IPTPB3/423-94/12-2/IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wspólnicy na wypadek zajścia okoliczności faktycznych wskazanych w zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4a oraz w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą zwolnieni z podatku dochodowego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na okoliczność objęcia udziałów w podwyższonym z niepodzielonego zysku kapitale zakładowym?
Czy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku zajścia stanu faktycznego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2012 r. (data wpływu 13 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z niepodzielonego zysku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego wspólników od podatku dochodowego w przypadku objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym z niepodzielonego zysku oraz obowiązków płatnika w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z niepodzielonego zysku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada zgromadzone na kapitale zapasowym środki pieniężne w postaci niepodzielonego zysku za lata ubiegłe. Wspólnicy Wnioskodawcy, tj. „E” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „J” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zamierzają podjąć uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, czyli niepodzielonego wśród wspólników zysku za lata ubiegłe. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, wspólnicy obejmą udziały pokryte środkami pieniężnymi jakie wskazano powyżej, proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy.

Każdy ze wspólników Wnioskodawcy, tj. „E” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „J” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy w wysokości 1/2 od ponad 2 lat. Obaj wspólnicy także podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym mają zarejestrowaną siedzibę, tj. w Republice Federalnej Niemiec, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wspólnicy na wypadek zajścia okoliczności faktycznych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, na podstawie art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4a oraz w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą zwolnieni z podatku dochodowego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na okoliczność objęcia udziałów w podwyższonym z niepodzielonego zysku kapitale zakładowym...
  2. Czy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku zajścia stanu faktycznego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż wspólnicy Wnioskodawcy będą zwolnieni z podatku, który Wnioskodawca zobowiązany byłby do pobrania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca posiada zgromadzone na kapitale zapasowym środki pieniężne w postaci niepodzielonego zysku za lata ubiegłe. Wspólnicy Wnioskodawcy zamierzają podjąć uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, czyli niepodzielonego wśród wspólników zysku za lata ubiegłe. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, wspólnicy obejmą udziały pokryte środkami pieniężnymi proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów w kapitale zakładowym wnioskodawcy.

Dokonana na podstawie art. 260 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) czynność podwyższenia przez wspólników kapitału zakładowego spółki w drodze przeznaczenia na ten cel środków z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych, utworzonych z zysku spółki, powoduje powstanie po stronie udziałowców przychodu z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Wynika to z treści art. 10 oraz art. 22 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Zgodnie z art. 22 ust.1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Ustawa wprowadza jednak możliwość całkowitego zwolnienia z tego podatku, co wynika z treści art. 22 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spełnienia wymienionych niżej warunków.

Stosownie do treści art. 22 ust. ust.4 ww. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1c pkt 1 ww. ustawy osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 26 ust. 1f ww. ustawy w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Stosownie do treści art. 26 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.

Reasumując, biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe i treść powołanych wyżej przepisów tut. Organ stwierdza że przy spełnieniu warunku udokumentowania miejsca siedziby wspólników dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru podatku dochodowego w przypadku objęcia przez wspólników udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym z niepodzielonego zysku na podstawie art. 22 ust. 4 i art. 22 ust. 4a oraz w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.