IBPB3/423-738/08/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy należy ustalać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwracanego majątku wspólnikowi (gminie) w związku z likwidacją Spółki?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia Spółki z obowiązku płatnika tj. pobrania podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia Spółki z obowiązku płatnika tj. pobrania podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednoosobową spółką, której 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej. W 2008r zostanie podjęta uchwała zgromadzenia wspólników o likwidacji Spółki. W okresie likwidacji zostanie zapłacone zadłużenie Spółki oraz zbyty majątek ruchomy Spółki. Nieruchomości zostaną zwrócone wspólnikowi z zachowaniem terminów wymaganych przez kodeks spółek handlowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy ustalać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwracanego majątku wspólnikowi (gminie) w związku z likwidacją Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy ustalać podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwrotu majątku wspólnikowi gminie, jak również nie należy sporządzać deklaracji CIT-6R, ani informacji CIT-7 ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie dochodów którego źródłem jest majątek gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.