Pobór podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobór podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
sie

Istota:

W zakresie:
Czy Spółka ma obowiązek obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od należności za Usługę przechowywania danych na rzecz kontrahentów Spółki, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi?

Fragment:

(...) papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości; tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Zgodnie art. 3 ust. 5 updop, za dochody (przychody), o których mowa w ust. 3 pkt 5, uważa się przychody wymienione w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

2018
15
kwi

Istota:

Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, kwota uiszczona przez Spółkę Komandytową ze środków własnych tytułem pobranego od zagranicznego sprzedawcy „podatku u źródła”, będzie mogła być zaliczona przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności w tej części, która zgodnie z umową spółki komandytowej przypada na Wnioskodawcę

Fragment:

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była zasadność i wysokość poboru podatku u źródła, dlatego też wydając niniejszą interpretację tut. Organ przyjął założenie, że w opisanym stanie faktycznym pobór podatku „ u źródła ” był uzasadniony w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2017
2
sie

Istota:

Czy nabycie oprogramowania komputerowego, tzw. licencji użytkownika końcowego mieści się w zakresie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p.Czy Spółka dokonując wypłaty za nabycie oprogramowania komputerowego do wykorzystania tylko i wyłącznie na własne potrzeby (licencji użytkownika końcowego) jest zobowiązana na podstawie art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. do pobrania od tej należności zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. „podatku u źródła”), na podstawie w/w przepisówCzy Spółka dokonując wypłaty należności na rzecz podmiotów zagranicznych za nabycie oprogramowania komputerowego (licencji użytkownika końcowego) do wykorzystania tylko i wyłącznie na własne potrzeby jest obowiązana do wykazania dokonanych wypłat w deklaracji IFT-2RCzy Spółka zobowiązana jest do posiadania Certyfikatu Rezydencji kontrahenta, by uzyskać zwolnienie z „podatku u źródła”

Fragment:

Natomiast, na podstawie art. 26 ust. 3d updop, informację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje się odpowiednio. Tym samym, jeżeli określony podmiot nie jest obowiązany do poboru podatku u źródła, nie ma również obowiązku do wykazania dokonywanych wypłat w deklaracji IFT-2R za rok, w którym zostały dokonane wypłaty. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka w ramach zakupionych licencji otrzymuje tylko prawo do użytkowania oprogramowania na własne potrzeby, nie zostają na nią natomiast przeniesione jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie do oprogramowania uprawniające ją do udzielania sublicencji innym podmiotom, czy też dokonywania zmian w oprogramowaniu. W świetle powyższego należy stwierdzić, że obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z art. 26 ust. 1 updop dotyczy wyłącznie wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop. Wobec powyższego, nie obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcy, gdyż wypłacane przez niego należności z tytułu zapłaty za licencje na użytkowanie programów do obsługi maszyn nie zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu „ podatkiem u źródła ” na podstawie art. 21 updop.

2017
12
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaniechania poboru podatku.

Fragment:

W lokalnym urzędzie skarbowym poinformowano Wnioskodawcę, że może wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie odstąpienia przez urząd skarbowy, pod który Wnioskodawca podlega, poboru podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek. Wnioskodawca w dniu 27 kwietnia 2017 r. złożył w ww. urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36 za rok podatkowy 2016, z którego wynika zobowiązanie podatkowe w kwocie 3 509,00 zł oraz jednocześnie Wnioskodawca wystąpił z prośbą do naczelnika o odstąpienie od poboru podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek. Wnioskodawca nie korzystał z umorzenia zobowiązania podatkowego z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca może złożyć korektę zeznania rocznego PIT-36 za rok podatkowy 2016 i czy urząd skarbowy, któremu Wnioskodawca podlega, może odstąpić od poboru podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytu mieszkaniowego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. istnieją przesłanki do zaniechania poboru podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytu, ponieważ Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione ww. rozporządzeniu, a to: kredyt został zaciągnięty (...)

2017
27
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec?

