ILPB1/4511-1-826/15-5/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną
ILPB1/4511-1-826/15-5/APinterpretacja indywidualna
 1. emeryci
 2. płatnik
 3. renciści
 4. zdarzenie
 5. zdarzenie losowe
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (według daty wpływu), uzupełnionym w dniu 7 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania,
 • obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną,
 • obowiązków płatnika w odniesieniu do członków rodzin emerytów i rencistów,
 • obowiązków płatnika w związku z dopłatą do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej w postaci spotkań i wycieczek dla osób uprawnionych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-826/15-2/AP, ILPB1/4511-1-827/15-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem rozpatrzenia wniosku tylko w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania w przedmiocie stanu faktycznego, natomiast w pozostałych zakresach pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 28 sierpnia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 31 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 7 września 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił wniosek oraz zweryfikował ilość zadanych pytań.

Tym samym – po uzupełnieniu wniosku – zmianie uległa ilość zagadnień mających być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Analiza wniosku uwzględniającą jego uzupełnienie wykazała, że dotyczy on podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania,
 • obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną,
 • obowiązków płatnika w związku z dopłatą do wycieczki dla osób uprawnionych.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom zapomogi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Osobami uprawnionymi są również wdowy i dzieci po zmarłym funkcjonariuszu, które pobierają renty rodzinne i także członkowie rodzin emerytów i rencistów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. 2006.165.1177 z dnia 2006.09.15).

Do wypłacanych emerytom zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i przewlekłej choroby, płatnik stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2280 zł, natomiast powyżej tej kwoty potrąca 10%-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

W przypadku wypłacania zapomóg dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach, do zapomóg losowych stosuje się zwolnienie do kwoty 2.280 zł. Natomiast od nadwyżki nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca do końca lutego następnego roku wystawia informacje o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C, w której wykazuje wypłacone w kwocie brutto świadczenia, jako przychody z innych źródeł. Natomiast wdowy i dzieci po zmarłych emerytach i rencistach są zobowiązane do rozliczenia się z powyższych zapomóg powyżej kwoty 2280 zł w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy. Oprócz zapomóg losowych wypłacane są zapomogi socjalne np. w związku z dopłatą do wypoczynku dzieci, kosztów związanych z wykupem leków, ale sposób postępowania w przypadku zapomóg socjalnych jest taki sam.

Wnioskodawca dopłaca z funduszu socjalnego emerytów i rencistów do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej. Przedstawiciele rencistów i emerytów organizują wycieczki i spotkania, w których mogą uczestniczyć osoby uprawnione, na wycieczkach i spotkaniach uprawnione osoby mogą korzystać z różnych atrakcji. Dopłatę traktuje się jak dopłatę zbiorową na wniosek przedstawicielstwa emerytów i rencistów. Nieodpłatne świadczenie nie stanowi przychodu uprawnionych, gdyż korzyść jest niewymierna, dostępna w sposób ogólny dla wszystkich uprawnionych uczestników.

Wnioskodawca planuje dopłacić z funduszu socjalnego emerytów i rencistów do przejazdu autokarem lub zakupu biletów do teatru dla uprawnionych osób. Przychód jest możliwy do ustalenia na konkretnego uczestnika. W przypadku emerytów, rencistów i osób pobierających rentę rodzinną świadczenie traktowane będzie jako świadczenie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie art. 21 pkt 38. Świadczenie dla innych uprawnionych osób np. dla żony emeryta lub rencisty stanowią przychód z innych źródeł i wystawiona będzie informacja o przychodach na formularzu PIT-8C.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

Wnioskodawca wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom zapomogi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Osobami uprawnionymi są również wdowy i dzieci po zmarłym funkcjonariuszu, które pobierają renty rodzinne i także członkowie rodzin emerytów i rencistów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. 2006.165.1177 z dnia 2006.09.15).

Wnioskodawca wypłaca dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, stosuje zwolnienie do kwoty 2280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26. Natomiast od nadwyżki nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca do końca lutego następnego roku wystawia informacje o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C, w której wykazuje wypłacone w kwocie brutto świadczenia, jako przychody z innych źródeł. Natomiast wdowy i dzieci po zmarłych emerytach i rencistach są zobowiązane do rozliczenia się z powyższych zapomóg powyżej kwoty 2280 zł w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy.

Oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach udziela się świadczeń socjalnych zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

„ § 2 Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

 1. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
 4. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
 5. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 6. dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.”

Płatnik stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast od nadwyżki nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca do końca lutego następnego roku wystawia informacje o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C, w której wykazuje wypłacone w kwocie brutto świadczenia, jako przychody z innych źródeł. Natomiast wdowy i dzieci po zmarłych emerytach i rencistach są zobowiązane do rozliczenia się z powyższych zapomóg powyżej kwoty 2280 zł w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną.

 1. Czy wypłacane z funduszu socjalnego emerytów i rencistów zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy inne świadczenia wypłacane z funduszu socjalnego emerytów i rencistów na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy należy wystawić informację PIT-8C od zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłaconych powyżej kwoty 2280 zł wdowom i dzieciom pobierającym rentę rodzinną...
 4. Czy należy wystawić informację PIT-8C od innych świadczeń wypłaconych z funduszu socjalnego emerytów i rencistów na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, powyżej kwoty 2280 zł wdowom i dzieciom pobierającym rentę rodzinną...

