IPPB5/4510-993/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Istota interpretacji: Obowiązki płatnika związane z opodatkowaniem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz Spółki BV
IPPB5/4510-993/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. podatek pobierany u źródła
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika związanych z opodatkowaniem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz Spółki BV z tytułu:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 4. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika związanych z opodatkowaniem u źródła wypłat dokonywanych na rzecz Spółki BV.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim funduszem inwestycyjnym (dalej: „Fundusz” lub „Wnioskodawca”), utworzonym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dalej: „uofi”). Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie zebranych środków pieniężnych m.in. w akcje i obligacje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, oraz udziały i obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (przede wszystkim działających w sektorze produkcyjnym, handlowym lub usługowym), wierzytelności, depozyty bankowe oraz instrumenty rynku finansowego.

Inwestorami w Funduszu mogą być polskie osoby prawne i fizyczne, jak również zagraniczne osoby prawne, w szczególności spółki holenderskie – w tym typu BV. W przyszłości Fundusz będzie dokonywał wypłat z tytułu dystrybucji zgromadzonych środków jego uczestnikom/inwestorom, np. na rzecz spółki kapitałowej prawa holenderskiego typu BV, będącej odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (dalej: „Spółka BV”). Spółka BV będzie holenderskim rezydentem podatkowym – podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Holandii.

Celem niniejszego wniosku jest potwierdzenie klasyfikacji przyszłych wypłat dokonanych z Funduszu na rzecz Spółki w oparciu o przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216 poz. 2120, dalej: UPO). Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym (podobnie jak każdy inny fundusz utworzony w oparciu o uofi) podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów, wynikającemu z art. 6 ust. 1 pkt 10 updop.

Zgodnie z brzmieniem statutu Funduszu, a także w oparciu o zapisy uofi, dystrybucja środków Funduszu na rzecz jego uczestników, w tym do Spółki BV, może zostać dokonana w przyszłości w formie wypłaty:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
 4. środków pieniężnych z tytułu likwidacji Funduszu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od wypłacanych przez Wnioskodawcę do Spółki BV:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
 4. środków pochodzących z likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca zobowiązany będzie pobierać podatek dochodowy (u źródła)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata środków przez Fundusz na rzecz Spółki powinna być zakwalifikowana jako podlegająca opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 updop i tym samym, zgodnie z treścią Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2003 r. Nr 216 poz. 2120, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła) w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Updop wprowadza rozróżnienie na dwie kategorie przychodów: (i) szeroko pojęte przychody z działalności podatnika (uregulowane w art. 12 updop) opodatkowane na zasadach ogólnych oraz (ii) dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskanych z udziałów (akcji), opodatkowane ryczałtowo (uregulowane w art. 10 updop). Co do zasady, przychody podatnika podlegają opodatkowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 12 updop, chyba że zostały objęte specyficznym reżimem właściwym dla przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych objętych art. 10 updop. W przypadku uczestników funduszy inwestycyjnych dyspozycję zawartą w art. 10 updop należy rozpatrywać w szczególności z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 pkt 4a updop.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a updop przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Tym samym, updop wskazuje jednoznacznie, że dochody funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, utworzony Fundusz będzie mógł dokonywać wypłat na rzecz Wnioskodawcy w formie wypłaty:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 21 uofi),
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 198 uofi),
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych ( art. 139 uofi),
 4. likwidacji Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( art. 249 uofi).

W ocenie Wnioskodawcy, wszelkie przewidziane statutem Funduszu formy dystrybucji środków Funduszu na rzecz Spółki, bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (formy opisane powyżej w punktach a), b) oraz d), powinny zostać zaklasyfikowane jako przychody Spółki o charakterze ogólnym zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4a updop.

