IBPBII/1/415-606/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych Wnioskodawca będzie rozliczał za okres całego roku 2014, tj. działalności zarówno żony jak i jego, czy PIT-11 i PIT-4R winny być wystawiane oddzielnie za okres świadczenia umów na rzecz firmy prowadzonej przez żonę i za okres umów świadczonych na rzecz firmy prowadzonej przez Wnioskodawcę?
IBPBII/1/415-606/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. kontynuacja działalności przez spadkobiercę
  2. obowiązek płatnika
  3. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu do Biura – 22 lipca 2014 r.), uzupełnionym 9 i 10 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia przez płatnika informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia przez płatnika informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 2 października 2014 r. znak: IBPP1/443-730/14/AZb, IBPB II/1/415-606/14/BJ, IBPBI/1/415-859/14/BK wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 października (uiszczenie brakującej opłaty) i 10 października 2014 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Żona Wnioskodawcy, prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zmarła 8 maja 2014 r. Na mocy ustawy majątek jej, w tym przedsiębiorstwa, odziedziczył Wnioskodawca oraz syn i córka – każde po 1/3. Akt poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządził 21 maja 2014 r. Umowę działu spadku notariusz sporządził 9 czerwca 2014 r.

Syn i córka przenieśli wszystkie składniki majątku będące masą spadkową na rzecz Wnioskodawcy a Wnioskodawca wyraził na to zgodę i nabył je nieodpłatnie bez obowiązku spłaty.

W celu kontynuowania działalności gospodarczej żony w dniu 4 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował własną działalność gospodarczą w CEIDG utrzymując w nazwie dawną nazwę firmy żony oraz złożył VAT-R i stał się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca przejął również wszystkie zawarte przez żonę umowy zarówno na dostawy towarów i usług jak również kontrakty na wykonawstwo robót (przeważający zakres to roboty budowlano-montażowe) oraz umowy z osobami świadczącymi pracę na umowach o dzieło. Z uwagi na podpisane kontrakty nie nastąpiła przerwa w pracy firmy. Po śmierci żony Wnioskodawca złożył VAT-Z (20 maja 2014 r.).

W deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014 r. żona Wnioskodawcy wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 6.350 zł – kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, z faktur wystawionych za okres 1-8 maja 2014 r. VAT naliczony wyniósł 575 zł, a VAT należny 12 zł (dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca). Ogółem nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynosi 6.913 zł.

Od śmierci żony do zarejestrowania przez Wnioskodawcę działalności minęło prawie 4 tygodnie. W tym czasie faktury związane z kontynuowaną działalnością i ściśle z nią związaną spływały wystawione jeszcze na firmę żony Wnioskodawcy.

Po zarejestrowaniu przez Wnioskodawcę działalności wystawił on do tych faktur noty korygujące dotyczące nabywcy. Noty te zostały potwierdzone przez dostawców towarów i usług a VAT naliczony z tych faktur Wnioskodawca rozliczył w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2014 r. Poniesione koszty zakupionych towarów i usług ściśle związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną Wnioskodawca ujął w założonej przez niego podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca ujął tam również wypłacone, po zarejestrowaniu przez niego działalności, wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło (umowy świadczone były od 2 maja do 7 czerwca – wynagrodzenie wypłacone po 7 czerwca).

Zakres działalności firmy byłej żony i Wnioskodawcy jest identyczny. Wnioskodawca również wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, podobnie jak jego żona. Pozostała niezmieniona nazwa firmy, Wnioskodawca przejął jej zobowiązania, umowy i należności. Od momentu zarejestrowania firmy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (podobnie jak była żona).

Środki trwałe oraz wyposażenie firmy żony będące przedmiotem spadku zostały przez Wnioskodawcę wprowadzone do utworzonej firmy z wartościami początkowymi i umorzeniem wynikającym z ewidencji firmy żony. Wnioskodawca kontynuuje zasady ich amortyzacji. Wszystkie zakupione towary i usługi ściśle związane były i są z prowadzoną działalnością gospodarczą i służą czynnościom opodatkowanym.

W PKPiR za rok 2014 żona Wnioskodawcy ujęła poniesione koszty związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Z uwagi na zapisy w kontraktach i zbyt niski stopień zaawansowania wykonania zadań do dnia zgonu nie wystawiała ona faktur za zrealizowane roboty. Roboty te były kontynuowane przez Wnioskodawcę a kontrakty aneksowano na Wnioskodawcę po zarejestrowaniu przez niego działalności.

Z dniem zarejestrowania działalności Wnioskodawca otworzył PKPiR, w której zaewidencjonował koszty związane z prowadzoną działalnością ponoszone przez niego od dnia śmierci żony. W miesiącu czerwcu 2014 r. Wnioskodawca wystawił również faktury za ukończone zgodnie z kontraktem roboty, w tym również za zakres wykonany przez żonę.

W PKPiR Wnioskodawcy nie ujął kosztów tych prac poniesionych przez żonę w okresie od 1 stycznia do 8 maja 2014 r., które zostały ujęte w prowadzonej przez nią PKPiR.

