Płyta CD | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płyta CD. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
18
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży nagranych płyt CD i DVD realizowanej za pośrednictwem internetu.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę oraz w świetle powołanych przepisów, należy wskazać, że przedstawione okoliczności wskazują, iż dokonując sprzedaży nagranych płyt CD i DVD, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bez względu na fakt, że płyty CD i DVD będą dostarczane do klienta w systemie wysyłkowym. Należy bowiem podkreślić, że wynikające z zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z punktem 37 załącznika zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w świetle § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia – nie może mieć zastosowania w przypadku zapisanych płyt CD i DVD. Reasumując, z uwagi na fakt, że sprzedaż przez Wnioskodawcę nagranych płyt CD i DVD to – jak wskazał Zainteresowany – sprzedaż towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż są to zapisane nośniki danych cyfrowych – zatem, Wnioskodawca ma obligatoryjny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży nagranych płyt CD i DVD za pośrednictwem kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2012
5
paź

Istota:

Wnioskodawca rozpoczynając w 2012r. działalność gospodarczą w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł.

Fragment:

Gotowy materiał zostanie nagrany na dostarczonym przez klienta lub zakupionym przeze Wnioskodawcę czystym nośniku (np. płyta CD-ROM). Wnioskodawca będzie również komponował podkłady muzyczne, realizował reklamy, przy pomocy mobilnego sprzętu rejestrującego nagrywał widowiska – koncerty (np. w plenerze) na zlecenie upoważnionych podmiotów lub firm wydawniczych. W ramach działalności będzie wykonywał również zlecenia masteringu polegające na polepszeniu brzmienia i „ odszumieniu ” utworu lub płyty dostarczonej przez klienta. Po odszumieniu Wnioskodawca dostarczy klientowi tą samą płytę CD-ROM z dodatkowymi ścieżkami lub na nowej płycie CD-ROM zakupionej przez Wnioskodawcę przekaże materiał będący przedmiotem usługi oczyszczenia materiału z niepożądanych dźwięków. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych... Stanowisko Wnioskodawcy, nie ma takiego obowiązku, ponieważ nie będzie dokonywał sprzedaży nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset video), dyskietek, kart pamięci, kartridżów.

2011
1
sie

Istota:

Czy propagowanie formacji religijnych i kultu religijnego w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia poprzez bezpłatne rozdawanie płyt CD i książek zawierających treści religijne, podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej?

Fragment:

Ponadto, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności statutowej rozdaje książki i płyty CD o treści religijnej i związane z kultem religijnym. Czynność ta polega na tym, iż książki i płyty CD są oferowane w miejscu publicznym (kościół, dom rekolekcyjny, teren należący do kościoła katolickiego) osobom innym niż członkowie Stowarzyszenia. Każda zainteresowana osoba ma prawo wziąć wybraną przez siebie publikację, książkę, płytę CD, bez obowiązku uiszczania za nią ceny. Wnioskodawca wskazuje, iż czynność sprzedaży jest czynnością odmienną od czynności darowizny. Zgodnie bowiem z Kodeksem cywilnym, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535), natomiast przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1). Ponadto wskazano, iż z tytułu nieodpłatnego rozdawania książek i płyt CD Stowarzyszeniu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do chwili obecnej Stowarzyszenie nie uzyskało obrotów z tytułu działalności gospodarczej na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
lip

Istota:

Czy sprzedaż towaru składającego się z dwóch elementów, tj. książki wraz z dołączoną do niej płytą CD-Rom, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0%?

Fragment:

W tym wypadku klient może dokonać zakupu jedynie książki z płytą CD-Rom. Odrębne nabycie płyty CD-Rom nie jest możliwe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż towaru składającego się z dwóch elementów, tj. książki wraz z dołączoną do niej płytą CD-Rom, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0%... Zdaniem Wnioskodawcy dostawę książki z płytą CD-Rom należy opodatkować stawką 0%. Zgodnie z § 8 i § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stawkę 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: książek (PKWiU ex 22.. 11) — z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek — oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Książka z płytą CD-Rom stanowi całość. Sama płyta CD-Rom nie jest przedmiotem dostawy. Mamy więc do czynienia z dostawą jednego towaru składającego się z dwóch elementów, gdzie treści zostały zapisane na różnych nośnikach.

