IPPB2/415-771/14-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika z tytułu dofinansowania posiłków i udostępnienia mieszkań dla pracowników
IPPB2/415-771/14-2/MK1interpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. płatnik
 3. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu:

 • dofinansowania posiłków - jest nieprawidłowe
 • udostępnienia mieszkań dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu dofinansowania posiłków i udostępnienia mieszkań dla pracowników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1 stycznia 2015 roku Spółka C. SA (dalej: C.) będzie dokonywać wypłaty wynagrodzeń w formie pieniężnej raz w miesiącu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Po raz pierwszy według nowego harmonogramu zostanie wypłacone wynagrodzenie za styczeń 2015 roku.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku C. będzie również dokonywać nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń na rzecz osób pozostających w stosunku pracy z C. (dalej: Beneficjenci). Świadczenia te będą stanowiły przychód Beneficjentów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Zakresem niniejszego wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego objęte są 2 rodzaje świadczeń dokonywanych przez C.: dofinansowanie posiłków oraz udostępnienie mieszkań.

Świadczenia będą dokonywane stale, w każdym miesiącu kalendarzowym. Wyłącznie dla przejrzystości niniejszego opisu przyjęto, że świadczenia są dokonywane w miesiącu 1.

DOFINANSOWANIE POSIŁKÓW

C. będzie zwracać Beneficjentom część wydatków ponoszonych na zakup posiłków w czasie pracy. Dofinansowanie dla każdego Beneficjenta wyniesie maksymalnie 5 PLN brutto dziennie. Warunkiem uzyskania przez Beneficjenta dofinansowania będzie imienne zgłoszenie sprzedającemu zamiaru dokonania zakupu z dofinansowaniem.

Dzienna kwota dofinansowania może być wykorzystana przez Beneficjenta w jednym lub większej liczbie zakupów w ciągu tego samego dnia. W przypadku nieskorzystania z części lub całości dofinansowania w danym dniu, niewykorzystana część przepadnie.

C. będzie obciążana kwotą dofinansowania przez podmiot dokonujący sprzedaży posiłków. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.

Łączna wartość świadczenia przypadająca na każdego z Beneficjentów zostanie ustalona przez sprzedającego po zakończeniu miesiąca. Na początku kolejnego miesiąca sprzedający wystawi fakturę VAT, do której załączy specyfikację zawierającą w szczególności: imię i nazwisko Beneficjenta, kwotę stanowiącą podstawę naliczania podatku dla Beneficjenta oraz łączną kwotę dofinansowania przypadającą na każdego Beneficjenta w danym okresie rozliczeniowym.

C. przewiduje, że faktura VAT wraz ze specyfikacją dotyczącą miesiąca 1 wpłynie do C. w miesiącu 2, po dniu wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej za miesiąc 1.

Wobec powyższego, zapytanie C. odnosi się do następującego zdarzenia przyszłego:

 • Beneficjent będzie korzystać ze świadczenia (dofinansowania posiłków) w miesiącu 1.
 • W pierwszych dniach miesiąca 2 sprzedający wystawi fakturę wraz ze specyfikacją, zawierającą informację o wartości świadczenia za miesiąc 1, która przypada na każdego z Beneficjentów.
 • C. otrzyma fakturę wraz ze specyfikacją w miesiącu 2, po dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc 1.

UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃ

C. będzie udostępniać Beneficjentom 2 mieszkania.

Mieszkania będą wynajmowane przez C. od podmiotów zewnętrznych na podstawie umowy najmu, a następnie udostępniane Beneficjentom na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy C. a Beneficjentem.

MIESZKANIE NR 1

Zryczałtowane kwoty miesięcznego czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych zostaną ustalone w umowie najmu.

Wynajmujący będzie wystawiał rachunki, na podstawie których obciąży C. jako najemcę sumą w/w kwot. Rachunki będą wystawiane przez wynajmującego z góry za miesiąc kalendarzowy, pierwszego dnia danego miesiąca.

Rachunki wpłyną do C. w pierwszych dniach miesiąca, którego dotyczy płatność i w którym mieszkanie jest udostępniane Beneficjentom.

Zgodnie z treścią umowy użyczenia zawartej pomiędzy C. a Beneficjentem, C. jako użyczający będzie ponosił wszelkie koszty wynajmu i eksploatacji użyczonego mieszkania (nie będzie nimi obciążał Beneficjenta).

