ILPB2/4511-1-981/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-981/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. informacja imienna
 3. obligacje
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 2 października 2015 r. (data wpływu: 7 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (osoba prawna) na początku maja 2015 r. wyemitował niepubliczne obligacje (prywatne), które – zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. w zw. z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papierami wartościowymi.

Powyższa emisja obligacji jest skierowana dla określonego grona indywidualnych inwestorów oraz podmiotów prawnych – obligatariusze.

Część obligatariuszy jest podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ są osobami fizycznymi oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

W lipcu 2015 r. nastąpiła pierwsza wypłata obligatariuszom odsetek od ww. wyemitowanych obligacji, które stanowią dochód, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego należy pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy hipoteza normy prawnej zawarta w przepisie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem również dochody ze źródeł wskazanych w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca w wyniku wypłaty obligatariuszom odsetek od wyemitowanych przez siebie niepublicznych obligacji jest zobowiązany, jako płatnik, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wystawienia obligatariuszom – podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych – imiennych informacji o wysokości dochodów...
 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia imiennych informacji o wysokości dochodów na formularzu PIT-11, a tym samym, w której pozycji tego formularza należy wskazać wysokość przedmiotowego dochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, treść art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PdofU) wskazuje, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 PdofU, osobom określonym w art. 3 ust. 1 PdofU, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem katalogu dochodów wskazanych w art. 41 ust. 4 PdofU, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 PdofU oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) PdofU, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PdofU.

Ustawodawca w przepisie art. 41 ust. 1 PdofU zawarł bezpośrednie odwołanie do przepisu art. 41 ust. 4 PdofU.

Przepis art. 41 ust. 4 PdofU reguluje, że płatnicy wskazani w art. 41 ust. 1 PdofU są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1 PdofU, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 PdofU. Powyższe wskazuje, że w przepisie art. 41 ust. 1 oraz ust. 4 PdofU ustawodawca wskazuje katalog dochodów, od których płatnicy są zobowiązani pobierać, bądź zaliczki na podatek dochodowy, bądź zryczałtowany podatek dochodowy. W związku z tym, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca zgodnie z brzmieniem przepisu art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 1 oraz art. 30a ust. 1 pkt 2 PdofU jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu odsetek od obligacji.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 1 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, wskazani w przepisie art. 41 PdofU są obowiązani przesłać podatnikom (wskazanym w art. 3 ust. 1 PdofU) oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 PdofU, sporządzone według ustalonego wzoru.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazanie przez ustawodawcę w art. 42 ust. 2 pkt 1 PdofU na wysokość dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 PdofU, ze względu na wspomniane wyżej bezpośrednie odwołanie, należy również rozpatrzyć w oparciu o tytuły dochodów wymienionych w art. 41 ust. 4 PdofU.

Tym samym dochód, o którym mówi art. 42 ust. 2 pkt 1 PdofU stanowi katalog, który obejmuje następujące dochody (przychody):

 1. z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również z uprawiania sportu, ze stypendiów sportowych przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów oraz – w przypadku sędziów – z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 2. otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 3. osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, niebędących przedsiębiorcami, inkasentów należności publicznoprawnych, a także z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 4. otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 5. z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej;
 6. z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze, w tym z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej;
 7. osiąganych przez osoby, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy:
  1. z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – w wysokości 20% przychodu;
  2. z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w wysokości 20% przychodu;
  3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - w wysokości 10% przychodów;
  4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – w wysokości 10% przychodów;
  5. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – w wysokości 20% przychodu;
 8. z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w tym w Polsce) lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem przychodów zwolnionych;
 9. z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przychód tego rodzaju jest zwolniony od podatku;
 10. z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 PdofU, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł;
 11. z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Wojskowym Służbom Informacyjnym i Żandarmerii Wojskowej lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, wypłacanych z funduszu operacyjnego;
 12. od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 z późn. zm.);
 13. od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł;
 14. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
 15. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
 16. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 17. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 18. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych lub zagranicznych funduszach kapitałowych;
 19. od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem przypadków, gdy wypłata tego rodzaju zwolniona jest od podatku dochodowego;
 20. od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
 21. z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 22. od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka;
 23. od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
 24. od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych;
 25. od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, będąc płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu odsetek od obligacji, ma obowiązek zgodnie z brzmieniem przepisu art. 42 ust. 2 pkt 1 PdofU wystawić obligatariuszowi – podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych – imienne informacje o wysokości dochodu z tego tytułu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 17 listopada 2014 roku ustawodawca w załączniku nr 9 wskazał wzór formularza PIT-11, który dotyczy imiennej informacji o wysokości dochodu. W pouczeniu formularza PIT-11 ustawodawca wskazuje jednoznacznie, że podstawą prawną dla wystawienia tej informacji jest m.in. przepis art. 42 ust. 2 pkt 1 – „Podstawa prawna: Art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361. z późn. zm.). zwanej dalej „ustawą”: art. 35a ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.).”

