Pobyt stały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobyt stały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
kwi

Istota:

1. Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego własność Wnioskodawca nabył w drodze dziedziczenia po zmarłej w dniu 22 maja 2008 r. matce, znajduje zastosowanie art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.)?
2. Czy Zainteresowany może w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
3. Czy w celu skorzystania z tego zwolnienia prawidłowe jest złożenie oświadczenia przez Wnioskodawcę, że spełnia warunki do zwolnienia tego przychodu od opodatkowania w terminie przewidzianym do złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpi odpłatne zbycie tej nieruchomości przez Niego?

Fragment:

W złożonym wniosku Zainteresowany wskazał, iż był zameldowany w lokalu mieszkalnym na pobyt stały w okresie od dnia 26 lutego 1969 r. do dnia 25 września 1973 r. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów ustawy, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustaw, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres. Ze zwolnienia skorzystać może podatnik, który był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym również w okresie nieprzypadającym bezpośrednio przed dniem zbycia. Zatem każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, nie określa bowiem ani daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, ani też nie wymaga, aby była zachowana ciągłość przed datą zbycia. W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż do Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, którego własność nabył w drodze dziedziczenia po zmarłej w dniu 22 maja 2008 r. matce, znajdzie zastosowanie art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2012
10
paź

Istota:

1. Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2008 r. – w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego, obejmować będzie – obok małżonki Wnioskodawcy – samego Wnioskodawcę (na podstawie art. 21 ust. 22 ww. ustawy), gdy Wnioskodawca nie był zameldowany w przedmiotowym lokalu?
2. Czy w przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia, od podstawy obliczenia podatku, o jakim mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym Wnioskodawca będzie mógł odliczyć:
a. wydatki na nabycie lokalu wraz z marżą i odsetkami, jakie należało ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup tego lokalu?
b. wydatki poniesione w kancelarii notarialnej w związku z nabyciem lokalu?
c. wydatki poniesione na wykończenie przedmiotowego lokalu (udokumentowane fakturami VAT)?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w sprzedanym lokalu mieszkalnym zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia była jedynie żona Wnioskodawcy. Oceniając tak przedstawiony stan faktyczny, uwzględniając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdzić należy, iż spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (przesłanki zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z przedmiotowej ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie. W związku z tym, w sytuacji terminowego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Z powyższych względów odpowiedź na pytanie drugie zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stała się bezprzedmiotowa. Skoro bowiem – jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - zasadne jest stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskany przez Niego przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego objęty jest zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbędne jest rozważanie, jaka byłaby podstawa opodatkowania, gdyby powyższe zwolnienie nie miało zastosowania.

2012
8
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w sytuacji zamieszkiwania w sprzedanym budynku niepotwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały?

Fragment:

Tak więc, podstawowym warunkiem od którego ustawodawca uzależnił prawo do przedmiotowego zwolnienia jest dwunastomiesięczny okres zameldowania na pobyt stały w sprzedanym budynku. Z uwagi, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, jak rozumieć zwrot „zameldowanie na pobyt stały” należy odnieść się do definicji tego pojęcia zawartej w przepisach innych ustaw. Kwestię zameldowania na pobyt stały i czasowy regulują przepisy prawa administracyjnego, tj. ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami). W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Z art. 6 ust. 1 ww. ustawy wynika zaś, że pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Natomiast art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Zameldowanie się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy stanowi dopełnienie obowiązku o charakterze ewidencyjno – administracyjnym przed właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego organem gminy.

2012
20
lip

Istota:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym do sprzedaży lasu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: okresu zameldowania na pobyt stały nie krótszego niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia, terminowego złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia; Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zostanie zameldowany na pobyt stały w wybudowanym domu na okres minimum 12 miesięcy przed datą odpłatnego zbycia ww. nieruchomości. W związku z tym zostanie spełniony warunek zameldowania na pobyt stały powyżej 12 miesięcy przed datą odpłatnego zbycia ww. nieruchomości. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, uznano jako prawidłowe, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki, określone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ pragnie podkreślić, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z każdego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

2012
26
cze

Istota:

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży udziału nabytego w 2007 r. będzie korzystała ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości (działka + dom) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do budynku lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Oznacza to zatem, że każdy roczny okres zameldowania na pobyt stały uprawnia do zwolnienia. Zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – art. 21 ust. 21 ww. ustawy. Wobec powyższego, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: okresu zameldowania na pobyt stały nie krótszego niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia, terminowe złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. Nabycie udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi w majątku dorobkowym małżeńskim nastąpiło 2007 r. Wnioskodawczyni była zameldowana w ww. nieruchomości na pobyt stały przez okres powyżej dwunastu miesięcy, oraz zostało złożone przez Wnioskodawczynię oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia.

