IPPB2/4511-403/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Przy założeniu, że Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy A. Przedstawicielstwo w Polsce powinno być postrzegane jako płatnik i w związku z tym zobowiązane do obliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego 10% podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. w związku z kwotami Cashbacku wypłacanymi Posiadaczowi Kart przez A. Londyn?2) Jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy A. Przedstawicielstwo w Polsce jest obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashbacku wypłacanego Posiadaczowi Karty przez V Londyn?
IPPB2/4511-403/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Cash back
 2. Wielka Brytania
 3. programy lojalnościowe
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych w związku z wypłatą cashback dla posiadaczy kart w ramach programu lojalnościowego zorganizowanego przez podmiot mający siedzibę w Londynie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika oraz obowiązkach informacyjnych w związku z wypłatą cashback dla posiadaczy kart w ramach programu lojalnościowego zorganizowanego przez podmiot mający siedzibę w Londynie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. („A.”) jest spółką założoną w Stanach Zjednoczonych, działającą poprzez swój oddział założony w Wielkiej Brytanii, zarejestrowany i posiadający siedzibę w Londynie („A. Londyn”). A. jest spółką zależną B, spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii. B posiada wieczystą licencję od A.. i łącznie tworzą one globalny system A. stanowiący system bezpiecznych płatności umożliwiający uczestniczącym w nim konsumentom, sprzedawcom detalicznym, wystawcom kart oraz nabywcom dokonywanie bezpiecznych płatności bezgotówkowych („System A.”).

B. podzleca swoją działalność handlową na rzecz A.. Jako część jej działalności operacyjnej, A. Londyn prowadzi w Wielkiej Brytanii usługę tzw. Card Linked Offers, czyli usługę marketingową / lojalnościową („Program Lojalnościowy” lub „Program X.”) nakierowaną na zwiększenie skali korzystania z Systemu A. przez uczestniczących konsumentów - posiadaczy kart kredytowych lub debetowych, które działają w ramach Systemu A. („Posiadacze Kart”). A. London planuje wprowadzić Program X. w Polsce w czerwcu 2015 r. i chciałaby do tego czasu uzyskać wyjaśnienie co do związanych z nim zagadnień podatkowych. Poniżej Spółka przedstawia bardziej szczegółowy opis Programu Lojalnościowego.

Przedstawicielstwo A. w Polsce

A. spółka zawiązana w Stanach Zjednoczonych, działa na terenie Europy poprzez swój oddział w Londynie oraz przedstawicielstwa utworzone w innych jurysdykcjach europejskich. A. posiada przedstawicielstwo w Polsce zarejestrowane , z adresem siedziby(„A. Przedstawicielstwo w Polsce”).

Zarys Programu Lojalnościowego

W zarysie, Program X. umożliwia Posiadaczom Kart otrzymywanie nagród pieniężnych (tzw. „Cashback”) pod warunkiem, że Posiadacz Karty zakupi towary lub usługi od sprzedawców (osób trzecich) uczestniczących w Programie Lojalnościowym („Sprzedawcy”) i dokona płatności za pośrednictwem Systemu A., tj. przy wykorzystaniu swojej zarejestrowanej karty kredytowej / debetowej.

A. Londyn prowadzi tzw. platformę Card Linked Offers („Platforma X.”), która jest elektronicznym narzędziem stworzonym na potrzeby wspierania wszystkich funkcjonalności Programu Lojalnościowego. W szczególności, Platforma X. zawiera inteligentne oprogramowanie analizujące, jakiego typu Oferty powinny być dostarczane poszczególnym Posiadaczom Kart, analizuje profile Posiadaczy Kart (konsumentów), projektuje kampanie promocyjne w celu pozyskania nowych klientów, a także wpływania na nawyki zakupowe oraz lojalność konsumencką Posiadaczy Kart.

W ramach Programu X., A. Londyn dostarcza zarejestrowanym Posiadaczom Kart A. oferty („Oferty”) od Sprzedawców. Oferty poszczególnych Sprzedawców są wybierane dla danego Posiadacza Karty na podstawie jego zachowania - wydatków dokonywanych za pomocą karty A.. A. Londyn odpowiada za pozyskiwanie treści Ofert od Sprzedawców, jak również za reklamę, tak by Oferty dotarły do właściwych zarejestrowanych Posiadaczy Kart.