Z uwagi na fakt, iż Beneficjent będzie otrzymywał świadczenie w postaci nieodpłatnego używania mieszkania w związku z wykonywaniem pracy na rzecz C., Beneficjent straci prawo do korzystania z mieszkania:

 • w okresach, w których jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy łączącego Beneficjenta i C., wykonywanego w miejscu, gdzie znajduje się mieszkanie.

MIESZKANIE NR 2

Miesięczny czynsz najmu zostanie ustalony w umowie najmu.

Wynajmujący będzie wystawiał rachunki, na podstawie których obciąży C. jako najemcę stałą kwotą miesięcznego czynszu najmu. Rachunki będą wystawiane przez wynajmującego z góry za miesiąc kalendarzowy, pierwszego dnia danego miesiąca.

Rachunki wpłyną do C. w pierwszych dniach miesiąca, którego dotyczy płatność i w którym mieszkanie jest udostępniane Beneficjentom.

Stosownie do zapisów umowy użyczenia zawartej pomiędzy C. a Beneficjentem, wszelkie koszty używania użyczonego mieszkania, które przekraczają kwotę stałego miesięcznego czynszu najmu, będą obciążały Beneficjenta jako używającego.

Z uwagi na fakt, iż Beneficjent będzie otrzymywał świadczenie w postaci nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego używania mieszkania w związku z wykonywaniem pracy na rzecz C., Beneficjent straci prawo do korzystania z mieszkania:

 • w okresach, w których jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy łączącego Beneficjenta i C., wykonywanego w miejscu, gdzie znajduje się mieszkanie.

Wobec powyższego, w odniesieniu do obu mieszkań zapytanie C. odnosi się do następującego zdarzenia przyszłego:

 • Beneficjent będzie korzystał ze świadczenia (nieodpłatne lub częściowo odpłatne używanie mieszkania) w miesiącu 1.
 • Wartość świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów zależy od tego, czy Beneficjent będzie korzystał z użyczonego mieszkania przez cały miesiąc kalendarzowy, czy tylko przez jego część.
 • C. ustali wartość świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów po zakończeniu miesiąca 1.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W którym miesiącu po stronie C. powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o PIT w odniesieniu do Beneficjentów, związane z pobraniem i wpłaceniem na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (dofinansowanie posiłków) w rozumieniu art. 11 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy)...
 2. W którym miesiącu po stronie C. powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o PIT w odniesieniu do Beneficjentów, związane z pobraniem i wpłaceniem na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (udostępnienie mieszkań) w rozumieniu art. 11 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W zakresie zagadnienia nr 1 C. stoi na stanowisku, że obowiązki płatnika, określone w art. 31 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o PIT i dotyczące świadczeń dokonanych na rzecz Beneficjentów w miesiącu 1 (dofinansowanie posiłków), związane z pobraniem zaliczek na podatek PIT od przychodów z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) powstaną po stronie C. w miesiącu 3 (wraz z wypłatą w formie pieniężnej wynagrodzenia za miesiąc 2). W rezultacie, C. będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek PIT na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 4.

W zakresie zagadnienia nr 2 C. stoi na stanowisku, że obowiązki płatnika, określone w art. 31 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o PIT i dotyczące świadczeń dokonanych na rzecz Beneficjentów w miesiącu 1 (udostępnienie mieszkań), związane z pobraniem zaliczek na podatek PIT od przychodów z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) powstaną po stronie C. w miesiącu 2 (wraz z wypłatą w formie pieniężnej wynagrodzenia za miesiąc 1). W rezultacie, C. będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek PIT na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 3.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, cyt.:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, cyt.:

„Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu tub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia."

Stosownie do art. 11 ust. 2b ustawy o PIT, cyt.:

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, cyt.:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o PIT, cyt.:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

Z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że przychodem pracowniczym są nie tylko świadczenia pieniężne, ale również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Warunkiem opodatkowania przychodu z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń jest jednoznaczne zidentyfikowanie osób, które otrzymują świadczenia oraz ustalenie wartości przysporzenia przypadającego na każdą z tych osób.

Powyższe wynika z faktu, iż podmiot opodatkowania musi być zindywidualizowany, a przedmiot opodatkowania kwotowo skonkretyzowany.

Wykluczone jest ustalanie przychodu jako wartości statystycznej, obliczanej w drodze matematycznej kalkulacji lub w inny hipotetyczny sposób. Tak długo jak nie zostanie zidentyfikowana osoba podatnika i nie zostanie ustalona konkretna, pieniężna wartość świadczenia faktycznie otrzymanego przez osobę zidentyfikowaną jako podatnika, tak długo nie można mówić o powstaniu przychodu podatkowego w rozumieniu przywołanych przepisów ustawy o PIT.

