IPPB4/4511-296/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wartość nagród wygranych w konkursie dla uczestników (użytkowników) nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wartość nagrody. Zatem przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako organizator konkursu jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę w konkursie organizowanym przez internet – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę w konkursie organizowanym przez internet.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie portalu internetowego dostępnego pod adresem www.xxx.pl (zwany dalej "Portalem" lub "Serwisem"), którego Wnioskodawca jest właścicielem. Celem działania Portalu jest zbieranie, przetwarzanie oraz porównywanie ofert dostawców usług telekomunikacyjnych. Systemy informatyczne zastosowane na Portalu pozwalają jego użytkownikom na kompleksowe porównanie ofert usług telekomunikacyjnych różnych dostawców, dostępnych w miejscu zamieszkania danego użytkownika pod względem wszystkich istotnych cech tych usług oraz ich ceny. Głównymi źródłami przychodu Wnioskodawcy są przychody z tytułu wynagrodzenia jakie operatorzy-dostawcy usług telekomunikacyjnych uiszczają na rzecz Wnioskodawcy w zamian za przekazane za pośrednictwem Serwisu zamówienia składane na ich usługi przez użytkowników Serwisu oraz opłat okresowych uiszczanych przez tych dostawców, usług telekomunikacyjnych za aktualizowanie ich ofert zamieszczanych na łamach Serwisu w czasie rzeczywistym oraz innych, drobnych usług pobocznych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz współpracujących z nim operatorów, zależnych od pakietu usług wybranych przez danego operatora przy podpisywaniu umowy z Wnioskodawcą. Usługi te nie wpływają na rzetelność działania Portalu jako porównywarki ofert i nie tworzą zniekształconego obrazu oferty żadnego operatora.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że atrakcyjność Wnioskodawcy jako kontrahenta operatorów telekomunikacyjnych oraz możliwość składania przez konsumentów zamówień na usługi telekomunikacyjne poprzez narzędzia zamieszczone w Serwisie i w konsekwencji wysokość przychodów Wnioskodawcy pozostaje w bezpośrednim związku z ilością użytkowników Portalu. W celu zachęcenia potencjalnych użytkowników do korzystania z Serwisu i tym samym zwiększenia potencjalnych przychodów, Wnioskodawca zorganizował konkurs zatytułowany „A.”, polegający na tym, że co setna osoba, która zamówi usługę za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu, uzyska od Wnioskodawcy zwrot kosztów zamówionej usługi przez okres do dwóch lat. Istotne warunki uczestnictwa w konkursie, zgodnie z jego regulaminem, są następujące:

  • w konkursie mają prawo wziąć udział jedynie konsumenci - to jest osoby fizyczne dokonujące zamówienia niezwiązanego z działalnością gospodarczą .
  • aby użytkownik otrzymać zwrot kosztów zakupionej za pośrednictwem serwisu usługi będzie musiał wykazać przed Wnioskodawcą, że terminowo opłaca zamówione za pośrednictwem Serwisu usługi, na przykład przedstawiając rachunek oraz odpowiadające mu potwierdzenie dokonania przelewu lub w inny dostateczny sposób.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, Wnioskodawca będzie wypłacał nagrody użytkownikom ratalnie, to jest co miesiąc na podstawie każdorazowo zapłaconego przez danego użytkownika rachunku za usługi telekomunikacyjne zamówione za pośrednictwem Portalu. Całościowa wysokość nagrody jaką użytkownik otrzyma od Wnioskodawcy jest niemożliwa do przewidzenia i ustalenia z góry dlatego, że zależeć będzie od długości trwania zobowiązania umownego pomiędzy użytkownikiem, któremu nagroda jest wypłacana, a dostawcą usług telekomunikacyjnych, którego usługę użytkownik zamówi za pośrednictwem Portalu. Zgodnie bowiem z regulaminem konkursu, koszty zwracane będą laureatom konkursu przez cały okres trwania umowy o usługę zamówioną za pośrednictwem Serwisu nie dłużej niż przez dwadzieścia cztery miesiące. Jednakże czas na jaki zawarta została umowa pomiędzy użytkownikiem a operatorem może okazać się niemiarodajny dla obliczenia całościowej wysokości nagrody ze względu na okoliczności Wnioskodawcy, takie jak możliwość przedterminowego rozwiązania tej umowy z jakichkolwiek przyczyn, albo zaprzestanie regulowania należności przez użytkownika (co jak wskazano wcześniej jest warunkiem otrzymania nagrody w postaci zwrotu poniesionego przez użytkownika Serwisu kosztu). W związku z powyższym oraz wziąwszy pod uwagę realia rynku telekomunikacyjnego stwierdzić należy, że jednorazowa wartość wypłacanej laureatowi nagrody nie będzie przekraczała kwoty 760 zł, a całościową wysokość świadczeń na rzecz jednego użytkownika serwisu jest w praktyce niemożliwa do jednoznacznego stwierdzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy nagrody, które w przyszłości będą wypłacane przez Wnioskodawcę, będącym konsumentami laureatom konkursu, zorganizowanego przez niego na Portalu skorzystają ze zwolnienia podatkowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że wartość jednorazowej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł...
  2. Czy w związku z powyższym zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że wysokość jednorazowej nagrody wypłacanej laureatom konkursu nie przekroczy 760 zł, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłacanej nagrody...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na pytanie Nr 1 przedstawione powyżej odpowiedzieć należy twierdząco. Jest tak dlatego, że nagrody wypłacone przez Wnioskodawcę będą spełniać przesłanki zwolnienia opisane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest:

