0114-KDIP2-2.4010.191.2018.1.SO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 7 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania D. S.A.;
 • Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:
  B. S.A.
  D. A.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

D. S.A. (dalej: „Bank Dzielony”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w CIT od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Bank Dzielony jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Bank Dzielony jest bankiem krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.: „Prawo bankowe”). Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Banku Dzielonego jest działalność bankowa (prowadzona w oparciu o posiadane odpowiednie upoważnienie do prowadzenia działalności bankowej, na podstawie i zgodnie z wymogami Prawa bankowego oraz regulacji Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), obejmująca usługi dla klientów korporacyjnych, klientów indywidualnych i biznesowych, m.in. przyjmowanie wkładów pieniężnych i prowadzenie rachunków tych wkładów oraz innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych, udzielanie pożyczek pieniężnych i kredytów konsumenckich, wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, terminowe operacje finansowe, oferowanie instrumentów inwestycyjnych, obsługę płatności w oparciu o papiery wartościowe, emisję instrumentów dłużnych i akcji.

Bank Dzielony jest członkiem Grupy D., jedynym akcjonariuszem Banku Dzielonego jest D. A. z siedzibą w Niemczech (dalej: „Akcjonariusz Banku Dzielonego”).

Bank Dzielony jest jedynym udziałowcem domu maklerskiego D.S. S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) oferującego usługi brokerskie dla klientów indywidualnych oraz produkty strukturyzowane w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

B. S.A. (dalej: „Bank Przejmujący”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającą definicję banku krajowego w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego. Bank Przejmujący podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w CIT od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Akcje Banku Przejmującego są dopuszczone do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

W dalszej części wniosku Bank Dzielony oraz Bank Przejmujący będą określani łącznie jako „Zainteresowani”.

Planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.; dalej: „KSH”), tj. podział Banku Dzielonego przez wydzielenie (dalej: „Podział”, „Transakcja”). Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Bank Przejmujący części majątku Banku Dzielonego (dalej: „Część Wydzielana”) związanej z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością bankową w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej (w tym akcje w Domu Maklerskim).

W wyniku planowanego Podziału, w Banku Dzielonym pozostawiona zostanie część majątku Banku Dzielonego związana z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalność w zakresie udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych (dalej: „Część Pozostająca”).

Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie trzecie KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). W przypadku planowanego Podziału, będzie to dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego (dalej: „Dzień Podziału”).

Transakcja przeprowadzona zostanie zgodnie z treścią art. 124c Prawa bankowego, zgodnie z którym banki w formie spółki akcyjnej podlegają podziałowi jedynie w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 KSH z zastrzeżeniem, że przeniesienie części majątku banku dzielonego nastąpi na spółkę akcyjną będącą bankiem krajowym lub instytucją kredytową.

Podział Banku Dzielonego poprzedzony zostanie nabyciem przez Bank Przejmujący części akcji Banku Dzielonego od Akcjonariusza Banku Dzielonego. Zakładane jest, że Bank Przejmujący nabędzie przed Podziałem (i będzie posiadać na moment Podziału) akcje stanowiące udział w kapitale zakładowym Banku Dzielonego w wysokości co najmniej 10%. W wyniku Podziału dojdzie do obniżenia wysokości kapitału zakładowego Banku Dzielonego poprzez umorzenie powyższych akcji w Banku Dzielonym nabytych przez Bank Przejmujący (w wyniku Podziału powyższe akcje nabyte przez Bank Przejmujący przestaną istnieć).

Ponadto, w wyniku Podziału, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego oraz Bank Przejmujący wyemituje akcje na rzecz Akcjonariusza Banku Dzielonego w zamian za Część Wydzielaną przeniesioną z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący. Akcje posiadane przez Bank Przejmujący w Banku Dzielonym zostaną wskutek Podziału unicestwione. Ponadto, w zależności od stanu bilansu Banku Dzielonego, w zakresie, w jakim kapitały własne Banku Dzielonego inne niż kapitał zakładowy będą niewystarczające lub nie będą mogły zostać użyte – z uwagi na ograniczenia ustawowe – do sfinansowania Podziału – w związku z Podziałem może również dojść do unicestwienia (umorzenia) części akcji Banku Dzielonego posiadanych przez Akcjonariusza Banku Dzielonego.

Z uwagi na treść art. 550 KSH, zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej, w wyniku Podziału Bank Przejmujący nie będzie obejmował własnych akcji w zamian za posiadane na moment Podziału akcje w Banku Dzielonym.

Wartość majątku otrzymanego przez Bank Przejmujący w wyniku Podziału, ustalona na Dzień Podziału, nie powinna być wyższa niż suma:

 • wartości emisyjnej akcji Banku Przejmującego (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy o CIT) przydzielonych Akcjonariuszowi Banku Dzielonego; oraz
 • wartości majątku Banku Dzielonego przypadającej na procentowy udział Banku Przejmującego w kapitale zakładowym Banku Dzielonego określonego na ostatni dzień poprzedzający Dzień Podziału (tj. wartości majątku Banku Dzielonego przypadającej na akcje posiadane w nim przez Bank Przejmujący, które zostaną unicestwione w wyniku Podziału).

Jednak Zainteresowani nie wykluczają, że w związku z warunkami Transakcji, może wystąpić sytuacja, że wartość majątku otrzymanego przez Bank Przejmujący w wyniku Podziału, ustalona na Dzień Podziału, będzie wyższa od powyższej sumy.

W związku z Podziałem, Akcjonariusz Banku Dzielonego ani Bank Przejmujący (wyłączni wspólnicy Banku Dzielonego) nie będą zobowiązani do wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 KSH.