Nie ulega wątpliwości, że nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywane przez C. na rzecz Beneficjentów będą stanowiły przychód tych osób ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT.

Przepisy art. 31 i art. 38 ust. 1 nakładają na C. jako płatnika podatku PIT obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT od świadczeń dokonywanych na rzecz Beneficjentów.

Z przepisów ustawy o PIT nie wynika, by w sytuacji, gdy C. nie będzie miała faktycznych możliwości pobrania zaliczki na podatek PIT, gdyż wartość świadczenia zostanie ustalona po dniu wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej w danym miesiącu, C. była zobowiązana zapłacić zaliczkę z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu od Beneficjenta. Przepisy ustawy o PIT nie obligują również Beneficjenta do wpłacenia C. jako płatnikowi zaliczki na podatek PIT przed udostępnieniem świadczenia.

Jednocześnie C. nie może zaniechać wypełniania obowiązków płatnika podatku PIT z przyczyn technicznych, związanych z harmonogramem wypłat wynagrodzenia w C. lub terminami wpływu faktur od podmiotów zewnętrznych. C. stoi na stanowisku, że powinna pobrać zaliczkę na podatek PIT od świadczeń dokonywanych na rzecz Beneficjentów:

 1. po jednoznacznym zidentyfikowaniu Beneficjentów świadczeń oraz ustaleniu wartości świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów,
 2. w miesiącu dokonania pierwszej wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej na rzecz Beneficjentów, która nastąpi po ustaleniu danych wskazanych w lit. a (wówczas C. pobierze należną zaliczkę na podatek PIT z tego wynagrodzenia).

Przyjęcie innego stanowiska skutkowałoby niewykonaniem przez C. obowiązków płatnika podatku PIT, nałożonych przepisami prawa.

Wobec powyższego, w ocenie C. obowiązki płatnika podatku PIT z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych na rzecz Beneficjentów powinny zostać spełnione w następujących terminach:

DOFINANSOWANIE POSIŁKÓW

W odniesieniu do świadczenia dokonanego w miesiącu 1, C. będzie mogła ustalić wartość świadczenia na początku miesiąca 2, na podstawie faktury wraz ze specyfikacją otrzymanych od sprzedającego.

C. przewiduje, że będzie otrzymywać fakturę dotyczącą miesiąca 1 w miesiącu 2, po dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc 1. W takiej sytuacji nie będzie możliwe pobranie przez C. zaliczki na podatek PIT od tego świadczenia zarówno z wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu 1 (C. nie dysponuje wówczas żadną informacją o wartości świadczenia przypadającej na konkretnego Beneficjenta), jak i z wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu 2 (C. otrzyma informację o wartości świadczenia już po dniu dokonania wypłaty pieniężnej na rzecz Beneficjentów, a w rezultacie w miesiącu 2 nie ma wynagrodzenia, z którego C. mogłaby pobrać zaliczkę na podatek PIT).
C. dokonuje jednak regularnych wypłat wynagrodzenia pieniężnego na rzecz Beneficjentów, zatem ma możliwość pobrania zaliczki na podatek PIT od dokonywanych świadczeń.

Pierwszym okresem, w którym C. jako płatnik podatku PIT będzie miała możliwość pobrania zaliczki na podatek PIT od świadczenia dokonanego w miesiącu 1, jest miesiąc 3 (tj. miesiąc wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej za pracę wykonaną w miesiącu 2).

C. stoi na stanowisku, iż będzie zobowiązana:

 • obliczyć i pobrać z wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu 3 zaliczkę na podatek PIT od kwoty obejmującej również wartość świadczeń dokonanych w miesiącu 1,
 • wpłacić zaliczkę na podatek PIT do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 4.

UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃ

W odniesieniu do świadczenia dokonanego w miesiącu 1, C. będzie miała możliwość ustalenia wartości świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów niezwłocznie po zakończeniu miesiąca 1.

Powyższe wynika z faktu, iż wartość świadczenia zależy od tego, czy Beneficjent będzie korzystał z użyczonego mieszkania przez cały miesiąc kalendarzowy, czy tylko przez jego część.

Nie jest zatem możliwe pobranie przez C. zaliczki na podatek PIT od tego świadczenia z wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu 1 (C. nie dysponuje wówczas informacją o wartości świadczenia przypadającej na konkretnego Beneficjenta).

