Pobór akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pobór akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

W zakresie mo?liwooci magazynowania oleju napedowego objetego procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz oleju napedowego z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku

Fragment:

Maj1c na uwadze przedstawione we wniosku okolicznooci sprawy oraz obowi1zuj1ce przepisy prawa podatkowego stwierdzia nale?y, ?e w niniejszym przypadku Wnioskodawca bedzie uprawniony do magazynowania oleju napedowego o kodzie CN 2710 objetego procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz oleju napedowego o kodzie CN 2710 z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku. Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy dopuszczalne jest bowiem magazynowanie wyrobów energetycznych objetych procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz wyrobów energetycznych z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku. Przy czym magazynowanie wyrobów energetycznych o ró?nych statusach podatkowych w jednym zbiorniku mo?e odbywaa sie pod warunkiem, ?e ubytki i inne straty tych wyrobów s1 rozliczane proporcjonalnie do ilooci oraz okresu ich magazynowania oraz ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez podmiot prowadz1cy sk3ad podatkowy umo?liwia identyfikacje tych wyrobów. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca bedzie uprawniony do magazynowania oleju napedowego o kodzie CN 2710 objetego procedur1 zawieszenia poboru akcyzy oraz oleju napedowego o kodzie CN 2710 z zap3acon1 akcyz1 w sk3adzie podatkowym w jednym zbiorniku, w sytuacji gdy ubytki i inne straty tych wyrobów bed1 rozliczane proporcjonalnie do ilooci oraz okresu ich magazynowania oraz ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona przez Wnioskodawce bedzie umo?liwiaa identyfikacje tych wyrobów.

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy rozumieć pojęcie „odmierzaczy paliw ciekłych”, użyte w art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257, ze zm.) i czy przepis ten ogranicza sprzedaż olejów opałowych w przypadku użycia urządzenia pomiarowego autocysterny.

Fragment:

(...) podlega tym rygorom. Tezę tą strona wywiodła z treści § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067, ze zm.). Po analizie wniosku strony, Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze postanowieniem nr 411000-PA-910-3/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. udzielił Spółce XXX pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznając stanowisko Strony w powyższej sprawie za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podatku akcyzowego. Dla poparcia swojego stanowiska organ pierwszej instancji przywołał przepis § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda (Dz.U. Nr 77, poz. 731), zgodnie z którym, używane w tym rozporządzeniu określenie odmierzacze oznacza instalacje pomiarowe przeznaczone do pomiaru (...)