W uzupełnieniu z 8 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 10 października 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że umowy z emerytami, tj.:

  • umowa o dzieło z 3 kwietnia 2014 r., dotycząca wykonania odcinka robót – odbudowy wylotu kanalizacji deszczowej, zawarta była na okres 1 miesiąca,
  • umowa zlecenie na kontrolę dokumentów firmy i pomoc przy prowadzeniu dokumentacji firmy zawarta została w styczniu 2014 r.

W umowach tych Wnioskodawca jako pełnomocnik reprezentował firmę żony (były one podpisywane w imieniu żony przez Wnioskodawcę).

Z tytułu umów cywilnoprawnych żona Wnioskodawcy wypłaciła emerytom należności30 kwietnia 2014 r. w oparciu o wystawione rachunki do umów o dzieło. Zaliczkę na podatek od tych rachunków Wnioskodawca wpłacił 15 maja 2014 r., tj. po śmierci żony. Podatek Wnioskodawca wpłacił w imieniu żony.

Wnioskodawca przejął prawa i obowiązki wynikające z następnych zawartych umów o dzieło (umowy zawarte za okres od 2 maja do 7 czerwca). Rachunki do tych umów wystawione zostały 7 czerwca i w tym dniu wypłacone zostały przez Wnioskodawcę wynikające z nich należności. Zaliczka na podatek została wpłacona przez Wnioskodawcę w lipcu 2014 r.

Zaznacza się, iż z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, tj. sporządzenia przez płatnika informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R, przywołano jedynie treść tej części uzupełnienia wniosku, która odnosi się do zagadnienia rozstrzygniętego niniejszą interpretacją.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych Wnioskodawca będzie rozliczał za okres całego roku 2014, tj. działalności zarówno żony jak i jego, czy PIT-11 i PIT-4R winny być wystawiane oddzielnie za okres świadczenia umów na rzecz firmy prowadzonej przez żonę i za okres umów świadczonych na rzecz firmy prowadzonej przez Wnioskodawcę...

Wnioskodawca zajął stanowisko (zmodyfikowane w uzupełnieniu wniosku), że z uwagi na kontynuowanie przez niego działalności żony nie ma konieczności wystawiania deklaracji PIT-11 za okres zatrudnienia przez zmarłą żonę, tj. okres od stycznia do 5 maja 2014 r. i PIT-4R a wystawienia wspólnego PIT-11 po zakończeniu roku kalendarzowego każdemu z zatrudnionych i ujęciu w nim zarówno wynagrodzeń i potrąconych zaliczek na podatek dochodowy za okres wypłat styczeń-grudzień 2014 r. przez zmarłą żonę i przez Wnioskodawcę oraz jednego wspólnego PIT-4R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia przez płatnika informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R. W pozostałym zakresie wniosku, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 42 ust. 1 cyt. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...).

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje (PIT-4R), według ustalonego wzoru. (...) (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Natomiast stosownie do art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z wniosku wynika, że żona Wnioskodawcy prowadząca działalność gospodarczą zmarła 8 maja 2014 r. Na mocy ustawy, jej majątek, w tym przedsiębiorstwo, odziedziczył Wnioskodawca oraz syn i córka – każde po 1/3. Syn i córka przenieśli wszystkie składniki majątku będące masą spadkową na rzecz Wnioskodawcy. W celu kontynuowania działalności gospodarczej żony w dniu 4 czerwca 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował własną działalność gospodarczą pod dawną nazwą firmy żony. Wnioskodawca przejął jej zobowiązania, umowy i należności. Należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych w styczniu 2014 r. i 3 kwietnia 2014 r. wypłaciła żona Wnioskodawcy 30 kwietnia 2014 r., w oparciu o wystawione rachunki do umów cywilnoprawnych. Zaliczkę na podatek od tych rachunków wpłacił Wnioskodawca 15 maja 2014 r., tj. po śmierci żony. Podatek Wnioskodawca wpłacił w imieniu żony.

Wnioskodawca przejął prawa i obowiązki wynikające z następnych zawartych umów o dzieło (umowy zawarte za okres od 2 maja do 7 czerwca). Rachunki do tych umów wystawione zostały 7 czerwca i w tym dniu wypłacone zostały przez Wnioskodawcę wynikające z nich należności. Zaliczka na podatek została wpłacona przez Wnioskodawcę w lipcu 2014 r.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego).

Podkreślić trzeba, że prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego nie należą do spadku. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

W myśl art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika (art. 97 § 3 Ordynacji podatkowej).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca przejmując spadek po śmierci żony i kontynuując działalność gospodarczą prowadzoną przez nią przejął także na mocy sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki z tytułu sprawowanej przez żonę funkcji płatnika.

Tym samym, mimo, że żona Wnioskodawcy przed śmiercią wypłaciła należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych w styczniu 2014 r. oraz 3 kwietnia 2014 r. to na Wnioskodawcy, który kontynuuje działalność żony po jej śmierci (również jako płatnik), nie ciąży obowiązek sporządzenia odrębnych deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 za okres od stycznia do 5 maja 2014 r.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że po zakończeniu roku kalendarzowego jest on obowiązany do sporządzenia informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R za cały rok podatkowy 2014, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych przez żonę Wnioskodawcy przed jej śmiercią.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.