ILPB1/415-941/11-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych wygranych Uczestnikom Konkursu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako Spółka) jest agencją wyspecjalizowaną w marketingu rolniczym. Spółka wykonuje badania i analizy marketingowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie klienta będącego producentem określonych dóbr mających zastosowanie w rolnictwie bądź podmiotu należącym do grupy spółek producenta (dalej jako Klient), Spółka zamierza zorganizować akcję promocyjną w formie konkursu (dalej jako Konkurs). Organizatorem Konkursu będzie Spółka. Konkurs będzie prowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu. Celem Konkursu będzie promocja produktów Klienta oraz zwiększenie ich sprzedaży.

Konkurs będzie skierowany do przedstawicieli handlowych zajmujących się sprzedażą produktów do gospodarstw hodowlanych (dalej jako Niezależni Doradcy Żywieniowi / NDZ), zatrudnionych przez partnerów handlowych Klienta (dalej jako Diler).

Konkurs będzie rozstrzygany cyklicznie, po upływie kolejnych okresów kwartalnych trwania Konkursu. Regulamin Konkursu będzie określać zasady przystąpienia do Konkursu przez NDZ. Konkurs będzie polegać na doprowadzeniu przez NDZ do zawarcia umów sprzedaży obejmujących produkty Klienta. NDZ będą otrzymywać od Spółki (Organizatora Konkursu) zadania konkursowe na dany okres kwartalny, które będą ustalane w oparciu o dotychczasowe wyniki sprzedaży oraz aktualną sytuację rynkową. Zadania konkursowe będą definiowane w ilości niezbędnych do zgromadzenia punktów, przy czym każda kategoria produktów objętych Konkursem będzie posiadać inny przelicznik. Każdy z NDZ biorący udział w Konkursie zostanie objęty ogólnopolskim rankingiem sprzedaży. Prawo do nagrody będzie przysługiwać tym NDZ, którzy przekroczą próg punktowy określony w ramach zadania konkursowego ustalonego na dany kwartał, a jednocześnie nie znajdą się na trzech ostatnich miejscach w ogólnopolskim rankingu sprzedaży. Za każdy 1 punkt zdobyty przez NDZ ponad kwartalny próg progowy otrzyma nagrodę pieniężną. O kolejności w ogólnopolskim rankingu sprzedaży decydować będzie wskaźnik realizacji zadania wyrażony procentowo.

Dodatkowo wszyscy NDZ będą rywalizować o tytuł Najlepszego Sprzedawcy produktów Klienta w okresie danego półrocza. Tytuł ten zostanie przyznany temu NDZ, który zgromadzi największą ilość punktów w okresie obejmującym dwa następujące po sobie kwartały. Najlepszy Sprzedawca produktów Klienta otrzyma specjalną nagrodę pieniężną.

Wszystkie nagrody pieniężne w ramach trwania Konkursu będą przekazywane na konta techniczne kart przedpłaconych oznaczonych logotypem Klienta, które otrzyma każdy NDZ biorący udział w Konkursie.

Spółka oświadcza również, iż nie posiada statusu „środka masowego przekazu” oraz, że przedmiotowy Konkurs nie będzie dotyczył dziedzin nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Zarówno przystąpienie do Konkursu bądź rezygnacja z Konkursu będą mieć charakter dobrowolny. Organizator Konkursu będzie sprawować nadzór nad jego przebiegiem, w szczególności w zakresie weryfikowania danych na podstawie, których NDZ będą gromadzić punkty przy realizacji określonych zadań konkursowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych wygranych Uczestnikom Konkursu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka, będzie zobowiązana jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do pobrania przy wypłacie nagród pieniężnych uczestnikom Konkursu - NDZ 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Uzasadnienie przyjętego stanowiska:

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (m.in. osoby prawne) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dalszej kolejności płatnicy, o których mowa w art. 41 przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek- na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Jednocześnie Spółka zauważa, iż z powodu tego, że nie jest środkiem masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), nie znajdzie zastosowanie zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z ww. przepisu wynika, iż zwolnieniu z podatku podlega wartość wygranych w konkursach "organizowanych i emitowanych (ogłaszanych)" przez "środki masowego przekazu". Ponadto opisany Konkurs nie będzie konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, co skutkuje tym, że również nie zostanie spełniona przesłanka do zastosowania zwolnienia z podatku PIT, w sytuacji gdy wartość wygranej nie przekracza 760 zł.

