IBPBII/1/415-1038/11/AŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Naliczanie odsetek za zwłokę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 15 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie naliczania odsetek za zwłokę w związku z niepobraniem zaliczki na podatek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie naliczania odsetek za zwłokę w związku z niepobraniem zaliczki na podatek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 6 maja 2010 r. Wnioskodawca – Spółka z o.o. zawarł dwa kontrakty menadżerskie z osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Osoby te zostały wcześniej powołane do bycia członkami zarządu Spółki (dalej jako: „menadżerowie”). Zgodnie z postanowieniami kontraktów menadżerskich zadaniem menadżerów było kierowanie działalnością przedsiębiorstwa Spółki. Do obowiązków menadżerów należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw przedsiębiorstwa z należytą starannością, z uwzględnieniem interesów przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie rocznych i wieloletnich planów działania przedsiębiorstwa, kierowanie i nadzór przy ich wdrożeniu i realizacji;
 • prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa;
 • składanie wspólnikom Spółki, co najmniej raz na miesiąc pisemnych sprawozdań z działalności Spółki;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz Spółki na zewnątrz.

Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w kontraktach menadżerskich, menadżerom przysługiwało miesięczne wynagrodzenie określone w kwocie netto, powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie było płatne przez Spółkę w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez nią faktur VAT wystawionych przez menedżerów.

W okresie od maja 2010 r. do września 2011 r., zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami kontraktów menadżerskich, menadżerowie powinni samodzielnie obliczać oraz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz następnie dokonywać rocznego rozliczenia podatku.

Spółka w powyższym okresie nie obliczała, nie pobierała oraz nie wpłacała do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z wynagrodzeniami wypłacanymi menadżerom.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca był zobowiązany do działania jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. do obliczania i pobierania z wynagrodzeń wypłacanych menadżerom zaliczek na podatek dochodowy oraz wpłacania ich do właściwego urzędu skarbowego...
 2. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna, jaki może być zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy za niepobrane i niewpłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji gdy menadżerowie samodzielnie wpłacali zaliczki na podatek oraz dokonywali rocznego rozliczenia podatku...
 3. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest pozytywna, za jaki okres Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić odsetki z tytułu zaległości wynikających z niepobrania zaliczek na podatek...

Jako, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca pytania nr 3, poniżej przywołano stanowisko Wnioskodawcy tylko w tym zakresie. W przedmiocie pytania nr 1 i 2 wydano odrębne interpretacje (znak: IBPB II/1/415-1036/11/AŻ oraz IBPB II/1/415-1037/11/AŻ).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jest zobowiązany do zapłaty odsetek z tytułu zaległości wynikających z niepobrania przez niego zaliczek na podatek, za okres od upływu terminu zapłaty zaliczek za dany okres do dnia zapłaty zaległości - nie później jednak niż do końca danego roku podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wraz z upływem danego roku podatkowego wygasa byt prawny zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Skoro zatem Spółka odpowiada jedynie za zaległości z tytułu niepobranych i niewpłaconych zaliczek to odsetki od zaległości mogą być należne jedynie za okres istnienia tego zobowiązania, tj. do końca danego roku podatkowego.

W efekcie, w sytuacji gdy Spółka okaże się odpowiedzialna za zaległości z tytułu niepobranych zaliczek, będzie ona zobowiązana do zapłaty odsetek, za okres od upływu terminu zapłaty zaliczek za dany okres do dnia zapłaty zaległości - nie później jednak niż do końca danego roku podatkowego. Czyli np. w stosunku do zaliczki za marzec 2010, będzie to okres od 20 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także m.in. niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek (art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 51 § 3 Ordynacji podatkowej przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę. Na mocy art. 53 § 2 ww. ustawy przepis ten stosuje się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Z kolei zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.) odsetki za zwłokę są naliczane do dnia, włącznie z tym dniem:

 1. zapłaty podatku;
 2. wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
 3. potrącenia;
 4. przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy, o której mowa w art. 66 § 2 ustawy;
 5. wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
 6. zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
 7. złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania - od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy.

