IPPB5/423-279/12-3/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
- brak powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2),- określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4), - określenie obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu Spółki w SKA (pytanie Nr 5)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13.04.2012 r. (data wpływu 13.04.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.04.2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • braku powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe,
 • określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4) - jest prawidłowe,
 • określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu Spółki w SKA (pytanie Nr 5) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowoprawnych planowanej restrukturyzacji.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca wskazał, że:

 1. P. S.a.r.l. („Spółka Luksemburska”):
  1. jest spółką utworzoną według prawa luksemburskiego, określaną jako „société ą responsabilité limitée”,
  2. posiada siedzibę na terytorium Luksemburga,
  3. jest rezydentem podatkowym Luksemburga w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527, UPO),
  4. nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 UPO,
  5. jest 100% udziałowcem w spółce „P.” Sp. z o.o. („P.”).
 2. P.”:
  1. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną według prawa polskiego,
  2. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  4. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  5. jest 100% udziałowcem w spółce „H.” Sp. z o.o. („H.”).
 3. H.”:
  1. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną według prawa polskiego,
  2. posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  4. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 4. XYZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”):
  1. jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „UFI”).

Planowana jest następująca restrukturyzacja:

 1. certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz zostaną wydane Spółce Luksemburskiej w zamian za wpłaty:
  (i) gotówkowe i
  (ii) w postaci wniesienia do Funduszu udziałów w „P.”,
 2. polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Komplementariusz) nabędzie dwa udziały w „P.” i jeden udział w „H.”,
 3. następnie „P.” i „H.” zostaną przekształcone w spółki komandytowo-akcyjne (SKA) w trybie art. 551 § l Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”), przy czym na dzień przekształcenia:

(i) w „P.” nie wystąpią jakiekolwiek zyski spółki, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym w szczególności: zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy);

(ii) w „H.” nie wystąpią jakiekolwiek zyski spółki, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym w szczególności: zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy); kapitały zapasowe istniejące w „H.” nie powstały w wyniku przekazania na nie zysków, lecz w wyniku zaksięgowania przejęcia przez „H.” własnej spółki zależnej, w której „H.” miał 100% udziałów.

W konsekwencji powyższej restrukturyzacji:

 1. Fundusz zostanie akcjonariuszem „P.”, a Komplementariusz zostanie komplementariuszem i akcjonariuszem „P.”,
 2. P.” zostanie akcjonariuszem „H.”, a Komplementariusz zostanie komplementariuszem „H.”,
 3. ani do „P.” ani do „H.” nie przystąpi żaden nowy podmiot,
 4. nie dojdzie do zwiększenia majątku „P.” i „H.” - w szczególności:

(i) w związku z przekształceniami nie będą wnoszone żadne nowe wkłady (tym samym „P.” i „H.” przekształcone w SKA nie otrzymają żadnego dodatkowego majątku w wyniku przekształcenia w porównaniu do majątku tych spółek przed przekształceniem),

(ii) kapitał zakładowy „P.” i „H.” przekształconych w SKA nie będzie wyższy od kapitału zakładowego tych spółek istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia,

 1. po przekształceniu „P.” i „H.” będą nadal miały siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po dokonaniu restrukturyzacji:

 1. P.” (przekształcona w SKA) oraz Komplementariusz mogą uzyskiwać przychody z udziału w „H.” (przekształconej w SKA),
 2. Fundusz oraz Komplementariusz mogą uzyskiwać przychody z udziału w „P.” (przekształconej w SKA),
 3. posiadacze certyfikatów inwestycyjnych mogą otrzymywać wypłaty z Funduszu na skutek:

(i) wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI,

(ii) wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI,

(iii) wypłaty przychodu ze zbycia lokat funduszu zgodnie z art. 198 UFI na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,

(iv) umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przekształcenie Spółki w SKA nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w Spółce na dzień przekształcenia nie wystąpią zyski niepodzielone podlegające opodatkowaniu a więc Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w związku przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w „P.” (po przekształceniu „P.” w SKA), „P.” nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytania Nr 2, Nr 4 i Nr 5 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych została udzielona w interpretacji Nr IPPB2/436-157/12-3/MZ z dnia 06.06.2012 r., natomiast odnośnie pytania Nr 3 w zakresie podatku od towarów i usług tut. Organ podatkowy wyda odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. pytanie 2)

Zdaniem Spółki na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z:

 1. art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: „UORD”), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis ten stosuje się odpowiednio m.in. do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej;
 2. art. 7 ust. 3 i 4 UPDOP, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania albo przy ustalaniu straty nie uwzględnia się m.in. strat przedsiębiorców przekształcanych w razie przekształcenia formy prawnej, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
 3. art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w analizowanej sprawie, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 4. art. 16g ust. 9 i 18 UPDOP, w razie przekształcenia formy prawnej dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podmiotu przekształcanego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Przepis ten ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego;
 5. art. 16h ust. 3 UPDOP, podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony.

