Pobór podatku | Interpretacje podatkowe

Pobór podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobór podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, od kwot należności składających się na cenę za nabycie prawa własności Znaku, płaconych w ratach w przyszłości przez Wnioskodawcę na rzecz dotychczasowego właściciela Znaku (spółki cypryjskiej), będzie istniał obowiązek poboru podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz art. 7 i art. 12 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 z późn. zm.) – dalej: UPO, przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej sprzedawcy Znaku ważny na dzień dokonywania poszczególnych zapłat?
Fragment:
Skutkiem zakwalifikowania przychodów z tytułu zbycia prawa własności Znaku do „ zysków z przedsiębiorstwa ” jest brak obowiązku poboru podatku u źródła przy realizacji płatności na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Cypru - pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji podatkowej. Reasumując, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, należność (cenę) za przeniesienie prawa własności Znaku należy zakwalifikować do „ zysków z przedsiębiorstwa ”, a nie do „ należności licencyjnych ”. Ponadto mając na uwadze, że podmiot, na rzecz którego zostanie wypłacona należność, posiada siedzibę na terytorium Cypru oraz fakt, że nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Polski poprzez położony tutaj zakład, a także okoliczność, że przedłoży on Wnioskodawcy ważny na dzień dokonywania poszczególnych płatności certyfikat rezydencji podatkowej, wydany przez właściwą cypryjską administrację podatkową – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru podatku u źródła od kwoty należności będącej ceną za nabyte prawo własności Znaku. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach wydanych w imieniu ministra finansów przez Dyrektorów poszczególnych Izb Skarbowych, w tym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn.
2015
17
gru

Istota:
Zakres ustalenia, czy odsetki płacone na rzecz Wnioskodawcy, tj. odsetki którymi uznawany jest rachunek pomocniczy Agenta, podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (withholding tax) w Polsce.
Fragment:
Należy jednakże zauważyć, iż wypłata odsetek między rezydentami polskimi (tj. między Bankiem i pozostałymi Uczestnikami) nie powoduje obowiązku poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ustawy o PDOP. Natomiast w sytuacji, gdy to Agent będzie otrzymywał odsetki jako rzeczywisty ich odbiorca, czyli w części alokowanej do niego, zastosowanie znajdą (pod warunkiem posiadania przez Bank szwedzkiego certyfikatu rezydencji Agenta) postanowienia art. 11 ust. 1 Konwencji między Polską i Szwecją. Konwencja ta przewiduje zaś, że odsetki wypłacane rezydentowi szwedzkiemu nie podlegają opodatkowaniu u źródła Polsce. Mając zaś na uwadze, że jedynymi Uczestnikami cash poolingu będą polscy rezydenci podatkowi, w przypadku których nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła, oraz Agent będący szwedzkim rezydentem podatkowym, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania u źródła na podstawie Konwencji, żadne odsetki wypłacane przez Bank w ramach rozpatrywanej struktury cash poolingu Agentowi lub poprzez rachunek Agenta innym Uczestnikom nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce (przy czym w przypadku odsetek wypłacanych Agentowi opodatkowanie podatkiem u źródła nie będzie miało miejsca pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Agenta dla celów podatkowych uzyskanym od niego przez Bank certyfikatem rezydencji).
2014
5
lut

Istota:
Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w postaci kosztów ryczałtowych i późniejszych prowizji za ww. usługi?
Fragment:
(...) tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów, z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Przepis powyższy należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o pdop). W art. 21 ustawy o pdop, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potracenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski.
2011
16
gru

Istota:
Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w postaci kosztów ryczałtowych i późniejszych prowizji za ww. usługi?
Fragment:
(...) księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze-ustala się w wysokości 20% przychodów, z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej -ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Przepis powyższy należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o pdop). W art. 21 ustawy o pdop, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potracenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „ u źródła ” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 ustawy o pdop.
2011
16
gru

Istota:
Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek?
Fragment:
Z kwoty odszkodowania złożonego na koncie wnioskodawczyni pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji córki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek... Zdaniem wnioskodawczyni, od przelania kwoty odszkodowania z jednego banku do drugiego nie należy odprowadzać podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie natomiast do uregulowania tego przepisu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2011
1
lip

Istota:
Czy należy ustalać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwracanego majątku wspólnikowi (gminie) w związku z likwidacją Spółki?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy należy ustalać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwracanego majątku wspólnikowi (gminie) w związku z likwidacją Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy ustalać podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku zwrotu majątku wspólnikowi gminie, jak również nie należy sporządzać deklaracji CIT-6R, ani informacji CIT-7 ponieważ jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie dochodów którego źródłem jest majątek gminy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
cze

Istota:
Czy będąc małym podatnikiem i wpłacając zaliczki kwartalne na podatek dochodowy można zastosować uproszczoną metodę ich wpłacania?
Fragment:
Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia. Dla podatników dokonujących wpłaty zaliczek w formie miesięcznej ustawodawca przewidział uproszczony tryb ich uiszczania. Jak wynika z treści art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów (...)
2011
1
maj

Istota:
Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego należy ustalić w oparciu o zeznanie podatkowe za rok 2005.
Fragment:
Wynosi ona równowartość 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli z zeznania tego nie wynikał podatek należny, za podstawę do obliczenia wysokości zaliczki przyjmuje się zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata. Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy, którzy: - nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w ciągu 2 lat podatkowych, poprzedzających dany rok podatkowy, albo - rozpoczęli działalność w danym lub poprzednim roku podatkowym. Warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do wpłaty zaliczek w uproszczonej formie jest pisemne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy została wybrana uproszczona forma wpłacania zaliczek. Jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy zawiadomienie powinno być złożone do 20 lutego danego roku. Wybrana forma wpłacania zaliczek obowiązuje w całym roku podatkowym i będzie dotyczyła również lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Poza w/w wymogiem przepisy ustawy nie formułują żadnych szczególnych warunków dla skorzystania z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek.
2011
1
maj

Istota:
Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia w wysokości 10% za usługę wykonaną na rzecz Urzędu Miasta, a dotyczącą poboru podatku za posiadanie psa
Fragment:
Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa. Podstawą obliczania wysokości wynagrodzenia za inkaso mogą być jedynie faktycznie pobrane należności przez inkasenta. Uchwała rady gminy określająca inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso jest aktem prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych - gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Z powyższego wynika, że poprzez określenie uchwałą rady gminy osoby inkasenta pomiędzy gminą i inkasentem zostaje nawiązany stosunek administracyjno-prawny niewymagający dla swej skuteczności wyrażenia woli przez adresata normy prawa miejscowego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lutego 1992r sygn. akt SA/Po 1130/91, w którym NSA stwierdził, że rada gminy wyznaczając inkasentów (w tym przypadku) podatku od posiadania psów nie jest zobowiązana ani do wcześniejszego uzyskania zgody zainteresowanych podmiotów, ani do zawarcia z nimi umów cywilnoprawnych.
2011
1
maj

Istota:
Przedstawiając powyższe Wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa, w zakresie opodatkowania zakupu ręczników, mydeł, herbaty i papieru toaletowego dla pracowników – czy powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 19%?
Fragment:
(...) poboru podatku. Zgodnie z art.12 ust.1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Jak z treści tego przepisu wynika, świadczenia rzeczowe przekazane pracownikom na podstawie przepisów kodeksu pracy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w całości. Wobec powyższego Pracodawca wypełniając obowiązku płatnika, nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy ponieważ wartość takich świadczeń nie stanowi przychodu ze stosunku pracy w myśl cytowanego art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.