsumowaniach wynikow Spolki i stwierdzany przez Zarzad Spolki,
 • pochodne instrumenty finansowe nabywane przez Uprawnionych od Spolki beda stanowic pochodne instrumenty finansowe, o ktorych mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Rozliczenie pieniezne wynikajace z realizacji pochodnych instrumentow finansowych, bedzie stanowilo przychod z realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Przychod uzyskany przez Wnioskodawce (bedacego jednym z Uprawnionych), kwalifikowany do przychodow z realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, bedzie podlegal opodatkowaniu stawka 19% stosownie do art. 30b ust. 1ww. ustawy.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach Ministra Finansow wydanych w podobnych stanach faktycznych. Przykladowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lipca 2015 r., Znak: IBPB-2-2/4511-111/15/HS,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z 21 lipca 2015 r., Znak: IPTPB2/4511-257/15-2/PK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lipca 2015 r., Znak: IBPB-2-2/4511-30/15/JG.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ? opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W mysl art. 11 ust. 1 ww. ustawy ? przychodami, z zastrzezeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

W mysl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy ? jednym ze zrodel przychodow sa m.in. kapitaly pieniezne i prawa majatkowe, w tym odplatne zbycie praw majatkowych innych niz wymienione w pkt 8 lit. a)?c).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ? za przychody z kapitalow pienieznych uwaza sie przychody z odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych.

Z kolei stosownie do tresci art. 17 ust. 1b ww. ustawy - za date powstania przychodu z tytulu realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych uwaza sie moment realizacji tych praw.

W mysl art. 5a pkt 13 ustawy ? ilekroc w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych oznacza to instrumenty finansowe, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wylaczeniem tytulow uczestnictwa w instytucjach wspolnego inwestowania oraz instrumentow rynku pienieznego.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) ? instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy sa niebedace papierami wartosciowymi:

 1. tytuly uczestnictwa w instytucjach wspolnego inwestowania,
 2. instrumenty rynku pienieznego,
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stope procentowa, inne instrumenty pochodne, ktorych instrumentem bazowym jest papier wartosciowy, waluta, stopa procentowa, wskaznik rentownosci lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaznik finansowy, ktore sa wykonywane przez dostawe lub rozliczenie pieniezne,
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stope procentowa oraz inne instrumenty pochodne, ktorych instrumentem bazowym jest towar i ktore sa wykonywane przez rozliczenie pieniezne lub moga byc wykonane przez rozliczenie pieniezne wedlug wyboru jednej ze stron,
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, ktorych instrumentem bazowym jest towar i ktore sa wykonywane przez dostawe, pod warunkiem, ze sa dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, ktorych instrumentem bazowym jest towar, ktore moga byc wykonane przez dostawe, ktore nie sa przeznaczone do celow handlowych i wykazuja wlasciwosci innych pochodnych instrumentow finansowych,
 7. instrumenty pochodne dotyczace przenoszenia ryzyka kredytowego,
 8. kontrakty na roznice,
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczace stop procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszace sie do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnien do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, ktore sa wykonywane przez rozliczenie pieniezne albo moga byc wykonane przez rozliczenie pieniezne wedlug wyboru jednej ze stron, a takze wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszace sie do aktywow, praw, zobowiazan, indeksow oraz innych wskaznikow, ktore wykazuja wlasciwosci innych pochodnych instrumentow finansowych.

Wedlug art. 3 pkt 28a tej ustawy ? przez instrumenty pochodne nalezy rozumiec opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majatkowe, ktorych cena zalezy bezposrednio lub posrednio od ceny lub wartosci instrumentow finansowych, walut stop procentowych, rentownosci, indeksow finansowych, wskaznikow finansowych, towarow, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomow emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a takze innych aktywow, praw, zobowiazan, indeksow lub wskaznikow (instrumentow bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczace przenoszenia ryzyka kredytowego.

Z kolei zgodnie z ? 3 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegolowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentow finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 ze zm.) ? instrument pochodny, instrument finansowy, to taki, ktorego:

 1. wartosc jest zalezna od zmiany wartosci instrumentu bazowego, to jest okreslonej stopy procentowej, ceny papieru wartosciowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stop, oceny wiarygodnosci kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkosci i
 2. nabycie nie powoduje poniesienia zadnych wydatkow poczatkowych albo wartosc netto tych wydatkow jest niska w porownaniu do wartosci innych rodzajow kontraktow, ktorych cena podobnie zalezy od zmiany warunkow rynkowych, i
 3. rozliczenie nastapi w przyszlosci.

Cecha pochodnych instrumentow finansowych jest to, ze ich wartosc uzalezniona jest od wartosci instrumentow bazowych, do ktorych moga nalezec roznego rodzaju wskazniki w tym wskazniki finansowe. Instrument pochodny bedzie wiec realizowany przez rozliczenie pieniezne, ktorego wartosc calkowicie zalezy od wartosci wskaznikow finansowych.

