Pobyt | Interpretacje podatkowe

Pobyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe umorzenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy możliwość umorzenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej uregulowana została uchwałą nr .../.../... Rady Miasta z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Możliwość umorzenia została uregulowana normą o charakterze generalno - abstrakcyjnym i z możliwości tej może skorzystać każdy po spełnieniu przesłanek wynikających z wyżej wskazanej uchwały. W związku z powyższym przychód z tytułu umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest wolny od podatku dochodowego. Wnioskodawca wskazuje, że na powyższej argumentacji oparł się Minister Finansów w zmianie interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. DD3/033/52/MCA/13/RD-26028/13 ) oraz w zmianie interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (sygn. DD3/033/50/IMD/13/RD-30755 ). W opinii Wnioskodawcy z uwagi na to, że umorzenie opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej nie powoduje powstania przychodu nie ma on obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C dla rodziców. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien wystawiać informacji PIT-8C za 2013 r.
2014
19
wrz

Istota:
Czy kwota umorzonej opłaty ustalonej na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej stanowi przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT-8C?
Fragment:
(...) pobytu dziecka w pieczy zastępczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Powyższą opłatę ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 194 ust. 1). Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 194 ust. 2).
2014
23
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku rocznego opłatę za pobyt leczniczy w sanatorium w wysokości - 1 350 zł, razem z opłatą uzdrowiskową - 1.410 zł?
Fragment:
Natomiast razem z opłatą uzdrowiskową koszt tego pobytu wyniósł 1 410 zł. Wnioskodawczyni posiada fakturę potwierdzającą ww. opłatę. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż wydatki za pobyt w sanatorium poniosła tylko z własnych środków. Wydatki te nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu aktywności, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, także z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zainteresowana dodała, że środki którymi opłaciła pobyt w sanatorium nie zostały Jej zwrócone w jakiejkolwiek innej formie, jak również nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone od przychodu i nie zostały Jej zwrócone w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku rocznego opłatę za pobyt leczniczy w sanatorium w wysokości 1 350 zł, razem z opłatą uzdrowiskową - 1 410 zł... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z Jej wiedzą może odliczyć od podatku rocznego opłatę za pobyt leczniczy w sanatorium, bowiem nie korzystała z leczenia NFZ, ani z żadnych środków państwowych – tylko ze środków własnych.
2013
3
wrz

Istota:
Odstąpienie od ustalenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy w przypadku odstąpienia od płatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej wysokość odstąpienia dla podatnika nie została ustalona, a co za tym idzie nie ma podstaw ustalenia wartości ewentualnego świadczenia z tytułu tego odstąpienia. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy nie można uznać, że uzyskał on z tego tytułu przychód. Skoro jego warunki mieszkaniowe i finansowe spowodowały odebranie mu dzieci poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej, oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej należało odstąpić od naliczania odpłatności za pobyt dzieci. Jednocześnie jego warunki się nie polepszyły, nie wzbogacił się to nie należy wystawiać dla niego PIT- 8C. W ocenie Wnioskodawcy odstąpienie od ustalania opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej nie wpłynęło pozytywnie na poprawę sytuacji finansowej danej rodziny oraz nie spowodowało trwałego przyrostu majątku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2013
16
cze

Istota:
Opodatkowanie świadczonej przez Wnioskodawcę usługi polegającej na całodobowym pobycie rodzica bądź opiekuna prawnego przy chorym dziecku w celu sprawowania nad nim opieki
Fragment:
W przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usługi polegającej na całodobowym pobycie rodzica bądź opiekuna prawnego przy chorym dziecku w celu sprawowania nad nim opieki spełniona została również przesłanka o charakterze przedmiotowym wynikająca z powyższego przepisu. Jak wskazał Wnioskodawca pobyt rodzica bądź opiekuna prawnego przy chorym dziecku w celu sprawowania nad nim opieki jest niezbędny, gdy matka karmi dziecko piersią, w pozostałych sytuacjach wprawdzie nie jest niezbędny lecz ze względów terapeutycznych bardzo korzystny dla stanu psychofizycznego dziecka i jest zalecany przez lekarza. Ponadto z art. 33, 34, 35 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. wynika prawo do pobytu matki lub opiekuna prawnego w szpitalu przy chorym dziecku. Jednocześnie Wnioskodawca stwierdził, że obecność opiekuna zapewnia dziecku komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa co jest niejednokrotnie warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badań czy też podania dziecku leków. Zatem analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż należną Wnioskodawcy opłatę za pobyt opiekuna należy (pomimo odrębnej klasyfikacji) uznać jako wynagrodzenie za świadczoną usługę ściśle związaną z usługami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
2013
28
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
Fragment:
Na gruncie powołanego opisu, istotny dla przedmiotowego rozstrzygnięcia pozostaje fakt, iż – jak wskazała Zainteresowana – obie wskazane faktury łącznie dokumentują odpłatność za pobyt na przedmiotowym turnusie rehabilitacyjnym. Jednakże – co również istotne w niniejszej sprawie – odpłatność owa dotyczy nie tylko pobytu na tym turnusie niepełnosprawnego syna Wnioskodawczyni, ale również samej Wnioskodawczyni. Jak już wyżej wskazano, odliczeniu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej podlegają m. in. wydatki podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, poniesione na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Jedną z fundamentalnych przesłanek skorzystania z rzeczonej ulgi – w myśl cyt. art. 26 ust. 7d ww. ustawy – jest jednak, aby ww. wydatek dotyczył osoby niepełnosprawnej. Możliwość skorzystania z tej ulgi jest zatem wykluczona w stosunku do odpłatności za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w części przypadającej na pobyt na nim osoby niespełniającej podmiotowego kryterium bycia osobą niepełnosprawną. Reasumując, stwierdzić należy, iż na gruncie opisanej sprawy Zainteresowanej przysługuje prawo do odliczenia w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej za 2010 r. przedmiotowych wydatków poniesionych przez Nią na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w części przypadającej na pobyt Jej niepełnosprawnego syna.
2011
1
paź

