ILPB2/415-763/14-6/TR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/415-763/14-6/TRinterpretacja indywidualna
 1. pochodne instrumenty finansowe
 2. program motywacyjny
 3. przychód z kapitału pieniężnego
 4. płatnik
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 3.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213, z późn. zm.), pismem z dnia 1 października 2014 r. nr ILPB2/415-763/14-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 1 października 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 3 października 2014 r.), zaś w dniu 6 października 2014 r. (data nadania 3 października 2014 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące: stany faktyczne oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka (Wnioskodawca) jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (dalej: „Grupa”).

W 2013 r. wybrani pracownicy Spółki (dalej: „Pracownicy” lub „Posiadacze opcji”), polscy rezydenci podatkowi, przystąpili do planu opcyjnego (E), funkcjonującego na poziomie Grupy (dalej: „Plan opcyjny”). Zasady Planu opcyjnego, zawarte w dokumencie z dnia 29 maja 2013 r. przewidywały otrzymanie przez Pracowników opcji (ang. options, dalej: „opcje”) nabycia nienotowanych akcji (ang shares, dalej: „akcje”), udziałowca Spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: „C”). W tym celu, każdy z wybranych Pracowników podpisał dodatkowe porozumienie z C (dalej: „Umowa opcji”) oraz otrzymał podpisany przez C (dalej: „Certyfikat opcji”) i podpisany przez C (dalej: „List przewodni”), w których określone zostały m.in. warunki przyznania opcji, jej data, jak również cena realizacji (wykonania) opcji.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, jedna opcja uprawnia Pracownika do nabycia określonej ilości akcji C, po zdefiniowanej cenie (dalej: „Cena realizacji opcji”), która ustalona została w oparciu o dane finansowe i zaakceptowana przez brytyjski urząd skarbowy. Pracownik, który zdecyduje się zrealizować opcję, zobowiązany jest do wykonania jej w całości, poprzez pisemne powiadomienie C o liczbie akcji, które zamierza nabyć. Pracownik ma prawo zrealizować opcję w okresie 10 lat od daty przyznania opcji, chyba że wcześniej zakończy zatrudnienie w Grupie, Posiadacz opcji ogłosi upadłość lub zajdą inne przesłanki związane z reorganizacją lub restrukturyzacją Grupy. Szczegółowe informacje w tym zakresie określone zostały w Umowie opcji. Prawo do wykonania opcji przysługuje Pracownikowi po upływie 3 lat od daty wydania opcji (dalej: „Okres dojrzewania”).

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w Umowie opcji, Pracownik posiadający opcję nie może przenieść swoich praw i/lub obowiązków na inną osobę: opcja nie może być przedmiotem cesji, zastawów i jakichkolwiek zabezpieczeń. Niemniej, w przypadku śmierci Pracownika, prawa wynikające z opcji mogą być wykonane przez Przedstawicieli osobistych.

C zobowiązał się do zapewnienia wystarczającej liczby akcji do wydania i przeniesienia w celu wykonania opcji do czasu jej wykonania lub upływu terminu jej wykonania. Akcje objęte opcją powinny być w każdym przypadku wydane lub przeniesione na Pracownika lub jego Przedstawicieli osobistych, z tym że warunkiem wykonania opcji jest otrzymanie przez C płatności całej kwoty Ceny realizacji opcji należnej z tytułu liczby akcji, jakie mają zostać nabyte.

Zgodnie z Zasadami Planu opcyjnego, to Zarząd C (ang. Board of Directors, dalej: „Zarząd”) pełni funkcję organu zarządzającego Planem opcyjnym i przyznającego opcje wybranym Pracownikom oraz określa potencjalnie warunki efektywności jako warunki przyznania opcji, w Umowie opcji z danym Pracownikiem. Ponadto, Zarząd ustala maksymalną liczbę akcji nowej emisji, jakie mogą być przedmiotem opcji do objęcia i pozostają w obrocie, oraz może dokonywać zmian w Zasadach Planu opcyjnego.

Spółka nie uczestniczyła w przyznaniu opcji, w szczególności wybór Pracowników, którym je przekazano, pozostawał poza udziałem Spółki.

