IBPBII/1/415-783/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej:
IBPBII/1/415-783/14/AŻinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. płatnik
 3. składki na ubezpieczenia zdrowotne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 25 września 2014 r.), uzupełnionym 11 i 15 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej:

 • w części dotyczącej sporządzenia korekty PIT-11 w zakresie wskazania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika związanych z korektą deklaracji PIT-11 i PIT-4R w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 25 listopada 2014 r. znak: IBPB II/1/415-782/14/AŻ oraz IBPB II/1/415-783/14/AŻ wezwano o jego uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 11 grudnia 2014 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 15 grudnia 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony m.in. następujący stan faktyczny:

Osoba współpracująca z Wnioskodawcą (Szkołą) w październiku oraz grudniu 2011 r. otrzymała wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało rozliczone w ten sposób, że z wynagrodzenia potrącono składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy odliczając 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Wykonana umowa była faktycznie umową o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W związku ze zmianą kwalifikacji umowy zachodzi konieczność sporządzenia korekt dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wycofania składki zdrowotnej dla ww. osoby oraz korekty rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku ze zmianą kwalifikacji umowy cywilnoprawnej, nastąpi sporządzenie korekt list płac z tytułu umowy zlecenia, wycofana zostanie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Następnie zostanie ponownie naliczone wynagrodzenie dla ww. osoby współpracującej z Wnioskodawcą, tym razem z tytułu umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W wyniku naliczenia listy płac zostanie przeliczona wysokość kosztów uzyskania przychodów (z 20 % na 50%) oraz wzrośnie wysokość zaliczki na podatek dochodowy (tzn. wystąpi niedopłata zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca zawarł następujące informacje:

Wnioskodawca w roku 2011 zawarł z osobą współpracującą umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Zmiana kwalifikacji umowy była spowodowana nieprawidłowym jej zakwalifikowaniem i rozliczeniem.

Współpraca z Wnioskodawcą w 2011 r. polegała na wykonaniu dzieła przez osobę współpracującą, w postaci stworzenia materiałów źródłowych do przeprowadzenia szkolenia e-learningowego oraz opiece merytorycznej nad zajęciami online, w tym moderacji forum dyskusyjnego oraz odpowiadaniu na indywidualne zapytania uczestników szkolenia (w ciągu 48h od zapytania) podczas trwania szkolenia.

Efekty pracy osoby współpracującej objęte były regulacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W treści umowy widnieją następujące zapisy o przeniesieniu praw autorskich:

1.„Wykonawcy oświadczają, że będą im przysługiwać prawa autorskie do dzieła stanowiącego przedmiot umowy oraz że ich prawa autorskie do przedmiotowego dzieła nie są ograniczone prawami osób trzecich w zakresie objętym niniejszą umową.

2.Wykonawcy przenoszą na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji:

 1. powielanie techniką drukarską i rozpowszechnianie tych egzemplarzy,
 2. utrwalanie w systemach informatycznych oraz na wszelkich nośnikach danych, w szczególności CD, DVD oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy,
 3. publiczne prezentowanie, wyświetlanie i odtwarzanie,
 4. wydrukowanie, eksploatowanie w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych,
 5. zwielokrotnianie dowolną techniką,
 6. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu,
 7. publiczne wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach audiowizualnych i elektronicznych, publiczne prezentowanie, wyświetlanie i odtwarzanie,
 8. wykorzystywanie w inny sposób w związku z realizacją umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach, którego zawierana jest niniejsza umowa.