Posiadacze Kart, którzy płacą swoją zarejestrowaną kartą A. w celu skorzystania z Oferty otrzymują Cashback niezwłocznie po dokonaniu kwalifikowanego zakupu (zwykle w ciągu 5 dni roboczych). W ramach swojej usługi A. Londyn gwarantuje Posiadaczom Kart wypłatę Cashback, o ile Posiadacz Karty przestrzega zasad i warunków Oferty oraz ZiW Posiadacza Karty.

W przypadku, gdyby Cashback nie stanowił jednak nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., wartość Cashbacku stanowiłaby najprawdopodobniej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne osób prawnych jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące wypłat lub innych świadczeń stanowiących przychód z innych źródeł (z wyjątkiem przychodów zwolnionych z opodatkowania), są obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C i doręczenia jej organowi podatkowemu oraz podatnikowi do końca lutego kolejnego roku.

W opisanej sprawie, A. (A. Inc., spółka zawiązana pod prawem amerykańskim) jest osobą prawną (korporacją). Jednakże, A. prowadzi działalność poprzez jednostki organizacyjne, tzn. oddziały i przedstawicielstwa w wielu krajach Europy. A. Londyn oraz A. Przedstawicielstwo w Polsce stanowią oddzielne jednostki organizacyjne i każde z nich, rozpatrywane odrębnie, mogą być uznane za podmiot obowiązany do wystawienia formularza PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności, w szczególności, że (i) to A. Londyn organizuje Program X. i wypłaca kwoty Cashbacku Posiadaczom Kart oraz że (ii) A. Przedstawicielstwo w Polsce świadczy na rzecz A. Londyn jedynie ograniczone usługi wsparcia związane z Programem X., ale nie wypłaca jakichkolwiek kwot Posiadaczom Kart, A. Przedstawicielstwo w Polsce stoi na stanowisku, że nie ma ono obowiązku działania w charakterze podmiotu wystawiającego informację PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. w odniesieniu do kwot Cashbacku wypłacanych Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.

A. Londyn odpowiada za zawieranie umów oraz zarządzanie relacjami ze wszystkimi stronami w ramach ekosystemu X., włączając w to Posiadaczy Kart, Sprzedawców oraz banki członkowskie A.. A. Londyn otrzymuje od Sprzedawców opłatę („Opłata”), składającą się z: (i) ekwiwalentu Cashback wypłacanego przez A. Londyn Posiadaczom Kart oraz (ii) prowizji za działania A. Londyn („Prowizja”). A. Londyn płaci część Prowizji bankom za umożliwienie przelewu Cashback na rzecz Posiadaczy Kart. Ponadto, banki mogą uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie (tzn. dodatkową część Prowizji uzyskiwanej przez A. Londyn) za określone działania marketingowe związane z promocją Programu X..

Elementy Programu X.:

 1. Umowy A. Londyn ze Sprzedawcami

A. Londyn zawiera umowy ze Sprzedawcami, którzy wyrażają chęć udziału w Programie X. i przedstawiania ofert związanych ze swoimi towarami lub usługami Posiadaczom Kart za pośrednictwem Programu X.. A. Londyn odpowiada za pozyskiwanie Ofert od Sprzedawcy i uzgadnia ze Sprzedawcą, jakiego typu zachowania dana Oferta powinna wspomagać, np. lojalność klienta, pozyskanie klienta, ponowne przyciągnięcie klienta. A. Londyn następnie przekłada te uzgodnienia na reguły kierunkowe, aby zapewnić, że właściwe Oferty dotrą do właściwych zarejestrowanych Posiadaczy Kart. Sprzedawcy są obowiązani dokonać płatności kwoty Opłaty, tzw. Prowizji oraz ekwiwalentu Cashback, na rzecz A. Londyn w terminie 30 dni od otrzymania od A. Londyn faktury.

 1. Umowy A. Londyn z Posiadaczami Kart

A. Londyn zawiera z Posiadaczami Kart, którzy wyrażają wolę przystąpienia do Programu X. i korzystania ze Cashbacków, umowę w formie zasad i warunków korzystania przez Posiadaczy Kart z Programu X. („ZiW Posiadaczy Kart”). Zgodnie z ZiW Posiadaczy Kart, Posiadacze Kart wstępują do Programu X., co umożliwia im korzystanie z Ofert i otrzymywanie Cashbacków. Posiadacze Kart muszą mieć co najmniej 18 lat, posiadać kartę kredytową lub debetową A. i ważny adres e-mail, a także wyrazić zgodę na ZiW Posiadaczy Kart. Ponadto, osoby fizyczne posiadające korporacyjne lub handlowe kary kredytowe / debetowe A. nie mogą brać udziału w Programie X.. Program X. jest dostępny tylko dla osób fizycznych posiadających karty kredytowe / debetowe A. powiązane z ich prywatnym rachunkiem.

