Pobyt czasowy za granicą | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobyt czasowy za granicą. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy jako oddelegowany funkcjonariusz P… - ekspert krótkoterminowy Wnioskodawca był podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy ze środków unijnych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy wobec Wnioskodawcy, jako funkcjonariusza P…, który występował w charakterze eksperta bezpośrednio realizującego cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i otrzymującego wynagrodzenie z unijnych środków budżetu projektu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego przez oddelegowanego funkcjonariusza policji – eksperta krótkoterminowego, w związku z realizacją projektu współpracy bliźniaczej, realizowanego w ramach bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz Albanii - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.04.2008 r. został (...)

2011
1
mar

Istota:

Pracodawca oddelegowuje pracowników do pracy do swojego oddziału w Niemczech (kontrakt zagraniczny). Nie wypłaca z tego tytułu diet, pracownicy otrzymują jedynie wynagrodzonie.
Czy pracownikom przysługuje pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość diet za każdy dzień pobytu czy jedynie o wartość 30 diet zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.04.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie oddelegowania pracowników do pracy na kontrakcie zagranicznym i odliczania diet. stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 19.04.2005r Spółka zwróciła się z pytaniem - czy wyliczając dochód od przychodu uzyskanego w Niemczech mogę zastosować art.21 pkt 16, czy też art. 21 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 z późn. zm./ oraz przedstawiła następujący stan faktyczny: "Firma zatrudnia pracowników w kraju i za granicą, tj. w Niemczech, mając tam swój oddział, czyli zakład pracy. Pracownik jest (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione za granicą mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 25 sierpnia 2004 r., w kwestiach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w Irlandii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.- zwanej w dalszej części updof), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wskazany art. 23 updof zawiera katalog wydatków definitywnie wyłączonych z kosztów uzyskania oraz wydatków, co do których istnieją szczególne uregulowania. Wydatki poniesione za granicą, z definicji, nie są wyłączone z kosztów uzyskania (...)