ILPB1/4511-1-927/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma obowiązek opłacić zaliczkę na podatek dochodowy i wystawić PIT-11 od kwoty wypłaconej z konta Stowarzyszenia przez byłą Prezes Stowarzyszenia na jej własne konto bankowe w sytuacji braku umowy/uchwały będącej podstawą tej wypłaty?
ILPB1/4511-1-927/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
  1. informacja podatkowa
  2. płatnik
  3. zaliczka miesięczna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest pracodawcą, zawiera również umowy zlecenia i umowy o dzieło.

W dniu 21 listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyznaniu p. A. „ekwiwalentu za prowadzenie konta w wysokości 5000 zł brutto”.

W dniu 23 listopada 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o zawieszeniu wykonania uchwał podjętych w dniu 21 listopada 2011 r. i przekazaniu spraw nimi objętych do decyzji Walnego Zebrania Członków.

W dniu 23 listopada 2011 r. p. A. złożyła rezygnację z funkcji prezesa Stowarzyszenia.

W dniu 17 grudnia 2012 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o uchyleniu uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyznaniu p. A. „ekwiwalentu za obsługę konta Stowarzyszenia”.

W dniu 16 grudnia 2012 r., tj. dzień przed Walnym Zebraniem Członków, a po swojej rezygnacji z funkcji prezesa wykonała przelew z rachunku bankowego Stowarzyszenia na swoją rzecz, w kwocie 4217 zł.

W grudniu 2014 roku była Prezes Stowarzyszenia zażądała wystawienia przez Stowarzyszenie PIT-11 – informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Pani A. pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w dniu z 25 września 2010 r. zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz wpisem do KRS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Stowarzyszenie ma obowiązek opłacić zaliczkę na podatek dochodowy i wystawić PIT-11 od kwoty wypłaconej z konta Stowarzyszenia przez byłą Prezes Stowarzyszenia na jej własne konto bankowe w sytuacji braku umowy/uchwały będącej podstawą tej wypłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 39 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 ww. ustawy w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są zobowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 22 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wskazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stowarzyszenia nie łączy z p. A. żadna umowa, na podstawie której dokonano wypłaty wynagrodzenia. Wykonanie uchwały Zarządu zostało wstrzymane uchwałą tegoż do momentu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków, a uchwała Walnego Zebrania Członków zawierała odmowę wypłaty jakichkolwiek świadczeń na jej rzecz, więc nie istnieje również uchwała będąca podstawą do takiej wypłaty.

W ocenie Wnioskodawcy w zaistniałej sytuacji Stowarzyszenie nie było płatnikiem podatku, dlatego też nie ma obowiązku wystawienia p. A. PIT-11 (informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy). Obowiązek zgłoszenia i zapłaty podatku ciążył na byłej Prezes Zarządu Stowarzyszenia, która środki te pozyskała w ramach pozostałych przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast art. 11 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przychód stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne. Przez pojęcie „otrzymane” należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy).

W związku z powyższym wszelkie wypłaty związane z wykonywaniem czynności przez osobę należącą do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, stanowią dla niej przychody zaliczane do przychodów z ww. źródła.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. płatnicy, o których mowa w art. 41), są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

W związku z powyższym, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia przyznanego uchwałą w okresie, gdy osoba je uzyskująca piastowała stanowisko prezesa, należy zaliczyć do przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ww. ustawy.

Jak wynika z przedstawionych informacji, przelew nastąpił w dniu, w którym uchwała o przyznaniu ekwiwalentu za prowadzenie konta, wprawdzie inną uchwałą zawieszona co do faktu jej wykonania, jednak istniała. Dopiero następnego dnia, uchwałą Walnego Zebrania Członków została uchylona.

Powyższe skutkuje istnieniem wyżej określonych obowiązków płatnika, ciążących na podmiocie wypłacającym świadczenie, czyli – w przedmiotowej sprawie – na Wnioskodawcy, czyli poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz wystawienia informacji PIT-11.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że wydając niniejszą interpretację oceniono skutki podatkowe wynikające z zaistniałych faktów. W tym przypadku faktem jest dokonanie wypłaty środków mających swe pochodzenie w podjętej uchwale wobec osoby prezesa, a więc zaliczanych do źródła „działalność wykonywana osobiście” i na tej podstawie oparto rozstrzygnięcie sprawy podatkowej.

Zauważa się przy tym, że nie analizowano dołączonych do wniosku dokumentów, albowiem wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Tut. Organ podkreśla, że nie jest rolą organu interpretacyjnego dochodzenie w trakcie postepowania o wydanie interpretacji indywidualnej czy świadczenie, które zostało wypłacone z konta Stowarzyszenia, jest świadczeniem wypłaconym w sposób prawidłowy i przez osobę faktycznie do tego umocowaną, jak również do tego, czy świadczenie to, w wyniku podejmowania uchwał umocowanych do tego organów, było bądź nie było w dniu jego wypłaty świadczeniem nienależnie wypłaconym. Zagadnienia te nie są regulowane przepisami prawa podatkowego, a tylko takie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych. Konieczna jest bowiem analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, a to stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Tutejszy Organ nie jest zatem uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wydając interpretacje indywidualne Organ opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawiony przez podatnika we wniosku opis i przyjmuje argumenty podnoszone przez niego bez ich weryfikowania. Nie można jednak wykluczyć, że właściwy organ podatkowy prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.