Pochodne instrumenty finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pochodne instrumenty finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

W jakim momencie dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty (wynik) związane z zawarciem i realizacją transakcji, których przedmiotem są Pochodne Instrumenty Finansowe?

Fragment:

Przedmiotowy wniosek nie dotyczy tych Pochodnych Instrumentów Finansowych, które związane są z zakupem bądź wytworzeniem środków trwałych lub zakupem wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jakim momencie dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty (wynik) związane z zawarciem i realizacją transakcji, których przedmiotem są Pochodne Instrumenty Finansowe? Zdaniem Spółki, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty (wynik) związane z zawarciem i realizacją transakcji, których przedmiotem są Pochodne Instrumenty Finansowe, dopiero w momencie faktycznego rozliczenia (realizacji) Pochodnych Instrumentów Finansowych. Jednocześnie, koszty związane z realizacją Pochodnych Instrumentów Finansowych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich potrącenia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych Spółki na koncie kosztowym. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. 1) Część ogólna W myśl art. 4a pkt 22 ustawy o PDOP, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

2018
9
gru

Istota:

Klasyfikacja przychodów i kosztów związanych z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi przychody i koszty dotyczące zysków kapitałowych i zysków operacyjnych.

Fragment:

W sprawie Wnioskodawca uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł (zyski operacyjne) W celu zabezpieczenia się m.in. przed ryzykiem związanym ze zmianami kursów wymiany walut oraz zmianami stóp procentowych Wnioskodawca korzysta z pochodnych instrumentów finansowych, które służą zabezpieczeniu przychodów lub kosztów rozliczanych w źródle przychodów z zysków kapitałowych lub z zysków operacyjnych. Pochodne instrumenty finansowe nie mają charakteru spekulacyjnego. Wnioskodawca wskazał, że mimo dokonywania oceny efektywności pochodnych instrumentów finansowych w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości godziwej zabezpieczonej pozycji lub przepływów pieniężnych związanych z zabezpieczanym ryzykiem, może okazać się, że dane zabezpieczenie jest w części nieefektywne. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynik (przychody i koszty) na realizacji pochodnych instrumentów finansowych, które zabezpieczają przychody lub koszty Wnioskodawcy z danego źródła przychodów (w tym także przychody/koszty wynikające z aktywów/zobowiązań), należy rozliczyć w tym źródle przychodów, do którego zakwalifikowaniu podlegają pozycje zabezpieczone danym instrumentem pochodnym, także w części, w której zabezpieczenie wynikające z pochodnych instrumentów finansowych było nieefektywne. Organ nie może jednak zgodzić się z tą argumentacją Wnioskodawcy, bowiem jeśli dany pochodny instrument finansowy w części faktycznie nie zabezpiecza działalności operacyjnej Wnioskodawcy, to nie może zostać uznany w całości jako zabezpieczający przychody/koszty podstawowej działalności operacyjnej Wnioskodawcy.

2018
12
paź

Istota:

Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

Fragment:

Zgodnie z ww. przepisem, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Skoro więc: Wypłaty są przychodami z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (MIU); pochodne instrumenty finansowe (MIU) zostały nabyte jako świadczenie w naturze; ww. świadczenie w naturze zostało uzyskane w ramach źródła przychodów: „ inne źródła ”, to przychody w postaci Wypłat – zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy – także należy zaliczyć do przychodów z „ innych źródeł ”. Podsumowując: W stanie prawnym obowiązującym w 2015 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. w momencie przyznania i wydania mu MIU (pochodnego instrumentu finansowego) przez C.LLC, bez nabycia (tzw. vesting) uprawnień z MIU, Wnioskodawca uzyskuje świadczenie w naturze o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pochodzące z „ innych źródeł ” (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). W opisanych okolicznościach faktycznych wartość pieniężna tego świadczenia na moment jego otrzymania jest równa zero, więc po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

2018
11
paź

Istota:

Skutki podatkowe czynności i zdarzeń związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę niebędącą osobą prawną z siedzibą w USA (przyznanie Management lncentive Units w okresie nabywania uprawnień będących pochodnymi instrumentami finansowymi; nabycie uprawnień z MIU; uzyskanie Wypłat związanych z MIU).

