ITPB1/415-1072/11/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dochody spółki komandytowej (niezależnie od ich rodzaju i źródeł uzyskania) uzyskiwane przez Spółkę, która prowadzi przedsiębiorstwo i we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania są opodatkowane u wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi w ramach opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej tych osób, i w związku z tym Spółka nie jest płatnikiem podatku (płatnikami i podatnikami są wspólnicy będący osobami fizycznymi)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką osobową powstałą w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) w spółkę komandytową (spółka przekształcona) na podstawie art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej „KSH”). Wnioskodawca jest spółką komandytową, która może nabywać prawa zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana oraz jest podmiotem praw i obowiązków zaciągniętych w jej imieniu. Wspólnicy zawiązując spółkę (przystępując do Spółki przekształconej), zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, wnieśli też wkłady do spółki. Spółka posiada własny majątek, który stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka jest odrębnym od wspólników podmiotem. Wspólnikami Spółki są: (i) komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (ii) komandytariusze - zarówno osoby fizyczne jak i osoba prawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek o interpretację dotyczy wspólników (komandytariuszy) będących osobami fizycznymi.

Spółka, jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, we własnym imieniu nabywa prawa, zaciąga zobowiązania. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie wskazanym w umowie Spółki), Spółka uzyskuje przychody z różnych źródeł, a w szczególności ze: sprzedaży produkowanego sprzętu, świadczenia usług naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, sprzedaży materiałów i towarów, świadczenia usług szkoleniowych, odsetek od lokat bankowych, obligacji korporacyjnych i pożyczek, sprzedaży środków trwałych, najmu pomieszczeń.

Umowa Spółki wskazuje, iż udział wspólników w zyskach, stratach i masie likwidacyjnej Spółki jest proporcjonalny do wniesionych wkładów. Zgodnie z umową Spółki uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga między innymi podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku Spółki, (wyłączenia od podziału części lub całości zysku, o przeznaczeniu zysku Spółki na inne cele) a także ustalenia wysokości i terminu wypłat wspólnikom ewentualnych zaliczek na poczet zysku Spółki. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki zasadniczo zapadają bezwzględną większością głosów. W efekcie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki stosownych uchwał raz na jakiś czas Spółka dokonuje wypłaty wypracowanego przez Spółkę zysku na rzecz swoich wspólników, w tym wspólników będących osobami fizycznymi. Przy czym wypłaty nie mają charakteru cyklicznego, nie są powiązane z aktualnie uzyskiwanymi dochodami Spółki, obejmują dłuższy okres w którym Spółka z różnych tytułów prowadzonej działalności gospodarczej wypracowuje zysk.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochody spółki komandytowej (niezależnie od ich rodzaju i źródeł uzyskania) uzyskiwane przez Spółkę, która prowadzi przedsiębiorstwo i we własnym imieniu nabywa prawa i zaciąga zobowiązania są opodatkowane u wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi w ramach opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej tych osób, i w związku z tym Spółka nie jest płatnikiem podatku (płatnikami i podatnikami są wspólnicy będący osobami fizycznymi)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody osiągnięte przez Spółkę niezależnie od ich rodzaju oraz źródeł uzyskania stanowią dochody z działalności gospodarczej i są w całości opodatkowane u wspólników Spółki (między innymi osób fizycznych, będących wspólnikami spółki). Wspólnicy uzyskują dochody (proporcjonalny udział w przychodach oraz kosztach) z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (tu spółce komandytowej) i prowadzonej przez tę Spółkę działalności. Dochody wspólników będących osobami fizycznymi są ich dochodami z działalności gospodarczej. Podatnikami oraz płatnikami podatku są poszczególni wspólnicy Spółki (między innymi osoby fizyczne, będące wspólnikami spółki).

Wnioskodawca jest spółką komandytową, która przez ustawodawcę została wyposażona między innymi w zdolność prawną - spółka ta może nabywać prawa zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana oraz jest podmiotem praw i obowiązków zaciągniętych w jej imieniu. Wspólnicy zawiązując spółkę (przystępując do Spółki przekształconej), zobowiązali się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Zgodnie z art. 28 w związku z art. 103 KSH Spółka posiada własny majątek, który stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka komandytowa jak inne spółki handlowe spółki osobowe posiada podmiotowość prawną. W doktrynie wskazuje się, iż „podmiotowość spółki handlowej nie różni się niczym istotnym od podmiotowości osób prawnych” (prof. dr hab. S. Sołtysiński, prof. dr hab. A. Szajkowski, prof. dr hab. A. Szumański, prof. dr hab. J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150 KSH, 2006, C.H.Beck, Legalis). „Handlowa spółka osobowa ma w związku z tym majątek odrębny od majątku jej wspólników” (J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr K. Oplustil, R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, dr hab. R. Zawłocki Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2011, C.H.Beck, Legalis). Jak zauważył współautor KSH prof. dr hab. S. Sołtysiński (w pierwszym z przytoczonych komentarzy) wykluczona jest możliwość interpretacji, iż zdolność prawna przysługuje w istocie nie spółce, lecz wspólnikom (co potwierdza stanowisko wyrażone w uzasadnieniu Rządowego Projektu KSH).

