ILPB1/4511-1-1725/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wystawieniem przejętym pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za okres przed przejściem i po przejściu zakładu pracy na Wnioskodawcę oraz w zakresie obowiązków płatnika związanych z uwzględnieniem w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez poprzedniego pracodawcę przejętych pracowników.
ILPB1/4511-1-1725/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. informacja
 3. przejęcie
 4. płatnik
 5. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: obowiązków płatnika w części dotyczącej:

 • obowiązków płatnika związanych z wystawieniem przejętym pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za okres przed przejściem i po przejściu zakładu pracy na Wnioskodawcę – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika związanych z uwzględnieniem w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez poprzedniego pracodawcę przejętych pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wystawieniem przejętym pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za okres przed przejściem i po przejściu zakładu pracy na Wnioskodawcę oraz w zakresie obowiązków płatnika związanych z uwzględnieniem w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez poprzedniego pracodawcę przejętych pracowników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, logistyki materiałowej oraz produkcji wiązek elektrycznych. Spółka należy do grupy kapitałowej, w której w 2015 roku podjęto decyzję o podziale jednego z podmiotów („B” Spółka z o.o., dalej: „B”). Podział „B” został przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie na spółki przejmujące oraz na spółkę nowo zawiązaną części majątku „B” w postaci wyodrębnionych oddziałów lub wydziałów funkcjonujących pod nazwami:

 1. WTTiS”;
 2. OOPN”;
 3. WPO”;
 4. WZI”,

(dalej łącznie jako: „ZCP” lub „wydzielane ZCP”).

Po dokonaniu podziału, pozostały w „B” zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, włączając zobowiązania, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału, w ramach którego „B” kontynuuje swoją działalność w zakresie świadczenia usług transportowych realizowanych transportem kolejowym, a także wykonywania prac dla wagonów towarowych oraz wagonetek.

Na skutek przeprowadzonego podziału WPO wydzielone zostało do Wnioskodawcy, a WTTiS i OOPN do dwóch innych istniejących spółek – „C” S.A. oraz „D” Sp. z o.o., natomiast WZI - do spółki zawiązanej wskutek podziału, która funkcjonuje obecnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nawą „Bx” Sp. z o.o. (dalej łącznie jako: „Spółki przejmujące”).

W konsekwencji ww. restrukturyzacji wraz z poszczególnymi ZCP-ami, w trybie art. 231 Kodeksu pracy, Spółki przejmujące (w tym Wnioskodawca) przejęły od „B” stosowne zakłady pracy. Spółki przejmujące, z mocy prawa, stały się tym samym stronami dotychczasowych stosunków pracy.

Jednocześnie, po wyodrębnieniu ZCP, „B” nadal pozostaje pracodawcą wobec tych pracowników, którzy nie przeszli do Spółek przejmujących w trybie art. 231 Kodeksu pracy wraz z ZCP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wskutek przejścia zakładu pracy na Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia pracownikom, którzy wraz z ZCP zostali przejęci przez Wnioskodawcę, informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2015 rok za okres po przejęciu zakładu pracy przez Wnioskodawcę oraz za okres, gdy pozostawali oni jeszcze pracownikami „B” w 2015 roku...
 2. Czy, wskutek przejścia zakładu pracy na Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w sporządzanej przez Wnioskodawcę rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT- 4R) za 2015 rok kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez „B” w 2015 roku za przejętych wraz z ZCP przez Wnioskodawcę pracowników...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wskutek przejścia zakładu pracy na Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia pracownikom, którzy wraz z ZCP zostali przejęci przez Wnioskodawcę, informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2015 rok za okres po przejęciu zakładu pracy przez Wnioskodawcę oraz za okres, gdy pozostawali oni jeszcze pracownikami „B” w 2015 roku.
 2. Wskutek przejścia zakładu pracy na Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w sporządzanej przez Wnioskodawcę rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) za 2015 rok kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez „B” w 2015 roku za przejętych wraz z ZCP przez Wnioskodawcę pracowników.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uwagi ogólne

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, w myśl którego osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

W drugiej kolejności na uwagę zasługuje brzmienie art. 231 Kodeksu pracy, w myśl którego w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przenosząc powyższe na grunt zapytania Wnioskodawcy, w ocenie Spółki, stwierdzić tym samym należy, że skoro z punktu widzenia prawa podatkowego oraz prawa pracy podział spółki prawa handlowego wiąże się z sukcesją prawną w zakresie stosunków pracowniczych oraz towarzyszących im obowiązków natury podatkowo-prawnej, to też dokonany w 2015 roku podział „B” powinien skutkować przejęciem przez Spółki przejmujące (w tym Wnioskodawcę) wszelkich ciążących uprzednio na „B” obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w takim zakresie oczywiście, w jakim związane są one z pracownikami wydzielanymi wraz z ZCP do Spółek przejmowanych - w przypadku Wnioskodawcy w zakresie, w jakim związane są one z pracownikami WPO).

Ad. 1

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) „w terminie do końcu lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikom i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W świetle powyższego przepisu oraz wobec uwag poczynionych w pierwszej części uzasadnienia, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że skoro wskutek podziału „B” Wnioskodawca wstąpił z mocy prawa we wszelkie obowiązki natury pracowniczej oraz we wszelkie towarzyszące im obowiązki natury podatkowo-prawnej w zakresie dotyczącym przejętych pracowników WPO, to przejął on także od „B” obowiązek sporządzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o PIT.

