Pływalnia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pływalnia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
12
paź

Istota:

Dokumentowanie świadczonych usług, stawki podatku na świadczone usługi, prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie oraz bieżącym utrzymaniem pływalni.

Fragment:

Obiekt ma przede wszystkim pełnić funkcję pływalni dla ludności Gminy, okolicznych terenów, a także turystów (dalej także jako: „ Inwestycja ”, „ Obiekt ” lub „ Pływalnia ”). Od początku planowania budowy Inwestycji Gmina zakładała, że będzie wykorzystywać Pływalnię wyłącznie do prowadzenia działalności komercyjnej, polegającej na udostępnianiu Obiektu w sposób odpłatny (osoby zainteresowane skorzystaniem z Pływalni będą musiały kupić bilet albo karnet). Poza tym Gmina nie wyklucza, że na terenie Obiektu prowadzone będą odpłatne zajęcia nauki pływania, fitness, aerobiku, w tym wodnego, rehabilitacji, korekcji wad postawy, itp. Usługi związane z Pływalnią będą świadczone na rzecz osób fizycznych, jak również osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoły z okolicznych gmin). Ponadto, Gmina przewiduje możliwość wydzierżawienia na terenie Pływalni powierzchni na potrzeby sklepu sportowego i bufetu. Działalność Obiektu będzie prowadzona bezpośrednio przez Gminę. W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy zostanie utworzony odpowiedni wydział, który będzie odpowiedzialny za działalność Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pobierane wynagrodzenie za odpłatne udostępnienie Pływalni będzie stanowiło bezpośrednio przychód Gminy, która zamierza rozliczać VAT należny od przedmiotowych usług, ujmując sprzedaż z tego tytułu w rejestrach VAT i w jej deklaracjach VAT.

2011
30
gru

Istota:

Zwolnienie prowadzonych przez szkołę (jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty) usług nauki pływania.

Fragment:

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni będąca samorządową jednostką budżetową posiada pływalnię, na której nieodpłatnie prowadzona jest nauka pływania dla uczniów własnych oraz okolicznych szkół, w ramach działalności statutowej. W godzinach popołudniowych pływalnia jest udostępniana odpłatnie dla osób chętnych - dzieci i dorosłych. W ramach tej działalności prowadzona jest m.in. nauka pływania. Wskazano też, że Wnioskodawczyni jest podstawową szkołą publiczną, samorządową jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, a zatem, że jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty a świadczone przez szkołę usługi należą do usług z zakresu kształcenia i oświaty. Wnioskodawczyni wskazała, iż usługa nauki pływania według PKWiU z 2008 r. należy do grupowania 85.51.10.0 "Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych". Ponadto wskazano, iż pobierane wpłaty stanowią opłatę za świadczone usługi. Przyjąć należy, iż szeroko pojęte wychowanie fizyczne - do którego niewątpliwie można zaliczyć pływanie – na każdym poziomie nauczania pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi związane z krytą pływalnią i halą sportową są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Stan faktyczny „Centrum Sportu” jest jednostką budżetową i prowadzi działalność statutową.Centrum posiada obiekt sportowy (krytą pływalnię, halę sportową i stadion). Do usług związanych z krytą pływalnią i halą sportową zastosowano zwolnienie z tytułu podatku VAT (PKWIU 92.62). Pytanie: Czy usługi związane z krytą pływalnią i halą sportową są zwolnione od podatku od towarów i usług? Stanowisko wnioskodawcy Zdaniem wnioskodawcy usługi w zakresie korzystania z krytej pływalni i hali sportowej są zwolnione od podatku od towarów i usług. Usługi te Wnioskodawca zaliczył do kategorii usług związanych z kulturą, rekreacją i sportem i zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług , usługi te zawierają się pod symbolem 92.62. Ocena prawna stanowiska pytającego: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku, działając na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) - stwierdza:Usługi związane z prowadzeniem pływalni i hali sportowej należą do kategorii usług związanych z kulturą i sportem. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi związane ze sportem zawierają się pod symbolem 92.6.Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca stwierdził, że usługi te kwalifikuje do kategorii usług związanych ze sportem o symbolu PKWIU 92.62.W myśl art.43 ust.1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę nauki pływania dla dzieci z gimnazjum?

Fragment:

Po analizie przedstawionego przez pytającego stanu faktycznego tut. organ uznał, iż podatnik jest uprawniony do złożenia przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W odpowiedzi na zapytanie podatnika należy stwierdzić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tegoż załącznika jako zwolnione od podatku zostały wymienione usłu-gi w zakresie edukacji. Zdaniem pytającego usługi wymienione w przedmiotowym wniosku kwalifikują się do usług w zakresie pozostałych form kształcenia w ramach usług w zakresie edukacji. Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnione są usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi. Jednakże w przedstawionej sprawie nie może ono być zastosowane z uwagi na status świadczeniobiorcy, nie będącego jednym z podmiotów wymienionych w powyższym przepisie.