Spółka zauważa również, że organizowana przez nią akcja będzie nosić cechy „konkursu”. Konkurs w istocie powinien charakteryzować się kompetentywnością, czyli współzawodnictwem pomiędzy jego uczestnikami. Model konkursu przedstawiony przez Spółkę, który zamierza zorganizować, zawiera te cechy. Przede wszystkim wskazać należy, iż aby NDZ mógł uzyskać nagrodę musi zrealizować określone zadanie konkursowe poprzez osiągnięcie określonego progu punktowego, ustalonego przez Spółkę (Organizatora Konkursu) zgodnie z Regulaminem Konkursu. Dodatkowo, NDZ nie może zająć jednego z trzech ostatnich miejsc prowadzonego rankingu. Oznacza to, iż osiągnięcie progu punktowego nie gwarantuje NDZ otrzymanie nagrody pieniężnej. Istotnym elementem rywalizacji, które wpływa na zajęcie miejsca w Konkursie uprawniającego otrzymanie nagrody jest również jak najpełniejsze zrealizowanie danego zadania konkursowego, gdyż o kolejności miejsca w rankingu będzie decydować wskaźnik realizacji zadania wyrażony procentowo. Powyższe zasady przyznawania nagród, sprawiają, iż żaden z uczestników nie może być pewny wygranej. Dodatkowo, o wysokości wygranej będzie wpływać ilość punktów zgromadzonych ponad określony próg punktowy. Zasada współzawodnictwa obejmuje również wyłanianie Najlepszego Sprzedawcy produktów Klienta w okresie danego półrocza, gdyż tytuł ten zostanie przyznany NDZ, który zgromadzi największą ilość punktów w okresie obejmującym dwa następujące po sobie kwartały.

Powyższe elementy niewątpliwie przesądzają o konkursowym charakterze przedsięwzięcia, którego istotą jest współzawodnictwo/rywalizacja uczestników o zajęcie najwyższej pozycji w rankingu poprzez zdobycie jak największej ilości punktów oraz uzyskanie jak najwyższych wskaźników realizacji określonych zadań konkursowych.

Spółka zauważa, iż planowany model przedsięwzięcia w świetle orzecznictwa organów podatkowych jest kwalifikowany jako „Konkurs” w konsekwencji czego, Spółka pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku PIT.

Jak wynika z indywidualnej interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 30.06.2011 r. (IPPB2/415-274/11-4/MG) „przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowe; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

W analogicznej sprawie przedstawionej w powołanej powyżej interpretacji, uwzględniając to, że "konkursy jakie spółka planuje przeprowadzić będą posiadały regulamin, w którym wskazany będzie sposób wyłaniania zwycięzców, wskazane będą również osoby odpowiedzialne za przebieg oraz rozliczenie konkursu, czyli wystąpią elementy niezbędne do uznania ich za konkurs" organ uznał, iż przedsięwzięcie spełnia warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, mając na uwadze przedstawiony przez Spółkę opis stanu faktycznego objętego zdarzeniem przyszłym. Spółka jako Organizator Konkursu - która będzie dokonywać wypłat nagród pieniężnych przewidzianych w Konkursie, będzie jednocześnie pełnić obowiązki płatnika, wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nakładają na nią obowiązek poboru (potrącenia) od wypłacanych nagród pieniężnych 10% zryczałtowanego podatku dochodowego i uiszczaniu tych kwot na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby Spółki (płatnika podatku).

Wobec powyższego Spółka wnosi o potwierdzenie przedstawionego przez nią stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.