ILPB1/415-1214/11-8/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11, a także w zakresie źródeł przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2011 r. (data wpływu 21 października 2011 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 27 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11:

 • w części dotyczącej wystawienia korekt informacji PIT-11 za lata 2007, 2008, 2009 – jest prawidłowe,
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11, a także w zakresie źródeł przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W Spółce w roku 2010 została przeprowadzona kontrola z ZUS, podczas której zostały zakwestionowane wypłaty świadczeń z ZFŚS w latach 2007-2009. W wyniku zaleceń pokontrolnych nastąpiła konieczność wystawienia korekty listy płac i oskładkowania tychże wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego za okresy:

 • lipiec i grudzień 2007,
 • lipiec i grudzień 2008,
 • lipiec i grudzień 2009.

Dokonano korekty ZUS w deklaracjach w danych miesiącach i danych latach. Wystąpiła nadpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych u osób nadal zatrudnionych i u osób, które już nie pracują w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nadpłaconą zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007, 2008, 2009 należy umniejszyć za rok bieżący w PIT-11 za 2011 r. wykazując potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czy dokonać korekty PIT-11 poszczególnym pracownikom za rok 2007, 2008, 2009...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny nie ma podstaw prawnych do korekty informacji PIT-11 za rok 2007, 2008, 2009, gdyż w latach tych informacje PIT-11 odzwierciedlały stan faktyczny, a więc wysokość składek pobranych przez płatnika a nie składek należnych. Natomiast w informacji PIT-11 sporządzonej za rok 2011, a więc za rok, w którym dokonano wpłaty zaległych składek ZUS za lata 2007-2009 jako płatnik Spółka powinna wykazać całość pobranych z dochodu pracowników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za rok 2011 oraz za lata 2007, 2008, 2009, które podlegają odliczeniu oraz wykazać zaliczkę na podatek dochodowy, która dotyczy przychodu (dochodu) osiągniętego w 2011 r.

Dla osób zwolnionych – nie pracujących już w zakładzie w 2011 roku, zdaniem Wnioskodawcy, należałoby wystawić PIT-11 za rok 2011, w którym zostaną wykazane tylko potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wynikające z korekty list płac ZFŚS w latach 2007-2009 i wystosować pisma informujące o konieczności doliczenia tychże składek do PIT-11, które otrzymają za 2011 rok ze swoich zakładów pracy. Odpowiednie pismo przewodnie należałoby wystosować do Urzędu Skarbowego.

Z kolei w dniu 17 stycznia 2012 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 stycznia 2012 r.) do Biura KIP w Lesznie wpłynęło uzupełnienie do przedmiotowego wniosku, w którym rozszerzono opis zaistniałego stanu faktycznego przedstawiono dodatkowe pytania oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

W ww. uzupełnieniu zaistniały stan faktyczny został rozszerzony o informacje:

 1. W miesiącu lipcu 2009 r. wypłacono pracownikom dofinansowanie do wypoczynku letniego i od wypłaconych sum potrącono podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. W miesiącu grudniu 2009 r. wypłacono dofinansowanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i naliczono podatek od wypłat pomniejszonych o kwotę 380 zł, a więc w wielu wypadkach podatku nie potrącono. W wyniku naliczenia pokontrolnych korekt list płac po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystąpiła w lipcu 2009 r. nadpłata, a w miesiącu grudniu 2009 r. niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Od wypłaconych pracownikom przychodów za lata 2007, 2008, 2009 pracodawca opłacił w całości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym zadano dodatkowe pytania:

 1. Czy nadpłaconą zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2009 r. należy umniejszyć w PIT-11 za 2011 r. wykazując potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne razem ze składkami od przychodów osiągniętych w 2011 roku...
 2. Czy niedopłaconą zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2009 r. należy wykazać w PIT-11 za 2011 r....
 3. Czy opłacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów z list pokontrolnych za lata 2007, 2008, 2009 należy uznać za przychód ze stosunku pracy czy darowiznę...

W uzupełnieniu z dnia 17 stycznia 2012 r. (wg daty wpływu) własne stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionych pytań rozszerzono w następujący sposób.

„Odpowiedź na pytanie pierwsze – TAK.

Odpowiedź na pytanie drugie – TAK – doliczając kwoty wypłaconych przychodów (z dofinansowania świąt Bożego Narodzenia za grudzień 2009) do przychodów osiągniętych w 2011 r. i doliczając odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do składek od przychodów z 2011 r.

Jest również inna możliwość: do podatku wykazanego w PIT-11 od przychodów osiągniętych w 2011 r. doliczyć lub odliczyć różnice podatku wyliczoną za poszczególne okresy: lipiec i grudzień 2007, lipiec i grudzień 2008, lipiec i grudzień 2009.

przykład: nadpłata podatku wyliczona na podstawie korekt list płac:

za lipiec 2007 -20,00 zł,

za grudzień 2007 -25,00 zł,

za lipiec 2008 -26,00 zł,

za grudzień 2008 -30,00 zł,

za lipiec 2009 -18,00 zł

- 119,00 zł

i niedopłata podatku za grudzień 2009:

+30,00 zł

różnica do odliczenia od podatku wykazanego za 2011 r.

