Pobyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku usług medycznych oraz uznanie wykonywanych świadczeń w postaci pobytów rehabilitacyjnych i leczniczych za usługę kompleksową.

Fragment:

Świadczenia jakie uzyskuje pacjent podczas obu tych pobytów są jednakowe, natomiast samo określenie pobytu, tj. rehabilitacyjny lub leczniczy związane jest tylko i wyłączanie z długością pobytu pacjenta w Ośrodku. W ramach organizowanych ww. pobytów, Wnioskodawca zapewnia swoim pacjentom świadczenie złożone, na które składają się zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie (z zastosowaniem diet), opieka medyczna oraz zabiegi rehabilitacyjne. Zatem pacjent w ramach pobytu w Ośrodku jest zainteresowany nabyciem od Wnioskodawcy jednego świadczenia złożonego w postaci zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, konsultacji lekarskich, opieki pielęgniarskiej, jak i zakwaterowania wraz z wyżywieniem. Wnioskodawca nie sprzedaje osobno poszczególnych świadczeń pacjentom, którzy zdecydowali się na leczenie w Ośrodku Wnioskodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że z reguły pobyt pacjenta trwa od kilku do kilkunastu dni, tak więc jest on zainteresowany kompleksową obsługą zarówno medyczną, jak i tą związaną z jego pobytem (tj. zakwaterowanie i wyżywienie), w związku z czym wykupuje tzw. pakiet pobytowy. Cena pobierana przez Wnioskodawcę w związku z organizowaniem pobytu obejmuje wszystkie świadczenia, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca sprzedaje usługi w ramach pakietów pobytowych.

2018
4
lip

Istota:

1. Czy wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi ich przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy w odniesieniu do ww. kwot Spółka winna wypełniać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy pokrywanie przez Spółkę kosztów procedur legalizacji pobytu zleceniobiorców (obcokrajowców) oraz kosztów procedur legalizacji pracy zleceniobiorców (obcokrajowców stanowi nieodpłatne świadczenie i powoduje powstanie po stronie zleceniobiorców przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Fragment:

Natomiast na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, w decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się: podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika, stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. Analogiczne regulacje dotyczące zezwolenia na pobyt i pracę znajdują się w art. 114 ust. 1, art. 126, 127 i art. 140 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Z kolei na podstawie art. 106 ust. 1a ww. ustawy, cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy załącznik zawierający: informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i pracodawcy użytkownika (1), informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi (2), oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art. 117 pkt 1 (3).

2018
27
kwi

Istota:

Uznanie za działalność gospodarczą czynności polegających na prowadzeniu stołówek szkolnych oraz zapewnieniu pobytu i nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych po godz. 13:00.

Fragment:

Czy Gmina ... organizując przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminny, zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna: w tym do prowadzenia stołówek szkolnych - w których uczniowie i dzieci korzystają z wyżywienia podczas pobytu w szkole, za które pobierana jest opłata od rodziców, oraz czy w odniesieniu do pobytu i nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych po godz. 13:00 za które pobiera od rodziców opłatę prowadzi działalność gospodarczą podlegającą ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), czy jednak wykonuje wyłącznie czynności statutowe, ściśle związane z pobytem i nauczaniem dzieci? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz. gm. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne to m. in. sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym) realizowane przez powołane jednostki podległe-szkoły podstawowe. Pobyt i nauczanie dzieci w oddziałach przedszkolnych do godz. 13:00 są finansowane z budżetu Gminy, po tej godzinie finansowanie pobytu i nauczania dziecka w przedszkolu jest przedmiotem porozumienia zawartego z rodzicami dziecka zg. z uchwałą rady gminy. Rodzice także ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia; wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie art. 106 ustawy Prawo oświatowe.

2018
6
lut

Istota:

1. Czy pobór opłat za pobyt dzieci w przedszkolach za czas przekraczający 5 bezpłatnych godzin dziennie oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. W przypadku uznania, iż pobór wskazanych opłat jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, czy wskazane świadczenie będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT?