Fragment:

Zgodnie z ww. przepisem, przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. Skoro więc: Wypłaty są przychodami z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (MIU); pochodne instrumenty finansowe (MIU) zostały nabyte jako świadczenie w naturze; ww. świadczenie w naturze zostało uzyskane w ramach źródła przychodów: „ inne źródła ”, to przychody w postaci Wypłat – zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy – także należy zaliczyć do przychodów z „ innych źródeł ”. Podsumowując: W stanie prawnym obowiązującym w 2017 r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. w momencie przyznania i wydania mu MIU (pochodnego instrumentu finansowego) przez C. LLC, bez nabycia (tzw. vesting) uprawnień z MIU, Wnioskodawca uzyskuje świadczenie w naturze o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pochodzące z „ innych źródeł ” (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy). W opisanych okolicznościach faktycznych wartość pieniężna tego świadczenia na moment jego otrzymania jest równa zero, więc po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym.

2018
22
sie

Istota:

Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w programie motywacyjnym.

Fragment:

W takich sytuacjach art. 10 ust. 4 ustawy o PIT nakazuje kwalifikowanie przychodów podatkowych rozpoznawanych w dalszej kolejności w związku z realizacją praw z pochodnych instrumentów finansowych do tego samego źródła przychodów, w ramach których rozpoznany był pierwotny przychód z tytułu otrzymania pochodnych instrumentów finansowych (Akcji Fantomowych). Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do projektu Ustawy Zmieniającej, w którym czytamy: „zmiana zawarta w art. 10 ust. 4 ustawy o PIT wyłącza ze źródła przychodów „ kapitały pieniężne ” przychody uzyskane z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych pieniężnie lub innych praw pochodnych, które to instrumenty lub prawa zostały otrzymane jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze. W takim przypadku, z wyjątkiem realizacji tych praw w ramach programów pracowniczych, przychód z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych oraz innych praw pochodnych będzie kwalifikowany do tego źródła, w ramach którego powstał przychód z tytułu otrzymania pochodnych instrumentów finansowych lub praw pochodnych, jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze. Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy do pytania nr 1, sam fakt przyznania Akcji Fantomowych na rzecz Osób Uprawnionych nie powinien prowadzić do powstania po stronie Osób Uprawnionych przychodów podatkowych, jako że w momencie przyznania Akcji Fantomowych trudno uznać, aby Osoby Uprawnione uzyskiwały konkretną i mierzalną korzyść finansową.

2018
30
cze

Istota:

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych w związku udziałem pracowników polskiej Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez Spółkę niemiecką.

Fragment:

W świetle powyższego przychody pracowników zatrudnionych w polskiej Spółce, którzy będą uczestniczyć w programie motywacyjnym z tytułu dokonywanych wypłat gotówkowych, w związku z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w kontekście art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w ww. art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Przychody pracowników Spółki polskiej, którzy będą uczestniczyć w programie motywacyjnym organizowanym i finansowanym przez Spółkę niemiecką z tytułu wypłat gotówkowych, w związku z realizacją praw wynikających z udziałów fantomowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe, należy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać bowiem należy, że wypłata gotówkowa, uzyskana w następstwie nieodpłatnego nabycia udziałów fantomowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe od podmiotu niemieckiego, stanowić będzie świadczenie od podmiotu trzeciego, tj. Spółki niemieckiej i winna być zaliczona do tego źródła przychodów, w ramach którego zostały uzyskane pochodne instrumenty finansowe. Pracowników Spółki uczestniczących w Programie nie będzie łączył ze spółką niemiecką, będącą organizatorem programu motywacyjnego stosunek pracy.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w Planach SAR.