Artykuł 12 updop wskazuje na przykładowe kategorie przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie wyczerpując tym samym ich zakresu. Fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (wskazana w punkcie c) powyżej, a opierająca się na wykupie certyfikatów inwestycyjnych nie znajduje się wprost w przykładowo wymienionym w tym przepisie katalogu, nie przesądza w żadnym wypadku o braku możliwości objęcia tego źródła przychodu dyspozycją zawartą w analizowanym artykule.

Co więcej, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż certyfikatów inwestycyjnych nie należy utożsamiać ani z udziałami, ani akcjami spółek kapitałowych, gdyż reprezentują one prawa majątkowe o odmiennym charakterze. Potwierdza to wyraźnie art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, który odwołuje się do jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jako odrębnej kategorii praw, obok udziałów oraz akcji w spółkach kapitałowych. Stąd, w ocenie Wnioskodawcy, nie można uznać, że z tytułu uczestnictwa w Funduszu, a w szczególności w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Spółka uzyskuje dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 updop.

Ponadto, odmienna klasyfikacja podatkowa jednej z kilku możliwych form dystrybucji środków funduszu wydawałaby się nieuzasadniona na gruncie zasad ogólnych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w statucie Funduszu oraz opisie zdarzenia przyszłego formy dystrybucji środków Funduszu powinny podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 12 updop.

Przenosząc wskazaną klasyfikację na grunt przywołanej UPO, Wnioskodawca wskazuje, że przepisy UPO nie zaliczają wprost wypłaty środków funduszu inwestycyjnego do żadnej ze specyficznie określonych kategorii przychodów.

Z tego wynika, że kluczowa dla określenia konsekwencji podatkowych wymienionych form dystrybucji jest ich klasyfikacja w świetle prawa krajowego.

Konsekwentnie, również na gruncie UPO wypłaty środków funduszu powinny być kwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw, opodatkowane na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Powszechnie przyjmuje się, że fakt posiadania przez inwestora certyfikatów inwestycyjnych w funduszu mającym osobowość prawną i będącym niezależnym podatnikiem podatku dochodowego nie konstytuuje zakładu z tytułu uczestnictwa w takim funduszu. Tym samym, zyski przedsiębiorstw takiego inwestora (w tym z dystrybucji środków funduszu inwestycyjnego) nie podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie źródła, z wyjątkiem specyficznych kategorii dochodów, które zgodnie z lokalną klasyfikacją państwa-strony traktatu, spełniają definicję np. dywidendy, odsetek, czy należności licencyjnych. Dodatkowo nawet gdyby uznać, że dystrybucja środków funduszu do jego inwestorów stanowi zysk z przeniesienia własności majątku (art. 13 UPO) lub też inne dochody (art. 22 UPO), to przychody takie nie podlegałyby opodatkowaniu u źródła, gdyż przepisy UPO pozwalają na opodatkowanie tych rodzajów przychodów co do zasady wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym.

W związku z dokonaną klasyfikacją wymienionych form dystrybucji środków Funduszu na gruncie prawa polskiego, jak również ze względu na fakt, iż Spółka nie będzie posiadała w Polsce zakładu, uzyskiwane przez nią środki z tytułu wypłaty środków Funduszu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym (u źródła) w Polsce, zgodnie z postanowieniami UPO.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji podatkowej wypłaty dochodów funduszy inwestycyjnych zamkniętych potwierdzają także organy podatkowe w licznie wydawanych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, w tym m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-796/13-2/AJ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-52/13-6/AJ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 15 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-53/13-9/AJ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 15 kwietnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-53/13-3/AJ);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 5 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-782/12-6/AS).

Reasumując, analizowane formy dystrybucji środków z funduszu inwestycyjnego w postaci wypłaty:

 1. dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 2. przychodów ze zbycia lokat Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
 3. wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
 4. środków pieniężnych z tytułu likwidacji Funduszu,

stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 updop oraz art. 7 ust. 1 UPO.

W konsekwencji, nie wystąpi z tego tytułu obowiązek ich opodatkowania (poboru podatku u źródła) w Polsce przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.