ILPB2/4511-1-1106/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/4511-1-1106/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. informacja
 3. poczta elektroniczna
 4. płatnik
 5. zeznania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Roczne obliczenie podatku przez płatnika
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pierwszego i drugiego z zadanych we wniosku pytań,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do trzeciego z zadanych we wniosku pytań.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest bankiem z siedzibą w Polsce (dalej: „Bank” lub „Wnioskodawca”).

Bank zatrudnia ponad 11 tysięcy osób na terenie całej Polski na podstawie umowy o pracę. W niektórych przypadkach, w zależności od specyfiki powierzanych obowiązków, Bank zawiera z pracownikami dodatkowo umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Ponadto sporadycznie wypłacane są na rzecz pracowników świadczenia stanowiące przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy PIT.

W ramach ciążących na Banku obowiązków płatnika z tytułu wypłacanych na rzecz pracowników świadczeń, Bank zobowiązany jest do sporządzania i przesyłania pracownikom oraz właściwym urzędom skarbowym:

 • informacji PIT-11, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT),
 • deklaracji podatkowych PIT-40, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy PIT,
 • informacji PIT-8C, o których mowa w art. 42a ustawy PIT.

W celu usprawnienia powyższego procesu oraz zmniejszenia kosztów z tym związanych, Wnioskodawca planuje wdrożyć system umożliwiający pracownikom dostęp do rocznych imiennych informacji PIT-11 i PIT-8C oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT-40 w wersji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na samoobsługowej zabezpieczonej pracowniczej platformie on-line.

Powyższy proces będzie przebiegał w sposób następujący:

 1. Bank wygeneruje informacje PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracje podatkowe PIT-40, w wersji PDF w postaci nieedytowalnych plików, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji/deklaracji, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 2. Bank udostępni informacje PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracje podatkowe PIT-40, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na samoobsługowej zabezpieczonej platformie pracowniczej on-line, do której dostęp ma wyłącznie pracownik poprzez nadany login dostępu oraz osobiste hasło dostępu.
 3. Platforma pracownicza będzie zapisywać datę i godzinę dostępu pracownika do udostępnionego dokumentu PIT-11, PIT-8C, PIT-40.
 4. Platforma pracownicza będzie generować raport z logowania się pracowników do wymienionej wyżej platformy pracowniczej zawierającej udostępnione w wersji elektronicznej dokumenty PIT-11, PIT-8C, PIT-40.
 5. Raport z logowania, o którym mowa wyżej, będzie zawierał potwierdzenie dostępu do dokumentu przez pracownika z wykazem godziny daty otwarcia pliku PDF z dokumentem PIT-11, PIT-8C, PIT-40.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Bank, jako płatnik, zrealizuje ciążący na nim obowiązek przekazania stosownej informacji podatkowej lub deklaracji podatkowej wynikający odpowiednio z art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 37 ust. 3 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostępnienie powyższych informacji PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracji podatkowych PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem samoobsługowej platformy pracowniczej on-line...
 3. Jeżeli uzyskanie zgody pracownika, o której mowa w pytaniu nr 2 jest konieczne to czy może to być oświadczenie woli pracownika poprzez zaznaczenie na samoobsługowej platformie pracowniczej on-line sposobu przekazania pracownikowi informacji podatkowej lub deklaracji podatkowej (papierowo/elektronicznie)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Przekazanie pracownikom rocznych informacji podatkowych PIT-11 i PIT-8C oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT-40 w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego stanowi realizację przez Bank obowiązków płatnika wynikających odpowiednio z art. 39 ust. 1, art. 37 ust. 3 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy PIT, tj.:
  • art. 39 ust. 1 – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi właściwemu urzędowi skarbowemu - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (tj. PIT-11),
  • art. 37 ust. 3 – roczne obliczenie podatku (tj. PIT-40), o którym mowa w art. 37 ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu,
  • art. 42a – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (tj. PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, przesłać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
  Zdaniem Wnioskodawcy, powołane wyżej przepisy nie określają zasad przekazywania informacji PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracji podatkowych PIT-40 podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy, oraz na podstawie zawartych z tymi osobami umów cywilnoprawnych) przez płatników w przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników.
  Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych takich regulacji nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 i PIT-8C oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej).
  W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, przekazanie/przesłanie podatnikom powyższych informacji/deklaracji podatkowych przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co zamierza wdrożyć Bank w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego.
  Zdaniem Banku, udostępnienie pracownikom informacji PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracji podatkowych PIT-40 (w wersji PDF w postaci nieedytowanych plików) opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym na samoobsługowej platformie pracowniczej on-line, do której dostęp ma wyłącznie pracownik, stanowić będzie realizację przez Bank obowiązków płatnika wynikających odpowiednio z art. 39 ust. 1, art. 37 ust. 3 i art. 42a ustawy, gdyż zostaną spełnione w tym zakresie wszystkie warunki, tj.:
  • informacja/deklaracja podatkowa sporządzona będzie według obowiązującego wzoru (PIT-11, PIT-8C, PIT-40);
  • informacja/deklaracja podatkowa opatrzona będzie bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku;
  • Bank jako płatnik, będzie dysponował dowodem w postaci wygenerowanego raportu potwierdzającego odczyt tych dokumentów przez pracownika w samoobsługowej platformie pracowniczej on-line z możliwością ich osobistego wydruku, co w ocenie Wnioskodawcy stanowi potwierdzenie faktycznego przekazania i doręczenia pracownikowi wiadomości elektronicznej, którą przesłano PIT-11, PIT-8C i PIT-40.
  W ocenie Banku, wystarczającym potwierdzeniem przekazania przez Bank jako płatnika pracownikowi informacji PIT-11, PIT-8C lub deklaracji PIT-40, będzie raport z logowania się pracownika do samoobsługowej platformy pracowniczej Banku zawierający potwierdzenie dostępu przez pracownika z wykazem godziny i daty otwarcia przez niego pliku PDF z informacją PIT-11, PIT-8C lub deklaracją PIT-40.