Zgodnie z:

 1. art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia);
 2. art. 553 § 1 i 3 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Biorąc pod uwagę, że:

 1. zgodnie z powyższymi przepisami przekształcenie spółki uznawane jest za zmianę formy prawnej przy zachowaniu jej podmiotowości prawnej,
 2. spółka przekształcona staje się sukcesorem prawnym i podatkowym spółki przekształcanej,
 3. na skutek przekształcenia Spółka nie uzyskuje żadnego przysporzenia,
 4. Spółka ma obowiązek kontynuować zasady amortyzacji przyjęte przed przekształceniem,
 5. przepisy UPOOP nie zawierają szczególnej regulacji dotyczącej opodatkowania spółki przekształcanej (przewidują jedynie opodatkowanie udziałowców lub akcjonariuszy spółki przekształcanej w przypadku wystąpienia zysków niepodzielonych),

- przekształcenie Spółki w SKA nie będzie skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu po stronie Spółki.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych. W szczególności w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 29 czerwca 2010 roku, IBPBI/2/443-532/10/PK, w której potwierdzono, że: „przekształcenie Spółki kapitałowej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialności) w Spółkę jawną nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 12-14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), a zatem nie wystąpi też dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

Ad. pytanie 4)

Zdaniem Spółki, na dzień przekształcenia nie wystąpią zyski niepodzielone podlegające podatkowaniu a więc Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz.

Zgodnie z:

 1. art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w analizowanej sprawie, jest dochód (przychód) taktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 2. art. 22 ust. 1 UPDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu;
 3. art. 26 ust. 6 UPDOP, w przypadku dochodu, o którym mowa m.in. w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, spółka przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 UPDOP, na rachunek urzędu skarbowego. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku;
 4. art. 8 UORD, płatnikiem jest m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle powołanych powyżej przepisów, co do zasady, w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (np. w spółkę komandytowo-akcyjną), jeżeli na dzień przekształcenia spółki wystąpią niepodzielone zyski, ich wartość stanowi dochód (przychód) udziałowca (udziałowców) z udziału w zyskach osób prawnych, w związku z którym spółka po przekształceniu jest zobowiązana, jako płatnik, wpłacić kwotę podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zdaniem Spółki, skoro w Spółce na dzień przekształcenia nie wystąpią jakiekolwiek zyski, które nie zostały wypłacone udziałowcom (w tym w szczególności: zyski przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy), to w konsekwencji:

 1. w Spółce nie wystąpią zyski niepodzielone podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 22 ust. 1 UPDOP,
 2. Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 14 września 2011 roku, znak IPPB3/423-620/11-2/JG, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „przepis art. 10 ust. i pkt 8 u.p.d.o.p nie definiuje pojęcia „niepodzielone zyski”. Przyjmuje się, że dotyczy ono zarówno zysków bieżących, jak i zysków z lat ubiegłych, które nie zostały podzielone między wspólników przekształcanej spółki kapitałowej”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 26 marca 2010 roku, znak IPPB3/423-990/09-2/JG, zgodnie z którą: „jako „niepodzielone zyski”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updop należy uznać zyski wynikające ze sprawozdań finansowych, których nie przeznaczono do podziału między wspólników, np przeniesione na kapitał zapasowy”.

Ad. 5)

Zdaniem Spółki, w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w „P.” (po przekształceniu „P.” w SKA), „P.” nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z:

 1. art. 1 ust. 2 UPDOP przepisy ustawy nie mają zastosowania do spółek niemających osobowości prawnej,
 2. art. 5 ust. 1 UPDOP przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału),
 3. art. 5 ust. 2 UPDOP powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku,
 4. art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
 5. art. 10 UPDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w analizowanej sprawie, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji),
 6. art. 22 ust. 1 UPDOP podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu,
 7. art. 26 ust. 1 UPDOP osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1 UPDOP, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat,
 8. art. 8 UORD, płatnikiem jest m.in. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z KSH spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej (art. 4 § 1 pkt 1 oraz art. 125).

Zgodnie z wskazanymi powyżej ogólnymi zasadami opodatkowania spółek osobowych, jasno wynikającymi z przepisów UPDOP:

 1. spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. dochody tych spółek są opodatkowane na poziomie ich wspólników;
 3. w przypadku osób prawnych będących wspólnikami spółek osobowych, wspólnicy partycypują w przychodach i kosztach spółki osobowej proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Ponadto, przychody uzyskiwane przez wspólników (akcjonariuszy) SKA z udziału w tej spółce nie stanowią dochodu (przychodu) z zysków osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 UPDOP. Przyjęcie odmiennego stanowiska pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z intencją ustawodawcy, który jednoznacznie określił kategorie dochodów objętych regulacją art. 10 ust. 1 UPDOP. Przychody uzyskiwane przez wspólników (akcjonariuszy) SKA z udziału w tej spółce nie są objęte definicją dochodów z udziału w zyskach prawnych, gdyż spółka komandytowo- akcyjna nie jest osobą prawną.

