IBPBI/2/423-831/12/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na SKA ciążą obowiązki płatnika tj. czy SKA zobowiązana będzie do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia (zakładając, że Spółka wykaże z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy na SKA ciążą obowiązki płatnika tj. czy SKA zobowiązana będzie do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy na SKA ciążą obowiązki płatnika tj. czy SKA zobowiązana będzie do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (zwana dalej „Spółką” lub „Wnioskodawcą”) będzie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej lub w spółkach komandytowo-akcyjnych (dalej „SKA”). Komplementariuszem w SKA będzie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka jako akcjonariusz nie będzie odpowiadać za zobowiązania SKA i - co do zasady - nie będzie reprezentować SKA (Spółka może reprezentować SKA jedynie jako pełnomocnik, przy czym w chwili obecnej Spółka nie wie, czy takie pełnomocnictwo zostanie jej udzielone).

Akcje w SKA zostaną objęte/nabyte przez Spółkę w następujący sposób:

  • Akcje nr 1 zostaną objęte przez Spółkę w związku z przekształceniem spółki z o.o. w SKA. Spółka pragnie przy tym wyjaśnić, że w dniu przekształcenia była właścicielem udziałów przekształcanej spółki z o.o. Udziały w spółce z o.o. Spółka objęła wnosząc wkład gotówkowy. Wartość nominalna objętych udziałów w spółce z o.o. odpowiadała wartości wniesionego wkładu (nie wykazano tzw. agio). W zamian za posiadane udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka otrzyma - w momencie przekształcenia - akcje w SKA.
  • Akcje nr 2 zostaną przez Spółkę objęte w zamian za wkłady pieniężne. Akcje mogą być objęte za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji, jak również za cenę emisyjną wyższą od wartości nominalnej akcji (z tzw. agio).
  • Akcje nr 3 będą przez Spółkę objęte w zamian za wkłady niepieniężne, przy czym przedmiotem wnoszonych przez Spółkę do SKA wkładów niepieniężnych nie będzie przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część.

Zgromadzenie wspólników SKA podejmie uchwałę w sprawie umorzenia akcji posiadanych przez Spółkę w SKA. Umorzenie będzie dotyczyć wszystkich ww. akcji bądź niektórych z nich. Umorzenie będzie miało charakter dobrowolny.

Spółka poprosiła organ podatkowy o przyjęcie przy wydawaniu interpretacji założenia, że umorzenie nastąpi odpłatnie (za wynagrodzeniem), a wynagrodzenie należne Spółce z tytułu zbycia na rzecz SKA akcji w celu ich umorzenia będzie ustalone przy uwzględnieniu wartości rynkowej umarzanych akcji. Spółka złożyła niniejszy wniosek celem ustalenia zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez nią w związku z umorzeniem akcji w SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na SKA ciążą obowiązki płatnika tj. czy SKA zobowiązana będzie do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia (zakładając, że Spółka wykaże z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Spółki, na SKA nie ciążą obowiązki płatnika - tym samym SKA nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia.

Zgodnie z art. 26 Ustawy CIT do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązane są, jako płatnicy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 Ustawy CIT. Wynagrodzenie wypłacane przez SKA z tytułu nabycia akcji celem ich umorzenia nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 ani w art. 22 ust. 1 Ustawy CIT. Należy zauważyć, że art. 21 ust. 1 Ustawy CIT dotyczy bowiem wyłącznie wypłat dokonywanych na rzecz nierezydentów (a ponadto w art. 21 ust. 1 Ustawy CIT nie wymienia się sytuacji, w których płatność dokonywana jest za nabycie akcji przez SKA celem ich umorzenia). Również art. 22 ust. 1 Ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż odnosi się on do dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a SKA nie jest osobą prawną i wynagrodzenie uzyskiwane przez Spółkę z tytułu wynagrodzenia za zbycie akcji na rzecz SKA celem ich umorzenia nie jest zaliczane do przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. o sygn. II FSK 3/10 „(...) użytego w KSH określenia dywidenda akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie można utożsamiać z dywidendą w rozumieniu przepisów podatkowych. (...) podatkowa definicja dywidendy odnosi się wyłącznie do dywidend uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a nie w spółce komandytowo-akcyjnej, która osobowości prawnej nie posiada i w rezultacie sama nie jest podatnikiem podatku dochodowego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, planuje dobrowolne umorzenie akcji za wynagrodzeniem. Wątpliwości Spółki dotyczą obowiązku pobrania podatku dochodowego przez spółkę komandytowo-akcyjną w związku z wypłatą na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia za akcje nabyte celem umorzenia.

Powołany wcześniej art. 26 ust. 1 ustawy CIT, nakłada na spółką komandytowo-akcyjną obowiązki płatnika jedynie w sytuacjach przewidzianych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT, (który w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania), oraz w art. 22 ust. 1 ustawy CIT, tj. w sytuacjach osiągnięcia dochodu z udziału w zyskach osób prawnych. W myśl art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo - akcyjną (art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy). Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, mogą natomiast we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 § 1 kodeksu spółek handlowych). Z kolei zgodnie z art. 12 kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Jak wyżej wykazano, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, nie mamy do czynienia z osiągnięciem przez Wnioskodawcę dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, a więc na spółce komandytowo-akcyjnej nie ciążą obowiązki płatnika.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem Organu podatkowego, tezy badanego rozstrzygnięcia nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 i 5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie , ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.