Fragment:

(...) pochodnych instrumentów finansowych. Nabywca pochodnego instrumentu finansowego jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś jego wystawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązania w określonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczanych w odniesieniu do wartości aktywów, na którym oparty został pochodny instrument finansowy. Jedną z form realizacji pochodnego instrumentu finansowego jest zapłata odpowiedniej kwoty rozliczenia. Zatem instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również wskaźniki finansowe wpływające na wartość spółki/grupy. Jednocześnie cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu finansowego itp. Z uwagi na to, że powyższy opis sprawy dotyczy szeroko rozumianych programów motywacyjnych, należy także przytoczyć art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez: spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych (...)

2018
17
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z uczestnictwem pracowników w Planach SAR.

Fragment:

(...) pochodnych instrumentów finansowych. Nabywca pochodnego instrumentu finansowego jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś jego wystawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązania w określonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczanych w odniesieniu do wartości aktywów, na którym oparty został pochodny instrument finansowy. Jedną z form realizacji pochodnego instrumentu finansowego jest zapłata odpowiedniej kwoty rozliczenia. Zatem instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również wskaźniki finansowe wpływające na wartość spółki/grupy. Jednocześnie cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu finansowego itp. Z uwagi na to, że powyższy opis sprawy dotyczy szeroko rozumianych programów motywacyjnych, należy także przytoczyć art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez: spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułów określonych (...)

2018
4
kwi

Istota:

Czy na gruncie przepisów UPDO, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., przychody oraz koszty związane z transakcjami na instrumentach pochodnych zawieranymi przez Spółkę należy zakwalifikować do źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe?

Fragment:

Z kolei zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. b UPDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych. Tym samym przepisy UPDOP co do zasady przewidują, że przychody z pochodnych instrumentów finansowych stanowią przychody z zysków kapitałowych. Jednakże od wskazanej zasady ustawodawca przewidział wyjątek dotyczący takiej kategorii pochodnych instrumentów finansowych, która jest ściśle związana z działalnością operacyjną podatnika. W świetle ww. przepisów, przychody z tego rodzaju pochodnych instrumentów finansowych powinny zostać ujęte w ramach tego samego źródła przychodów, którego przychodów lub kosztów dotyczą. Według Wnioskodawcy intencją ustawodawcy było nierozdzielanie do odrębnego źródła przychodów wyniku podatkowego transakcji na pochodnych instrumentach finansowych od wyniku na działalności podatnika, którą te instrumenty zabezpieczają. Ww. tezę potwierdza treść art. 7b ust. 2 UPDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z którym w przypadku ubezpieczycieli, banków, podmiotów, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 3, oraz instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przychody wymienione w ust. 1, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i f, zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2017
29
gru

Istota:

W związku z powyższym zgodnie z art. 30b ust. 6 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Fragment:

Przychód uzyskany z tytułu realizacji instrumentu przyznanego w ramach Planu przez Organizatora Planu - czyli uzyskane środki pieniężne - należy więc kwalifikować jako przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT), a więc przychód ze źródła, jakim są kapitały pieniężne. Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a wydatkami związanymi z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych (określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT), a więc co do zasady otrzymana od Organizatora Planu kwota. Dochód ten będzie podlegać opodatkowaniu według liniowej stawki podatku w wysokości 19% (zgodnie z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT). Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2009 r., nr ILPB1/415-452/09-3/AMN odnośnie przychodów z opcji rozliczanej pieniężne w przypadku której instrumentem bazowym były akcje. Podobne stanowisko wyrażały organy podatkowe w przypadku innych instrumentów realizowanych pieniężnie: W konsekwencji w momencie nabycia przez Wnioskodawcę niezbywalnego warunkowego prawa stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniającego do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej (uzależnionej od kształtowania się wartości wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany okres rozliczeniowy) po stronie Wnioskodawcy nie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.