Zdaniem Wnioskodawcy, mimo braku wyraźnego wskazania w formularzu PIT-11, pozycja „10. Inne dochody” jest miejscem, w którym powinno się wskazać przedmiotową wysokość dochodu. Tym samym, w pozycji tej wykazywane byłyby dochody, których nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 PdofU w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 PdofU, jak również takie, które łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 PdofU i wykazuje w zeznaniu w pozycji „Inne źródła”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, hipoteza normy prawnej zawarta w przepisie art. 41 ust. 1 PdofU obejmuje, poprzez bezpośrednie odwołanie, również tytuły dochodów wskazanych w ust. 4 art. 41 PdofU. Tym samym zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 1 Wnioskodawca, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłat obligatariuszom odsetek od wyemitowanych prywatnych obligacji, ma obowiązek wystawić obligatariuszom – podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych – imienne informacje o wysokości dochodu z tytułu otrzymanych przez nich odsetek od obligacji i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 17 listopada 2014 roku, ma to uczynić na formularzu PIT- 11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Ustawodawca w powyższym przepisie w sposób jednoznaczny wskazał, że od uzyskanych przychodów z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Stosownie natomiast do regulacji art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

W myśl art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia – art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238).

Dochodem z dłużnych instrumentów finansowych, jakim jest m.in. obligacja, jest faktycznie otrzymana przez ich nabywcę, w momencie wykupu tych papierów wartościowych przez emitenta, kwota odsetek lub dyskonta. Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez propozycję nabycia skutkującą zbyciem (objęciem) uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną, którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę lub procent za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji. Podmiotami uprawnionymi do emisji obligacji są m.in. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (art. 2 pkt 1 ww. ustawy o obligacjach).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na początku maja 2015 r. wyemitował niepubliczne obligacje, które – zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papierami wartościowymi. W lipcu 2015 r. nastąpiła pierwsza wypłata obligatariuszom odsetek od ww. obligacji.

Jak wskazano powyżej, wypłata odsetek od obligacji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych. Od uzyskanego przychodu Wnioskodawca, jako płatnik zobowiązany jest pobrać zryczałtowany 19% podatek dochodowy bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania przychodów.

Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust. 7 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do art. 41 ust. 1a ww. ustawy, zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

Z kolei, w myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów (art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie zaś z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z kolei, jak stanowi art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Wyżej wymienioną deklaracją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1634) jest PIT-8AR (załącznik nr 7 ww. rozrządzenia).

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego oraz opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując wypłaty odsetek od emitowanych obligacji zobowiązany był do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od wypłaconych odsetek.

Ponadto, Wnioskodawca – jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – zobowiązany jest w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do wystawienia i przekazania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że hipoteza normy prawnej zawarta w przepisie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem również dochody ze źródeł wskazanych w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca w wyniku wypłaty obligatariuszom odsetek od wyemitowanych przez siebie niepublicznych obligacji jest zobowiązany, jako płatnik, na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wystawienia obligatariuszom – podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych – imiennych informacji o wysokości dochodów. Z cytowanego wyżej art. 41 ust. 1a – w myśl którego „zaliczka od dochodu, o którym mowa w ust. 1 (...)” – wynika, że pojęcie dochodu w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca ograniczył wyłącznie do świadczeń z działalności wskazanej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18; przepis ten nie odnosi się zaś – jak twierdzi Wnioskodawca – również do świadczeń wymienionych w art. 41 ust. 4 ww. ustawy. Przyjęcie wykładni prezentowanej przez Wnioskodawcę za prawidłową równałoby się z potwierdzeniem tezy, że podatek z tytułu odsetek od emitowanych obligacji należało – stosownie do normy wyrażonej w art. 41 ust. 1 ww. ustawy – pobrać w formie zaliczki. Powyższe rozumowanie nie znajduje jednakże oparcia w przywołanych wyżej przepisach, gdyż w myśl art. 41 ust. 4 ustawy w analizowanej sprawie należało pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.