0115-KDIT2-2.4011.95.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W przypadku umów zawieranych przez Dyrektora jednostki (szkoły), stroną umów zlecenia/o dzieło jest jednostka (szkoła) i Dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant, to płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie Gmina lecz dana jednostka organizacyjna/szkoła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 14 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

  • jest prawidłowe - w części dotyczącej pytania pierwszego,
  • jest nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania drugiego.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 marca 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 14 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną, a zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania tych zadań – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy – może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie powyższego gmina realizuje część ze swych zadań za pomocą samorządowych zakładów i jednostek organizacyjnych jakimi są np. szkoły. Dyrektor szkoły zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o działo) z pracownikami szkoły, jak również z innymi podmiotami zewnętrznymi. Wypłata wynagrodzeń z tych tytułów jest kosztem finansowym danej jednostki. W przypadku umów zawieranych przez Dyrektora jednostki (szkoły), stroną umów zlecenia/o dzieło jest jednostka (szkoła). Dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant.

Natomiast organem gminy właściwym do reprezentowania gminy jest Burmistrz. Burmistrz zawiera w imieniu Gminy umowy cywilnoprawne z pracownikami Urzędu Miasta oraz osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami urzędu. Przedmiotem tych umów są czynności związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę organizacyjną?
  2. Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych przez Burmistrza, jako reprezentanta Gminy z pracownikami Urzędu Miasta oraz z innymi osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami urzędu?

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka (szkoła) jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązanym do obliczania, pobrania i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu o czym stanowi art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto Gmina wykonuje zadania publiczne, a jej organem wykonawczym jest Burmistrz, który wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy Urzędu Miasta (Urząd ten nie posiada osobowości prawnej). Płatnikiem może być nie tylko osoba prawna, o czym stanowi art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Z przepisu tego wynika bowiem, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczania, pobrania podatku od płatnika i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zatem – w ocenie Wnioskodawcy - jeżeli obsługę organu prowadzi Urząd Miasta jest on płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do umów cywilnoprawnych zawieranych przez Burmistrza w imieniu Gminy, jako jej reprezentant, z pracownikami Urzędu Miasta oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe - w części dotyczącej pytania pierwszego oraz jest nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania drugiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Art. 13 pkt 8 lit. a) powołanej ustawy stanowi natomiast, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, że na dokonującym świadczeń z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 lub ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 41 ust. 1, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zaś, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Natomiast stosownie do art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina posiada osobowość prawną, a zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu wykonywania tych zadań – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy – może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie powyższego gmina realizuje część ze swych zadań za pomocą samorządowych zakładów i jednostek organizacyjnych jakimi są np. szkoły. Dyrektor szkoły zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o działo) z pracownikami szkoły, jak również z innymi podmiotami zewnętrznymi. Wypłata wynagrodzeń z tych tytułów jest kosztem finansowym danej jednostki. W przypadku umów zawieranych przez Dyrektora jednostki (szkoły), stroną umów zlecenia/o dzieło jest jednostka (szkoła). Dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant.

Organem gminy właściwym do reprezentowania gminy jest Burmistrz. Burmistrz zawiera w imieniu Gminy umowy cywilnoprawne z pracownikami Urzędu Miasta oraz osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami urzędu. Przedmiotem tych umów są czynności związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast ust. 2 ww. artykułu – gmina posiada osobowość prawną.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

W myśl art. 47 ust. 1 tej ustawy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

Da rozstrzygnięcia, który podmiot: Urząd Gminy Miasta W..., Gmina Miasto W..., czy jej jednostka organizacyjna (szkoła) jest płatnikiem podatku dochodowego w związku z wypłatą świadczeń wynikających z umów zlecenia i umów o dzieło istotne jest to, który z tych podmiotów jest stroną zawieranych umów.

Skoro zatem – jak wynika z opisu stanu faktycznego – w przypadku umów zawieranych przez Dyrektora jednostki (szkoły), stroną umów zlecenia/o dzieło jest jednostka (szkoła) i Dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant, to płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie Gmina lecz dana jednostka organizacyjna/szkoła.

Podkreślić jednak należy, że tutejszy organ wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe w kontekście przepisów podatkowych (w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organ podatkowy nie może zatem sam rozszerzać, uzupełniać, czy doprecyzowywać stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Skoro w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że stroną umów zlecenia/o dzieło jest jednostka (szkoła) i dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant, tutejszy organ nie jest uprawniony do oceny, czy takie umowy mogą być zawierane przez kierownika jednostki organizacyjnej, bowiem takie rozstrzygnięcie wykracza poza zakres prawa podatkowego, ale również stanowi ingerencję w przedstawiony stan faktyczny.

Natomiast w sytuacji, gdy Burmistrz w imieniu Gminy zawiera umowy cywilnoprawne z pracownikami Urzędu Miasta oraz osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami urzędu, a przedmiotem tych umów są czynności związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy - to na Gminie (nie zaś jak twierdzi Wnioskodawca na Urzędzie Gminy) ciążą obowiązki płatnika, wynikające z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego należało uznać za prawidłowe, zaś w zakresie pytania drugiego za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.