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma wątpliwości, iż Spółka jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, które nabywa we własnym imieniu, a które służą do prowadzenia jej przedsiębiorstwa. Spółka zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późniejszymi zmianami) (dalej „USDG”), na podstawie art. 4 jest też przedsiębiorcą, wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Jednakże na gruncie prawa podatkowego a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) (dalej „OP”), podatnikiem w myśl art. 7 § 1 OP jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zatem w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej (tu spółki komandytowej), podatnikiem podatku dochodowego nie jest Spółka, lecz jej wspólnicy. Spółka nie jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych stosownie do przepisu art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011, Nr 74. poz. 397, ze zm.) (dalej „UPDOP”), jak również nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r., Nr 51 poz. 307, ze zm.) (dalej „UPDOF”). Dochody wspólników uzyskiwane z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną uzyskiwane w związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej, w zależności od tego, czy wspólnik jest osobą fizyczną czy też prawną, opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych u tychże wspólników jako przychody z działalności gospodarczej. Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 1 czerwca 2011 roku (sygnatura ILPB1/415-278/11-5/IM) w której stwierdza: „W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczą działalność gospodarcza).

W art. 2 USDG zamieszczona jest „definicja legalna działalności gospodarczej, co oznacza, iż powinna być ona traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym, wiążące zarówno dla ustawodawcy, jak i organów wykonawczych oraz sądowniczych” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 r., V KK 330/08, Legalis). Zgodnie z definicją, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. W myśl art. 8 § 1 oraz art. 102 KSH, spółka komandytowa, jako spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej, może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Z powyższego wynika jednoznacznie, iż osiągnięty przez spółkę komandytową przychód w związku z prowadzeniem przez Spółkę przedsiębiorstwa jest przychodem z działalności gospodarczej niezależnie od źródła tego przychodu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOF, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz (z zastrzeżeniem ust. 1a), łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których osiągnięty dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 UPDOF. W braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, iż prawa do udziału w zysku są równe. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów i wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie mającej osobowości prawnej (art. 8 ust. 2). Dochód osiągnięty przez wspólnika z tytułu udziału w spółce komandytowej stanowić będzie dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 UPDOF lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a UPDOF, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy tj. 19% podatkiem określanym potocznie jako podatek liniowy. Osiągnięte z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej przychody stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W podobny sposób, w odniesieniu do wspólników spółek jawnych wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyrokach: z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt I SA/GL 1042/08 (Legalis) oraz z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/GI 34/09 (Legalis). Wnioskodawca wskazuje, że powyższe potwierdza interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2011 r. (sygnatura, ILPB1 /415-503/10/11-S/AGr) wskazując: „podatnikiem podatku dochodowego nie jest sama spółka, lecz wspólnik, który oblicza przychody i koszty ich uzyskania generowane przez spółkę w takiej proporcji, w jakiej partycypuje w jej zyskach na podstawie umowy spółki.” I dalej „spółka osobowa (w tym spółka jawna) w stosunkach cywilnoprawnych jest samodzielnym podmiotem nabywającym prawa i zaciągającym zobowiązania (...)”.

Przypadający na wspólnika spółki komandytowej dochód winien być ustalany na podstawie prowadzonych przez Spółkę osobową ksiąg rachunkowych, do prowadzenia których Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 52 poz. 1223, ze zm.)

W zakresie rozliczenia dochodów osiąganych przez Wspólników stosowne regulacje odnajdujemy w art. 44 ust. 1 pkt 1 UPDOF, zgodnie, z którym podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej są obowiązani, bez wezwania, wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym to wspólnik spółki komandytowej będący osobą fizyczną ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w UPDOF, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku pochodowego w części dotyczącej dochodów z tytułu udziału w spółce osobowej jest jej wspólnik a nie Spółka (analogiczne zasady dotyczą wspólników będących osobami prawnymi).

Rozpatrując ewentualne obowiązki podatkowe ciążące na Spółce należy mieć na uwadze regulację art. 8 OP zgodnie, z którą płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Źródłem obowiązków płatnika mogą być wyłącznie przepisy prawa podatkowego (red. prof. dr hab. H. Dzwonkowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 2011, C.H.Beck, Wydanie 3, Legalis), w związku z powyższym nie można domniemywać bycia płatnikiem. Jak zauważył w wyroku 16 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Gdańsku „Zgodnie z ustawową definicją płatnika może być nim wyłącznie podmiot, któremu ustawa taki przymiot przyznaje( ...)”. ( sygn. akt I SA/Gd 60/09, Legalis).