Z wniosku wynika, ze Spolka X Sp. z o.o. (dalej: ?Spolka?) zamierza wprowadzic program motywacyjny (dalej: ?Program?), w ramach ktorego wyzsza kadra nadzorujaca i zarzadzajaca oraz kluczowa kadra kierownicza wykonujaca swoje obowiazki w ramach umowy o prace, w tym wchodzaca w sklad zarzadu, badz pelniaca funkcje prokurentow, wskazana w drodze uchwaly zarzadu Spolki (dalej: ?Uprawnieni?), bedzie uprawniona do nabycia warunkowego prawa do dodatkowych swiadczen pienieznych uzaleznionego od wynikow finansowych Spolki. Warunkowe prawo do otrzymania rozliczenia pienieznego Uprawnieni nabeda od Spolki na podstawie odrebnej umowy. Wnioskodawca bedzie jednym z uprawnionych. Wnioskodawca wskazal, ze nabyte przez Uprawnionych warunkowe prawo do otrzymania w przyszlosci rozliczenia pienieznego w ramach uczestnictwa w programie motywacyjnym, stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, w zwiazku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W swietle powyzszych przepisow, przychod po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momencie przyznania prawa do rozliczenia pienieznego, gdyz na tym etapie nie otrzymuje on jeszcze srodkow pienieznych ani jakichkolwiek nieodplatnych swiadczen, przyznanie ww. prawa stanowi jedynie zobowiazanie Spolki do wyplaty okreslonego swiadczenia pienieznego w przyszlosci, po zaistnieniu okreslonych warunkow. W momencie jego przyznania nie mozna stwierdzic czy jego realizacja przyniesie Uprawnionemu wymierne korzysci ekonomiczne a tym bardziej oszacowac wartosci tej korzysci. Przysporzenie, ktore otrzymuje Uprawniony w momencie przyznania prawa do otrzymania rozliczenia pienieznego jest wiec jedynie potencjalne. Tym samym samo przyznanie instrumentow pochodnych, ktorych realizacja uprawnia do otrzymania w przyszlosci swiadczenia pienieznego nie jest zrodlem przychodu dla Uczestnikow (w tym Wnioskodawcy). Uprawnienie to jest bowiem warunkowe, uzaleznione od osiagniecia przez Spolke okreslonej wartosci wskaznika ?Marzy ze sprzedazy brutto w ujeciu procentowym?. Ma wiec charakter przyszly i niepewny.

Dopiero w momencie realizacji praw wynikajacych z otrzymania pochodnych instrumentow finansowych przez Wnioskodawce mozliwe bedzie okreslenie wysokosci uzyskanego przez niego przychodu z realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, o ktorym mowa w cytowanym powyzej art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

W mysl art. 30b ust. 1 ww. ustawy ? od dochodow uzyskanych z odplatnego zbycia papierow wartosciowych lub pochodnych instrumentow finansowych, w tym z realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow, z odplatnego zbycia udzialow (akcji) oraz z tytulu objecia udzialow (akcji) za wklad niepieniezny w postaci innej niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy ? dochodem z odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych jest roznica miedzy suma przychodow uzyskanych z tytulu odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych a kosztami uzyskania przychodow, okreslonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Na podatniku, ktory uzyskal dochod (poniosl strate) z kapitalow opodatkowanych na zasadach okreslonych w art. 30b ciazy obowiazek zlozenia we wlasciwym urzedzie skarbowym zeznania wedlug ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastepujacego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w zwiazku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych). W tym samym terminie jest obowiazany do wplaty naleznego podatku wynikajacego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych).

Podsumowujac, uczestnictwo Wnioskodawcy w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po jego stronie, jako osoby uprawnionej, przychodu podlegajacego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji prawa do otrzymania kwoty rozliczenia pochodnego instrumentu finansowego. Przychod ten nalezy zakwalifikowac jako przychod z kapitalow pienieznych ? w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych ? podlegajacy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej ? zgodnie z art. 30b ustawy. Na podatniku, ktory uzyskal dochod (poniosl strate) z kapitalow opodatkowanych na zasadach okreslonych w art. 30b ciazy obowiazek zlozenia we wlasciwym urzedzie skarbowym zeznania wedlug ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku nastepujacego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w zwiazku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych). W tym samym terminie jest obowiazany do wplaty naleznego podatku wynikajacego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych).

Stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za prawidlowe.

Odnoszac sie natomiast do przywolanych przez Wnioskodawce interpretacji organow podatkowych wskazac nalezy, ze rozstrzygniecia te dotycza tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatnikow, w okreslonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszlym i tylko w tych sprawach rozstrzygniecia zostaly wydane. Natomiast organy podatkowe, mimo ze w ocenie indywidualnych spraw podatnikow posilkuja sie wydanymi rozstrzygnieciami innych organow podatkowych, to nie maja mozliwosci zastosowania ich wprost, poniewaz nie stanowia materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Krakow, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) ? w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie ? w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemna interpretacje przepisow prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie moze byc oparta wylacznie na zarzucie naruszenia przepisow postepowania, dopuszczeniu sie bledu wykladni lub niewlasciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sad administracyjny jest zwiazany zarzutami skargi oraz powolana podstawa prawna (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biala.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.