Fragment:

Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Polska, na terytorium której znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zobowiązane są do wykazania jedynie tych dochodów, których źródło położone jest na terytorium Polski i nie są w Polsce opodatkowane z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski zarówno siedziby, jak i faktycznego zarządu podatnika. Z przedstawionego opisu stanu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w swojej działalności wykorzystuje różnego rodzaju usługi świadczone przez kontrahentów z Niemiec, mające na celu wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej. Do świadczonych usług wspierających zalicza się w szczególności usługi m.in. z zakresu zarządzania, IT, controllingu, księgowości, marketingu, ubezpieczeń, wsparcia sprzedaży. Wnioskodawca wskazał, że należności wskazane we wniosku o interpretację nie są należnościami za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy technologii, za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

2015
17
gru

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, od kwot należności składających się na cenę za nabycie prawa własności Znaku, płaconych w ratach w przyszłości przez Wnioskodawcę na rzecz dotychczasowego właściciela Znaku (spółki cypryjskiej), będzie istniał obowiązek poboru podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz art. 7 i art. 12 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 117, poz. 523 z późn. zm.) – dalej: UPO, przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie posiadał certyfikat rezydencji podatkowej sprzedawcy Znaku ważny na dzień dokonywania poszczególnych zapłat?

Fragment:

Skutkiem zakwalifikowania przychodów z tytułu zbycia prawa własności Znaku do „ zysków z przedsiębiorstwa ” jest brak obowiązku poboru podatku u źródła przy realizacji płatności na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Cypru - pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji podatkowej. Reasumując, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, zdaniem Wnioskodawcy, należność (cenę) za przeniesienie prawa własności Znaku należy zakwalifikować do „ zysków z przedsiębiorstwa ”, a nie do „ należności licencyjnych ”. Ponadto mając na uwadze, że podmiot, na rzecz którego zostanie wypłacona należność, posiada siedzibę na terytorium Cypru oraz fakt, że nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Polski poprzez położony tutaj zakład, a także okoliczność, że przedłoży on Wnioskodawcy ważny na dzień dokonywania poszczególnych płatności certyfikat rezydencji podatkowej, wydany przez właściwą cypryjską administrację podatkową – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru podatku u źródła od kwoty należności będącej ceną za nabyte prawo własności Znaku. Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacjach wydanych w imieniu ministra finansów przez Dyrektorów poszczególnych Izb Skarbowych, w tym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn.

2014
5
lut

Istota:

Zakres ustalenia, czy odsetki płacone na rzecz Wnioskodawcy, tj. odsetki którymi uznawany jest rachunek pomocniczy Agenta, podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (withholding tax) w Polsce.

Fragment:

Należy jednakże zauważyć, iż wypłata odsetek między rezydentami polskimi (tj. między Bankiem i pozostałymi Uczestnikami) nie powoduje obowiązku poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ustawy o PDOP. Natomiast w sytuacji, gdy to Agent będzie otrzymywał odsetki jako rzeczywisty ich odbiorca, czyli w części alokowanej do niego, zastosowanie znajdą (pod warunkiem posiadania przez Bank szwedzkiego certyfikatu rezydencji Agenta) postanowienia art. 11 ust. 1 Konwencji między Polską i Szwecją. Konwencja ta przewiduje zaś, że odsetki wypłacane rezydentowi szwedzkiemu nie podlegają opodatkowaniu u źródła Polsce. Mając zaś na uwadze, że jedynymi Uczestnikami cash poolingu będą polscy rezydenci podatkowi, w przypadku których nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła, oraz Agent będący szwedzkim rezydentem podatkowym, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania u źródła na podstawie Konwencji, żadne odsetki wypłacane przez Bank w ramach rozpatrywanej struktury cash poolingu Agentowi lub poprzez rachunek Agenta innym Uczestnikom nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce (przy czym w przypadku odsetek wypłacanych Agentowi opodatkowanie podatkiem u źródła nie będzie miało miejsca pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby Agenta dla celów podatkowych uzyskanym od niego przez Bank certyfikatem rezydencji).

2011
16
gru

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w postaci kosztów ryczałtowych i późniejszych prowizji za ww. usługi?

Fragment:

(...) tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów, z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Przepis powyższy należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o pdop). W art. 21 ustawy o pdop, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potracenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski.

2011
16
gru

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w postaci kosztów ryczałtowych i późniejszych prowizji za ww. usługi?

Fragment:

(...) księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze-ustala się w wysokości 20% przychodów, z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej -ustala się w wysokości 10% tych przychodów. Przepis powyższy należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ustawy o pdop). W art. 21 ustawy o pdop, wymienione zostały określone rodzaje należności wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potracenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem „ u źródła ” ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 ustawy o pdop.

2011
1
lip

Istota:

Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek?

Fragment:

Z kwoty odszkodowania złożonego na koncie wnioskodawczyni pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji córki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy za przelanie środków finansowych z jednego banku do drugiego trzeba zapłacić podatek... Zdaniem wnioskodawczyni, od przelania kwoty odszkodowania z jednego banku do drugiego nie należy odprowadzać podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie natomiast do uregulowania tego przepisu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.