 1. Oferty

Co tydzień Posiadacz Karty otrzymuje dedykowane mu Oferty od A. Londyn, głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych sposobów komunikacji. Posiadacz Karty może mieć dostęp do Ofert poprzez portal X. on-line jako część Platformy X.). Aby aktywować Oferty zaprezentowane na portalu X. wystarczające jest, aby Posiadacz Karty je przejrzał. Nie ma potrzeby stosowania żadnych voucherów, kuponów czy kodów promocyjnych.

Po obejrzeniu Ofert (dzięki czemu stają się one aktywne), Posiadacz Karty może z nich skorzystać, tzn. otrzymać: Cashback z tytułu zakupionych od Sprzedawców towarów lub usług. Aby skorzystać z Oferty, Posiadacz Karty kieruje się do Sprzedawcy (do fizycznego sklepu lub on-line) i wydaje środki pieniężne w zwykły sposób za pośrednictwem swojej zarejestrowanej karty kredytowej / debetowej A.. W razie dokonywania zakupów on-line, Posiadacz Karty może wejść do sklepu internetowego Sprzedawcy bezpośrednio lub poprzez link znajdujący się na portalu X.. Posiadacz Karty nie musi wykonywać żadnych specjalnych czynności w momencie sprzedaży, poza upewnieniem się, że zakup dokonany przez Posiadacza Karty spełnia zasady i warunki samych Ofert oraz poza dokonaniem płatności za pomocą swojej zarejestrowanej karty A..

Każda Oferta może być wykupiona przez Posiadacza Karty tylko raz. Zwykle Cashback związany z daną Ofertą jest obliczany jako uzgodniony procent wartości zakupu dokonanego przez Posiadacza Karty zgodnie z Ofertą, np. 10% wartości zakupu towarów w sklepie A pomiędzy dniami X a Y. Kwota Cashback, która może być uzyskana w drodze skorzystania z jednej Oferty jest ograniczona do kwoty 760 zł. Jednakże, jeżeli Posiadacz Karty wykupi kilka odrębnych Ofert, może się zdarzyć, że w określonym okresie czasu (np. dnia, tygodnia, miesiąca) Posiadacz Karty uzyska Cashback w łącznej wysokości przekraczającej 760 zł.

Jeżeli Posiadacz Karty zdecyduje się skorzystać z Oferty i nabyć towary lub usługi, umowa sprzedaży towarów lub usług zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Posiadaczem Karty. A. Londyn nie jest stroną takiej umowy sprzedaży i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności na podstawie takiej umowy ani względem Sprzedawcy, ani Posiadacza Karty.

 1. Płatność Casback

Codziennie A. Londyn otrzymuje informacje o dokonanych transakcjach. Na tej podstawie dokonuje powiązania informacji o transakcjach obciążających rachunek z Ofertami aktywowanymi przez Posiadacza Karty, aby zidentyfikować skuteczne skorzystanie z Ofert. Następnie A. Londyn oblicza wysokość Cashback i uznaje rachunek Posiadacza Karty za pomocą wewnętrznych procesów. Kwota Cashback jest płatna przez A. Londyn na rachunek Posiadacza Karty w banku, który wydał Posiadaczowi Karty kartę debetową lub kwota ta jest uznawana na rachunku karty kredytowej Posiadacza Karty we właściwym banku. Posiadacz Karty ma wgląd na historię transakcji dokonanych w ramach Platformy X., gdzie może on przeglądać kwoty uzyskanych Cashbacków. A. Londyn dokonuje na rzecz Posiadaczy Kart wypłaty kwoty Cashback niezwłocznie. Cashback jest gwarantowany, tzn. A. Londyn nie wstrzymuje płatności Posiadaczom Kart tak długo, jak Posiadacze Kart stosują się do warunków Oferty oraz ZiW Posiadacz Kart (nawet jeżeli istnieją spory pomiędzy A. Londyn a Sprzedawcami dotyczące Opłaty).