Fragment:

W przypadku przekroczenia limitu 5 bezpłatnych godzin dziennego pobytu w przedszkolu od rodziców pobierana jest opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, natomiast opłaty za wyżywienie wychowanków przedszkoli są skalkulowane na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. W związku z poborem opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem VAT poboru wskazanych opłat. Zdaniem Wnioskodawcy, pobór opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad limit 5 bezpłatnych godzin, jak również pobór opłat za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynności te stanowią bowiem zadania własne Gminy wskazane w ustawie o samorządzie gminnym. Należy również podkreślić, iż strony transakcji nie mają pełnej swobody co do regulowania łączącego ich stosunku prawnego, w tym nie mają możliwości negocjowania wysokości opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, określonej - zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - uchwałą rady gminy (opłata nie może zatem być dowolnie kształtowana), jak również wysokość opłaty za wyżywienie wychowanków przedszkoli, która to opłata jest zatwierdzana przez wójta Gminy (w drodze porozumienia zwieranego pomiędzy wójtem i dyrektorem) i ogłaszana przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli wewnętrznym zarządzeniem.

2018
10
sty

Istota:

Uznanie usług pobytów fizjoterapeutycznych, uzdrowiskowych lub rehabilitacyjnych za świadczenie kompleksowe i zwolnienia ich z opodatkowania podatkiem VAT

Fragment:

Pobyty trwają nie krócej niż 7 dni. Realizacja usługi pobytu fizjoterapeutyczno-uzdrowiskowego odbywa się w ciągu stałego dwudziestoczterogodzinnego pobytu w obiekcie, a uczestnik zostaje zameldowany i zakwaterowany. Głównym celem usług Wnioskodawcy jest przyjmowanie gości i świadczenie im usług krótkotrwałego zakwaterowania wraz z wyżywieniem, ale dzięki możliwości prowadzenia pobytów fizjoterapeutyczno-uzdrowiskowych oraz turnusów rehabilitacyjnych, Wnioskodawca ma możliwość rozwoju i pozyskania dodatkowego źródła dochodu, poprzez konkurencyjność podyktowaną zwolnioną stawką VAT, pobyty te mogą być tańsze od zwykłego pobytu. Usługi uzdrowiskowe, rehabilitacyjne czy fizjoterapeutyczne są ze sobą tożsame, różnią się tylko tym, że na pobyt rehabilitacyjny kierowana jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności i zawsze trwa 14 dni, a na pobyt uzdrowiskowy czy fizjoterapeutyczny mogą być skierowane osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie skierowania od lekarza i trwa od 7 do 14 dni. Natomiast cała reszta tzn. obsługa medyczna, hotelowa i żywieniowa jest taka sama we wszystkich przypadkach. Zarówno pobyty rehabilitacyjne jak i fizjoterapeutyczno-uzdrowiskowe świadczone przez Wnioskodawcę są objęte opieką lekarską, fizjoterapeutyczną czy pielęgniarską.

2014
19
wrz

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy możliwość umorzenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej uregulowana została uchwałą nr .../.../... Rady Miasta z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Możliwość umorzenia została uregulowana normą o charakterze generalno - abstrakcyjnym i z możliwości tej może skorzystać każdy po spełnieniu przesłanek wynikających z wyżej wskazanej uchwały. W związku z powyższym przychód z tytułu umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest wolny od podatku dochodowego. Wnioskodawca wskazuje, że na powyższej argumentacji oparł się Minister Finansów w zmianie interpretacji indywidualnej z dnia 27 marca 2013 r. (sygn. DD3/033/52/MCA/13/RD-26028/13 ) oraz w zmianie interpretacji indywidualnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (sygn. DD3/033/50/IMD/13/RD-30755 ). W opinii Wnioskodawcy z uwagi na to, że umorzenie opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej nie powoduje powstania przychodu nie ma on obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C dla rodziców. W związku z tym Wnioskodawca nie powinien wystawiać informacji PIT-8C za 2013 r.