Będą miały charakter nagrody wypłacanej w konkursie organizowanym oraz emitowanym przez środek masowego przekazu, za jaki bez wątpienia można uznać dostępny dla każdego Portal internetowy, którego właścicielem jest Wnioskodawca. Żadna ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia środków masowego przekazu, należy wobec tego odwołać się do potocznego znaczenia tego pojęcia. Zgodnie natomiast z definicją zawartą w słowniku wydawnictwa PWN S.A. -„środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy; urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności”. Również i internetowa Encyklopedia PWN definiuje środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”. Nie może więc być wątpliwością, że Serwis internetowy prowadzony przez Wnioskodawcę należy zaliczyć do środków masowego przekazu, potwierdzają to także wydawane wcześniej interpretacje organów podatkowych, np. Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2014 r. o sygnaturze IBPBII/2/415-223/14/MZa wydana przez Izbę Skarbową w Katowicach, czy Interpretacja indywidualna z dnia 8 lipca 2011 r. o sygnaturze IPPB2/415-342/11-4/MK wydana przez Izbę Skarbową w Warszawie. W związku z powyższym, można stwierdzić, że przesłanka emisji (ogłoszenia) konkursu w środkach masowego przekazu, zostaje dla przedmiotowego konkursu spełniona. Druga przesłanka, ściśle związana z pierwszą, to jest przesłanka wymagająca, aby konkurs był organizowany przez środki masowego przekazu, również w niniejszym przypadku jest spełniona, z tego powodu, że wyłącznym organizatorem konkursu jest Wnioskodawca, którego przeważającym i przedmiotem działalności gospodarczej jest PKD 63.12.Z- Działalność portali internetowych, w tym przede wszystkim Serwisu www.xxx.pl, na którym konkurs będzie ogłoszony i z którego funkcjonowaniem będzie związany.

Jednorazowa (zgodnie brzmieniem przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wartość wypłacanej laureatom konkursu nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł ze względu na obostrzenia znajdujące się w regulaminie konkursu, w szczególności ratalny charakter wypłacania nagrody.

Zdaniem Wnioskodawcy na pytanie numer 2 przedstawione powyżej należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, jest tak dlatego, że:

Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% pobiera się „ z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68”. Zastrzeżenie poczynione w tym przepisie poprzez odesłanie m. in. do art. 21 ust. 1 pkt 68, a dotyczące w szczególności zwolnienia przedmiotowego, wygranych w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, których jednorazowa wysokość nie przekracza kwoty 760 zł, powoduje w praktyce, że w związku z wygranymi w przedmiotowym konkursie nie powstanie obowiązek poboru podatku.

Jednocześnie więc, w związku z powyższym, nie powstanie obowiązek Wnioskodawcy jako płatnika opisany w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych, do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie powstanie też obowiązek przekazania tych niepobranych zaliczek do właściwego Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.

  1. obliczenie,
  2. pobranie,
  3. wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie portalu internetowego dostępnego pod adresem www.xxx.pl, którego Wnioskodawca jest właścicielem. W celu zachęcenia potencjalnych użytkowników do korzystania z Serwisu i tym samym zwiększenia potencjalnych przychodów, Wnioskodawca zorganizował konkurs zatytułowany „Abonament za free”, polegający na tymże co setna osoba, która zamówi usługę za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu, uzyska od Wnioskodawcy zwrot kosztów zamówionej usługi przez okres do dwóch lat. Istotne warunki uczestnictwa w konkursie, zgodnie z jego regulaminem, są następując w konkursie mają prawo wziąć udział jedynie konsumenci, tj. osoby fizyczne dokonujące zamówienia niezwiązanego z działalnością gospodarczą oraz aby użytkownik otrzymać zwrot kosztów zakupionej za pośrednictwem serwisu usługi będzie musiał wykazać przed Wnioskodawcą, że terminowo opłaca zamówione za pośrednictwem Serwisu usługi, na przykład przedstawiając rachunek oraz odpowiadające mu potwierdzenie dokonania przelewu lub w inny dostateczny sposób. Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, Wnioskodawca będzie wypłacał nagrody użytkownikom ratalnie. Jednorazowa wartość wypłacanej laureatowi nagrody nie będzie przekraczała kwoty 760 zł.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • organizatorem konkursu są środki masowego przekazu, i
  • podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu”, do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej jak i przedmiotowej.

Niewątpliwie we współczesnych czasach nie sposób kwestionować Internetu jako środka masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy nie decyduje sam fakt ogłoszenia konkursu lub gry w Internecie (na stronach internetowych). Równie ważne jest, aby organizatorem konkursu były środki masowego przekazu, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę spójnika „i” w wyrażeniu „organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu”. Oznacza to, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wygranych w konkursach i grach, które łącznie spełniają te dwie przesłanki, czyli są nie tylko emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, ale też organizowane przez te środki. Stąd, spełnienie tylko jednego z powyższych warunków, tj. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Internecie (np. na stronach internetowych należących do Wnioskodawcy), nie uprawnia do zastosowania omawianego zwolnienia.

Zwolnienia od podatku wygranych w konkursach lub grach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, organizatorem konkursu jest Wnioskodawca, czyli Spółka która - co prawda zajmuje się prowadzeniem własnego portalu internetowego - jednakże środkiem masowego przekazu nie jest. Wnioskodawca wykorzystuje jedynie współczesne narzędzie komunikowania się (jakim jest Internet) do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej należącej do Wnioskodawcy.

Reasumując, należy stwierdzić, że wartość nagród wygranych w konkursie dla uczestników (użytkowników) nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wartość nagrody. Zatem przychód z tytułu nagród uzyskanych przez uczestników z tytułu wygranej w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako organizator konkursu jest zobowiązany pobrać od wartości nagród przekazywanych uczestnikom zwycięzcom 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach, w określonych stanach faktycznych i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.