C. dokonuje jednak regularnych wypłat wynagrodzenia pieniężnego na rzecz Beneficjentów, zatem ma możliwość pobrania zaliczki na podatek PIT od dokonywanych świadczeń.

Pierwszym okresem, w którym C. jako płatnik podatku PIT będzie miała możliwość pobrania zaliczki na podatek PIT od świadczenia dokonanego w miesiącu 1, jest miesiąc 2 (tj. miesiąc wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej za pracę wykonaną w miesiącu 1).

C. stoi na stanowisku, iż będzie zobowiązana:

 • obliczyć i pobrać z wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu 2 zaliczkę na podatek PIT od kwoty obejmującej również wartość świadczeń dokonanych w miesiącu 1,
 • wpłacić zaliczkę na podatek PIT do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 3.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają indywidualne interpretacje prawa podatkowego, przykładowo:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2012 roku, sygn. IPTPB1/415-388/11-3/DS, cyt.: „Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca finansuje koszty korzystania z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Powiatu w granicach ustalonego limitu na rozmowy służbowe. Faktura za usługi telekomunikacyjne wystawiana jest przez operatora usług telekomunikacyjnych, po zakończonym okresie rozliczeniowym, w następnym miesiącu. Wartość wykonanych połączeń Wnioskodawca ustala na podstawie otrzymanej faktury i dołączonego do niej szczegółowego rozliczenia. Jak wynika z powyższego, ustalenie przez Wnioskodawcę kwoty faktycznie zrealizowanych rozmów przez radnego, możliwe jest dopiero w momencie otrzymania faktury wraz z wykazem wykonanych połączeń telekomunikacyjnych. Na podstawie tych dokumentów, Wnioskodawca ma możliwość ustalić wartość otrzymanego świadczenia. Reasumując, stwierdzić należy, iż momentem uzyskania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci limitu na rozmowy służbowe z telefonu komórkowego, jest data otrzymania przez Wnioskodawcę faktury za usługi telekomunikacyjne, wraz z wykazem połączeń.

WNIOSKI:

 • Wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez C. na rzecz Beneficjentów stanowi przychód tych osób ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT.
 • Warunkiem wywiązania się przez C. z obowiązków płatnika przewidzianych w art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy o PIT jest zarówno jednoznaczne zidentyfikowanie Beneficjentów świadczeń oraz ustalenie wartości świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów, jak i dokonanie wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej, z którego C. może pobrać należną zaliczkę na podatek PIT.
 • W odniesieniu do świadczenia w postaci dofinansowania posiłków, C. będzie zobowiązana:
  • doliczyć wartość świadczeń dokonywanych w miesiącu 1 do wynagrodzenia w formie pieniężnej, wypłacanego za miesiąc 2 w terminie do 10 dnia miesiąca 3,
  • obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek PIT z wynagrodzenia wypłacanego w miesiącu 3, a następnie wpłacić ją do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 4.
 • W odniesieniu do świadczenia w postaci udostępnienia mieszkań, C. będzie zobowiązana:
  • doliczyć wartość świadczeń dokonywanych w miesiącu 1 do wynagrodzenia w formie pieniężnej, wypłacanego za miesiąc 1 w terminie do 10 dnia miesiąca 2,
  • obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek PIT z wynagrodzenia wypłacanego w miesiącu 2, a następnie wpłacić ją do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca 3.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej dofinansowania posiłków; w części dotyczącej udostępnienia mieszkań – za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie
  - podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2 - 2b.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy),

Przychodami ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z powyższej definicji przychodów pracownika wynika, że ustawodawca zaliczył do niej nie tylko otrzymane pieniądze, ale i świadczenia, które przybrały postać rzeczy, wykonywania usług, bądź udostępniania rzeczy lub praw.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które pracownik uzyskał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. la. (art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że od 1 stycznia 2015 roku Spółka C. SA (dalej: C.) będzie dokonywać wypłaty wynagrodzeń w formie pieniężnej raz w miesiącu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Po raz pierwszy według nowego harmonogramu zostanie wypłacone wynagrodzenie za styczeń 2015 roku. W okresie od 1 stycznia 2015 roku C. będzie również dokonywać nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń na rzecz osób pozostających w stosunku pracy z C. (dalej: Beneficjenci). Świadczenia te będą stanowiły przychód Beneficjentów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Zakresem niniejszego wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego objęte są 2 rodzaje świadczeń dokonywanych przez C.: dofinansowanie posiłków oraz udostępnienie mieszkań. Świadczenia będą dokonywane stale, w każdym miesiącu kalendarzowym. Wyłącznie dla przejrzystości niniejszego opisu przyjęto, że świadczenia są dokonywane w miesiącu 1.

