IBPBII/1/415-822/11/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 20 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przysługującego płatnikowi zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie przysługującego płatnikowi zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę jak również na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło). Zgodnie z art. 31 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od wypłaconych takim pracownikom przychodów Spółka jako płatnik, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z kolei, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Spółce przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej ilekroć w tej ustawie jest mowa o podatkach rozumie się przez to również zaliczki na podatki. W związku z tym, wynagrodzenie przysługuje także w przypadku terminowego wpłacania zaliczek na podatki pobranych na rzecz budżetu państwa.

Wysokość należnego płatnikowi wynagrodzenia oraz zasady jego pobrania reguluje rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065).

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa płatnikom przysługuje wynagrodzenie wynoszące 0,3% kwoty pobranych podatków. Z kolei zgodnie z § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia kwota należnego płatnikom wynagrodzenia jest potrącana z kwoty pobranych przez nich podatków. Spółka nie pobierała jednak z wpłaconych na rzecz budżetu państwa zaliczek na podatek dochodowy wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu terminowego wpłacania tych zaliczek. Obecnie Spółka zamierza pobrać wynagrodzenie należne spółce z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w latach ubiegłych, tj. zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez podatników od grudnia 2005 r. Całą kwotę przysługującego jej nieprzedawnionego wynagrodzenia Spółka ma zamiar potrącić i wykazać w deklaracji rocznej PIT-4R w poz. 12: "Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej" – w rubryce dotyczącej listopada 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaconych na rzecz budżetu państwa do końca 2011 r. (tj. najpóźniej od zaliczek wpłaconych za listopad 2011 r., które powinny być wpłacone na rachunek właściwego organu podatkowego do 20 grudnia 2011 r.) Spółka jest uprawniona do potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaconych na rzecz budżetu państwa od dochodów uzyskanych przez podatników od grudnia 2005 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaconych do końca 2011 r. Spółka ma prawo potrącić wynagrodzenie należne Spółce z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych za okres od grudnia 2005 r. Z kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaconych najpóźniej za listopad 2011 r. do 20 grudnia 2011 r. Spółka ma więc prawo potrącić całą kwotę należnego, a nie pobranego dotychczas, wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaconych na rachunek właściwego organu podatkowego od dochodów uzyskanych przez podatników od grudnia 2005 r. Ordynacja podatkowa jak również Rozporządzenie Ministra Finansów nie reguluje terminu w jakim płatnik ma prawo na pobranie należnego mu wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Rozporządzenie Ministra Finansów w § 1 ust. 2 wskazuje jedynie, że kwota należnego płatnikom wynagrodzenia jest potrącana z podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

W związku z tym, zdaniem Spółki, należy uznać, że płatnik ma prawo potrącać należne mu wynagrodzenie nie tylko w okresie, za który przysługuje wynagrodzenie, lecz także w okresach późniejszych.

Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 26 marca 1998 r. (znak: RS-725CM87/0P/0/98/ZB), w którym potwierdzono, że Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisu nakazującego płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącenia wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku. Podobnie uznał także Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (pismo z 5 grudnia 2006 r., znak: 1471 /DPZ/423/34/06/TG) stwierdzając, że przepisy nie nakładają na płatników obowiązku dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia, w tym samym miesiącu, w którym płatnicy dokonują wpłaty pobranego podatku, stanowiącego podstawę do naliczenia wynagrodzenia. W związku z tym, zdaniem organu podatkowego należne płatnikom wynagrodzenie mogą oni potrącić z następnych wpłat.

Zdaniem Spółki okres, w którym płatnik ma prawo do potrącenia wynagrodzenia należnego mu z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa nie jest jednak nieograniczony. W ocenie spółki, płatnik ma prawo potrącić należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego poboru podatków na rzecz budżetu państwa do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ono związane.

Takie stanowisko zajmują także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach (przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 28 listopada 2008 r. znak: IPPB5/423-11/08-4DG oraz z dnia 25 marca 2010 r. znak: IPPB2/415-11/10-3/MK1).

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu za miesiące styczeń-listopad 2005 r., bowiem termin płatności zobowiązania podatkowego przypadał za ww. miesiące w 2005 r., zatem licząc 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin płatności podatku, tj. od końca 2005 r. termin przedawnienia upływa z końcem 2010 r. Natomiast w przypadku zobowiązania za miesiąc grudzień 2005 r., termin płatności przypadł na styczeń 2006 r., zatem licząc 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku, tj. od końca 2006 r. termin przedawnienia upływa z końcem 2011 r.

