ILPB2/415-978/11-2/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku (data wpływu: 3 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest pracodawcą i zatrudnia ok. 1155 pracowników na podstawie umów o pracę. Spółka w tym wypadku występuje w charakterze płatnika PIT.

Zgodnie z ustawą PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przekazać podatnikowi, imienną informację sporządzoną według ustalonego wzoru, o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Obecnie, ustalonym wzorem jest informacja PIT-11.

Ponadto na mocy art. 37 ust. 1 ustawy PIT, przy spełnieniu warunków wynikających z tego przepisu Spółka jako płatnik może być również obowiązana sporządzić według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Obecnie, ustalonym wzorem jest roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40.

Wnioskodawca zamierza przekazać podatnikom informacje PIT-11 i roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40 za 2011 r. (a także w przyszłości za lata następne) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób niżej opisany:

Wszystkie informacje PIT-11 będą generowane do dnia 15 lutego danego roku, a roczne obliczenie PIT-40 do 15 lutego danego roku. Dokumenty te dostępne będą w systemie informatycznym i portalu pracowniczym, do którego poszczególni pracownicy będą mieli dostęp (np. według swojej nazwy użytkownika i indywidualnego hasła).

Wygenerowane deklaracje będą zapisywane do formatu PDF i będą umieszczane w zdefiniowanym katalogu dostępnym na powyższym portalu pracowniczym. W wygenerowanych deklaracjach zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 oraz rocznego obliczenia PIT-40 i będą one zawierały wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa.

Informacja PIT-11 i roczne obliczenie PIT-40 będą plikami generowanymi raz na rok.

Uprawniony pracownik spółki będzie podpisywał za pomocą kwalifikowanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego wygenerowane pliki, które będą znajdować się w odpowiednim katalogu (podpis elektroniczny nanoszony będzie przy pomocy narzędzi Spółki). Zatem w portalu/na serwerach, jako gotowe do pobrania, będą umieszczane deklaracje podpisane kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Po poprawnym podpisaniu i udostępnieniu dokumentów, każdy pracownik, dla którego został udostępniony dokument, będzie miał dostępną listę swoich dokumentów. Pracownik będzie miał możliwość pobrania pliku i zapisania go na prywatny lub służbowy dysk twardy.

Nazwy plików będą zakodowane, co uniemożliwi nieautoryzowane pobranie pliku przez innego użytkownika.

Dla każdego pliku będą zbierane następujące informacje:

 • czy plik został już pobrany,
 • kto pobrał plik,
 • data pobrania pliku,
 • data udostępnienia pliku.

W przypadku potrzeby korekty dla wybranego rodzaju pliku w danym okresie dla pracownika będzie istnieć możliwość nadpisania dokumentu. Nadpisany dokument będzie oznaczony jako niedobrany, przez co nie nastąpi sytuacja, w której nie będzie informacji o aktualnym stanie danego pliku.

Wskazać ponadto należy, iż w odpowiednich polach deklaracji, w których winien znaleźć się podpis osoby sporządzającej deklarację, umieszczona zostanie przez system nanoszący bezpieczny, kwalifikowany podpis elektroniczny adnotacja, iż deklaracja została podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym wraz z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej oraz datą podpisania deklaracji.

Podkreślić również należy, iż system umożliwiał będzie sporządzenie raportu z listą pracowników, którzy deklaracje pobrali.

Zapis, iż wskazane we wniosku deklaracje przekazywane będą w opisany we wniosku sposób, zostanie umieszczony w regulaminie pracy obowiązującym w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 zapisane w formacie PDF, udostępnione na serwerze mogą być podpisane tylko kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy też konieczny jest podpis tradycyjny...
 2. Czy wygenerowany przez system raport, z którego wynikać będzie, którzy podatnicy pobrali informacje PIT-11/roczne obliczenia PIT-40 będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11/rocznego obliczenia PIT-40 podatnikom...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym (w takim wypadku nie jest konieczny podpis tradycyjny).
 2. Wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11/rocznego obliczenia PIT-40 będzie raport z systemu, w którym udostępniane będą pracownikom te dokumenty w wersji elektronicznej, z którego wynikać będzie, iż dany pracownik odpowiednią informację pobrał.

Powyższe Zainteresowany uzasadnił jak następuje.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74 (...).

