ILPB1/4511-1-826/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania.
ILPB1/4511-1-826/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. emeryci
 2. płatnik
 3. renciści
 4. zdarzenie
 5. zdarzenie losowe
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (według daty wpływu), uzupełnionym w dniu 7 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania,
 • obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną,
 • obowiązków płatnika w odniesieniu do członków rodzin emerytów i rencistów,
 • obowiązków płatnika w związku z dopłatą do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej w postaci spotkań i wycieczek dla osób uprawnionych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 28 sierpnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-826/15-2/AP, ILPB1/4511-1-827/15-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem rozpatrzenia wniosku tylko w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania w przedmiocie stanu faktycznego, natomiast w pozostałych zakresach pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 28 sierpnia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 31 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 7 września 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił wniosek oraz zweryfikował ilość zadanych pytań.

Tym samym – po uzupełnieniu wniosku – zmianie uległa ilość zagadnień mających być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Analiza wniosku uwzględniającą jego uzupełnienie wykazała, że dotyczy on podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania,
 • obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną,
 • obowiązków płatnika w związku z dopłatą do wycieczki dla osób uprawnionych.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom zapomogi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Osobami uprawnionymi są również wdowy i dzieci po zmarłym funkcjonariuszu, które pobierają renty rodzinne i także członkowie rodzin emerytów i rencistów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. 2006.165.1177 z dnia 2006.09.15).

Do wypłacanych emerytom zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i przewlekłej choroby, płatnik stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2280 zł, natomiast powyżej tej kwoty potrąca 10%-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

W przypadku wypłacania zapomóg dzieciom lub wdowom po zmarłych emerytach, do zapomóg losowych stosuje się zwolnienie do kwoty 2.280 zł. Natomiast od nadwyżki nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca do końca lutego następnego roku wystawia informacje o wysokości uzyskanych przychodów PIT-8C, w której wykazuje wypłacone w kwocie brutto świadczenia, jako przychody z innych źródeł. Natomiast wdowy i dzieci po zmarłych emerytach i rencistach są zobowiązane do rozliczenia się z powyższych zapomóg powyżej kwoty 2280 zł w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy. Oprócz zapomóg losowych wypłacane są zapomogi socjalne np. w związku z dopłatą do wypoczynku dzieci, kosztów związanych z wykupem leków, ale sposób postępowania w przypadku zapomóg socjalnych jest taki sam.

Wnioskodawca dopłaca z funduszu socjalnego emerytów i rencistów do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej. Przedstawiciele rencistów i emerytów organizują wycieczki i spotkania, w których mogą uczestniczyć osoby uprawnione, na wycieczkach i spotkaniach uprawnione osoby mogą korzystać z różnych atrakcji. Dopłatę traktuje się jak dopłatę zbiorową na wniosek przedstawicielstwa emerytów i rencistów. Nieodpłatne świadczenie nie stanowi przychodu uprawnionych, gdyż korzyść jest niewymierna, dostępna w sposób ogólny dla wszystkich uprawnionych uczestników.

Wnioskodawca planuje dopłacić z funduszu socjalnego emerytów i rencistów do przejazdu autokarem lub zakupu biletów do teatru dla uprawnionych osób. Przychód jest możliwy do ustalenia na konkretnego uczestnika. W przypadku emerytów, rencistów i osób pobierających rentę rodzinną świadczenie traktowane będzie jako świadczenie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie art. 21 pkt 38. Świadczenie dla innych uprawnionych osób np. dla żony emeryta lub rencisty stanowią przychód z innych źródeł i wystawiona będzie informacja o przychodach na formularzu PIT-8C.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

Wnioskodawca wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom zapomogi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Osobami uprawnionymi są emeryci i renciści, wdowy i dzieci po zmarłym funkcjonariuszu, które pobierają renty rodzinne i także członkowie rodzin emerytów i rencistów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin ( Dz. U. 2006.165.1177 z dnia 2006.09.15).

Do wypłacanych emerytom i rencistom zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i przewlekłej choroby, płatnik stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast powyżej tej kwoty potrąca 10%-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

Emerytom i rencistom udzielane są też inne świadczenia niż zapomogi losowe na wypadek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, udziela się świadczeń socjalnych zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

„ § 2 Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

 1. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
 4. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
 5. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 6. dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.”

Płatnik stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast powyżej tej kwoty potrąca 10%-towy zryczałtowany podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania.
 1. Czy należy pobrać 10%-towy zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2280 zł w przypadku emerytów i rencistów, którzy otrzymali świadczenia korzystające ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy należy pobrać 10%-towy zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2280 zł w przypadku emerytów i rencistów, którzy otrzymali świadczenia korzystające ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy należy odrębnie opodatkować 10%-towym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w przypadku przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2280 zł wypłacanych zapomóg otrzymanych w przypadku zdarzeń losowych i odrębnie traktować wypłaty innych świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2280 zł...

