Płody rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płody rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Fragment:

(...) jest w celu osiągania przychodów firmy, w tym zakresie przedmiotowym, rodzajowym - przychodów z rolniczej działalności powinny być zaliczane do niepodatkowych przychodów firmy związanych z działalnością rolniczą, ponieważ są to wyłącznie przychody finansowe firmy osiągnięte tylko z uwagi prowadzenia rolniczej działalności firmy, a nie przychody z działalności rodzajowej, operacyjnej. Przychody finansowe jak odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury za sprzedane płody rolne, przychody finansowe - w postaci otrzymanych dotacji czy dopłat, przychody finansowe w postaci odszkodowań za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej czy tez przychody finansowe polegające na otrzymaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ON wykorzystywanego do produkcji rolnej - to nie są przychody osiągane w związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą będące podatkowymi przychodami w myśl art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
lip

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania od Nadleśnictwa odszkodowania za szkody łowieckie

Fragment:

(...) jest w celu osiągania przychodów firmy, w tym zakresie przedmiotowym, rodzajowym - przychodów z rolniczej działalności powinny być zaliczane do niepodatkowych przychodów firmy związanych z działalnością rolniczą, ponieważ są to wyłącznie przychody finansowe firmy osiągnięte tylko z uwagi prowadzenia rolniczej działalności firmy, a nie przychody z działalności rodzajowej, operacyjnej. Przychody finansowe jak odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury za sprzedane płody rolne, przychody finansowe - w postaci otrzymanych dotacji czy dopłat, przychody finansowe w postaci odszkodowań za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej czy tez przychody finansowe polegające na otrzymaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ON wykorzystywanego do produkcji rolnej - to nie są przychody osiągane w związku z pozarolniczą działalnością gospodarczą będące podatkowymi przychodami w myśl art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
lip

Istota:

Określenie źródła przychodów w związku z otrzymaniem odsetek od kontrahenta z tytułu nieterminowej zapłaty należności za płody rolne

Fragment:

(...) osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach jednego przedsiębiorstwa prowadzi działalność rolniczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Otrzymał od kontrahenta odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za sprzedane płody rolne z własnych upraw. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż odsetki te są związane z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością rolniczą. Dlatego też odsetki te, jako związane z przychodami uzyskiwanymi ze źródła jakim jest działalność rolnicza, nie stanowią przychodu w rozumieniu ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, iż nie rzutują na wysokość podstawy opodatkowania tym podatkiem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu (...)

2011
1
mar

Istota:

W JAKI SPOSÓB PRAWIDŁOWO EWIDENCJONOWAĆ I DOKUMENTOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - NAUKĘ JAZDY KONNEJ I REKREACJĘ ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (tj. Dz U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z pózn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2005r. uzupełnionego w dn. 18.11.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przychodów i kosztów, sposobu dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej - nauki jazdy konnej i rekreacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie: stwierdza, że stanowiska przedstawione we wniosku są prawidłowe. U Z A S A D N I E N I EPodatniczka prowadząca działalność gospodarczą obejmującą również naukę jazdy konnej i rekreację zwróciła się z zapytaniem w sprawie dokumentowania przychodów i kosztów tej działalności. Przedstawiła następujący stan faktyczny: posiada 3 konie własne i 4 użyczone nieodpłatnie, nie chce wprowadzać koni jako majątku firmy, natomiast korzysta z nich (...)

2011
1
lut

Istota:

CZY OBRÓT ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW WŁASNEJ PRODUKCJI ROLNEJ JEST WLICZANY DO PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANYCH ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM?

Fragment:

(...) Za towary w rozumieniu cytowanej ustawy rozumie się towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. W przedstawionym stanie faktycznym podatniczka w prowadzonej działalności handlowej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, obok towarów, w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie sprzedawać własne płody rolne, które nie spełniają ustawowej definicji towarów, bowiem nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży.Płody rolne są wytwarzane w procesie produkcji rolnej jako efekt działalności gospodarstwa rolno – ogrodniczego, którego podatniczka jest współwłaścicielem. W związku z prowadzeniem działalności rolno – ogrodniczej podatniczka jest opodatkowana podatkiem rolnym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym reguluje opodatkowanie tylko niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne wymienione w art. 1 ustawy tj.: prowadzące pozarolniczą działalność (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług na usługę przechowywania płodów rolnych według stanu prawnego do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 14 czerwca 2004r., Nr PP/443/IN/31/BT/2004 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Spółki z o.o. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Brzegu z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług na usługę przechowywania płodów rolnych według stanu prawnego do dnia 30 kwietnia 2004 r. W piśmie z dnia 14 czerwca 2004 r., Nr PP/443/IN/31/BT/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stwierdził, że usługi w zakresie przechowywania płodów rolnych do dnia 25 marca 2002 r. były zwolnione na podstawie przepisu § 69 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla dostawy grochu łuszczonego –połówki, który mieści się w grupowaniu PKWiU 01.11.22-00.12 „groch konsumpcyjny”?

Fragment:

(...) Dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług , towary i usługi zidentyfikowane są przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych, co oznacza, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów, bądź ich skład chemiczny, ale określona przepisami klasyfikacja statystyczna towarów jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowości stawki podatku dla sprzedawanego towaru.W przypadku gdy podatnik ma wątpliwości dotyczące klasyfikacji statystycznych właściwych dla sprzedawanego przez niego towaru lub wykonywanych usług, może się zwrócić do właściwego dla siedziby podatnika urzędu statystycznego w celu właściwego sklasyfikowania wyrobu lub usługi ) od dnia 01.01.2003r. Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) w powiązaniu z załącznikiem nr 6 poz. 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę należy zastosować przy wystawianiu faktur RR na produkty kupowane od rolników?

Fragment:

(...) Nabywca produktów rolnych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535 / ) od rolnika ryczałtowego jest obowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w wysokości 5% ceny netto produktów sprzedawanych przez rolników. Kwotę należności rolnika za sprzedane produkty wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku nabywca powinien przekazać - co do zasady – w terminie 14 dni – przelewem lub gotówką na rachunek bankowy rolnika, gdyż to stanowi jeden z niezbędnych warunków odzyskania tej kwoty.Sprzedając zakupione od rolnika ryczałtowego produkty ich nabywca opodatkowuje stawką podatku 3%, jako wymienione w załączniku nr 6 do cyt. wyżej ustawy o VAT. W podstawie opodatkowania tym podatkiem nie uwzględnia się kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku należnej od nabywcy rolnikowi. Reasumując, zgodnie z art. 115 ust. 1 przywołanej wcześniej ustawy o (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w fakturze VAT RR musi być podany termin płatności i jaką stawkę podatku VAT może odliczyć kupujący od rolników płody rolne oraz czy faktura ta musi być zapłacona ?

Fragment:

(...) Nabywca produktów rolnych(wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54 poz 535) od rolnika ryczałtowego jest obowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w wysokości 5% ceny netto produktów sprzedawanych przez rolnika. Kwotę należności rolnika za sprzedane produkty wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku nabywca powinien przekazać-co do zasady- w terminie 14 dni- przelewem na rachunek bankowy rolnika, gdyż to stanowi jeden z niezbędnych warunków odzyskania tej kwoty w formie podatku naliczonego.Brak podanego terminu płatności na wystawionej fakturze nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast termin 14 dni który został określony art.116 ust 6 pkt 2 jest liczony od dnia wystawienia faktur. Nie dotrzymanie terminu płatności, jak również dokonanie zapłaty w formie gotówkowej powoduje utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego. (...)