- 89,00 zł

Przy takiej możliwości rozliczenia nie wykazywane byłyby w PIT 11 za 2011 r. potrącone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za poszczególne okresy: lipiec i grudzień 2007, lipiec i grudzień 2008, lipiec i grudzień 2009. Byłyby one wykazane i udokumentowane w pokontrolnych korektach list płac za te lata a możliwość takiego rozliczenia podatku znacznie ułatwiłaby prace rozliczeniowe, tym bardziej, że w latach 2007 i 2008 wskaźnik podatku wynosił 19% a w 2011 18%.

Odpowiedź na pytanie trzecie: jeżeli jako darowiznę to TAK wykazując je poszczególnym pracownikom w PIT-8C celem opłacenia podatku dochodowego, jeżeli jako przychód ze stosunku pracy doliczyć do przychodów w 2011 roku.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie trzecie

 1. W przypadku pracowników pozostających w stosunku służbowym zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapłatę za nich składek uznajemy jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika stanowiące przychód ze stosunku służbowego (zgodnie z art. 12 pkt 1), podlegające oskładkowaniu i opodatkowaniu w roku 2012 tj. w roku sporządzenia odpowiednich list płac od przychodów opłaconych przez pracodawcę dotyczących lat 2007, 2008, 2009.
 2. W przypadku osób niepozostających już w stosunku służbowym, czyli zwolnionych opłacenie za nich składek przez pracodawcę można uznać za darowiznę i wystawić dla nich PIT-8C.”

W wyniku analizy sprawy tut. organ stwierdził, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 18 stycznia 2012 r., znak ILPB1/415-1214/11-5/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 stycznia 2012 r., i w dniach 25 stycznia 2012 r. faksem i 27 stycznia 2012 r. drogą pocztową wpłynęła odpowiedź na wezwanie.

W piśmie tym Wnioskodawca, uzupełniając wniosek przedstawił – co było przedmiotem ww. wezwania – w sposób jednoznaczny własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do pytania drugiego.

Wnioskodawca wskazał, iż nadpłaconą lub niedopłaconą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za okresy lipiec i grudzień 2007 r., lipiec i grudzień 2008 r., lipiec i grudzień 2009 r. należy umniejszyć w PIT-11 za 2011 r. różnicę podatku wyliczoną za poszczególne okresy: lipiec i grudzień 2007 r., lipiec i grudzień 2008 r., lipiec i grudzień 2009 r.

Przykład: nadpłata podatku dochodowego:

za lipiec 2007 -20,00 zł,

za grudzień 2007 -25,00 zł,

za lipiec 2008 -26,00 zł,

za grudzień 2008 -30,00 zł,

za lipiec 2009 -18,00 zł

- 119,00 zł

i niedopłata podatku za grudzień 2009:

+30,00 zł

Różnica do odliczenia od podatku wykazanego za 2011 r.

- 89,00 zł

Przykładowa kwota podatku pobranego od przychodów w 2011 r. wynosi 1500,00 zł, zaliczka pobrana przez płatnika wykazana w PIT-11 w poz. 39 wynosi 1589,00 zł.

Nie wykazywane byłyby wtedy w PIT-11 za 2011 r. potrącone składki na ub. społeczne i ub. zdrowotne za okresy: lipiec i grudzień 2007 r., lipiec i grudzień 2008 r., lipiec i grudzień 2009 r., byłyby one wykazane i udokumentowane w pokontrolnych korektach list płac za lata 2007, 2008, 2009.

Jednocześnie uzupełniono wniosek – co było również przedmiotem wezwania – o informację, iż pracodawca wypłacając zaległe składki na ub. społeczne i ub. zdrowotne z własnych środków zrezygnował z dochodzenia zwrotu tych składek od zatrudnionych i byłych pracowników.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż odnośnie pytania 3 – zarówno w przypadku osób pozostających jak i niepozostających w stosunku służbowym zapłatę za nich składek należy uznać jako przychód ze stosunku służbowego – art. 12 pkt 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu w roku 2012, tj. w roku sporządzenia odpowiednich list płac obejmujących wysokość opłaconych przez pracodawcę składek dotyczących pokontrolnych list płac za lata 2007, 2008, 2009.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie sporządzenia informacji PIT-11 w części dotyczącej wystawienia korekt informacji PIT-11 za lata 2007, 2008, 2009 uznaje się za prawidłowe, w pozostałej części uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 12 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.):

 1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 37 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1, płatnik:

 1. uwzględnia koszty, o których mowa w art. 22 ust. 11;
 2. odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a;
 3. na wniosek podatnika odlicza od dochodu:
  1. uchylony
  2. zwrócone płatnikowi świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 - jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek;
 4. odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika;
 5. dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W myśl art. 38 ust. 1a powołanej ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 powołanej ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy prawa należy stwierdzić, iż ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika, a także sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie informacji oraz deklaracji według ustalonego wzoru.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści powyżej powołanych przepisów wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza, z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli z ZUS, zakwestionowane zostały wypłaty świadczeń z ZFŚS w latach 2007-2009. W wyniku zaleceń pokontrolnych nastąpiła konieczność wystawienia korekty list płac i oskładkowania tychże wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca podał, iż w grudniu 2009 r. Spółka wypłaciła dofinansowanie z okazji świąt Bożego Narodzenia i naliczono podatek od wypłat pomniejszonych o kwotę 380 zł, a więc w wielu wypadkach podatku nie potrącono. W wyniku naliczenia pokontrolnych korekt list płac po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystąpiła w lipcu 2009 r. nadpłata, a w grudniu 2009 r. niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych. Od wypłaconych pracownikom przychodów za lata 2007, 2008, 2009 pracodawca opłacił w całości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Pracodawca wpłacając zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z własnych środków zrezygnował z dochodzenia zwrotu tych składek od zatrudnionych i byłych pracowników.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone powyżej przepisy prawa wyjaśnić należy, że nie ma podstaw prawnych do korekty informacji PIT-11 za rok 2007, 2008 i 2009 wystawionych przez Wnioskodawcę (płatnika), gdyż informacje te wystawione za dane lata odzwierciedlały stan faktyczny, a więc wysokość pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej wystawienia korekt informacji PIT-11 za lata 2007, 2008, 2009 należy uznać za prawidłowe.

Tut. organ wskazuje, iż brak jest podstaw prawnych aby - jak określa to Wnioskodawca – „nadpłacona zaliczka podatku dochodowego” została wykazana w informacji PIT-11. Zaznaczyć bowiem należy, iż w latach 2007, 2008 i 2009 zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych została pobrana przez Wnioskodawcę w wysokości prawidłowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Skoro bowiem w latach 2007, 2008 i 2009 nie zostały odprowadzone składki tytułem ubezpieczenia społecznego, to podstawa opodatkowania nie mogła być pomniejszona o składki należne na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, których nie naliczono i nie odprowadzono. W sytuacji, gdy składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego nie zostały naliczone i odprowadzone, to nie mogły one mieć wpływu na wysokość zaliczki pobranej i odprowadzonej w latach 2007, 2008, 2009.

Ponadto brak jest również jakichkolwiek podstaw prawnych, aby jak to określa Wnioskodawca „niedopłacona zaliczka na podatek dochodowy” za grudzień 2009 roku została wykazana w PIT-11. Zaznaczyć bowiem należy, iż w 2009 roku zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych została pobrana przez Wnioskodawcę prawidłowo. Skoro bowiem w 2009 roku nie zostały odprowadzone składki tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, to nie mogły mieć one wpływu na wysokość pobranej i odprowadzonej zaliczki. Dokonanie w 2011 roku rozliczenia zaległych składek również nie może mieć wpływu na zaliczkę pobraną w 2009 roku. To oznacza, iż nie ma podstaw do twierdzenia, że zaliczka została pobrana w kwocie zawyżonej, czyli jak twierdzi Wnioskodawca winna być skorygowana „in minus” a korekta ta winna znaleźć odzwierciedlenie w informacji PIT-11 wystawionej za 2011 rok.

Reasumując:

 • w przedmiotowej sprawie nie powstała nadpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z czym nie należy dokonywać umniejszenia w informacji PIT-11 za 2011 rok i nie należy dokonywać korekty informacji PIT-11 poszczególnym pracownikom za lata 2007, 2008 i 2009,
 • brak jest również jakichkolwiek podstaw prawnych, aby jak to określa Wnioskodawca „niedopłacona zaliczka na podatek dochodowy” za grudzień 2009 roku została wykazana w PIT-11.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej wykazania w informacji PIT-11 za 2011 r. nadpłaconej za lata 2007, 2008, 2009 oraz niedopłaconej za grudzień 2009 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy uznać za nieprawidłowe.

Ponadto należy wskazać, iż jak wskazano we wniosku pracodawca wypłacając zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z własnych środków zrezygnował z dochodzenia zwrotu tych składek od zatrudnionych i byłych pracowników.

Zatem, w związku z powyższym, mając na uwadze treść powołanych powyżej przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) i art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez Wnioskodawcę (płatnika) nie podlegają odliczeniu, ponieważ nie zostały one zapłacone przez pracownika, ani potrącone z jego środków. Zatem w informacji PIT-11 sporządzonej za rok, w którym dokonano wpłat zaległych składek ZUS za lata 2007, 2008 i 2009, płatnik nie powinien wykazywać zapłaconych ze swoich środków zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie wykazywania w PIT-11 zapłaconych ze swoich środków składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ wskazuje, iż wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Do wniosku dołączono dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż w niniejszej interpretacji nie odniósł się do obliczeń przedstawionych we wniosku ilustrujących stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, iż przepis art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Zatem nie podlegają urzędowej interpretacji zasady prawidłowości wyliczeń zaprezentowanych przez Wnioskodawcę w niniejszej sprawie. Tak więc tut. organ nie może oceniać tych rozliczeń, bowiem zasady rachunkowego wyliczenia nie podlegają urzędowej interpretacji.

Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.