Tut. Organ informuje, że treść ww. pytań wynika z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pierwszego z ww. pytań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. 2006.165.1177 z dnia 2006.09.15) Wnioskodawca wypłaca rencistom i emerytom pomoc finansową – zapomogi, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, nie pobiera od tych wypłat zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, traktuje je jako wypłaty zwolnione z podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zmian.). Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zmian.) po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2280 zł wypłaconych zapomóg losowych - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

W odniesieniu do drugiego z zadanych pytań Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca wypłaca rencistom i emerytom również inne świadczenia nie objęte zwolnieniem zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26, nie pobiera od tych świadczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, traktuje je jako świadczenia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zmian.). Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zmian.) po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2280 zł przyznanych świadczeń - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

W odniesieniu do trzeciego z zadanych pytań Zainteresowany wyraził pogląd, że płatnik stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zmian.) z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2280 zł przyznanych świadczeń - pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności. Odrębnie sumuje w roku podatkowym wypłaty z tytułu zapomóg zwolnionych art. 21 ust. 1 pkt 26 i oddzielnie sumuje inne świadczenia przyznane emerytom i rencistom zwolnionym z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38. Jeżeli w roku podatkowym emeryt otrzymał zapomogi do kwoty 2280 zł, to kolejna wypłacona zapomoga losowa zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli ten sam emeryt otrzyma inne świadczenie, które zgodnie z art. 21 pkt 38 korzysta ze zwolnienia, nie pobiera się podatku dochodowego. Dopiero podatek dochodowy zostanie pobrany od świadczenia powyżej kwoty 2280 zł.

Tut. Organ informuje, ze treść własnego stanowiska Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł w danym roku podatkowym.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

W związku z tym, aby świadczenie korzystało z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
 • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych,
 • wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom, tj. m.in. emerytom i rencistom, zapomogi z funduszu socjalnego emerytów i rencistów. Do wypłacanych emerytom i rencistom zapomóg z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i przewlekłej choroby, płatnik stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2.280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast powyżej tej kwoty potrąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Emerytom i rencistom udzielane są też inne świadczenia niż zapomogi losowe na wypadek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 165, poz. 1177).

Jak wynika z § 2 ww. rozporządzenia, środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

 1. udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach , za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
 4. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego ;
 5. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej ;
 6. dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

Również w odniesieniu do tych świadczeń Wnioskodawca stosuje zwolnienie z podatku do kwoty 2280 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast powyżej tej kwoty potrąca 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Na podstawie przytoczonych regulacji prawnych oraz przedstawionego stanu faktycznego tut. Organ wskazuje, że Wnioskodawca prawidłowo pobiera 10% zryczałtowany podatek dochodowy w przypadku przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2280 zł w odniesieniu do emerytów i rencistów, którzy otrzymali:

 • świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 tej ustawy.

Co więcej w odniesieniu do stosowania obok siebie limitów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wyjaśnić, że limit do kwoty 2280 zł określony w pkt 26 dotyczy zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, a limit do kwoty 2280 zł określony w pkt 38 dotyczy świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych.

Jak wynika z powyższych przepisów pkt 26 i pkt 38 art. 21 ust. 1 powoływanej ustawy, statuują one dwa odrębne zwolnienia, z dwoma odrębnymi limitami. Jeśli więc równocześnie emeryt lub rencista otrzyma zapomogę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 i świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38, mają zastosowanie obok siebie dwa limity do kwoty 2.280 zł, każdy dla innego zwolnienia.

Powyższe oznacza, że jeśli w ciągu roku podatkowego emeryt lub rencista otrzyma zapomogi wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 i świadczenie określone w art. 21 ust. 1 pkt 38, przysługują osobie otrzymującej dwa zwolnienia z dwóch różnych tytułów (z pkt 26 i 38 dla emerytów i rencistów), a tym samym przysługują dwa odrębne limity, każdy do kwoty 2.280 zł.

Należy podkreślić, że powyżej wymienione zwolnienia mają zastosowanie wyłącznie pod warunkiem spełnienia odrębnie dla każdego zwolnienia przesłanek wymaganych przepisami prawa. Zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 są odrębnymi zwolnieniami i aby każde z nich miało zastosowanie, muszą być spełnione warunki określone w tych punktach odrębnie dla każdego zwolnienia.

Podsumowując, w niniejszej sprawie na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2280 zł zarówno w odniesieniu do emerytów i rencistów, którzy otrzymali świadczenia korzystające ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w przypadku emerytów i rencistów, którzy otrzymali świadczenia korzystające ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 tej ustawy.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że należy odrębnie opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zapomogi otrzymane w przypadku zdarzeń losowych przekraczające w roku podatkowym kwotę 2280 zł i odrębnie traktować wypłaty innych świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym po przekroczeniu w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia korzystające ze zwolnienia z opodatkowania jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek Zainteresowanego w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do dzieci i wdów po zmarłych emerytach, pobierających rentę rodzinną, został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 10 września 2015 r. nr ILPB1/4511-1-826/15-5/AP, natomiast w zakresie obowiązków płatnika w związku z dopłatą do wycieczki dla osób uprawnionych wniosek został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 10 września 2015 r. nr ILPB1/4511-1-826/15-6/AP.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.