Zgodnie z ust. 2 § 4 przepisy ust. 1 pkt 1, 5 i 6 stosuje się również do należności płatników lub inkasentów.

W dniu 6 maja 2010 r. Wnioskodawca – Spółka z o.o. zawarł dwa kontrakty menadżerskie z osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą w okresie od maja 2010 r. do września 2011 r., zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami kontraktów menadżerskich, menadżerowie powinni samodzielnie obliczać oraz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz następnie dokonywać rocznego rozliczenia podatku. Spółka w powyższym okresie nie obliczała, nie pobierała oraz nie wpłacała do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z wynagrodzeniami wypłacanymi menadżerom.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż za zaległości z tytułu niepobranych zaliczek, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek, za okres od upływu terminu zapłaty zaliczek za dany okres do dnia zapłaty zaległości - nie później jednak niż do końca danego roku podatkowego.

Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Należy bowiem zauważyć, iż nieuiszczona w terminie płatności zaliczka staje się, zgodnie z art. 51 § 2 ordynacji podatkowej, zaległością podatkową. W związku z tym, iż obowiązek wpłaty zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy poszczególnych miesięcy, więc każda uszczuplona zaliczka staje się odrębną zaległością podatkową. Z art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej wprost wynika, iż odsetki za zwłokę naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Zatem odsetki od niewpłaconej zaliczki za marzec 2010 r., będą liczone - nie jak twierdzi Wnioskodawca od dnia 20 kwietnia 2010 r. lecz od 21 kwietnia 2010 r.

Określając moment, do którego winny być naliczane wskazane odsetki należy mieć na uwadze art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, z którego wynika, że płatnik który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niedobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Z powyższych uregulowań wynika, że odpowiedzialność płatnika dotyczy podatku niepobranego lub pobranego a niewpłaconego. Zobowiązanie płatnika nie jest jednak oderwane od zobowiązania podatkowego płatnika. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 26a Ordynacji podatkowej, obciążony podatkiem jest bowiem podatnik, a rola płatnika polega na dopełnieniu czynności wskazanych w art. 8 Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatek został zapłacony przez podatnika, to w dniu dokonania tej zapłaty wygasa zobowiązanie płatnika. Nie oznacza to jednak zwolnienia płatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu, w którym był on obowiązany dokonać wpłaty zaliczki, do dnia wpłaty podatku przez podatnika. W przypadku zatem nieistnienia zobowiązania podatkowego na skutek jego uregulowania przez podatnika, obowiązek wpłaty dotyczy tylko odsetek za zwłokę za okres, w którym podatek nie znajdował się - choć powinien - w dyspozycji organu podatkowego.

To oznacza, że zobowiązanie płatnika z tytułu odsetek wygasa dopiero z dniem, w którym podatek (zaliczka) znajdzie się w dyspozycji organy podatkowego.

Podkreślić należy, iż sytuacja zobowiązaniowa płatnika na gruncie Ordynacji podatkowej jest odmienna niż sytuacja samego podatnika.

Nie można się zatem zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż wraz z upływem danego roku podatkowego wygasa - w jego sytuacji - byt prawny zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Zauważyć bowiem należy, iż o ile w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązanie do zapłaty zaliczek dochodowy wygasa z końcem roku podatkowego, przekształcając się w obowiązek zapłaty podatku za rok podatkowy, o tyle do podobnego przekształcenia nie dochodzi w przypadku płatnika. Płatnik jest zatem nawet po zakończeniu roku podatkowego obowiązany do zapłaty zaległych zaliczek. Obowiązek płatnika ma bowiem charakter bezwzględny i nie przekształca się z końcem roku podatkowego.

Zatem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy jest on zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości z tytułu niepobranych zaliczek do momentu kiedy podatek (zaliczka) nie został zapłacony.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.