 1. Naliczanie opłat i fakturowanie Sprzedawców

A. Londyn wystawia Sprzedawcy fakturę na Opłatę w podziale na dwie części: (i) kwotę Cashback oraz (ii) Prowizję w wysokości ustalonej umownie. Zwykle Sprzedawca powinien dokonać zapłaty Opłaty na rzecz A. Londyn w terminie 30 dni.

 1. Dystrybucja prowizji

Prowizja uzyskana przez A. Londyn od Sprzedawców służy m.in. finansowaniu wynagrodzenia banków, które współpracują z A. Londyn przy Programie X.. Wszystkie współpracujące banki są zobowiązane do przekazywania kwot Cashback na właściwe rachunki Posiadaczy Kart, nawet jeśli dany bank nie bierze aktywnego udziału w promowaniu Programu X.. Jeżeli jednak bank bierze aktywny udziału w promowaniu Programu X., wtedy uzyskuje od A. Londyn dodatkowe wynagrodzenie za usługi promocyjne.

 1. wsparcie klienta:

A. Londyn wspiera Posiadaczy Kart w związku z jakimikolwiek pytaniami dotyczącymi Programu X.. Świadczy również czynności wsparcia na rzecz Sprzedawców oraz banków członkowskich w związku z Programem X..

Przykład

Jeżeli Posiadacz Karty skorzysta z Oferty i zakupi towary lub usługi od Sprzedawcy, A. Londyn dokona bezpośrednio uznania rachunku Posiadacza Karty kwotą Cashback wynikającą z Oferty. Przykładowo, jeżeli Oferta obejmuje 20% z jakiegokolwiek zakupu towarów od Sprzedawcy X o wartości 100 zł lub więcej, a Posiadacz Karty dokona zakupu na kwotę 1.000 zł, A. Londyn wypłaci Posiadaczowi Karty (Cashback będzie płatny na rachunek Posiadacza Karty lub rachunek karty kredytowej przez bank Posiadacza Karty) kwotę 200 zł Cashback. Jednakże, wartość Cashback dostępna dla Posiadacza Karty z tytułu skorzystania z pojedynczej Oferty (tzn. jednorazowego zakupu towarów lub usług od Sprzedawcy) jest ograniczona do kwoty 760 zł. Stąd, jeżeli Posiadacz Karty skorzysta z takiej Oferty i dokona zakupu na kwotę 4.000 zł, nie uzyska Cashback w wysokości 800 zł (tzn. 4.000 zł x 20%), ale wyłącznie 760 zł.

Rola A. Przedstawicielstwo w Polsce w Programie Lojalnościowym

Należy wskazać, że A., spółka zawiązana w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych, działa na terenie Europy poprzez swój oddział w Londynie oraz przedstawicielstwa utworzone w innych jurysdykcjach europejskich. A. posiada przedstawicielstwo w Polsce zarejestrowane pod numerem 2/R, z adresem siedziby W. („A. Przedstawicielstwo w Polsce”).