DOFINANSOWANIE POSIŁKÓW

C. będzie zwracać Beneficjentom część wydatków ponoszonych na zakup posiłków w czasie pracy. Dofinansowanie dla każdego Beneficjenta wyniesie maksymalnie 5 PLN brutto dziennie. Warunkiem uzyskania przez Beneficjenta dofinansowania będzie imienne zgłoszenie sprzedającemu zamiaru dokonania zakupu z dofinansowaniem. Dzienna kwota dofinansowania może być wykorzystana przez Beneficjenta w jednym lub większej liczbie zakupów w ciągu tego samego dnia. W przypadku nieskorzystania z części lub całości dofinansowania w danym dniu, niewykorzystana część przepadnie. C. będzie obciążana kwotą dofinansowania przez podmiot dokonujący sprzedaży posiłków. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Łączna wartość świadczenia przypadająca na każdego z Beneficjentów zostanie ustalona przez sprzedającego po zakończeniu miesiąca. Na początku kolejnego miesiąca sprzedający wystawi fakturę VAT, do której załączy specyfikację zawierającą w szczególności: imię i nazwisko Beneficjenta, kwotę stanowiącą podstawę naliczania podatku dla Beneficjenta oraz łączną kwotę dofinansowania przypadającą na każdego Beneficjenta w danym okresie rozliczeniowym. C. przewiduje, że faktura VAT wraz ze specyfikacją dotyczącą miesiąca 1 wpłynie do C. w miesiącu 2, po dniu wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej za miesiąc 1.

Wobec powyższego, zapytanie C. odnosi się do następującego zdarzenia przyszłego:

 • Beneficjent będzie korzystać ze świadczenia (dofinansowania posiłków) w miesiącu 1.
 • W pierwszych dniach miesiąca 2 sprzedający wystawi fakturę wraz ze specyfikacją, zawierającą informację o wartości świadczenia za miesiąc 1, która przypada na każdego z Beneficjentów.
 • C. otrzyma fakturę wraz ze specyfikacją w miesiącu 2, po dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc 1.

UDOSTĘPNIENIE MIESZKAŃ

C. będzie udostępniać Beneficjentom 2 mieszkania. Mieszkania będą wynajmowane przez C. od podmiotów zewnętrznych na podstawie umowy najmu, a następnie udostępniane Beneficjentom na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy C. a Beneficjentem.

MIESZKANIE NR 1

Zryczałtowane kwoty miesięcznego czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych zostaną ustalone w umowie najmu. Wynajmujący będzie wystawiał rachunki, na podstawie których obciąży C. jako najemcę sumą w/w kwot. Rachunki będą wystawiane przez wynajmującego z góry za miesiąc kalendarzowy, pierwszego dnia danego miesiąca. Rachunki wpłyną do C. w pierwszych dniach miesiąca, którego dotyczy płatność i w którym mieszkanie jest udostępniane Beneficjentom. Zgodnie z treścią umowy użyczenia zawartej pomiędzy C. a Beneficjentem, C. jako użyczający będzie ponosił wszelkie koszty wynajmu i eksploatacji użyczonego mieszkania (nie będzie nimi obciążał Beneficjenta). Z uwagi na fakt, iż Beneficjent będzie otrzymywał świadczenie w postaci nieodpłatnego używania mieszkania w związku z wykonywaniem pracy na rzecz C., Beneficjent straci prawo do korzystania z mieszkania:

 • w okresach, w których jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy łączącego Beneficjenta i C., wykonywanego w miejscu, gdzie znajduje się mieszkanie.