2011
1
cze

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży książki z dołączoną płyta CD, VCD lub DVD,

Fragment:

Spółka, w ramach działalności, sprzedaje książki wraz z dołączonymi do nich płytami CD, VCD lub DVD, a ich zawartość ma charakter komplementarny względem treści książki. Na płytach nagrywane są bowiem utwory – audio lub wideo – przedstawiające dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książkach. Całość produktu – książka oraz płyta stanowią komplet, tj. jednolity przedmiot dostawy. Odrębne nabycie książki i płyty nie jest możliwe. W opinii tutejszego organu, w przypadku produktów, które są ze sobą funkcjonalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie, można uznać, że sprzedaż zestawu (kompletu) w istocie dotyczy sprzedaży jednego produktu. Sprzedaż kompletu należy traktować jako jedną transakcję - transakcję sprzedaży. Opisane zdarzenie przyszłe dotyczy bowiem dostawy produktu jakim jest książka z płytą. Nie dochodzi tutaj do nieodpłatnego przekazania płyt CD/DVD, nabywca otrzymuje płytę jako składową część produktu. Mając powyższe na uwadze, jeżeli według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sprzedawane przez Spółkę towary sklasyfikowane są pod symbolem 22.11, a ich dostawa korzysta ze stawki 0%, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) w/w rozporządzenia Ministra (...)

2011
1
cze

Istota:

Jeżeli książka wraz z załączoną do niej płytą CD, stanowiącymi nierozerwalną całość, będące jednolitym przedmiotem sprzedaży, zostanie sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 22.11 i będzie oznaczona symbolem ISBN, to jej dostawa będzie stanowiła dostawę jednego towaru, a Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania podatku od towarów i usług w wysokości 0%, na mocy § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

W analizowanym przypadku związek płyty CD dołączonej do książki z działalnością Spółki jest oczywisty tym bardziej, że jak wskazano wyżej, płyta zawiera treść o tematyce tożsamej z treścią książki, a ponadto obecnie, w związku z coraz bardziej postępującym skomputeryzowaniem różnych dziedzin życia, dołączanie do książek płyt CD o tożsamej tematyce stało się powszechną praktyką, stosowaną przez wielu producentów książek. Z tych też powodów w opisanym stanie faktycznym płyta CD, nawet jeżeli uznalibyśmy, iż jest ona dołączona do książki nieodpłatnie (mimo że warunkiem „ nieodpłatnego ” uzyskania płyty CD jest zakup książki, do której ta płyta jest dołączona), nie może być traktowana jak inne prezenty, rozdawane przez sprzedawców, w szczególności alkohol, drogie pióra, itp. W konsekwencji płyty CD, jako towary dołączane do książek niewątpliwie w związku z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT a contrario). Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji Spółka sprzedaje jeden produkt, tj. książkę z dołączoną płytą CD, a treść płyty oraz książki uzupełniają się nawzajem, tworząc - pod każdym względem - nierozerwalną całość.

2011
1
maj

Istota:

Strona ma zamiar wyprodukować i sprzedawać płyty CD z muzyką i przekazem z programów profilaktycznych w ramach działalności edukacyjnej jako dopełnienie, bądź kontynuację oddziaływania programów. W związku z czym Strona pyta:1. Czy produkcja i sprzedaż tych płyt będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% po przekroczeniu 10.000 Euro, czy też będzie zwolniona jako działalność edukacyjna? 2. Niezależnie czy sprzedaż płyt CD będzie zwolniona z VAT czy nie,muszę ją rejestrować już od sprzedaży pierwszej płyty w kasie fiskalnej. Czy w związku z zakupem kasy fiskalnej przysługuje mi ulga na jej zakup?

Fragment:

Niezależnie czy sprzedaż płyt CD będzie zwolniona z VAT czy nie,muszę ją rejestrować już od sprzedaży pierwszej płyty w kasie fiskalnej. Czy w związku z zakupem kasy fiskalnej przysługuje mi ulga na jej zakup? Moim zdaniem tak, gdyż jestem zobligowana do jej zakupu. 3. Czy sprzedaż wysyłkową również muszę rejestrować w kasie fiskalnej? Moim zdaniem tak, jeżeli dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w dacie wysyłki. W przypadku zwrotu niezapłaconego towaru dokonuję korekty w rejestrze kasy fiskalnej na podstawie zwróconego paragonu. Firmom wystawiam rachunek lub fakturę VAT, które w przypadku niezapłacenia i zwrotu anuluję. 4. W ramach promocji zamierzam rozdawać część płyt na koncertach, część podarować szkołom. Czy będę musiała wystawić wewnętrzną fakturę VAT? Moim zdaniem nie, gdyż koszt wytworzenia płyty nie przekracza 5 złotych. 5. Czy rozdanie płyt CD w ramach promocji spowoduje jakieś skutki w podatku dochodowym? Moim zdaniem nie, gdyż nie powstanie dodatkowy przychód, a wydatki związane z produkcją płyt CD będą kosztami, bo dotyczą działalności firmy. 6. Czy właściwa jest sprzedaż płyt za „symboliczną złotówkę”? Moim zdaniem tak, i nie rodzi żadnych dodatkowych skutków podatkowych.