Z przepisu art. 42 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9, czyli m.in. umów zlecenia i umów o dzieło), są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

 1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;
 2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Z kolei, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy PIT, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że (1) poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e, (2) nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4, (3) nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4, (4) (...), (5) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5 – płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Ponadto, zgodnie z ust. 3 tego przepisu, roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Powołane powyżej przepisy nakładają na płatników obowiązek przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu – imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (PIT-11) lub płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40). Nie regulują natomiast sposobu przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy, lub na podstawie zawartych z tymi osobami umów cywilnoprawnych) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40), tj. nie regulują sposobu przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach ustawodawca wprowadził jedynie wymóg przekazania informacji i obliczenia podatku podatnikom przez płatników.

Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ich podpisywania, poświadczenia ich odbioru przez organ, itd. (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej).

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowy przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również i przekazanie informacji PIT-11/rocznego obliczenia PIT-40 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, w jaki zostało wskazane wyżej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 i będą one zawierały wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny).

Spółka stoi na stanowisku, iż wygenerowany przez system raport, z którego wynikać będzie, którzy pracownicy pobrali informację PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 będzie wystarczającym do potwierdzenia, że informacja PIT-11/roczne obliczenie PIT-40 zostały doręczone podatnikom.

W odniesieniu do kwalifikowanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, Spółka stoi na stanowisku, iż opatrzenie wiadomości zawierającej informację PIT-11 i roczne obliczenie PIT-40 kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy informacja została sporządzona przez upoważniony podmiot (płatnika).

Podobne stanowisko – jak wskazał Wnioskodawca – zostało wyrażone m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2011 r., (nr IBPBII/1/415-388/11/MK), jak również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 486/10).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

– płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru (PIT-40), roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Na mocy art. 37 ust. 3 ww. ustawy, roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W myśl natomiast art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Ponadto, stosownie do art. 39 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Na mocy zaś art. 45b ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

 1. deklaracji i informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1a i 2, art. 42a, art. 42e ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1,
 2. rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,
 3. rocznego obliczenia podatku wraz z informacją, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8,
 4. zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,
 5. oświadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

– wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.

Określone w rozporządzeniu Ministra Finansów formularze druków są formularzami urzędowymi, które należy stosować do przychodów, dochodów (strat). Przez deklaracje rozumie się – zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Przekazywane zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu, informacja PIT-11 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40, powinny zostać sporządzone w prawidłowy sposób przez płatnika lub osobę przez niego wyznaczoną na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej do obliczania i pobierania podatku oraz przez tę osobę podpisana. Jednocześnie ze złożeniem podpisu płatnik lub osoba przez niego wyznaczona do obliczania i pobierania podatku oświadcza, że znane są jej przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Zgodnie z art. 3a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W myśl z kolei art. 3a § 2 tejże ustawy, organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do art. 3a § 3 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.

Treść art. 3b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać:

 1. dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach,
 2. jeden podpis elektroniczny.

Natomiast treść art. 3b § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

 1. (uchylony)
 2. sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 3. rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

Powołane powyżej przepisy nakładają na płatników obowiązek przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11) oraz roczne obliczenia podatku (PIT-40). Nie regulują natomiast zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz rocznych obliczeń podatku (PIT-40) przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników. Również i przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ich podpisywania, poświadczenia ich odbioru przez Organ itd. (art. 3a, art. 3b ustawy Ordynacja podatkowa).

Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, iż doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 lub też rocznego obliczenia podatku PIT-40 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie ich doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.), ale również i przekazanie informacji PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, w jaki wskazał we wniosku Wnioskodawca, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 i będą one zawierały wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) stanowi, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie należy podkreślić, że płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości.

W odniesieniu do bezpiecznego podpisu elektronicznego, należy zatem stwierdzić, iż opatrzenie wiadomości zawierającej informację PIT-11 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy dokumenty te zostały sporządzone przez upoważniony podmiot – Zainteresowanego (płatnika). Tym samym, wystarczającym będzie, aby owe dokumenty były podpisywane wyłącznie kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym (w takim wypadku nie będzie konieczny podpis tradycyjny).

Wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11/rocznego obliczenia PIT-40 będzie przy tym raport z systemu, w którym udostępniane będą pracownikom te dokumenty w wersji elektronicznej, z którego wynikać będzie, iż dany pracownik odpowiednią informację pobrał. Podkreślić bowiem należy, że na Wnioskodawcy (płatniku) będzie ciążyło udowodnienie doręczenia takiej deklaracji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości.

Reasumując, brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie deklaracji, o których mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnikom przez płatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres wskazany przez podatnika. Zatem, płatnik przekazując swoim pracownikom informację PIT-11 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 w powyższej formie będzie realizował swój obowiązek w świetle art. 39 ust. 1 i 2 lub art. 37 ust. 1 i ust. 3 cyt. ustawy podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem tut. Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Podobnie, w odniesieniu do przywołanego przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że wydane zostało ono w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.