Chociaż Program X. jest zorganizowany i zarządzany przez A. Londyn poza Polską, A. Przedstawicielstwu w Polsce może być powierzone wykonywanie pewnych pomocniczych działań związanych z Programem X.. A. Przedstawicielstwo w Polsce będzie zaangażowane we wsparcie zarządzania Programem X., kontakt ze Sprzedawcami zainteresowanymi udziałem w Programie X. oraz wsparcie działań marketingowych i wizerunkowych podejmowanych przez A. Londyn. Jednakże, A. Przedstawicielstwo w Polsce nie będzie stroną umów ze Sprzedawcami (Umów ze Sprzedawcami) ani Posiadaczami Kart (ZiW Posiadaczy Kart) jak również nie będzie zaangażowane w płatność Cashback na rzecz Posiadaczy Kart.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Przy założeniu, że Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy A. Przedstawicielstwo w Polsce powinno być postrzegane jako płatnik i w związku z tym zobowiązane do obliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego 10% podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. w związku z kwotami Cashbacku wypłacanymi Posiadaczowi Kart przez A. Londyn...
 2. Jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy A. Przedstawicielstwo w Polsce jest obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashbacku wypłacanego Posiadaczowi Karty przez X Londyn...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. A. Przedstawicielstwo w Polsce stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., A. Przedstawicielstwo w Polsce nie może być uznane za płatnika, tzn. nie może być obowiązane do obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego kwoty 10% podatku wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. w związku z kwotami Cashbacku wypłacanymi Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.
 2. W ocenie A. Przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., A. Przedstawicielstwo w Polsce nie może być zobowiązane do wystawiania informacji PIT-8C na podstawie art. 42a u.p.d.o.f. i wykazywania w niej kwot Cashbacku wypłaconych Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.
 1. A. Przedstawicielstwo w Polsce stoi na stanowisku, że w sytuacji gdy Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., A. Przedstawicielstwo w Polsce nie może być uznane za płatnika, tzn. nie może być obowiązane do obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego kwoty 10% podatku wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. w związku z kwotami Cashbacku wypłacanymi Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., opodatkowaniu stawką 10% podatku podlegają nagrody związane ze „sprzedażą premiową”. Nagrody związane ze „sprzedażą premiową” obejmują nagrody oferowane nabywcy towarów lub usług, który - poprzez ich zakup - nabywa prawo do nagrody. W sprawie A. Przedstawicielstwo w Polsce, Posiadacz Karty będzie otrzymywał nagrodę pod warunkiem, że zakupi towary lub usługi. Nagroda jest bezpośrednio powiązana z transakcją „sprzedażową”, tzn. zakupem towarów lub usług. Stąd, Cashback jest niewątpliwie związany ze sprzedażą towarów lub usług. Ponadto, natura Cashbacku ma wyraźny charakter „premiowy”, tzn. ma na celu motywowanie Posiadacza Karty do dokonywania określonych zakupów, stworzenia korzystnych z punktu widzenia Sprzedawców nawyków Posiadaczy Kart, zwiększenie lojalności Posiadaczy Kart i zwiększenie ich zainteresowania produktami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę. W konsekwencji, zdaniem A. Przedstawicielstwo w Polsce, Cashback spełnia opisane powyżej kryteria i tym samym stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.p.o.f.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne osób prawnych jak również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące wypłat nagród opisanych w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. są obowiązane do pobrania podatku od wypłat (świadczeń) dokonanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika. Pobrany podatek musi być wpłacony do właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca oraz musi być wykazany w rocznej deklaracji złożonej nie później niż do końca stycznia kolejnego roku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa szczegółowo, jaki podmiot jest obowiązany do działania w charakterze płatnika. Jednakże, w ocenie A. Przedstawicielstwo w Polsce, to organizator programu sprzedaży premiowej, który dokonuje płatności nagrody związanej ze sprzedaż premiową, powinien być uznany za płatnika.

W opisanej sprawie, A. (A. Inc., spółka założona pod prawem amerykańskim) jest osobą prawną (korporacją). Jednakże, A. prowadzi działalność poprzez jednostki organizacyjne, tzn. oddziały i przedstawicielstwa w wielu krajach Europy. A. Londyn oraz A. Przedstawicielstwo w Polsce stanowią oddzielne jednostki organizacyjne i każde z nich, rozpatrywane odrębnie, może być uznane za płatnika w rozumieniu prawa podatkowego.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności, w szczególności, że (i) to A. Londyn organizuje Program X. i wypłaca kwoty Cashbacku Posiadaczom Kart oraz że (ii) A. Przedstawicielstwo w Polsce świadczy na rzecz A. Londyn jedynie ograniczone usługi wsparcia związane z Programem X., ale nie wypłaca jakichkolwiek kwot Posiadaczom Kart, A. Przedstawicielstwo w Polsce stoi na stanowisku, że nie ma ono obowiązku działania w charakterze płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. w odniesieniu do kwot Cashbacku wypłacanych Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.

 1. W ocenie A. Przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., A. Przedstawicielstwo w Polsce nie może być zobowiązane do wystawiania informacji PIT-8C na podstawie art. 42a u.p.d.o.f. i wykazywania w niej kwot Cashbacku wypłaconych Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.

W przypadku, gdyby Cashback nie stanowił jednak nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., wartość Cashbacku stanowiłaby najprawdopodobniej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne osób prawnych jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące wypłat lub innych świadczeń stanowiących przychód z innych źródeł (z wyjątkiem przychodów zwolnionych z opodatkowania), są obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C i doręczenia jej organowi podatkowemu oraz podatnikowi do końca lutego kolejnego roku.

