IBPBII/2/4511-285/15/NG | Interpretacja indywidualna

Czy istnieje możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji IFT 1R drogą elektroniczną w sytuacji niemożności złożenia informacji w ten sposób wobec braku danych podatników i czy istnieje możliwość złożenia przez Płatnika informacji IFT-1R za 2014 r. dotyczącej podatników, co do których brak danych w postaci daty urodzenia oraz imienia ojca/matki w formie papierowej?
IBPBII/2/4511-285/15/NGinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data otrzymania 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji IFT-1R drogą elektroniczną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji IFT-1R drogą elektroniczną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący Domem Maklerskim S.A. na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jest zobowiązany do wystawiania w stosunku do podatników - nierezydentów informacji IFT-1R z tytułu osiągnięcia przez podatnika przychodu z kapitałów pieniężnych (dywidenda).

W zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca w 2014 r. dokonał wypłaty dywidendy, przysługującej podatnikom – nierezydentom z posiadanych przez nich papierów wartościowych, przechowywanych u Wnioskodawcy. W większości przypadków Wnioskodawca dokonywał jedynie rozliczenia środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Polegało to na tym, że KDPW S.A. przekazywała Wnioskodawcy środki pieniężne – dywidendę ustaloną przez konkretne Spółki na rzecz ogółu akcjonariuszy, a Wnioskodawca miał dokonać rozdzielenia pieniędzy pomiędzy poszczególne rachunki podatników stosownie do ilości posiadanych przez nich akcji danej Spółki. W jednym przypadku Wnioskodawca dokonał wypłaty dywidendy na rzecz wspólnego przedstawiciela współwłasności wyznaczonego na podstawie art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednym ze współwłaścicieli składającym oświadczenie o wyznaczeniu przedstawiciela był nierezydent, który nie podał danych wymaganych w druku IFT.

Wobec dokonania przez Wnioskodawcę ww. czynności jest on zobowiązany do wystawienia i doręczenia urzędowi skarbowemu informacji IFT-1R. Od dnia 1 stycznia 2015 r. wobec dodania art. 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle tego, że Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia IFT-1R dla więcej niż 5 podatników Wnioskodawca może złożyć przedmiotowe informacje jedynie drogą elektroniczną. Z drugiej strony Wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z niniejszego zobowiązania, ponieważ napotyka trudności techniczne w wysłaniu informacji. Trudności polegają na niemożności wysłania informacji w przypadku braku wpisania do formularza IFT-1R takich danych osobowych podatników jak imię ojca/matki czy data urodzenia. Wnioskdoawca wyjaśnia równocześnie, że nie ma możliwości pozyskania tych danych. Próby kontaktu z podatnikami w celu uzyskania wymaganych danych podejmował wielokrotnie, niestety bez efektu. Nadmienić przy tym należy, że rachunki/konta depozytowe były zakładane przez podatników, których dotyczy opisywany stan faktyczny u Wnioskodawcy w latach dziewięćdziesiątych – czyli wówczas, gdy nie było jeszcze ustawowego obowiązku pytania podatnika o imię ojca/matki czy datę i miejsce urodzenia. Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że nie był w stanie nawiązać kontaktu z podatnikami po wprowadzeniu obowiązku wskazywania urzędom skarbowym tych danych, a obowiązek wystawienia informacji IFT-1R nie wynika z aktywności podatników (wówczas z pewnością Wnioskodawca podjąłby próbę pozyskania danych), ale z faktu przyznania mu dywidendy i z faktu jej wypłaty (do czego nie jest wymagana żadna aktywność akcjonariusza).

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji IFT 1R drogą elektroniczną w sytuacji niemożności złożenia informacji w ten sposób wobec braku danych podatników i czy istnieje możliwość złożenia przez Płatnika informacji IFT-1R za 2014 r. dotyczącej podatników, co do których brak danych w postaci daty urodzenia oraz imienia ojca/matki w formie papierowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanego stanu faktycznego powinien on zostać zwolniony z obowiązku przekazywania informacji IFT-1R drogą elektroniczną w sytuacji gdy system uniemożliwia mu złożenie informacji IFT-1R wobec braku niektórych danych identyfikujących podatników.

Wnioskodawca dołożył należytej staranności w celu pozyskania danych podatników, niezbędnych do przesłania informacji IFT-1R drogą elektroniczną – podejmował i podejmuje wielokrotnie próby kontaktu z podatnikami dla zdobycia wymaganych informacji, niestety bezskutecznie i podejmuje je w dalszym ciągu.

Nadmienić należy, że Wnioskodawca nie miał obowiązku gromadzenia danych w postaci imienia ojca/matki oraz daty i miejsca urodzenia podatnika w chwili zakładania rachunku/konta depozytowego (lata dziewięćdziesiąte) – brak było wówczas wymogów prawnych gromadzenia tych danych, a większość podatników to osoby, które nie podejmowały żadnej aktywności od chwili założenia rachunku/konta depozytowego oraz nie odpowiadały na próby kontaktu z Wnioskodawcą. Wnioskodawca nadmienia równocześnie, że nie mógł wstrzymać wypłaty dywidendy otrzymanej od KPDW S.A., ponieważ takie zachowanie mogłoby zostać potraktowane jako przestępstwo przywłaszczenia.

W przypadku wypłaty dywidendy współwłaścicielom konta depozytowego Wnioskodawca również nie mógł wstrzymać rzeczonej wypłaty tylko dlatego, że jeden z uprawnionych jest nierezydentem, którego danych osobowych nie posiada.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 tej ustawy – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 45ba ust. 1 stanowi, że deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Art. 45 ba ust. 2 stanowi, że deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji (art. 45ba ust. 2). Natomiast z ust. 3 art. 45 ba wynika, że przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Ww. przepisy nie przewidują żadnego zwolnienia z obowiązku złożenia informacji IFT-1R drogą elektroniczną przez podmioty do tego zobowiązane, także w przypadku istnienia przyczyn technicznych to uniemożliwiających.

W przedstawionym stanie faktycznym nie istnieje zatem możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku elektronicznego złożenia informacji IFT-1R. Obowiązek taki został nałożony ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ustawa zwolnienia takiego nie przewiduje. Organ nie może więc orzec w drodze interpretacji indywidualnej o zwolnieniu Wnioskodawcy z obowiązku nałożonego ustawowo. Oznaczałoby to przekroczenie uprawnień organu interpretacyjnego. Celem interpretacji indywidualnej jest bowiem wyłącznie odpowiedź na konkretne pytanie zadane przez podatnika i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania i wykładni przepisów prawa podatkowego.

Przesłanie przez Wnioskodawcę informacji IFT-1R w przypadkach uzasadnionych w formie papierowej w terminie nie skutkuje wprawdzie wypełnieniem obowiązku podatkowego wynikającego z art. 45 ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niemniej – w opinii Organu – świadczy o dobrej woli i staraniach Wnioskodawcy oraz o podjęciu wysiłku w celu wypełnienia obowiązku złożenia informacji, a dla urzędów skarbowych jest informacją o dochodzie podatników. Jednakże wyłącznie urzędy skarbowe w toku ewentualnego postępowania mogą uznać argumenty Wnioskodawcy przemawiające za takim – mimo podjęcia wszelkich wysiłków – złożeniem informacji IFT-1R. Nie oznacza to jednak spełnienia przez Wnioskodawcę ustawowego obowiązku określonego w art. 45 ba ustawy.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.