Tut. Organ informuje, że treść ww. pytań wynika z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 2013.667 z dnia 2013.06.10) funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela.

Stosownie do treści art. 2 ww. ustawy, w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie:

 1. świadczenia pieniężne:
  1. emerytura policyjna,
  2. policyjna renta inwalidzka,
  3. policyjna renta rodzinna,
  4. dodatki do emerytury lub renty,
  5. zasiłek pogrzebowy;
 2. inne świadczenia i uprawnienia:
  1. świadczenia lecznicze,
  2. świadczenia socjalne,
  3. prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.

W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego. Wnioskodawca wypłaca dzieciom lub wdowom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych emerytach zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, stosuje zwolnienie do kwoty 2280 zł w myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od nadwyżki nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca do końca lutego następnego roku wystawia informację o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C, w której wykazuje wypłacone świadczenie ponad kwotę 2280 zł, w kwocie brutto świadczenia, jako przychody z innych źródeł.

Oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach udziela się świadczeń socjalnych zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

„ § 2 Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

 1. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
 4. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
 5. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 6. dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej”.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ww. świadczenia korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2280 zł. Natomiast od nadwyżki ponad kwotę 2280 zł nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca do końca lutego następnego roku wystawia informację o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C, w której wykazuje wypłacone świadczenie ponad kwotę 2280 zł, w kwocie brutto świadczenia, jako przychody z innych źródeł. Natomiast wdowy i dzieci po zmarłych emerytach i rencistach są zobowiązane do rozliczenia się z powyższych świadczeń powyżej kwoty 2280 zł w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy.

Tut. Organ informuje, ze treść własnego stanowiska Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak wynika z art. 20 ust. 1 powoływanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a cyt. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł w danym roku podatkowym.

Tut. Organ zauważa, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „zdarzenie losowe”, „zapomoga” czy „długotrwała choroba”. Zatem wykładnia tych pojęć winna odbywać się przy zastosowaniu wykładni językowej lub zgodnie ze znaczeniem jakie terminy te mają w języku potocznym.

Według słowników języka polskiego, pod pojęciem „indywidualnego zdarzenia losowego” można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć.

Natomiast termin „zapomoga” to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym zwykle w związku ze zdarzeniem losowym.

Cechą charakterystyczną zapomogi jest, że jest to świadczenie jednorazowe mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia.

Należy zauważyć, że podmiot wypłacający zapomogę powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą się w przypadkach wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy kwota zapomogi nie przekracza wskazanego limitu.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 92 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Treść zacytowanego przepisu wskazuje, że zwolnieniem objęte są świadczenia bez względu na formę czy rodzaj w jakich je przyznano. Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest, aby świadczenia zostały otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom zapomogi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Osobami uprawnionymi są również wdowy i dzieci po zmarłym funkcjonariuszu, które pobierają renty rodzinne i także członkowie rodzin emerytów i rencistów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Jak wskazano, Wnioskodawca wypłaca dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Ponadto, oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, Wnioskodawca udziela dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach świadczeń socjalnych zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Tut. Organ zauważa, że wymienione w treści wniosku zapomogi oraz inne świadczenia wypłacane dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach stanowią dla nich przychód z innych źródeł, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do tych osób Wnioskodawca od wypłaconych zapomóg i innych świadczeń nie jest zobowiązany do poboru podatku (zaliczek), ma natomiast obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł na formularzu PIT-8C. Dotyczy to jedynie świadczeń nie objętych żadnym ze zwolnień wynikających z art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej nie zaniechano poboru podatku.

W związku z tym należy wskazać, że wypłacane dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Przy czym wartość zapomóg przekraczających limit korzystający ze zwolnienia, wypłaconych dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach, Wnioskodawca powinien wykazać w sporządzonych informacjach PIT-8C.

Natomiast wartość innych świadczeń wypłacanych dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach z funduszu socjalnego emerytów i rencistów na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin - oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy bowiem zauważyć, że podstawą ich otrzymania są odrębne przepisy, tj. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Jak stanowi § 2 ww. rozporządzenia, środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

 1. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
 4. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
 5. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 6. dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

Podsumowując, wypłacane dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach z funduszu socjalnego emerytów i rencistów zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości limitu wskazanego w tym przepisie.

Od ww. zapomóg przekraczających w roku podatkowym kwotę 2280 zł Wnioskodawca powinien wystawić wdowom i dzieciom pobierającym rentę rodzinną informacje PIT-8C.

Natomiast wartość innych świadczeń wypłacanych dzieciom i wdowom po zmarłych emerytach z funduszu socjalnego emerytów i rencistów na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin - oprócz zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości limitu wskazanego w powołanym przepisie.

Także w tym przypadku na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, w których należy wykazać wartość tych świadczeń przekraczającą limit wskazany w powołanym przepisie.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną, jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek Zainteresowanego w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 10 września 2015 r. nr ILPB1/4511-1-826/15-4/AP, natomiast w zakresie obowiązków płatnika w związku z dopłatą do wycieczki dla osób uprawnionych wniosek został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 10 września 2015 r. nr ILPB1/4511-1-826/15-6/AP.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.