W opisanej sprawie, A. (A. Inc., spółka zawiązana pod prawem amerykańskim) jest osobą prawną (korporacją). Jednakże, A. prowadzi działalność poprzez jednostki organizacyjne, tzn. oddziały i przedstawicielstwa w wielu krajach Europy. A. Londyn oraz A. Przedstawicielstwo w Polsce stanowią oddzielne jednostki organizacyjne i każde z nich, rozpatrywane odrębnie, mogą być uznane za podmiot obowiązany do wystawienia formularza PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności, w szczególności, że (i) to A. Londyn organizuje Program X. i wypłaca kwoty Cashbacku Posiadaczom Kart oraz że (ii) A. Przedstawicielstwo w Polsce świadczy na rzecz A. Londyn jedynie ograniczone usługi wsparcia związane z Programem X., ale nie wypłaca jakichkolwiek kwot Posiadaczom Kart, A. Przedstawicielstwo w Polsce stoi na stanowisku, że nie ma ono obowiązku działania w charakterze podmiotu wystawiającego informację PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. w odniesieniu do kwot Cashbacku wypłacanych Posiadaczowi Karty przez A. Londyn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne, niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i tym samym powyższa ustawa w swoich założeniach daje podstawy prawne, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie
  - podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie treści powyższego przepisu należy stwierdzić, że warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń lub stawiania do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych przez ten podmiot.

W myśl przepisu art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z treści powyższego przepisu wynika, że warunkiem istnienia obowiązków informacyjnych dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz tych osób.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że A. jest spółką założoną w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych, działającą poprzez swój oddział założony w Wielkiej Brytanii oraz przedstawicielstwa utworzone w innych jurysdykcjach europejskich. A. (A.) posiada przedstawicielstwo w Polsce. Oddział założony w Wielkiej Brytanii prowadzi w Wielkiej Brytanii usługę tzw. Card Linked Offers, czyli usługę marketingową / lojalnościową (program Lojalnościowy lub Program X.) nakierowaną na zwiększenie skali korzystania z Systemu A. przez uczestniczących konsumentów - posiadaczy kart kredytowych lub debetowych, które działają w ramach Systemu A.. Oddział w Londynie planuje wprowadzić Program X. w Polsce. Program X. umożliwia Posiadaczom Kart otrzymywanie nagród pieniężnych (tzw. „Cashback”) pod warunkiem, że Posiadacz Karty zakupi towary lub usługi od sprzedawców (osób trzecich) uczestniczących w Programie Lojalnościowym („Sprzedawcy”) i dokona płatności za pośrednictwem Systemu A., tj. przy wykorzystaniu swojej zarejestrowanej karty kredytowej / debetowej. Program X. jest zorganizowany i zarządzany przez Oddział w Londynie poza Polską. Kwota Cashback jest płatna przez Oddział w Londynie na rachunek Posiadacza Karty w banku, który wydał Posiadaczowi Karty kartę debetową lub kwota ta jest uznawana na rachunku karty kredytowej Posiadacza Karty we właściwym banku. Przedstawicielstwu w Polsce może być powierzone wykonywanie pewnych pomocniczych działań związanych z Programem X.. Przedstawicielstwo w Polsce będzie zaangażowane we wsparcie zarządzania Programem X., kontakt ze Sprzedawcami zainteresowanymi udziałem w Programie X. oraz wsparcie działań marketingowych i wizerunkowych podejmowanych przez Oddział w Londynie. Przedstawicielstwo w Polsce nie będzie stroną umów ze Sprzedawcami ani Posiadaczami Kart jak również nie będzie zaangażowane w płatność Cashback na rzecz Posiadaczy Kart.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne należy uznać, że Wnioskodawca, nie jest organizatorem programu Card Linked Offers (Program X.), i nie jest podmiotem, który będzie dokonywał płatności Cashback na rzecz Posiadaczy Kart, lecz Oddział w Londynie. Program jest zorganizowany i zarządzany przez Oddział w Londynie poza Polską. Wnioskodawca w żaden sposób nie ma wpływu na tworzenie programu, nie bierze udziału w jego tworzeniu poza wykonywaniem pewnych pomocniczych działań związanych z Programem X.. Zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika ani żadne obowiązki informacyjne.

Jak już bowiem wskazano, warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń lub stawiania do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych przez ten podmiot. Natomiast warunkiem istnienia obowiązków informacyjnych dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz tych osób.

Zatem na Wnioskodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ani do sporządzania jakichkolwiek informacji podatkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.