ILPP2/4512-1-847/15-6/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu.
ILPP2/4512-1-847/15-6/SJinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. kasa rejestrująca
 3. koszt przesyłki
 4. książka
 5. nośnik
 6. obrót
 7. opodatkowanie
 8. płyta CD
 9. płyta DVD
 10. rachunek bankowy
 11. stawki podatku
 12. transport
 13. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, przedstawione we wniosku z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z 12 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu. Wniosek uzupełniono 15 lutego 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi internetową księgarnię wysyłkową. W sklepie internetowym klienci składają zamówienie na książki, nagrane płyty CD i DVD, gry komputerowe, książki elektroniczne (e-booki). Towary są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich i poczty, które na swoje usługi stosują podstawową stawkę VAT. Kosztami wysyłki towaru obciążany jest klient i już na etapie składania zamówienia wie jaki będzie to koszt. Sprzedaż książek oznaczonych symbolem ISBN korzysta ze stawki obniżonej zgodnie z art. 41 ust. 2a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa”) i wynosi 5%. Dodatkowo klienci często opłacają zakupione towary korzystając z systemu płatności A. Zainteresowany zostaje z tego tytułu obciążony prowizją, którą pokrywa klient i już na etapie składania zamówienia wie jaki będzie to koszt. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy jest ona zwolniona z VAT. Zdarza się więc, że w jednej przesyłce, za którą płaci zamawiający są ujmowane towary i usługi objęte różnymi stawkami VAT: książki 5%, płyty 23%, usługa kurierska 23% i usługa finansowa zwolniona z VAT. Wszystkie te elementy są wyszczególnione w odrębnych pozycjach na wystawianej nabywcy fakturze.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Nie prowadził we wcześniejszych latach sprzedaży na rzecz osób fizycznych, ponieważ działalność gospodarcza została rozpoczęta w lutym 2015 r.
 2. Sprzedaż nagranych płyt CD i DVD prowadzona przez Księgarnię, to sprzedaż towarów wymieniona w par. 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, są to bowiem zapisane nośniki danych cyfrowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu w sytuacji, gdy spełnione są pozostałe warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, czyli Zainteresowany otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana sprzedaż (dane nabywcy, w tym jego adres)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu w sytuacji, gdy spełnione są pozostałe warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czyli otrzymywana jest w całości zapłata za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Zainteresowanego, a z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczy i na czyją rzecz została dokonana sprzedaż (dane nabywcy, w tym jego adres). Właśnie ze względu na szczegółowe ujęcie w ewidencji danych dotyczących nabywcy i samej transakcji konieczność ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej byłaby powieleniem już szczegółowo zaewidencjonowanej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy – minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) – zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, jak stanowi § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 powołanego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W myśl natomiast § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Ww. zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł. (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Jednocześnie wskazać również należy, że w § 4 rozporządzenia wymienione zostały towary i usługi, które ustawodawca wykluczył z możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i § 3.

I tak, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia wskazuje, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Z powołanych przepisów wynika, że – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3), jak i przedmiotowe (§ 2) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi internetową księgarnię wysyłkową. W sklepie internetowym klienci składają zamówienie na książki, nagrane płyty CD i DVD, gry komputerowe, książki elektroniczne (e-booki). Towary są wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich i poczty, które na swoje usługi stosują podstawową stawkę VAT. Kosztami wysyłki towaru obciążany jest klient i już na etapie składania zamówienia wie jaki będzie to koszt. Jak wskazał Zainteresowany, nie prowadził we wcześniejszych latach sprzedaży na rzecz osób fizycznych, ponieważ działalność gospodarcza została rozpoczęta w lutym 2015 r. Sprzedaż nagranych płyt CD i DVD prowadzona przez Księgarnię, to jak wskazał Wnioskodawca sprzedaż towarów wymieniona w par. 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, są to bowiem zapisane nośniki danych cyfrowych.

Na tle powyższego opisu sprawy Zainteresowany ma wątpliwości, czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu w sytuacji, gdy spełnione są pozostałe warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, czyli Wnioskodawca otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana sprzedaż (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy podkreślić, że aby przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towarów otrzymuje zapłatę za towar w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • przedmiotem dostawy nie są towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

Zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania można korzystać w przypadku sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) po spełnieniu ww. warunków. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podkreślić należy, że Zainteresowany wskazał, iż sprzedaż nagranych płyt CD i DVD prowadzona przez Księgarnię, to sprzedaż towarów wymieniona w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, są to bowiem zapisane nośniki danych cyfrowych.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz w świetle powołanych przepisów, należy wskazać, że przedstawione okoliczności wskazują, iż dokonując sprzedaży nagranych płyt CD i DVD, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bez względu na fakt, że płyty CD i DVD będą dostarczane do klienta w systemie wysyłkowym. Należy bowiem podkreślić, że wynikające z zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z punktem 37 załącznika zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w świetle § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia – nie może mieć zastosowania w przypadku zapisanych płyt CD i DVD.

Reasumując, z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Wnioskodawcę nagranych płyt CD i DVD to – jak wskazał Zainteresowany – sprzedaż towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż są to zapisane nośniki danych cyfrowych – zatem, Wnioskodawca ma obligatoryjny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży nagranych płyt CD i DVD za pośrednictwem kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie dotyczącym prawidłowości dokumentowania sprzedaży towaru wraz z kosztami dostawy przesyłki oraz opłatą A, jak również stawki podatku VAT dla sprzedaży książek elektronicznych (tzw. ebook, audiobook) rozpatrzony został wydanymi w dniu 26 lutego 2016 r. odrębnymi interpretacjami znak ILPP2/4512-1-847/15-4/SJ oraz ILPP2/4512-1-847/15-5/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.