Zatem od zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych przez Spółkę na rzecz budżetu państwa do końca 2011 r. (tj. najpóźniej od zaliczek wpłaconych za listopad 2011 r., które powinny być wpłacone na rachunek właściwego organu podatkowego do 20 grudnia 2011 r.), Spółka jest uprawniona do potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez podatników za okres grudzień 2005 r.

Podsumowując, przepisy Ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów nie regulują momentu, w którym płatnik może pobrać należne mu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. W związku z tym, zdaniem Spółki, ma ona prawo potrącić należne wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które jeszcze się nie przedawniły. Kwotę pobranego wynagrodzenia wykaże w PIT-4R w miesiącu listopadzie za rok 2011.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Pojęcie „płatnika” zostało zdefiniowane w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 28 § 1 ww. Ordynacji podatkowej stanowi, iż płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Z treści tego przepisu wynika, iż uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie. Wynagrodzenie przewidziane w art. 28 ww. ustawy ma charakter fakultatywny. Płatnicy oraz inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa mogą, ale nie muszą, korzystać z tego uprawnienia.

Zgodnie z art. 28 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia.

Rozporządzeniem, o którym mowa w ww. przepisie jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065).

Z treści § 1 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, iż płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów (§ 1 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę jak również na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło). Zgodnie z art. 31 oraz art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych ww. osobom przychodów Spółka jako płatnik, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W przeszłości Spółka nie korzystała z uprawnień wynikających z treści art. 28 Ordynacji podatkowej, tj. nie pobierała z wpłaconych na rzecz budżetu państwa zaliczek na podatek dochodowy wynagrodzenia należnego jej z tytułu terminowego wpłacania tych zaliczek. Obecnie Spółka zamierza pobrać wynagrodzenie należne jej z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w latach ubiegłych, tj. zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez podatników od grudnia 2005 r.

Całą kwotę przysługującego jej nieprzedawnionego wynagrodzenia Spółka ma zamiar potrącić i wykazać w deklaracji rocznej PIT-4R w poz. 12: „Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej” – w rubryce dotyczącej listopada 2011 r.

Jak wynika z powołanych przepisów kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatnika.

W związku z powyższym na płatniku ciąży obowiązek przesłania do właściwego urzędu skarbowego informacji dotyczącej potrąconego wynagrodzenia oraz pobranych i wpłaconych podatków.

Informacją taką w przedmiotowej sprawie jest „deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” składana na formularzu PIT-4R. Przy czym podstawą prawną do składania ww. deklaracji jest przepis art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.).

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przepisu art. 38 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-4R) (art. 38 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Należy zauważyć, iż żaden przepis Ordynacji podatkowej nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku bądź za kilka lat. Należy jednak przyjąć, iż uprawnienie to przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Natomiast stosownie do art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Spółka ma prawo potrącić należne wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jedynie za okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia i może ono zostać potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie.

W przedmiotowej sprawie zobowiązanie podatkowe – zgodnie z przywołanymi powyżej regulacjami – co do zasady uległo przedawnieniu za miesiące od stycznia do listopada 2005 r., bowiem termin płatności zobowiązania podatkowego za ww. miesiące przypadał w 2005 r., zatem licząc 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, tj. od końca 2005 r. termin przedawnienia upłynął z końcem 2010 r.

Natomiast w przypadku zobowiązania za miesiąc grudzień 2005 r., termin płatności przypadał na styczeń 2006 r., zatem licząc 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, tj. od końca 2006 r. termin przedawnienia upływa z końcem 2011 r.

Wobec powyższego od zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych przez Spółkę na rzecz budżetu państwa do końca 2011 r. (tj. najpóźniej od zaliczek wpłacanych za listopad 2011 r., które powinny być wpłacone na rachunek właściwego organu podatkowego do 20 grudnia 2011 r.) Spółka jest uprawniona do potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez podatników za okres od grudnia 2005 r.

Odzwierciedleniem powyższego potrącenia winny być odpowiednie zapisy dokonane w deklaracji PIT-4R.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osądzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.