Na gruncie UPDOF art. 41 ust. 1 stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Natomiast w myśl art. 41 ust. 4 UPDOF płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zysk wypłacany przez spółkę komandytową bądź zaliczka na poczet zysku nie są wypłacane z tytułów wskazanych zarówno w przepisie art. 41 ust. 1 UPDOF jak i art. 41 ust. 4 UPDOF. W szczególności nie stanowią one dywidend i innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOF stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Spółka komandytowa nie jest bowiem osobą prawną, zatem wspólnicy będący osobami fizycznymi nie mogą uzyskiwać z niej dochodu w postaci dywidend, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF. Konsekwencją powyższego jest brak poboru podatku przez Spółkę komandytową w związku z wypłatą zysku bądź zaliczki na poczet zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Natomiast art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, iż płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle powyższego przepisu obowiązek płatnika polega na wykonaniu trzech materialno- technicznych czynności: obliczeniu należnego od podatnika podatku, pobraniu obliczonego podatku z jego środków i wpłaceniu w wyznaczonym terminie do właściwego organu podatkowego.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo- akcyjna.

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 K.s.h.). Zgodnie z art. 123 § 1 komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w Dziale III K.s.h. do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 K.s.h.).

Z kolei udział w zyskach i stratach komplementariusza jest uregulowany w ten sposób, że każdy z nich ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu (art. 51 K.s.h. w zw. z art. 103 K.s.h.).

W związku z tym, że spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dochody uzyskane przez osoby fizyczne będące wspólnikami spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. Art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (ust. 2 pkt 1).

W świetle cytowanych przepisów uzyskane przez spółkę osobową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowej stanowić będzie, dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie wskazanym w umowie Spółki), uzyskuje przychody z różnych źródeł, a w szczególności ze: sprzedaży produkowanego sprzętu, świadczenia usług naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, sprzedaży materiałów i towarów, świadczenia usług szkoleniowych, odsetek od lokat bankowych, obligacji korporacyjnych i pożyczek, sprzedaży środków trwałych, najmu pomieszczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w przepisach zawartych w Rozdziale 8 precyzuje zakres obowiązków ciążących na płatnikach.

Jednakże żaden z tych przepisów nie wskazuje, by w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej – na co wskazuje przedstawiony stan faktyczny - co do których prowadzący tą działalność zobligowany jest do samodzielnego obliczania i regulowania zaliczek na podatek dochodowy, na jakimkolwiek innym podmiocie ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika.

Zatem, spółka komandytowa w związku z faktem, iż wspólnik uzyskuje dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, nie ma obowiązku potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych gdyż do uiszczenia tej zaliczki obowiązani są wspólnicy (osoby fizyczne).

Odnosząc się natomiast do powołanego we wniosku art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów), w tym z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Jednakże dochody wypłacane przez spółkę komandytową nie są dywidendami, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, czego konsekwencją jest brak obowiązku poboru podatku przez spółkę w związku z ich wypłatą. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Wynika to bezpośrednio z art. 4 § 1 pkt 1 oraz art. 102 Kodeksu spółek handlowych. Spółka komandytowa, jako spółka osobowa nie podlega także podatkowi dochodowemu od osób prawnych - zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zważywszy zatem, że spółka komandytowa nie jest osobą prawną, wspólnicy będący osobami fizycznymi nie mogą uzyskiwać z niej dochodu w postaci dywidend, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Wniosek ten wypływa z gramatycznej wykładni cytowanych wyżej przepisów, odwołujących się do dochodów z dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Brak osobowości prawnej spółki komandytowej - w myśl koncepcji ustawodawcy - przesądza o braku możliwości kwalifikowania uzyskiwanych dywidend jako dywidend od osób prawnych, do czego odwołuje się wprost art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód, o którym mowa w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym jest niczym innym jak dochodem spółki, który wszyscy wspólnicy mają obowiązek opodatkowywać w ciągu roku, jako dochód z działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, skoro spółka komandytowa nie jest osobą prawną, jej wspólnicy nie mogą uzyskiwać od niej dochodu z tytułu dywidend, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody uzyskane przez wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla dochodów z dywidendy wypłacanej przez spółkę posiadającą osobowość prawną, co oznacza, że na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Reasumując, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłaty dochodu z udziału w spółce.

W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast w odniesieniu do powołanych w treści wniosku orzeczeń sądów stwierdzić należy, że stanowiska w nich zawarte dotyczą indywidualnych spraw i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację, gdyż nie stanowią przepisów prawa materialnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.