3.W ramach wynagrodzenia przedmiotowej umowy, Wykonawcy wyrażają zgodę na dokonywanie zmian w utworze i przenoszą na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych”.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym zwrot składki zdrowotnej, która została przekazana do ZUS w 2011 r., natomiast korekta list płac zostanie sporządzona w bieżącym okresie; na jakiej deklaracji wykazać tę sytuację...
 2. Jak rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, która została przekazana do urzędu skarbowego w 2011 r. w prawidłowej wysokości przy kwalifikacji umowy jako umowa zlecenie, w sytuacji gdy korekta list płac zostanie sporządzona w bieżącym okresie... W wyniku zmiany rodzaju umowy wzrośnie wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - na jakiej deklaracji oraz za który rok należy wykazać tę sytuację...
 3. Czy należy dokonać korekty deklaracji P1T-11 za rok 2011 oraz deklaracji PIT-4R za rok 2011 i dopłacić zaliczkę na podatek dochodowy czy może skutki korekty powinny zostać rozliczone w deklaracjach podatkowych za bieżący okres... (W sytuacji odniesienia skutków korekty na bieżący okres rozliczenia w deklaracji PIT-11 pojawią się ujemne wartości Powyższa sytuacja dotyczy roku 2011 a nie bieżącego okresu).

Po przeformułowaniu i doprecyzowaniu stanowiska Wnioskodawca wskazał, że należy przesłać do urzędu skarbowego i do podatnika korektę deklaracji PIT-11 za 2011 rok wraz z wyjaśnieniem (art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). W korygowanej deklaracji należy wykazać kwotę przychodu we właściwej pozycji na deklaracji podatkowej PIT-11, prawidłową kwotę kosztów uzyskania i dochodu oraz wysokość zaliczki jaka faktyczne została pobrana przez płatnika oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w 2011 roku (deklaracja PIT-11 jest informacją o pobranych a nie należnych zaliczkach na podatek dochodowy).

Zdaniem Wnioskodawcy należy złożyć korektę deklaracji PIT-4R za 2011 rok, wykazać należną zaliczkę jaka winna była być pobrana przez Wnioskodawcę. W deklaracji PIT-4R winny być wykazane należne zaliczki a zatem takie, które winny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca jego obowiązków jako płatnika w związku z wypłatą w 2011 r. wynagrodzenia osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Jako, że mimo pouczenia zawartego w treści wezwania brak jednoznacznego wskazania przez Wnioskodawcę (poprzez sformułowanie pytania i zajęcie stanowiska), że jego wolą jest również wydanie interpretacji w przedmiocie zakwalifikowania do źródła przychodu wskazanego we wniosku wynagrodzenia osoby współpracującej z Wnioskodawcą oraz zastosowania właściwych kosztów uzyskania przychodu - Organ uznał, iż w tym zakresie Wnioskodawca nie oczekuje interpretacji. Organ przyjął zatem, iż w opisanej sytuacji zastosowanie znajdą podwyższone koszty uzyskania przychodu wskazane przez Wnioskodawcę gdyż owo twierdzenie stanowi element stanu faktycznego niepodlegający ocenie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.) koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1a powołanej ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (...). Ponadto, stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 tej ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż osoba współpracująca z Krajową Szkołą w październiku oraz grudniu 2011 r. otrzymała wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało rozliczone w ten sposób, że z wynagrodzenia potrącono składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy odliczając 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Wykonana umowa była faktycznie umową o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W związku z powyższym nastąpi ponowne przeliczenie wynagrodzenie dla ww. osoby współpracującej z Wnioskodawcą, tym razem z tytułu umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W wyniku naliczenia listy płac zostanie przeliczona wysokość kosztów uzyskania przychodów (z 20 % na 50%) oraz nastąpi wycofanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Stosownie do brzmienia art. 81 § 2 cyt. ustawy, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Należy również wskazać, iż zgodnie z art. 79 § 2 pkt 2 ww. ustawy – prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z dyspozycją art. 30 ustawy Ordynacja podatkowa odpowiedzialnością za nie wykonanie obowiązków polegających na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu świadczenia podatkowego wynikającego z zobowiązania podatkowego obarczono płatnika.

Naruszenie obowiązków płatnika może polegać m.in. na błędnym obliczeniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającym na jej zmniejszeniu lub podwyższeniu poprzez zastosowane w nieprawidłowej wysokości kosztów uzyskania przychodu.

