IPPB3/423-615/11-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Spółka wnosi o potwierdzenie, że po planowanym przekształceniu Spółki w SKA, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2011 r. (data wpływu 14.07.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków Spółki (SKA) jako płatnika z tytułu wypłaty niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia na rzecz Funduszu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków Spółki (SKA) jako płatnika z tytułu wypłaty niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia na rzecz Funduszu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) ma siedzibę i zarząd na terytorium Polski i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Planuje się, że jednym z udziałowców Spółki zostanie zamknięty fundusz inwestycyjny mający siedzibę na terytorium Polski (dalej: Fundusz), działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: UFI).

W przyszłości, planowana jest zmiana formy prawnej Spółki na spółkę komandytowo-akcyjną (dalej w odniesieniu do Wnioskodawcy: SKA) w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”).

W wyniku przekształcenia Spółki, Fundusz stanie się akcjonariuszem SKA. Komplementariuszem SKA stanie się odrębny od Funduszu podmiot będący osobą prawną. Ponadto akcjonariuszami SKA mogą być również inne podmioty - m.in. spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce (w tym komplementariusz). W dacie przekształcenia w Spółce występować mogą niepodzielone zyski (w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 UPOOP).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie, że po planowanym przekształceniu Spółki w SKA, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.

Stanowisko Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, po planowanym przekształceniu Spółki w SKA, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) Funduszu z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia.

W dacie przekształcenia w Spółce mogą występować niepodzielone zyski - w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej: UPDOP). W dacie przekształcenia, Fundusz będzie udziałowcem w Spółce.

W wyniku planowanego przekształcenia formy prawnej Spółki, wartość niepodzielonego zysku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, stanowić będzie dla Funduszu przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który powstaje na dzień przekształcenia (wykreślenia Spółki z krajowego rejestru sądowego).

SKA powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki kapitałowej, jest zgodnie z art. 93a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) jej sukcesorem prawnym. Natomiast art. 26 UPDOP nakłada na przekształconą spółkę osobową, obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 26 ust. 6 UPDOP w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, spółka powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik wpłacić podatek na rachunek urzędu skarbowego. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. Zgodnie jednak z art. 6 ust. 1 pkt 10 UPDOP zwalnia się od podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów UFI.

Funduszowi przysługuje zatem prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu ustalonego w związku z przekształceniem Spółki w SKA na podstawie zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 UPDOP. Wymienione zwolnienie ma charakter bezwzględny, co oznacza że nie jest ono uzależnione ani od wielkości przychodów uzyskiwanych przez podmioty zwolnione ani od źródła uzyskania przychodów. Zwolnienie to obejmuje wszystkie rodzaje dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę. W konsekwencji zwolnieniu z opodatkowania podlegać będzie również dochód z tytułu niepodzielonych zysków Spółki.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19 listopada 2009r., sygn. IPPB3-423-566/09-2/PD. W interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że w analogicznym przypadku osiągania dochodu przez fundusz inwestycyjny zamknięty, dochód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych - „zwolnienie podmiotowe obejmuje wszystkie rodzaje dochodów podatnika, w tym również dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

W konsekwencji, SKA powstała z przekształcenia Wnioskodawcy nie będzie zobowiązana jako płatnik podatku do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów w postaci niepodzielonych zysków, w części w jakiej stanowić one będą dochód (przychód) Funduszu.

Zajęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, że działanie SKA w charakterze płatnika rozpatrywane byłoby w oderwaniu od praw i obowiązków podatkowych podatnika, co byłoby sprzeczne zarówno z literalnym brzmieniem przepisów (zgodnie z którymi płatnik oblicza i pobiera podatek od podatnika — art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa), jak i z ratio legis funkcjonowania tej instytucji w prawie podatkowym, której istotą jest ustalenie w określonych sytuacjach podmiotu odpowiedzialnego za obliczenie, pobór i wpłacenie podatku od podmiotu zobowiązanego do jego uiszczenia (podatnika).

Analogiczne stanowisko zostało uznane za prawidłowe m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 20 października 2009 r. IPPB3/423-508/09-2/JG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.