ILPB4/423-417/11-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółki Zagraniczne z tytułu zbycia udziałów w Spółce na Jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z 199 § 1 KSH stanowić będzie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie zobowiązana jako płatnik pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2011 r. (data wpływu 07 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzenia Spółkom Zagranicznym z tytułu zbycia udziałów Spółce w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą wynagrodzenia Spółkom Zagranicznym z tytułu zbycia udziałów Spółce w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka zamierza nabyć własne udziały od spółek będących rezydentami Wielkiej Brytanii i Niemiec, nieposiadających w Polsce zakładów w rozumieniu właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: „Spółki Zagraniczne”) za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnie 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółki Zagraniczne z tytułu zbycia udziałów w Spółce na Jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 KSH, stanowić będzie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Spółki, jako podmiotu, na którym potencjalnie ciążyć mogą obowiązki płatnika podatku dochodowego, wynagrodzenie otrzymane przez Spółki Zagraniczne z tytułu zbycia udziałów w Spółce na Jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 KSH, nie będzie stanowić dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji)”. Przepisem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478, dalej: „Nowelizacja”), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został uchylony z mocą od 1 stycznia 2011 r.

W związku z powyższym, należy uznać, że od 1 stycznia 2011 r. dochód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki mającej osobowość prawną w celu umorzenia tych udziałów (akcji) nie stanowi już dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, od 1 stycznia 2011 r. dochód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jakie obowiązują w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Taką kwalifikację dochodów potwierdza również praktyka organów podatkowych, zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. nr IPPB3/423-160/11-2/GJ. Potwierdza to także stanowisko doktryny, zob. np. T. Szczepanik, W. Szczypiński, Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2011 r. (2), Przegląd Podatkowy nr 2 z 2011 r., s. 8.

W rezultacie należy uznać, że wynagrodzenie otrzymane przez Spółki Zagraniczne z tytułu zbycia udziałów w Spółce na Jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 KSH, nie będzie stanowić dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 22 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku wypłaty wynagrodzenia n rzecz Spółek Zagranicznych z tytułu nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia (zgodnie z przepisami KSH) Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jak wskazano w stanowisku Spółki odnośnie pytania nr 1, wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę na rzecz Spółek Zagranicznych z tytułu nabycia od nich udziałów własnych w celu ich umorzenia nie powinno stanowić dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu u źródła według zasad wskazanych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 26 ust. 1 ustawy, a zatem Spółka w dniu wypłaty wynagrodzenia nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Potwierdza takie stanowisko również powołana wyżej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. nr IPPB3/423-160/11-2/GJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zgodnie z art. 199 § 1 ww. ustawy, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zgodnie ze wskazanymi powyżej regulacjami, udział może być umorzony jedynie po uzyskaniu wpisu spółki do rejestru handlowego i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie (art. 199 § 2 ww. ustawy).

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. objęte były dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, a więc traktowane były jako przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Z dniem 01 stycznia 2011 r., mocą ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, został uchylony.

Wykreślenie przez ustawę zmieniającą art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi ten skutek, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz sółki, w celu ich umorzenia przestaje być kwalifikowany jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. W konsekwencji przychód taki, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, generuje „zwykły” dochód opodatkowany łącznie z pozostałymi dochodami.

W tym miejscu warto wskazać na art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Treść powyższego przepisu oznacza, że jeżeli podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów bądź akcji celem ich umorzenia i za zbywane udziały lub akcje uzyskuje wynagrodzenie w wyższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów lub akcji, to do przychodów tego podatnika (przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów (akcji).

W przypadku zaś, kiedy podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów bądź akcji celem umorzenia i za zbywane udziały lub akcje uzyskuje wynagrodzenie w niższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów lub akcji, to wówczas – stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - całe uzyskane przez podatnika za zbywane udziały (akcje) wynagrodzenie nie podlega zaliczeniu do przychodów tego podatnika.

Z wniosku Spółki wynika, iż Jej zamiarem jest nabycie własnych udziałów od Spółek Zagranicznych, w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów własnych nastąpi za wynagrodzeniem. Wobec powyższego Spółki Zagraniczne – podatnicy uzyskają przychód opodatkowany na zasadach ogólnych.

Reasumując, wynagrodzenie otrzymane przez Spółki Zagraniczne z tytułu zbycia udziałów w Spółce na Jej rzecz w celu ich umorzenia nie będzie stanowić przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Jak stanowi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Natomiast, stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Powołany przepis nakłada na podmioty w nim wymienione obowiązki płatnika jedynie w sytuacji wypłaty należności wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy. Pierwsza z tych regulacji nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania. Natomiast druga z nich dotyczy dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Odpowiadając na pytanie nr 1, tut. Organ wykazał, iż w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wypłacone przez Spółkę podatnikom - Spółkom Zagranicznym wynagrodzenie nie będzie stanowić przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Reasumując, Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto należy zauważyć, że powołana przez Spółkę interpretacja indywidualna jest rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonym w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Również odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ono źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.