  W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że wskazany wyżej raport, przesłany i zapisany automatycznie w przypadku otworzenia przez pracownika wiadomości zawierającej wyżej opisaną informację PIT-11, P1T-8C lub deklarację PIT-40 będzie wystarczającym dowodem dostarczenia rzeczonego dokumentu w taki sposób, który umożliwił pracownikowi zapoznanie się z nim.
  Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyrokach z 16 marca 1995 r. I PRN 2/95 oraz z 9 grudnia 1999 r. I PKN 430/99, możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli nie musi równać się faktycznemu zapoznaniu z jego treścią. Skuteczne zatem doręczenie oświadczenia woli to takie, które daje adresatowi możliwość zapoznania się z oświadczeniem, choćby nawet w rzeczywistości tego nie uczynił.
  W razie sporu z pracownikiem. Bank będzie dysponował dla celów dowodowych raportem, o którym mowa wyżej, generowanym przez przedmiotową platformę pracowniczą, który to raport będzie stanowił potwierdzenie doręczenia informacji PIT-11, PIT-8C lub deklaracji PIT-40 pracownikowi we wskazanym dniu i o wskazanej godzinie.
  Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych dotyczących analogicznych zdarzeń przyszłych lub stanów faktycznych, a to m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:
  • z 11 lutego 2015 r. znak IBPBII/1/415-951/14/MK wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
  • z 7 maja 2014 r. znak IPTPB1/415-163/13-8/14-S/KSU wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
  • z 13 stycznia 2012 r. znak IPPB4/415-791/11-3/MP7 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
  W kwestii możliwości przesłania przez płatnika podatnikowi imiennej informacji drogą elektroniczną wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 22 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 486/10). W omawianym orzeczeniu Sąd stwierdził, że „w przepisach prawa nie można doszukać się też przeszkód w uznaniu, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika podanym w tym celu) pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji”.
 2. W ocenie Banku, z uwagi na brak przepisów, które zobowiązywałyby płatnika do uzyskania zgody podatnika na przekazanie mu informacji PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracji podatkowych PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie jest wymagane uzyskanie przez Bank takiej zgody od pracownika.
  Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na płatnika obowiązku uzyskania zgody podatnika na dostarczanie mu w formie elektronicznej informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 (PIT-11) i art. 42a (PIT-8C) ustawy PIT oraz deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy PIT (PIT-40) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Niemniej jednak pracownik korzystając z udostępnionej mu przez Wnioskodawcę samoobsługowej platformy pracowniczej on-line, będzie mógł osobiście dokonać wyboru, czy chce otrzymać powyższe dokumenty w formie papierowej, czy też w wersji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym za pośrednictwem samoobsługowej pracowniczej platformy, poprzez zaznaczenie w platformie odpowiedniej opcji – papierowo/elektronicznie.
  Zatem w sytuacji, gdy pracownik zaznaczy opcję „elektronicznie” w ocenie Banku należy przyjąć, że w sposób dorozumiany wyraża on zgodę na otrzymanie od Wnioskodawcy powyższych dokumentów PIT-11, PIT-8C lub PIT-40 w formie elektronicznej za pośrednictwem samoobsługowej pracowniczej platformy on-line.
 3. W ocenie Banku, jeżeli uzyskanie zgody pracownika na udostępnienie mu informacji PIT-11, PIT-8C lub deklaracji PIT-40 za pośrednictwem samoobsługowej platformy pracowniczej jest konieczne, to może to być oświadczenie woli pracownika wyrażone poprzez zaznaczenie na samoobsługowej platformie pracowniczej on-line odpowiedniej opcji przekazania pracownikowi informacji PIT-11, PIT-8C lub deklaracji PIT-40, tj. elektronicznie.
  Pracownik korzystając z udostępnionej mu przez Wnioskodawcę samoobsługowej platformy pracowniczej on-line, będzie mógł osobiście dokonać wyboru, czy chce otrzymać powyższe dokumenty w formie papierowej, czy też w wersje elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym za pośrednictwem samoobsługowej pracowniczej platformy, poprzez zaznaczenie w platformie odpowiedniej opcji – papierowo/elektronicznie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pierwszego i drugiego z zadanych we wniosku pytań,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do trzeciego z zadanych we wniosku pytań.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1 (PIT-40), płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, i w tym samym terminie przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z kolei stosownie do treści art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z treści przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Natomiast art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z kolei na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przywołane powyżej przepisy nakładają na płatników obowiązek przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu – imiennej informacji sporządzonej według ustalonego wzoru PIT-11 i PIT-8C oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40. Nie regulują natomiast zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy) przez płatników ww. informacji (PIT-11 i PIT-8C) oraz rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40), tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników.

Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. informacji PIT-11, PIT-8C lub PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej w powiązaniu z art. 45ba ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy uznać, że doręczenie/przekazanie podatnikowi informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-40 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie ich doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, bądź przez operatora pocztowego, ale również i przekazanie informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-40 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-40 i informacje te będą zawierały wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w celu usprawnienia powyższego procesu oraz zmniejszenia kosztów z tym związanych, Wnioskodawca planuje wdrożyć system umożliwiający pracownikom dostęp do rocznych imiennych informacji PIT-11 i PIT-8C oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT-40 w wersji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na samoobsługowej zabezpieczonej pracowniczej platformie on-line.

Powyższy proces będzie przebiegał w sposób następujący:

 1. Bank wygeneruje informacje PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracje podatkowe PIT-40, w wersji PDF w postaci nieedytowalnych plików, zgodnie z obowiązującym wzorem informacji/deklaracji, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 2. Bank udostępni informacje PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracje podatkowe PIT-40, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na samoobsługowej zabezpieczonej platformie pracowniczej on-line, do której dostęp ma wyłącznie pracownik poprzez nadany login dostępu oraz osobiste hasło dostępu.
 3. Platforma pracownicza będzie zapisywać datę i godzinę dostępu pracownika do udostępnionego dokumentu PIT-11, PIT-8C, PIT-40.
 4. Platforma pracownicza będzie generować raport z logowania się pracowników do wymienionej wyżej platformy pracowniczej zawierającej udostępnione w wersji elektronicznej dokumenty PIT-11, PIT-8C, PIT-40.

Raport z logowania, o którym mowa wyżej, będzie zawierał potwierdzenie dostępu do dokumentu przez pracownika z wykazem godziny daty otwarcia pliku PDF z dokumentem PIT-11, PIT-8C, PIT-40.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzić należy, że informacje PIT-11, PIT-8C i PIT-40 mogą być przekazane podatnikowi w formie elektronicznej, przy zachowaniu stosownego wzoru deklaracji i przy zapewnieniu, że informacja trafi do właściwego adresata, adresat ten będzie miał możliwość jej odczytania, dane zawarte w informacji będą prawidłowe i zabezpieczone w ten sposób, że nie będą mogły być modyfikowane oraz dane te będą autoryzowane przez płatnika w formie złożonego na informacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Wnioskodawca – jako płatnik – realizuje bowiem obowiązek wynikający z przepisów art. 37 ust. 3, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiący o obowiązku przekazania pracownikowi informacji PIT-11, PIT-8C lub PIT-40.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustaw podatkowych z jednej strony nie nakazuje uzyskania od podatnika zgody (również w formie pisemnej) na otrzymanie przez niego informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-40 drogą elektroniczną (doręczenie tym osobom informacji PIT-11 oraz PIT-40), z drugiej strony żaden przepis tego nie zabrania.

Jednakże, aby płatnik prawidłowo wykonał obowiązek przekazania pracownikom informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-40 powinien uzyskać akceptację ww. osób (podatników) na otrzymanie przez nich informacji w formie elektronicznej. Nie każda bowiem z tych osób ma możliwość odbioru informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-40 przesłanych przez płatnika (pracodawcę) drogą elektroniczną, bądź nie chce taką drogą odbierać informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-40. Tylko pewność, że podatnik może odebrać przedmiotową informację i chce ją odebrać w taki właśnie sposób przesłaną – daje podstawę do wypełnienia obowiązku przez płatnika, o którym mowa w art. 37 ust. 3, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sytuacji wynika, że Wnioskodawca udostępni informacje PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracje podatkowe PIT-40, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na samoobsługowej zabezpieczonej platformie pracowniczej on-line, do której dostęp ma wyłącznie pracownik poprzez nadany login dostępu oraz osobiste hasło dostępu.

Zaznaczyć należy, że to na płatniku może ciążyć udowodnienie doręczenia podatnikowi (pracownikowi) informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-40 w przypadku zaistnienia z tym zakresie wątpliwości. Dlatego też, należy przyjąć, że wskazany i opisany we wniosku raport z udostępnienia PIT-11, PIT-8C i PIT-40 na platformie internetowej Wnioskodawcy, do której pracownik ma dostęp przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, będzie wystarczającym dowodem doręczenia podatnikowi rzeczonej informacji.

Reasumując: za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przekazanie pracownikom rocznych informacji podatkowych PIT-11 i PIT-8C oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT-40 w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego stanowi realizację przez Bank obowiązków płatnika wynikających odpowiednio z art. 39 ust. 1, art. 37 ust. 3 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, z uwagi na brak przepisów, które zobowiązywałyby płatnika do uzyskania zgody podatnika na przekazanie mu informacji PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracji podatkowych PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest wymagane uzyskanie przez Bank takiej zgody od pracownika.

W konsekwencji, odpowiedź na trzecie z zadanych we wniosku pytań – dotyczące sposobu wyrażenia zgody pracownika – jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.