ILPB2/415-598/14-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez radcę prawnego przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2014 r. (data wpływu 13 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dalej: „Wnioskodawca”‚ „Spółka”) jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka zawiera z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: „Osoby Fizyczne”) albo ze spółkami osobowymi, w których wspólnikami są osoby fizyczne (dalej: „Spółki Osobowe”) umowy o dzieło, na podstawie których Spółka wypłaca Osobom Fizycznym lub Spółkom Osobowym wynagrodzenie za wykonanie projektu (dalej:

Dzieło”) oraz przeniesienie praw autorskich do tego Dzieła:

 1. albo w ramach prowadzonej przez Osoby Fizyczne lub Spółki Osobowe działalności gospodarczej (w takim przypadku wynagrodzenie za wykonanie Dzieła oraz przeniesienie praw autorskich do Dzieła wypłacane jest na rzecz Osoby Fizycznej albo Spółki Osobowej na podstawie wystawionej przez Osobę Fizyczna albo Spółkę Osobową faktury VAT),
 2. albo poza prowadzoną przez Osoby Fizyczne lub Spółki Osobowe działalnością gospodarczą.

W dniu 24 grudnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (działający w imieniu Ministra Finansów) wydał pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a, będącej poprzednikiem prawnym Wnioskodawcy (sygn. (...), dalej: „Interpretacja”) dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki przekształcanej jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W Interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej wyraził pogląd, że Spółka, wypłacając osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynagrodzenie za wykonanie (w ramach tej działalności) projektu oraz przeniesienie praw autorskich do tego projektu, zobowiązana jest do pobierania — jako płatnik — zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych — zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: „z (...) definicji działalności gospodarczej wynika, że jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością wykonywaną przez przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy).

Wyłączenie powyższe obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 cytowanej powyżej ustawy, zgodnie z którym odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). (...) Gdy przedmiotem umowy są prawa autorskie to przychody z tego tytułu zalicza się do praw majątkowych, bez względu na podmiot, z którym zawarta została umowa, jak i moment jej zawarcia (przed stworzeniem utworu — dzieła, czy też po jego powstaniu). Wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.”

Po wydaniu Interpretacji, w dniu 5 marca 2014 r., Ministerstwo Finansów zajęło na swojej stronie internetowej oficjalne stanowisko, że obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczają możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko Ministerstwa Finansów zostało również potwierdzone w odpowiedzi z dnia 28 marca 2014 r. na interpelację poselską nr 24903.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przy takiej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien pobierać zaliczki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych Osobom Fizycznym oraz Spółkom Osobowym w zamian za Dzieło oraz przeniesienie praw autorskich do tego Dzieła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca wypłacając Spółce Osobowej albo Osobie Fizycznej wynagrodzenie za wykonanie Dzieła oraz przeniesienie praw autorskich do Dzieła w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej pełni funkcję płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do dyspozycji art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT...
 2. Czy Wnioskodawca wypłacając Spółce Osobowej wynagrodzenie za wykonanie Dzieła oraz przeniesienie praw autorskich do Dzieła, w sytuacji gdy przychód ten nie będzie związany z prowadzoną przez osoby fizyczne za pośrednictwem Spółki Osobowej działalnością gospodarczą, pełni funkcję płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do dyspozycji art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT...
 3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić prawidłową wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku uznania, iż Wnioskodawca wypłacając Spółce Osobowej wynagrodzenie za wykonanie Dzieła oraz przeniesienie praw autorskich do Dzieła pełni funkcję płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do dyspozycji art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT...
 4. Czy Wnioskodawca - jako płatnik - ma obowiązek kontroli limitu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu zawieranych umów o dzieło przenoszących prawa autorskie do Dzieła i zaprzestania ich stosowania tylko w zakresie kosztów uwzględnianych przez siebie, tj. wówczas, gdy ich suma uzyskana u Wnioskodawcy przez danego wykonawcę Dzieła przekroczy w roku podatkowym kwotę, o której mowa w art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT, a wykonawca Dzieła nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania stosownie do art. 41 ust. 11 Ustawy o PIT...

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 4 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania w dniu 13 sierpnia 2014 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-598/14-2/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 4 – Spółka – jako płatnik – ma obowiązek kontroli limitu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu zawieranych umów o dzieło przenoszących prawa autorskie do Dzieła i zaprzestania ich stosowania tylko w zakresie kosztów uwzględnianych przez siebie, tj. wówczas, gdy ich suma uzyskana u Wnioskodawcy przez danego wykonawcę Dzieła przekroczy w roku podatkowym kwotę, o której mowa w art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT, a wykonawca Dzieła nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania stosownie do art. 41 ust. 11 Ustawy o PIT.

W art. 22 ust. 9 pkt -3 Ustawy o PIT ustawodawca wymienia trzy przypadki przychodów, do których zastosowanie znajdują 50% koszty uzyskania przychodów.

Z przepisu tego wynika, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 • z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Należy jednak zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje przepis art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT, który ogranicza stosowanie 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Z przepisu tego wynika bowiem, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT). Oznacza to, że w 2014 r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi 42.764 zł (tj. 1/2 z 85.528 zł).

Jak już wskazywano powyżej, zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. l8, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Przy czym stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT, płatnik przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt l-3 Ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania.

W kontekście powyższych przepisów pojawia się zasadnicze pytanie, czy limit 50% kosztów uzyskania przychodów (nałożony przez art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT) powinien kontrolować podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia i działający w charakterze płatnika zaliczki na podatek dochodowy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Przepisy określające zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy (przytoczony powyżej art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT) nie odsyłają wprost do art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT, wskazując jedynie na potrzebę uwzględniania kosztów z art. 22 ust. 9 pkt l -3 Ustawy o PIT. Z zawartych w art. 22 ust. 9 pkt 1 -3 Ustawy o PIT zastrzeżeń wynika jednak, że przepisy te stosuje się z uwzględnieniem art. 22 ust. 9a.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, że podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia z tytułów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy o PIT, i działający jednocześnie w charakterze płatnika zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu zobligowany jest każdorazowo przy obliczaniu zaliczki kontrolować limit 50% kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa o PIT nie zawiera uregulowań, które nakładałyby na taki podmiot obowiązek monitorowania, czy podatnik uzyskuj 50% koszty również w odniesieniu do wypłat uzyskiwanych od innych podmiotów. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, należy przyjąć, że każdy podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia, do którego zastosowanie znajdują 50% koszty uzyskania przychodów, powinien kontrolować limit przewidziany w art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT tylko w zakresie kosztów uwzględnianych przez siebie i zaprzestać ich stosowania, w sytuacji, gdy ich suma przekroczy u danego wykonawcy w roku podatkowym 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT, a wykonawca Dzieła nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania stosownie do art. 41 ust. 11 Ustawy o PIT.

Podsumowując powyższe:

 • Wnioskodawca - jako płatnik - ma obowiązek kontroli limitu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu zawieranych umów o dzieło przenoszących prawa autorskie do Dzieła;
 • Spółka powinna kontrolować limit 50% kosztów uzyskania przychodów (przewidziany w art. 22 ust. 9a Ustawy o PIT tylko w zakresie kosztów uwzględnianych przez siebie i zaprzestać ich stosowania, w sytuacji, gdy ich suma uzyskana u Wnioskodawcy przez danego wykonawcę Dzieła przekroczy w roku podatkowym 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o PIT a wykonawca Dzieła nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania stosownie do art. 41 ust. 11 Ustawy o PIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.