2012
31
maj

Istota:

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r. przez oboje małżonków, w którym tylko jeden z nich był zameldowany przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia (2009 r.), jest zwolniona z podatku dochodowego?

Fragment:

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż dla skorzystania z przewidzianego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy zwolnienia od podatku przez oboje małżonków wystarczającym jest, że warunek zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu przez okres 12 miesięcy spełnia tylko jeden z małżonków. W przedmiotowej sprawie warunek zameldowania przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu mieszkalnym został spełniony przez męża wnioskodawczyni. Zatem, mimo iż warunek zameldowania spełnił tylko mąż wnioskodawczyni, o ile zameldowanie to było na pobyt stały, to mając na uwadze, że prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej przysługuje również współmałżonkowi, który warunku zameldowania nie spełnił należy uznać, że wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, jeśli rzeczywiście mąż był zameldowany przez wskazany we wniosku okres na pobyt stały oraz w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2010 r. zostało złożone w urzędzie skarbowym oświadczenie, o spełnieniu warunków do zwolnienia. W świetle powyższego stanowisko wnioskodawczyni uznać należało za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
28
kwi

Istota:

Czy mając na uwadze cytowane wyżej przepisy prawa Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych przez Niego przychodów ze sprzedaży prawa do lokalu?

Fragment:

(...) pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. Stosownie do art. 21 ust. 21 ww. ustawy, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest więc, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w myśl art. 8 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy do których (...)

2012
13
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej.

Fragment:

(...) pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. Stosownie do art. 21 ust. 21 ww. ustawy, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest więc, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w myśl art. 8 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy do których (...)

2012
8
lut

Istota:

Czy zwolnienie od podatku – przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2007 i 2008 roku) przysługuje obojgu małżonkom, jeżeli w lokalu zameldowany był na stałe przez okres co najmniej 12 miesięcy tylko jeden z nich? oraz czy oświadczenie złożone przez jednego z małżonków, swoimi skutkami (zwolnieniem z opodatkowania) rozciąga się na drugiego z nich?

Fragment:

W przedmiotowym lokalu małżonek Pani był zameldowany na pobyt stały, natomiast Pani została zameldowana w tym lokalu na pobyt czasowy od dnia 29 kwietnia 2007 roku, zaś od dnia 7 lipca 2008 roku na pobyt stały. Na mocy aktu notarialnego z dnia 10 października 2008 roku doszło do sprzedaży mieszkania za kwotę 180.000 zł. W wyniku dokonanej sprzedaży małżonek Pani złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej na podstawie obowiązującego w chwili zbycia art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mąż niewątpliwie spełnia przewidziane tym przepisem warunki, był zatem uprawniony do skorzystania z powyższej ulgi, co też uczynił składając stosowne oświadczenie we właściwym Urzędzie Skarbowym. Pani sytuacja kształtowała się nieco odmiennie, gdyż w momencie dokonywania sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie spełniała Pani warunku co najmniej 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stały w tym lokalu. Podczas konsultacji z pracownikami Urzędu Skarbowego, została Pani poinformowana o tym, że ze względu na brak podstawy prawnej nie przysługuje Pani prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej i zasugerowano Pani, by tego oświadczenia nie składała.

2012
14
sty

Istota:

Czy fakt zameldowania przez żonę Wnioskodawcy w lokalu powoduje, że przychód z jego sprzedaży w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach wyrażonych w art. 21 ust. 1 pkt 125, ust. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 i 2008r (tzw. ulga meldunkowa)?

Fragment:

(...) pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. Zgodnie z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie, o którym mowa wyżej ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W myśl natomiast art. 21 ust. 22 powyższe zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. W świetle powyższego uregulowania prawnego, warunkiem zwolnienia podatkowego - zastosowania „ulgi meldunkowej” jest co najmniej 12 miesięczne zameldowanie na pobyt stały. Zameldowanie to odnosi się do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, które są odpłatnie zbywane lub co do których prawo jest odpłatnie zbywane. Wymóg 12 miesięcznego zameldowania na pobyt stały pod oznaczonym adresem odnosi się do podatnika. Podatnikiem na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z jej art. 1 u.p.d.o.f. jest osoba fizyczna. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 u.p.d.o.f. małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów, każdy więc z małżonków jest odrębnym podmiotem podatku.