Istota:
Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości jego dalszego pobytu w szpitalu w sytuacji, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
Fragment:
Szpital pobiera również opłaty za korzystanie z parkingu, usługę ksero, jak również dodatkowe opłaty za poród rodzinny, czy pobyt osób towarzyszących choremu. W związku z prowadzoną działalnością niemedyczną Szpital zobligowany jest do odprowadzania podatku od towarów i usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia definiowane poprzez klasyfikację statystyczną (kod 85.1 PKWiU z 1997 r.) podlegały przedmiotowemu zwolnieniu. Pozostałe usługi w zakresie prowadzonej działalności opodatkowane były stawką podatku 22% lub 7%. Na przykład opłaty za parking i ksero oraz pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie opodatkowane były stawką 22%, natomiast pobyt osoby towarzyszącej choremu stawką 7%. W związku ze znowelizowaniem ustawy o podatku VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa koncepcja zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zakres zwolnień przedmiotowych w nowej koncepcji legislacyjnej określony jest w art. 43 ustawy, bez odwołania się do klasyfikacji statystycznej. O zwolnieniu decyduje możliwość przypisania danym czynnościom określonego charakteru. W ramach działalności statutowej Szpital zapewnia pobyt w szpitalu pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia.
2011
1
paź

Istota:
Czy opłata pobierana za wydawanie zaświadczeń, kserokopii i duplikatów dokumentacji medycznej wyżej opisanych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
Fragment:
Szpital pobiera również opłaty za korzystanie z parkingu, usługę ksero jak również dodatkowe opłaty za poród rodzinny, czy pobyt osób towarzyszących choremu. W związku z prowadzoną działalnością niemedyczną Szpital zobligowany jest do odprowadzania podatku od towarów i usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia definiowane poprzez klasyfikację statystyczną (kod 85.1 PKWiU z 1997 r.) podlegały przedmiotowemu zwolnieniu. Pozostałe usługi w zakresie prowadzonej działalności opodatkowane były stawką podatku 22% lub 7%. Na przykład opłaty za parking i ksero oraz pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie opodatkowane były stawką 22%, natomiast pobyt osoby towarzyszącej choremu stawką 7%. W związku ze znowelizowaniem ustawy o podatku VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa koncepcja zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zakres zwolnień przedmiotowych w nowej koncepcji legislacyjnej określony jest w art. 43 ustawy, bez odwołania się do klasyfikacji statystycznej. O zwolnieniu decyduje możliwość przypisania danym czynnościom określonego charakteru. W związku z wykonywaną działalnością statutową Szpital wydaje zaświadczenia, kserokopie, duplikaty dokumentacji medycznej.
2011
1
paź

Istota:
Czy opłata pobierana z. tytułu świadczeń polegających na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
Fragment:
Szpital pobiera również opłaty za korzystanie z parkingu, usługę ksero jak również dodatkowe opłaty za poród rodzinny, czy pobyt osób towarzyszących choremu. W związku z prowadzoną działalnością niemedyczną Szpital zobligowany jest do odprowadzania podatku od towarów i usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia definiowane poprzez klasyfikację statystyczną (kod 85.1 PKWiU z 1997 r.) podlegały przedmiotowemu zwolnieniu. Pozostałe usługi w zakresie prowadzonej działalności opodatkowane były stawką podatku 22% lub 7%. Na przykład opłaty za parking i ksero oraz pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie opodatkowane były stawką 22%, natomiast pobyt osoby towarzyszącej choremu stawką 7%. W związku ze znowelizowaniem ustawy o podatku VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa koncepcja zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zakres zwolnień przedmiotowych w nowej koncepcji legislacyjnej określony jest w art. 43 ustawy, bez odwołania się do klasyfikacji statystycznej. O zwolnieniu decyduje możliwość przypisania danym czynnościom określonego charakteru. W ramach działalności statutowej Szpital wykonuje usługę polegającą na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty (karty zawierającej dane pacjenta i oznaczenie jego grupy krwi).
2011
1
paź

Istota:
Czy usługa w zakresie sterylizacji narzędzi medycznych wykonywana na rzecz jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz gabinetów kosmetycznych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
Fragment:
Szpital pobiera również opłaty za korzystanie z parkingu, usługę ksero jak również dodatkowe opłaty za poród rodzinny, czy pobyt osób towarzyszących choremu. W związku z prowadzoną działalnością niemedyczną Szpital zobligowany jest do odprowadzania podatku od towarów i usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia definiowane poprzez klasyfikację statystyczną (kod 85.1 PKWiU z 1997 r.) podlegały przedmiotowemu zwolnieniu. Pozostałe usługi w zakresie prowadzonej działalności opodatkowane były stawką podatku 22% lub 7%. Na przykład opłaty za parking i ksero oraz pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie opodatkowane były stawką 22%, natomiast pobyt osoby towarzyszącej choremu stawką 7%. W związku ze znowelizowaniem ustawy o podatku VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowa koncepcja zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zakres zwolnień przedmiotowych w nowej koncepcji legislacyjnej określony jest w art. 43 ustawy, bez odwołania się do klasyfikacji statystycznej. O zwolnieniu decyduje możliwość przypisania danym czynnościom określonego charakteru. Szpital w ramach działalności statutowej wykonuje usługę sterylizacji narzędzi medycznych dla jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz innych podmiotów gospodarczych np. gabinetów kosmetycznych.
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Pobyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.