MIESZKANIE NR 2

Miesięczny czynsz najmu zostanie ustalony w umowie najmu. Wynajmujący będzie wystawiał rachunki, na podstawie których obciąży C. jako najemcę stałą kwotą miesięcznego czynszu najmu. Rachunki będą wystawiane przez wynajmującego z góry za miesiąc kalendarzowy, pierwszego dnia danego miesiąca. Rachunki wpłyną do C. w pierwszych dniach miesiąca, którego dotyczy płatność i w którym mieszkanie jest udostępniane Beneficjentom. Stosownie do zapisów umowy użyczenia zawartej pomiędzy C. a Beneficjentem, wszelkie koszty używania użyczonego mieszkania, które przekraczają kwotę stałego miesięcznego czynszu najmu, będą obciążały Beneficjenta jako używającego. Z uwagi na fakt, iż Beneficjent będzie otrzymywał świadczenie w postaci nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego używania mieszkania w związku z wykonywaniem pracy na rzecz C., Beneficjent straci prawo do korzystania z mieszkania:

 • w okresach, w których jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy łączącego Beneficjenta i C., wykonywanego w miejscu, gdzie znajduje się mieszkanie.

Wobec powyższego, w odniesieniu do obu mieszkań zapytanie C. odnosi się do następującego zdarzenia przyszłego:

 • Beneficjent będzie korzystał ze świadczenia (nieodpłatne lub częściowo odpłatne używanie mieszkania) w miesiącu 1.
 • Wartość świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów zależy od tego, czy Beneficjent będzie korzystał z użyczonego mieszkania przez cały miesiąc kalendarzowy, czy tylko przez jego część.
 • C. ustali wartość świadczenia przypadającego na każdego z Beneficjentów po zakończeniu miesiąca 1.

Biorąc powyższe pod uwagę do nieodpłatnych świadczeń lub częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy zatem również wartość dofinansowania posiłków i koszt udostępniania mieszkań.

Określenie momentu uzyskania przychodu ma bardzo istotne znaczenie, przede wszystkim z tego powodu, że podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w danym czasie. Konieczne jest zatem określenie momentu uzyskania przychodu, by przyporządkować przychód do danego okresu rozliczeniowego - roku podatkowego, a w niektórych przypadkach również -miesiąca (w przypadku zaliczkowego rozliczania podatku).

Otrzymanie oznacza przysporzenie w majątku w postaci czegoś, za co pracownik nie zapłacił lub zapłacił częściowo a co ma określoną wartość wyrażoną w pieniądzu. Świadczenie nieodpłatne czy też częściowo odpłatne to taki rodzaj świadczenia, w przypadku którego otrzymujący odnosi określoną korzyść pod tytułem darmym lub też za co częściowo płaci, co oznacza, że nie świadczy nic w zamian lub przekazuje świadczenie (płatność) nieekwiwalentne. Jeżeli pracownik nie odmówił przyjęcia takiego świadczenia, to oznacza, że je przyjął a tym samym doszło po jego stronie do przysporzenia.

Natomiast w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych moment uzyskania przez pracownika Wnioskodawcy przychodu z nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych powstanie w miesiącu, w którym pracownik korzysta z dofinansowania posiłków i w miesiącu, w którym korzysta z udostępnionego mu mieszkania.

Odnosząc się do nieodpłatnych świadczeń w postaci dofinansowania posiłków nie można się zgodzić z Wnioskodawcą, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym obowiązki płatnika, określone w art. 31 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczące świadczeń dokonanych na rzecz Beneficjentów w miesiącu 1 (dofinansowanie posiłków), związane z pobraniem zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń powstaną po stronie Wnioskodawcy w miesiącu 3 (wraz z wypłatą w formie pieniężnej wynagrodzenia za miesiąc 2). W przedmiotowej sprawie, nieodpłatne świadczenie powstanie w stosunku do pracowników w miesiącu l. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek wartość ww. świadczenia doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za miesiąc 1 i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro bowiem to Wnioskodawca ponosi koszty dofinansowania posiłków i będzie również wiedział komu udzieli świadczenia, zna bowiem swoich pracowników z imienia i nazwiska oraz posiada wiedzę którzy pracownicy wyrażają chęć skorzystania z dofinansowania, co pozwoli na ustalenie wysokości świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. W tym stanie rzeczy ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników tj, fakt, że Wnioskodawca będzie posiadał fakturę VAT wraz ze specyfikacją w miesiącu 2, po dniu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc 1, mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego.

Podobnie jeśli chodzi o nieodpłatne świadczenia i świadczenia częściowo odpłatne w postaci udostępnienia mieszkań. Tu również nieodpłatne świadczenie (w przypadku udostępnienia mieszkania nr 1) i świadczenie częściowo odpłatne (w przypadku udostępnienia mieszkania nr 2) powstaje w stosunku do pracowników w miesiącu 1. W konsekwencji Wnioskodawca jako płatnik będzie miał obowiązek wartość ww. świadczenia doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za miesiąc 1 i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.