Przechodząc natomiast do kwestii związanej z korektą informacji PIT-11 i PIT-4R zauważyć należy, iż powołany wyżej art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa daje płatnikowi taką możliwość. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie, wykaz oraz informację, do których składania obowiązani są, na podstawie odrębnych przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W związku z powyższym skoro Wnioskodawca - z uwagi na niewłaściwą kwalifikację umowy cywilnoprawnej, z tytułu której w 2011 r. wypłacał wynagrodzenie - błędnie wykazał kwotę kosztów uzyskania przychodu i kwotę dochodu, to w korygowanej deklaracji PIT-11 za 2011 r. Wnioskodawca powinien wskazać prawidłowe źródło przychodu.

W skorygowanej deklaracji PIT-11 winna jednak zostać uwzględniona zaliczka, koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w takiej wysokości w jakiej faktycznie zostały pobrane przez Wnioskodawcę. Informacja PIT-11 winna odzwierciedlać stan faktyczny. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a zatem nie jest informacją o należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Korektę deklaracji PIT-11 wraz z wyjaśnieniem przyczyn jej złożenia Wnioskodawca winien przesłać do właściwego urzędu skarbowego oraz do podatnika.

Zatem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy w korygowanej informacji PIT-11 winny zostać wskazane jedynie takie koszty uzyskania przychodu jakie faktycznie zostały uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczki (pkt 5 objaśnień do formularza PIT-11 wersja 19 stosowana do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r. jednoznacznie wskazuje, iż koszty winny być wykazane w kwocie w jakiej faktycznie zostały w roku podatkowym uwzględnione).

W przedmiotowej sprawie należy również dokonać korekty deklaracji PIT-4R za 2011 r. Korygując deklaracje PIT-4R Wnioskodawca postąpi prawidłowo wykazując należną zaliczkę, czyli taką, jaka winna była być przez płatnika (Wnioskodawcę) pobrana w związku z ciążącymi na nim obowiązkami płatnika, nałożonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W deklaracji PIT-4R winny bowiem być wykazane należne zaliczki, a zatem takie, które powinny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli Wnioskodawca (płatnik) istotnie – jak twierdzi (kwestia ta nie jest przedmiotem interpretacji, gdyż zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca to zagadnienie podał jako element stanu faktycznego nie podlegający ocenie) - w roku 2011 pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie niższej niż była ona należna i do organu podatkowego została odprowadzona zaliczka w kwocie zaniżonej, to wówczas różnica pomiędzy zaliczkami pobranymi i odprowadzonymi a należnymi stanowi zaległość podatkową, od której należne są odsetki za zwłokę.

W myśl art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

Odpowiedzialność podatnika za niektóre zobowiązania ogranicza jednak art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 30 § 4 Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w § 1, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku. Przepisów § 1-4 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej). Art. 30 § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość wydania przez organ podatkowy decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika również po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego.

Z powyższych uregulowań wynika, że odpowiedzialność płatnika dotyczy podatku niepobranego lub podatku pobranego a nie wpłaconego. Zobowiązanie płatnika nie jest jednak oderwane od zobowiązania podatkowego podatnika. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 26a Ordynacji podatkowej, obciążony podatkiem jest podatnik, a rola płatnika polega na dopełnieniu czynności wskazanych w art. 8 Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatek został zapłacony przez podatnika, to w dniu dokonania tej zapłaty wygasa zobowiązanie płatnika. Nie oznacza to jednak zwolnienia płatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu, w którym był on obowiązany dokonać wpłaty zaliczki, do dnia wpłaty podatku przez podatnika.

Zatem Wnioskodawca winien dokonać wpłaty do organu podatkowego zaległych, a nie pobranych przez niego w odpowiedniej wysokości zaliczek jakie były należne w roku 2011 wraz z wymaganymi odsetkami za zwłokę. Przy czym jeśli zaległości te zostały uregulowane przez podatnika (np. w złożonej korekcie zeznania), to Wnioskodawca jako płatnik, będzie zobowiązany jedynie do wpłacenia na konto urzędu skarbowego odsetek od tych zaległości.

Wobec powyższej argumentacji stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej sporządzenia korekty PIT-11 w zakresie wskazania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe. W pozostałej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.