W rezultacie, do przychodów uzyskiwanych przez wspólników (akcjonariuszy) SKA z udziału w tej spółce nie znajdują zastosowania odpowiednie przepisy UPDOP, które nakładają na podmioty dokonujące wypłat dochodów z udziału w zyskach osób prawnych obowiązek poboru podatku w momencie dokonania tych wypłat. W szczególności nie znajdzie zastosowania art. 26 ust. 1 UPDOP.

Dodatkowo należy wskazać, że nawet w przypadku zajęcia stanowiska odmiennego od zaprezentowanego powyżej (co zdaniem Spółki stałoby w oczywistej sprzeczności z zasadami opodatkowania spółek osobowych na gruncie UPDOP), tj. uznania, że przychody uzyskiwane przez wspólników (akcjonariuszy) SKA z udziału w tej spółce stanowią jednak dochody z udziału w zyskach osób prawnych, należy stwierdzić, że bez względu na taką klasyfikację przychody te nie będą rodziły obowiązku pobrania i zapłaty przez Spółkę po przekształceniu w SKA podatku dochodowego. W analizowanej sytuacji podatnikiem, na którym mógłby potencjalnie ciążyć obowiązek podatkowy z tytułu dokonywanych wypłat (obliczanych i pobieranych przez płatnika)byłby bowiem Fundusz – podmiot, który jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Konsekwentnie, skoro w analizowanej sytuacji podatnik (tj. Fundusz), jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, nie sposób logicznie przyjąć, by w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału „P.” (po przekształceniu „P.” w SKA) Spółka mogła być zobowiązana, jako płatnik, do obliczenia i pobrania od tegoż podatnika podatku, a następnie przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego, skoro podatnik (Fundusz) będąc podmiotowo zwolnionym, nie jest zobowiązany do uiszczenia przedmiotowego podatku.

Na zakończenie należy podkreślić, że zajęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, iż działanie określonego podmiotu w charakterze płatnika rozpatrywane jest w oderwaniu od praw i obowiązków podatkowych podatnika, co byłoby sprzeczne zarówno z literalnym brzmieniem przepisów (zgodnie z którymi płatnik oblicza i pobiera podatek od podatnika), jak i z ratio legis funkcjonowania tej instytucji na gruncie prawa podatkowego, której istotą jest ustalenie w określonych sytuacjach podmiotu odpowiedzialnego za obliczenia, pobór i wpłacenie podatku od podmiotu zobowiązanego do jego uiszczenia (podatnika).

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Fundusz z udziału w „P.” (po przekształceniu „P.” w SKA), „P.” nie będzie zobowiązana, jako płatnik pobrać i wpłacić podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 11 października 2011 roku, znak IPTPB3/423-139/11-2/IR, zgodnie z którą: „wypłata zysku przez spółkę komandytowo-akcyjną na rzecz akcjonariuszy nie będzie stanowić dywidendy ani innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje brakiem po jej stronie obowiązku pobrania i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 26 ust. 1 ustawy”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 12 września 2011 roku, znak IPPB3/423- 614/11-2/JG, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w przypadku wypłaty w przyszłości przez SKA zysku na rzecz jej akcjonariusza nie będzie na niej ciążył obowiązek płatnika wynikający z art. 26 ust. 1 UPDOP. Powyższy przepis nakłada na podmioty dokonujące wypłaty dochodów z udziału w zyskach osób prawnych obowiązek poboru podatku w momencie dokonania tych wpłat, a więc nie obejmuje on swoją hipotezą spółek komandytowo-akcyjnych, których zyski nie stanowią zysków osób prawnych”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 19 października 2011. roku, znak IPPB3/423-569/11-2/DP, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP zwalnia się od podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów UFI (ustawy o funduszach inwestycyjnych - przypis Spółki). Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przysługuje mu prawo do zwolnienia z opodatkowania tak ustalonego dochodu na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 UPDOP. Wymienione zwolnienie ma charakter bezwzględny, co oznacza że nie jest ono uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwolnione ani od źródła uzyskania przychodów. Zwolnienie to obejmuje wszystkie rodzaje dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji zwolnieniu z opodatkowania podlegać będą również przypadające na Wnioskodawcę dochody spółek komandytowo- akcyjnych, których akcjonariuszem (bezpośrednio lub pośrednio) będzie Wnioskodawca (nie będą one opodatkowane ani w momencie powstania, ani przy późniejszej wypłacie)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie:

 • braku powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (pytanie Nr 2) - uznaje się za prawidłowe,
 • określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz wobec braku wystąpienia na dzień przekształcenia zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu (pytanie Nr 4) - uznaje się za prawidłowe,
 • określenia obowiązku płatnika poboru podatku z tytułu dochodu osiąganego przez Fundusz po przekształceniu Spółki w SKA (pytanie Nr 5) - uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.