0115-KDIT2-3.4010.15.2017.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2017 r. (data wpływu 14 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym przede wszystkim usługi spedycji transportem samochodowym, w tym również kontenerowym. Jest podmiotem w którym całość udziałów należy do zagranicznych udziałowców - osób fizycznych. Udziałowcy poprzez powiązania kapitałowe kontrolują rodzinną grupę kapitałową z ponad 35 letnim doświadczeniem w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów drogą lądową, powietrzną i morską, magazynowania, logistyki kontraktowej i usług dodanych. Celem osiągnięcia optymalnego poziomu efektywności we wszystkich obszarach działalności prowadzonych w grupie (...) stworzony został system organizacyjny, w ramach którego (...) GmbH oraz (...) GmbH pełnią funkcje centrum usługowego na rzecz podmiotów z grupy (...). W związku z powyższym usługodawcy świadczą na rzecz (...) Sp. z o.o. różnego rodzaju usługi mające na celu wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej. Do świadczonych usług wspierających zalicza się w szczególności usługi m.in. z zakresu zarządzania, IT, controllingu, księgowości, marketingu, ubezpieczeń, wsparcia sprzedaży. Usługi świadczone przez (...) GmbH oraz (...) GmbH odpowiadają standardom i wymogom obowiązującym w Grupie (...) i tym samym stanowią o sukcesie Grupy, również na rynku polskim. Usługodawcy posiadają zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy dysponują bogatą i specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym wnioskiem o interpretacje. W celu zapewnienia prowadzenia działalności w sposób efektywny, jak również w celu zabezpieczenia dalszego rozwoju działalności, Usługodawcy zawarli z (...) Sp. z o.o. umowę w zakresie świadczenia usług o charakterze doradczym. Usługi świadczone na rzecz (...) Sp. z o.o. mają charakter wspierający (pomocniczy) w stosunku do podstawowej działalności wykonywanej przez Usługobiorcę i pośrednio wpływają na uzyskiwane przez niego, przychody z działalności spedycyjnej. Każda ze spółek Grupy posługuje się identycznymi programami do obsługi zleceń spedycyjnych oraz identycznym programem księgowym, praca oraz obsługa informatyczna odbywa się zdalnie, na serwerach w Republice Federalnej Niemiec.

Usługodawcy jako podmioty dysponujące wykwalifikowanymi pracownikami świadczą na rzecz (...) Sp. z o.o. usługi w sposób ciągły poprzez m.in. kontakty osobiste, wizyty w spółkach, kontakty mailowe i telefoniczne.

W dokumentowanym okresie usługi obejmują m.in.:

 1. W zakresie zarządzania
  1. wsparcie w procesie związanym z założeniem i funkcjonowaniem spółki,
  2. spotkania z kontrahentami zewnętrznymi mające na celu umożliwienie podejmowania decyzji i koordynację współpracy z kontrahentem,
 2. IT (w zakresie systemu przetwarzania danych - EDV)
  1. pracę nad dostosowaniem systemu w zakresie waluty,
  2. kontakty z doradcą, podatkowym związane z systemem eGecko,
  3. udostępnienie infrastruktury informatycznej, w tym telekomunikacyjnej i udzielenie wsparcia w zakresie IT,
 3. Wsparcie sprzedaży
  1. organizacja współpracy pomiędzy spółkami w grupie,
  2. wdrożenie pracowników, wsparcie w organizacji pracy polskiej spółki,
 4. Controlling i finanse, księgowość, dział rozliczeń
  1. zakładanie kartotek kosztów i określanie miejsc powstawania kosztów,
  2. obsługa bankowo-księgowa,
  3. otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
  4. wsparcie w zakresie podatkowym/finansowym poprzez kontakty z zewnętrznymi firmami mające na celu zachowanie prawidłowości rozliczeń,
  5. tematyczne wizyty w spółce i omawianie bieżących kwestii,
  6. zarządzanie obiegiem dokumentów (fakturami, notami kredytowymi etc.) w spółce,
  7. rozwiązywanie problemów technicznych oraz korekta ewentualnych błędów np. związanych z pracą w systemie księgowo-finansowym, podróże służbowe w celach szkoleniowych.
 5. Ochrona ubezpieczeniowa
  1. kontrola1 rozliczeń z tytułu ochrony ubezpieczeniowej,
  2. prowadzenie korespondencji z tytułu zawierania umów ubezpieczeniowych z nowymi klientami,
  3. wsparcie w zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej,
 6. Marketing
  1. opracowanie strategii marketingowej i dystrybucyjnej,
  2. prace nad stroną internetową,
  3. przygotowywanie ulotek dla celów wewnętrznych.

(...) Sp. z o.o. ma prawo dowolnie kształtować zakres świadczonych jej usług wsparcie wedle bieżącego zapotrzebowania. Nabyte usługi wsparcia są rozliczane po zakończeniu roku według czasu niezbędnego na ich prawidłowe wykonanie. Koszty obciążające (...) Sp. z o.o. stanowią wynagrodzenie należne obu Usługodawcom z tytułu świadczenia usług wsparcia. Przed dokonaniem każdej wypłaty wynagrodzenia z tytułu powyższych usług na rzecz wyżej wymienionych podmiotów Wnioskodawca dysponuje certyfikatem rezydencji podatkowej odbiorcy należności, wydanym przez właściwy organ, potwierdzającym jego rezydencję podatkową w Republice Federalnej Niemiec. Dodatkowo oświadczamy, że należności wskazane we wniosku o interpretacje nie są należnościami za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy technologii, za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym, czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec ?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec podlega w Polsce podatkowi u źródła w wysokości 20 %. Jednocześnie na podstawie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.), naszym zdaniem nie można zastosować zwolnienia od podatku ani obniżonej stawki podatku w wysokości 5 %.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Polska, na terytorium której znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zobowiązane są do wykazania jedynie tych dochodów, których źródło położone jest na terytorium Polski i nie są w Polsce opodatkowane z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski zarówno siedziby, jak i faktycznego zarządu podatnika.

Z przedstawionego opisu stanu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w swojej działalności wykorzystuje różnego rodzaju usługi świadczone przez kontrahentów z Niemiec, mające na celu wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej. Do świadczonych usług wspierających zalicza się w szczególności usługi m.in. z zakresu zarządzania, IT, controllingu, księgowości, marketingu, ubezpieczeń, wsparcia sprzedaży.

Wnioskodawca wskazał, że należności wskazane we wniosku o interpretację nie są należnościami za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy technologii, za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów

Z powyższego wynika, że podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski przychody z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów.

Wskazany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 12, poz. 90; dalej: umowa polsko-niemiecka).

Umowa polsko-niemiecka nie wymienia bezpośrednio jako źródła przychodów opłat z tytułu zarządzania, IT, controllingu, księgowości, marketingu, ubezpieczeń, wsparcia sprzedaży, a zatem do źródeł przychodów tych należy zastosować postanowienia art. 7 umowy polsko-niemieckiej.

W myśl art. 7 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż w związku z zapisem art. 7 umowy polsko-niemieckiej należności z tytułu opłat za zarządzanie, IT, controllingu, księgowości, marketingu, ubezpieczeń, wsparcia sprzedaży nie będą podlegały opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej, a tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od tych należności, pod warunkiem udokumentowania przez Wnioskodawcę, jako wypłacającego należność, miejsca siedziby odbiorcy należności dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości zakwalifikowania nabywanych usług może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy – Ordynacja podatkowa. Dokonując interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

W świetle powyższego, w procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego zdarzenia przyszłego. Innymi słowy, podane przez Wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, Wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Reasumując, zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.