2014
23
mar

Istota:

Czy kwota umorzonej opłaty ustalonej na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej stanowi przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujący obowiązkiem wystawienia informacji o jego osiągnięciu na druku PIT-8C?

Fragment:

(...) pobytu dziecka w pieczy zastępczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Powyższą opłatę ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 194 ust. 1). Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 194 ust. 2).

2013
3
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku rocznego opłatę za pobyt leczniczy w sanatorium w wysokości - 1 350 zł, razem z opłatą uzdrowiskową - 1.410 zł?

Fragment:

Natomiast razem z opłatą uzdrowiskową koszt tego pobytu wyniósł 1 410 zł. Wnioskodawczyni posiada fakturę potwierdzającą ww. opłatę. W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż wydatki za pobyt w sanatorium poniosła tylko z własnych środków. Wydatki te nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu aktywności, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, także z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zainteresowana dodała, że środki którymi opłaciła pobyt w sanatorium nie zostały Jej zwrócone w jakiejkolwiek innej formie, jak również nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone od przychodu i nie zostały Jej zwrócone w jakiejkolwiek formie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku rocznego opłatę za pobyt leczniczy w sanatorium w wysokości 1 350 zł, razem z opłatą uzdrowiskową - 1 410 zł... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z Jej wiedzą może odliczyć od podatku rocznego opłatę za pobyt leczniczy w sanatorium, bowiem nie korzystała z leczenia NFZ, ani z żadnych środków państwowych – tylko ze środków własnych.

2013
16
cze

Istota:

Odstąpienie od ustalenia opłaty z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku odstąpienia od płatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej wysokość odstąpienia dla podatnika nie została ustalona, a co za tym idzie nie ma podstaw ustalenia wartości ewentualnego świadczenia z tytułu tego odstąpienia. W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy nie można uznać, że uzyskał on z tego tytułu przychód. Skoro jego warunki mieszkaniowe i finansowe spowodowały odebranie mu dzieci poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej, oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej należało odstąpić od naliczania odpłatności za pobyt dzieci. Jednocześnie jego warunki się nie polepszyły, nie wzbogacił się to nie należy wystawiać dla niego PIT- 8C. W ocenie Wnioskodawcy odstąpienie od ustalania opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej nie wpłynęło pozytywnie na poprawę sytuacji finansowej danej rodziny oraz nie spowodowało trwałego przyrostu majątku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2013
28
mar

Istota:

Opodatkowanie świadczonej przez Wnioskodawcę usługi polegającej na całodobowym pobycie rodzica bądź opiekuna prawnego przy chorym dziecku w celu sprawowania nad nim opieki

Fragment:

W przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usługi polegającej na całodobowym pobycie rodzica bądź opiekuna prawnego przy chorym dziecku w celu sprawowania nad nim opieki spełniona została również przesłanka o charakterze przedmiotowym wynikająca z powyższego przepisu. Jak wskazał Wnioskodawca pobyt rodzica bądź opiekuna prawnego przy chorym dziecku w celu sprawowania nad nim opieki jest niezbędny, gdy matka karmi dziecko piersią, w pozostałych sytuacjach wprawdzie nie jest niezbędny lecz ze względów terapeutycznych bardzo korzystny dla stanu psychofizycznego dziecka i jest zalecany przez lekarza. Ponadto z art. 33, 34, 35 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. wynika prawo do pobytu matki lub opiekuna prawnego w szpitalu przy chorym dziecku. Jednocześnie Wnioskodawca stwierdził, że obecność opiekuna zapewnia dziecku komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa co jest niejednokrotnie warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia badań czy też podania dziecku leków. Zatem analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż należną Wnioskodawcy opłatę za pobyt opiekuna należy (pomimo odrębnej klasyfikacji) uznać jako wynagrodzenie za świadczoną usługę ściśle związaną z usługami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.