W konsekwencji powyższego to Wnioskodawca zobowiązany jest (w zakresie przejętych pracowników WPO) sporządzić stosowne informacje PIT-11 oraz wykazać w nich całość rocznego przychodu danego pracownika uzyskanego od „B” oraz Wnioskodawcy, wysokość pobranych i odprowadzonych w trakcie 2015 roku przez „B” i Wnioskodawcę zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne, jak również wysokość odliczonej od podatku składki zdrowotnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku nie znajdzie przy tym zastosowania art. 39 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym, „jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W ocenie Wnioskodawcy obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy nie ustał bowiem w trakcie roku lecz zmienił się jedynie podmiot zobowiązany do dalszego działania w tym zakresie. Stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu, a co za tym idzie nie ustały przesłanki uzasadniające działanie w roli płatnika.

Prawidłowość prezentowanego powyżej stanowiska potwierdzają w wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektorzy Izb Skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., sygn. ITPB2/415-198/14/MU, uznał, iż: „Szpital w M. (Wnioskodawca) będąc następcą prawnym Szpitala w B., na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego jak też prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy przejętych pracowników, a więc również obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest do sporządzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2013 r. sygn. ITPB2/415-288/13/IB, uznał, iż: „informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) obejmujące dane za rok podatkowy 2012 zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u Wnioskodawczyni jako pracodawcy przejmującego powinna sporządzić Wnioskodawczyni.

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. ILPB2/415-9/12-4/WM, wskazał, że: „w związku z wniesieniem z dniem 1 czerwca 2011 r. przedsiębiorstwa do Spółki w zamian za udziały, a wraz z nim przejęciem pracowników Spółdzielni, Spółka jest obowiązana sporządzić imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)”,
 • interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2011 r., sygn. ILPB1/415-1411/10-2/AA, wskazał, że: „po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, o ile nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, winien przekazać pracownikom oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 (...)”.

Ad. 2

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy o PIT‚ „w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

W świetle powyższego przepisu oraz wobec uwag poczynionych na wcześniejszym etapie uzasadnienia, zdaniem Wnioskodawcy, także w zakresie i tego rodzaju obowiązku Spółka jest zobowiązana do wykazania we „własnej” deklaracji PIT-4R za 2015 rok obok zaliczek pobranych przez Spółkę od wynagrodzeń pracowników WPO po przejęciu oraz pozostałych pracowników Spółki, zaliczek, które przed dniem podziału „B” pobrała z wynagrodzeń pracowników WPO przejętych przez Wnioskodawcę. Powyższe wynika z zasady sukcesji wyrażającej się w kontynuacji stosunków pracowniczych, która powoduje, że jedynym podmiotem zobowiązanymi w tym zakresie jest Spółka.

Powyższe potwierdzają Dyrektorzy Izb Skarbowych w interpretacjach indywidualnych wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-132/12-4/MS, uznał, iż: „Spółka jako pracodawca przejmujący winna przekazać pracownikom oraz odpowiednim urzędom skarbowym imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmujące cały rok, a więc obejmujące zarówno okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy jak i u obecnego pracodawcy.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPB2/415-195/11-2/AKr, uznał, iż: „w wyniku przejęcia obowiązków płatnika, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT- 11) oraz deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) za cały rok podatkowy.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w cytowanych wyżej interpretacjach:
  • sygn. ILPB2/415-9/12-4/WM: „po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy (...)”,
  • sygn. ILPB1/415-1411/10-2/AA: „po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca (...) winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, obejmującą dane za cały rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • obowiązków płatnika związanych z wystawieniem przejętym pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za okres przed przejściem i po przejściu zakładu pracy na Wnioskodawcę – jest prawidłowe,
 • obowiązków płatnika związanych z uwzględnieniem w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez poprzedniego pracodawcę przejętych pracowników – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tegoż artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33–35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 cytowanej ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Wnioskodawca wskazał, że w konsekwencji opisanej we wniosku restrukturyzacji wraz z poszczególnymi ZCP-ami, w trybie art. 231 Kodeksu pracy, przejął stosowny zakład pracy. Zainteresowany, z mocy prawa, stał się tym samym stroną dotychczasowych stosunków pracy.

Zgodnie z treścią art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przejęcia pracowników.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy.

Tym samym wskutek przejścia zakładu pracy na Wnioskodawcę, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia pracownikom, którzy wraz z ZCP zostali przejęci przez Wnioskodawcę, informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) obejmującej cały rok podatkowy 2015, tj. za okres po przejęciu zakładu pracy przez Wnioskodawcę oraz za okres, gdy pozostawali oni jeszcze pracownikami poprzedniego pracodawcy.

Ponadto na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia w sporządzanej przez Wnioskodawcę rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) za 2015 rok kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez poprzedniego pracodawcę w 2015 roku za przejętych wraz z ZCP przez Wnioskodawcę pracowników.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • obowiązków płatnika związanych z wystawieniem przejętym pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za okres przed przejściem i po przejściu zakładu pracy na Wnioskodawcę, należy uznać za prawidłowe,
 • obowiązków płatnika związanych z uwzględnieniem w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) kwot podatku pobranego i odprowadzonego przez poprzedniego pracodawcę przejętych pracowników, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.