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy gmina może odliczyć podatek naliczony od poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę krytej pływalni oraz jej wyposażenia?
2. Czy istnieje możliwość skorygowania deklaracji VAT-7 za miesiące, w których otrzymano faktury dotyczące realizacji zadania "Budowa krytej pływalni w (...)"?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Gmina będąca podatnikiem podatku od towarów i usług jest inwestorem obiektu krytej pływalni budowanej w mieście. Budowę tej pływalni rozpoczęto w miesiącu maju 2005 r., a zakończenie jej budowy jest przewidywane do dnia 30 sierpnia 2006 r. Inwestycja ta jest finansowana z budżetu Gminy. Za wykonane prace budowlane i wyposażenie wystawiane są na bieżąco faktury VAT, z których Gmina nie odliczała dotychczas podatku od towarów i usług. W obiekcie krytej pływalni Gmina ma zamiar prowadzić działalność, która będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości: 1) czy Gmina może odliczyć podatek od towarów i usług od poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę krytej pływalni oraz jej wyposażenie, 2) czy Gmina ma możliwość skorygowania deklaracji VAT-7 za miesiące, w których otrzymała faktury dotyczące realizacji zadania "Budowa krytej pływalni w (...)". Zdaniem Wnioskodawcy: - Gmina może odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dotyczących budowy i wyposażenia krytej pływalni, - Gmina może skorygować deklaracje VAT-7, uwzględniając w korektach deklaracji nieodliczony podatek od towarów i usług od w/w nakładów. Odnośnie poruszanej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej zajmuje następujące stanowisko: Ad. 1) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik, zwraca się o potwierdzenie prawidłowości stosowanych zasad opodatkowania świadczonych przez siebie usług. Podatnik stosuje:- stawkę podatku VAT 7% dla usług wynajmu niecki - dla osób fizycznych, osób prawnych, szkół,- zwolnienie od podatku dla prowadzonych w ramach swojej działalności kursów pływania oraz indywidualnej nauki pływania,- stawkę podatku 22% dla wynajmu sauny oraz prowadzonych zajęć gimnastyki rekreacyjnej w wodzie.

Fragment:

Wysokość stawki uzależniona jest od podporządkowania konkretnej dostawie towaru lub usług właściwego symbolu PKWiU. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr 82 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dziennik Urzędowy GUS nr 12 z dnia 12.11.2002 r.) od dnia 01.01.2003 r. do wydawania opinii interpretacyjnych uprawniony jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przedmiotowej ustawie stawka podatku wynosi 22%. Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 158 wskazanego załącznika do ustawy wymienione są ?usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych? sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.61 więc wszystkie usługi wymienione przez Podatnika mieszczące się w tym grupowaniu podlegają opodatkowaniu stawką 7%.

2011
1
mar

Istota:

Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowna przy świadczeniu usług związanych z korzystaniem z pływalni przez osoby prywatne i zakłady pracy oraz w jaki sposób należy rozliczyć podatek naliczony?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, usługi świadczone przez basen (pływalnię), jeżeli przez urząd statystyczny zostały sklasyfikowane do grupowania "Usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61)" - nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku, z uwagi na wyłączenie tych usług z tego zwolnienia w poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o VAT. Przedmiotowe usługi na podstawie załącznika Nr 3, poz. 158 powinny zostać opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%. Odnosząc się do możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach należy stwierdzić, iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie przepisy art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące częściowego odliczenia podatku oraz korekty podatku naliczonego. Podatnik, wykorzystujący towary i usługi do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, Podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których Podatnikowi przysługuje takie prawo.

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi polegające na udostępnianiu przez szkołę krytej pływalni są zwolnione z podatku VAT ?

Fragment:

Usługi sportowe sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.6 zwolnione są z podatku VAT wyłącznie w przypadku, gdy świadczone są przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to usługi te podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 22%. Powyższy wymóg nie dotyczy jednak usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych o symbolu PKWiU 92.61, które podlegają opodatkowaniu według stawki 7%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy i załącznika Nr 3 (poz. 158). Jak wynika z powyższego, zapis zawarty w objaśnieniach do załącznika Nr 4 dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem, czyli zwolnienie z podatku VAT przysługuje jedynie tym podatnikom świadczącym usługi sportowe, których celem nie jest systematyczne dążenie do osiągnięcia zysków.

2011
1
sty

Istota:

Czy świadczone usługi :- nauka pływania dla dzieci i dorosłych,- rehabilitacja i rekreacja w wodzie,- poprawa kondycji fizycznej - aerobic w wodzie są zwolnione z podatku VAT ?

Fragment:

Nr 54, poz 535/ czyli usługi związane między innymi z rekreacją i sportem są zwolnione od podatku z zastrzeżeniem, że dotyczy to uslug związanych ze sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszystkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Jeżeli Pana firma spełnia warunki określone w powyższym objaśnieniu- usługi są zwolnione od podatku.