Pobór akcyzy | Interpretacje podatkowe

Pobór akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobór akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie mo?liwooci magazynowania oleju napedowego objetego procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz oleju napedowego z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku
Fragment:
Maj1c na uwadze przedstawione we wniosku okolicznooci sprawy oraz obowi1zuj1ce przepisy prawa podatkowego stwierdzia nale?y, ?e w niniejszym przypadku Wnioskodawca bedzie uprawniony do magazynowania oleju napedowego o kodzie CN 2710 objetego procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz oleju napedowego o kodzie CN 2710 z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku. Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy dopuszczalne jest bowiem magazynowanie wyrobów energetycznych objetych procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz wyrobów energetycznych z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku. Przy czym magazynowanie wyrobów energetycznych o ró?nych statusach podatkowych w jednym zbiorniku mo?e odbywaa sie pod warunkiem, ?e ubytki i inne straty tych wyrobów s1 rozliczane proporcjonalnie do ilooci oraz okresu ich magazynowania oraz ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadz1cy sk3ad podatkowy umo?liwia identyfikacje tych wyrobów. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca bedzie uprawniony do magazynowania oleju napedowego o kodzie CN 2710 objetego procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz oleju napedowego o kodzie CN 2710 z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku, w sytuacji gdy ubytki i inne straty tych wyrobów bed1 rozliczane proporcjonalnie do ilooci oraz okresu ich magazynowania oraz ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez Wnioskodawce bedzie umo?liwiaa identyfikacje tych wyrobów.
2017
26
sty

Istota:
Jak należy rozumieć pojęcie „odmierzaczy paliw ciekłych”, użyte w art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, ze zm.) i czy przepis ten ogranicza sprzedaż olejów opałowych w przypadku użycia urządzenia pomiarowego autocysterny.
Fragment:
(...) podlega tym rygorom. Tezę tą strona wywiodła z treści § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067, ze zm.). Po analizie wniosku strony, Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze postanowieniem nr 411000-PA-910-3/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. udzielił Spółce XXX pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznając stanowisko Strony w powyższej sprawie za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku akcyzowego. Dla poparcia swojego stanowiska organ pierwszej instancji przywołał przepis § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda (Dz.U. Nr 77, poz. 731), zgodnie z którym, używane w tym rozporządzeniu określenie odmierzacze oznacza instalacje pomiarowe przeznaczone do pomiaru (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.