Koszt ustanowienia i prowadzenia Planu opcyjnego obciąża, co do zasady, C (potencjalnie jest możliwe obciążenie Spółki jako podmiotu zależnego częścią tych kosztów, jednak do tej chwili obciążenie takowe nie nastąpiło; na ten moment Spółka nie spodziewa się również jakiegokolwiek obciążenia w przyszłości).

W marcu 2014 r. w związku z procesem przekształceń własnościowych C. Pracownicy zostali wezwani do realizacji opcji w trybie szczególnym. Wezwanie Pracowników do realizacji opcji miało formę listu skierowanego do nich przez C, w którym została przedstawiona propozycja dotycząca Opcji (dalej: „Propozycja”). W wyniku skorzystania z powyższej Propozycji, Pracownicy zrealizowali swoje opcje w kwietniu 2014 r. Jednocześnie, Pracownicy podpisali umowę (dalej: „Umowa”), na mocy której sprzedali wszystkie akcje C uzyskane w wyniku realizacji opcji podmiotowi trzeciemu – spółce mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii (dalej: Nabywca). Spółka nie była stroną tej Umowy.

Zgodnie z Umową, w wyniku sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji, zostały ustalone następujące zasady rozliczenia z Pracownikami:

 1. Pracownicy zostali zobowiązani wpłacić na konto C w dacie sfinalizowania transakcji kwotę należną z tytułu realizacji opcji wyliczoną w oparciu o Cenę realizacji opcji.
 2. W związku z transakcją Pracownikom ma zostać wypłacona kwota w formie gotówki, w określonej w Umowie wysokości. Zostanie ona przekazana przez Nabywcę na wskazane konto przedstawiciela Pracowników po spełnieniu warunków określonych w Umowi, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji.
  Umowa warunkuje wypłatę potwierdzeniem w formie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego istnienia lub braku obowiązków płatniczych i sprawozdawczych Spółki jako pracodawcy Pracowników z tytułu opodatkowania transakcji sprzedaży akcji PIT.
  W myśl Umowy, jeśli w świetle otrzymanej przez Spółkę interpretacji Ministra Finansów kwota zostałaby uznana za przychód ze stosunku pracy, z powyższej kwoty przekazane mają zostać na konto Spółki kwoty stanowiące równowartość należnej zaliczki na podatek PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a pozostała część na konta Pracowników.
 3. W kolejno po sobie następujących 5 latach Pracownicy będą otrzymywać płatności (dalej: „Płatności”), uzależnione od wyników finansowych Grupy, tj. wskaźnika (dalej: „T”, które należne będą w ciągu 20 dni roboczych od ustalenia T za dany rok. Pierwsza Płatność ma zostać ustalona w oparciu o poziom T za 2014 rok, natomiast ostatnia Płatność nastąpi po ustaleniu w wskaźnika T za 2018 rok. Jednocześnie, Umowa przewiduje maksymalne kwoty Płatności za dany rok. W sytuacji, gdy wysokość Płatności określona zgodnie z Umową byłaby ujemna, Płatność ustalona zostanie na poziomie zerowym.
  Ponadto, jeśli zatrudnienie Pracownika w Spółce ustanie przed wypłatą wszystkich Płatności, będzie on nadal uprawniony do otrzymywania Płatności, z tym że mogą one być wypłacane z rocznym opóźnieniem w stosunku do przedstawionego powyżej harmonogram, chyba że wystąpiły okoliczności szczególne, np. śmierć Pracownika.
 4. W sytuacji, kiedy C zdecyduje się sprzedać określone oprogramowanie w ciągu roku od daty sfinalizowania transakcji sprzedaży akcji i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie, Pracownicy mogą otrzymać dodatkową kwotę, skalkulowaną w oparciu o ich udział w tym wynagrodzeniu w ciągu 5 dni roboczych od dat otrzymania wynagrodzenia przez Grupę.

Spółka nie uczestniczy w procesie realizacji Umowy, w szczególności nie bierze udziału w wypłacie/przekazywaniu Pracownikom żadnych kwot należnych na podstawie Umowy A.

C jest spółką prawa brytyjskiego, w której odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona do wysokości posiadanych akcji (ang. shares). Akcje nie są notowane na giełdzie – na rynku publicznym. C została zawiązana umową spółki. Funkcjonuje w niej Zarząd (ang. Board of Directors) oraz Walne Zgromadzenie (ang. Shareholders’ meeting, dalej: WZ). WZ może podejmować uchwały decydując o funkcjonowaniu Spółki w określonych obszarach.

