DD3/033/241/CRS/13/RD-32608/14 | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
DD3/033/241/CRS/13/RD-32608/14interpretacja indywidualna
  1. obowiązek społeczny
  2. płatnik
  3. szkolenie
  4. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2011 r. Nr ILPB1/415-233/11-3/AMN wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 lutego 2011 r., uzupełnionym w dniu 9 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych szkoleń organizowanych dla członków rad zatrudnienia, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 23 maja 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając – na podstawie § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 24 lutego 2011 r., uzupełniony w dniu 9 maja 2011 r., w którym przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jako samorządowa jednostka budżetowa wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 ze zm.). W oparciu o art. 108 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ust. 7 i 9 zamierza zorganizować szkolenie dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Szkolenie obejmuje tematykę związaną z realizacją przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenie przeprowadzone będzie przez profesjonalną firmę szkoleniową i sfinansowane będzie ze środków państwowego Funduszu Pracy. Na łączny koszt szkolenia składają się również koszty wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia nie mają statusu pracownika Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy łączny koszt szkolenia (wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdem) sfinansowany w całości ze środków Funduszu Pracy stanowi dla członka Powiatowej Rady Zatrudnienia przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych...
  3. Jaka powinna być forma powiadomienia członka Powiatowej Rady Zatrudnienia o osiągniętym przychodzie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie należy odprowadzać podatku dochodowego od członków Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczących w szkoleniu. Członkowie nie mają statusu pracownika Wnioskodawcy. Organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia określa stosowne rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy.

W przypadku gdyby należało odprowadzić podatek dochodowy, wówczas płatnikiem będzie Wnioskodawca.

Członek Powiatowej Rady zatrudnienia powinien być poinformowany o osiągniętym przychodzie i pobraniu zaliczki na podatek poprzez wystawienie przez płatnika deklaracji PIT-11. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia powinien wpłacić zaliczkę podatku na rachunek bankowy płatnika, a następnie płatnik powinien odprowadzić pobraną zaliczkę do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania przychodów członków Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz prawidłowe w pozostałej części.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 1 ustawy). Z kolei przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) pojęcie szkolenia definiuje w art. 2 ust. 1 pkt 37 jako pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

W zakresie przytoczonej definicji, mieszczą się zatem zarówno szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również szkolenia dla członków rad zatrudnienia, o których mowa w wydanym na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 rozporządzenia). Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę – w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji (§ 9 rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną samorządu powiatowego prowadzoną w formie jednostki budżetowej, wykonując zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizując obowiązek wynikający z ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r., zamierza zorganizować nieodpłatne szkolenia dla członków rady zatrudnienia. Szkolenia będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy szkoleniowe i finansowane ze środków Funduszu Pracy. Na łączny koszt szkolenia składają się również koszty wyżywienia, a w przypadku szkoleń zamiejscowych koszty zakwaterowania i dojazdu członka rady z i do miejsca szkolenia.

Zatem wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń (w tym kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu) otrzymanych przez członków Powiatowej Rady Zatrudnienia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowi przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w całości korzysta ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b ustawy.

Jednocześnie w związku z udzieleniem tego świadczenia na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki związane z obliczeniem i pobraniem od podatnika zaliczki na podatek oraz ze sporządzeniem informacji o wysokości uzyskanych dochodów.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 23 maja 2011 r. Nr ILPB1/415-233/11-3/AMN, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.