2011
1
maj

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka prowadzi sprzedaż czasopism, do których dołączana jest płyta CD. Zgodnie z opisem za powyższe płyty CD, dołączane do czasopism Spółka nie pobiera opłat.W związku z powyższym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi czy w powyższym przypadku istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących przekazywanych w taki sposób płyt CD.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka prowadzi sprzedaż czasopism, do których dołączana jest płyta CD. Zgodnie z opisem za powyższe płyty CD, dołączane do czasopism Spółka nie pobiera opłat. W związku z powyższym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi czy w powyższym przypadku istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących przekazywanych w taki sposób płyt CD. Spółka stoi na stanowisku, że z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek ewidencjonowanych przekazywanych w powyższy sposób płyt CD. Spółka agrumentuje swoje stanowisko faktem, iż płyty CD dodawane do gazet są nieodpłatnie, wobec czego czynność ta nie stanowi sprzedaży i nie generuje obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl art. 2 ust. 22 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez pojęcie sprzedaży rozumie się m.in.: odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
maj

Istota:

W związku z brzmieniem przepisów art. 7 ust. 2 i art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), nie ma obowiązku ewidencjonowania nieodpłatnego przekazania towarów, tj. sprzętu telekomunikacyjnego, nagranych płyt CD, DVD, kaset video przy zastosowaniu kasy rejestrującej (dotyczy to również towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących).

Fragment:

Nr 245, poz. 1807) zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset video), dyskietek, kart pamięci, kartridży. W przedstawionym stanie faktycznym przesłanki warunkujące zrównanie nieodpłatnego przekazania z dostawą towarów nie zostały spełnione ze względu na niezrealizowanie warunku dotyczącego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów. Z uwagi na fakt, iż nieodpłatnego przekazania towarów nie można uznać w świetle powyższych uregulowań za dostawę, zastosowania nie będzie miał przepis § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów, gdyż stanowi on o dostawie towarów. Zatem w związku z brzmieniem wyżej przywołanych przepisów art. 7 ust. 2 i art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania nieodpłatnego przekazania towarów, tj. sprzętu telekomunikacyjnego, nagranych płyt CD, DVD, kaset video przy zastosowaniu kasy rejestrującej (dotyczy to również towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących). Ponadto należy stwierdzić, iż powołane przez Wnioskodawcę: wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2007r., sygn. akt III SA/Wa 984/07 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2007r., sygn. akt III SA/Wa 1255/07 są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przez „ sprzedaż”, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W związku z tym, że w przedstawionym stanie faktycznym, nieodpłatne przekazanie towarów nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania wymienionych czynności przy zastosowaniu kas rejestrujących (dotyczy to również towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących).

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy wnioskodawca może – bez ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej – dokonywać na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nieodpłatnego przekazania towarów, wymienionych w § 4 rozporządzenia, np. sprzętu telekomunikacyjnego, nagranych płyt CD, w tym z nagranymi raportami rocznymi, nagranych płyt DVD, kaset video, dyskietek, kart pamięci itd. w sytuacji, gdy przekazanie tych towarów związane jest z prowadzoną działalnością, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i wnioskodawca nie opodatkowuje tych czynności ... Zdaniem wnioskodawcy, nieodpłatne przekazania towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w tym na potrzeby reprezentacji i reklamy, w tym nieodpłatne przekazanie towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, nie mieszczą się w zakresie art. 7 ust, 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli nie stanowią dostawy, a zatem nie mogą być uznane za sprzedaż i nie przyczyniają się do powstania obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 111 ust, 1 ustawy o VAT, czynnością, która rodzi obowiązek ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej jest „ sprzedaż ” na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przez sprzedaż, zgodnie z definicją „ sprzedaży ”, zamieszczoną w art. 2 pkt 22 ustawy rozumie się odpłatną dostawę towarów, która zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega podatkowi VAT.