Przyznanie Pracownikom prawa do nabycia akcji C w wyniku realizacji opcji w ramach Planu opcyjnego zostało przyjęte i zatwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia C, w której wskazano z imienia i nazwiska uprawnionych Pracowników oraz liczbę akcji przysługujących w ramach jednej opcji, jak również Cenę realizacji opcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowo Spółka przyjmuje, że w momencie przyznania opcji Pracownikom oraz w okresie do ich realizacji nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu PIT, w związku z którego powstaniem Spółka pełniłaby obowiązki płatnika oraz obowiązki sprawozdawcze w zakresie podatku PIT...
 2. Czy prawidłowo Spółka przyjmuje, że w momencie realizacji opcji przez Pracowników nie powstał przychód ze stosunku pracy, z tytułu którego Spółka pełniła obowiązki płatnika w zakresie podatku PIT oraz jakiekolwiek powiązane obowiązki sprawozdawcze...
 3. Czy prawidłowo Spółka przyjmuje, że ani w momencie sprzedaży akcji, ani w momencie otrzymania przez Pracowników wynagrodzenia z tytułu sprzedaży nie powstał ani nie powstanie przychód ze stosunku pracy, z tytułu realizacji którego Spółka pełniłaby obowiązki płatnika w zakresie podatku PIT oraz jakiekolwiek powiązane obowiązki sprawozdawcze...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia nr:

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 3 przedstawionego we wniosku – ani w momencie sprzedaży akcji, ani w momencie otrzymania przez Pracowników wynagrodzenia z tytułu sprzedaży, nie powstał ani nie powstanie przychód, z tytułu którego Spółka pełniłaby obowiązki płatnika w zakresie podatku PIT oraz jakiekolwiek powiązane obowiązki sprawozdawcze, w szczególności nie powstaje przychód ze stosunku pracy.

W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwot niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Ponadto, zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z ust. 5 tego artykułu, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

W ocenie Spółki, ani w momencie sprzedaży przez Pracowników akcji, nabytych w wyniku realizacji opcji, ani w momencie otrzymania przez Pracowników wynagrodzenia z tytułu sprzedaży nie powstał i nie powstanie przychód, w stosunku do którego Spółka pełniłaby obowiązki płatnika w zakresie podatku PIT oraz jakiekolwiek powiązane obowiązki sprawozdawcze. Zdaniem Spółki, w szczególności nie powstał i nie powstanie przychód ze stosunku pracy ze Spółką. Jak już Wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu do swojego stanowiska odnośnie pytania nr 2 powyżej, Pracownicy nie otrzymali i nie otrzymają żadnych świadczeń od Spółki, będącej ich pracodawcą, lecz od C – Pracownicy uczestniczą bowiem w Planie opcyjnym organizowanym przez podmiot z Grupy, tj. C, a nie przez Spółkę. Sprzedaż akcji uzyskanych w wyniku realizacji opcji nastąpiła na podstawie odrębnych od umowy o pracę ze Spółką umów cywilnoprawnych zawartych z C oraz Nabywcą, a Spółka nie uczestniczyła w tych transakcjach i nie była ich stroną. Nie można więc mówić o uzyskiwaniu jakiegokolwiek świadczenia ze strony Spółki.

Zdaniem Spółki, jedyny przychód jaki mógł powstać w momencie sprzedaży lub jaki powstanie w momencie otrzymania wynagrodzenia z tytułu sprzedaży po stronie Pracowników, to przychód z kapitałów pieniężnych, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem PIT w wysokości 19% i jest wykazywany przez Pracowników w zeznaniu rocznym.

Wobec tego, ani w momencie sprzedaży akcji przez Pracowników, ani w momencie otrzymania przez pracowników wynagrodzenia z tytułu sprzedaży nie powstał ani nie powstanie przychód, w szczególności przychód ze stosunku pracy, w stosunku do którego Spółka pełniłaby obowiązki płatnika w zakresie podatku PIT oraz jakiekolwiek powiązane obowiązki sprawozdawcze.

Słuszność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-565/l3-2/MK);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-592/13-2/MK);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-893/l2-4/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w odniesieniu do pytania nr 3.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że wydane one zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.