Dokonanie podziału instytucji finansowej wielkości Banku Dzielonego wymaga uprzedniego wewnętrznego wydzielenia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego. Celem wydzielenia, a co za tym idzie – Podziału, jest zapewnienie po Podziale stabilnej i bezpiecznej kontynuacji w strukturach Banku Przejmującego działalności bankowej prowadzonej dotychczas przez Bank Dzielony w ramach Części Wydzielanej oraz kontynuacja działalności w szczególności w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalności w zakresie kredytów hipotecznych w walutach obcych na rzecz konsumentów przez Bank Dzielony po Podziale. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych środków klientów i interesów kontrahentów Zainteresowanych, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej zarówno dla Części Pozostającej, jak i Części Wydzielanej. Jednocześnie, ze względu na oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie pozostawienia działalności w obszarze kredytów hipotecznych w walucie obcej na rzecz konsumentów w Banku Dzielonym, nie istnieje możliwość zbycia tej części działalności hipotecznej Banku Dzielonego. Przeniesienie Części Wydzielanej na Bank Przejmujący w drodze innej niż rozdzielenie od siebie dwóch części przedsiębiorstwa Banku Dzielonego w ramach Podziału byłoby ekonomicznie i logistycznie nieuzasadnione, ponieważ przejście tylko ściśle określonych praw i obowiązków nie pozwoliłoby na niezakłóconą kontynuację funkcjonowania działalności prowadzonej w ramach Części Wydzielanej (np. konieczność renegocjacji umów z kontrahentami). Wymogiem stawianym przez Komisję Nadzoru Finansowego jest zapewnienie stabilnego zarządzania obydwoma bankami, a jedynie podział przez wydzielenie spełnia to założenie. Tylko podział przez wydzielenie – z uwagi na towarzyszącą mu, uregulowaną w przepisach Kodeksu spółek handlowych, sukcesję uniwersalną praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym i administracyjnym – może bowiem zapewnić osiągnięcie zakładanych celów biznesowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego planowanej operacji dla wszystkich interesariuszy, tj. zarówno dla Zainteresowanych, ich akcjonariuszy, jak również klientów i kontrahentów. Dlatego też, w ocenie Zainteresowanych przeprowadzenie Podziału w okolicznościach przedstawionych w ramach niniejszego opisu zdarzenia przyszłego jest jedynym sposobem na osiągnięcie zakładanego celu biznesowego w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Podział jest zatem przeprowadzany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu biznesowego w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zainteresowani zwracają uwagę, że historycznie znane są na polskim rynku finansowym transakcje o analogicznym charakterze, ustrukturyzowane w sposób analogiczny.

Przed Podziałem Część Wydzielana i Część Pozostająca będą wykorzystywane w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Banku Dzielonego do prowadzenia działalności w zakresie dwóch odrębnych obszarów. Część Pozostająca będzie zasadniczo wykorzystywana do wykonywania czynności w obrębie działalności w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalności w zakresie udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych, natomiast Część Wydzielana będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności bankowej w szczególności w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej, obejmującej m.in. prowadzenie rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek klientom indywidualnym.

Wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne oraz finansowe zostało uregulowane w drodze uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Dzielonego, odpowiednio Uchwały Zarządu Banku Dzielonego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie utworzenia w Strukturze Organizacyjnej Banku Dzielonego Obszaru „Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej” oraz Obszaru „Obszar Bankowości Korporacyjno-inwestycyjnej i Walutowych Kredytów Hipotecznych” (dalej jako „Obszary”) oraz zmian do Regulaminu Organizacyjnego Banku Dzielonego oraz Uchwały Rady Nadzorczej Banku Dzielonego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Struktury Organizacyjnej Banku Dzielonego w wyniku utworzenia dwóch Obszarów w Strukturze Organizacyjnej Banku Dzielonego (dalej jako: „Uchwały”).

Ponadto Zainteresowani pragną wskazać, iż wymogiem stawianym przez Komisję Nadzoru Finansowego jest złożenie planu działalności po Podziale zarówno w stosunku do działalności prowadzonej przy użyciu Części Pozostającej (plan działalności Banku Dzielonego), jak i działalności Banku Przejmującego po nabyciu przez niego w ramach Podziału Części Wydzielanej. Warunkiem wyrażenia przez organ nadzoru zgody na Podział jest m.in. ocena, że po podziale Bank Dzielony (w oparciu o Część Pozostającą, tj. substrat zarówno majątkowy, jak i personalny pozostały po Podziale w Banku Dzielonym), jak i Bank Przejmujący, w oparciu o nabytą w ramach Podziału Część Wydzielaną, będą w stanie prowadzić działalność bankową zgodnie z zasadami wynikającymi z Prawa bankowego oraz regulacji KNF.

Wyodrębnienie Części Wydzielanej i Części Pozostającej w strukturze wewnętrznej Banku Dzielonego

Wyodrębnienie organizacyjne Struktura organizacyjna

Formalne wyodrębnienie organizacyjne Części Wydzielanej i Części Pozostającej dokonane zostało na mocy Uchwał.

Obecnie struktura organizacyjna Banku Dzielonego funkcjonuje w oparciu o wyodrębnione jednostki i komórki organizacyjne, w szczególności Departamenty, Biura, Zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy. W zależności od kompetencji i realizowanych zadań, jednostki i komórki organizacyjne podlegają wyznaczonym Członkom Zarządu Banku Dzielonego, odpowiedzialnym za realizację określonych funkcji i zadań Banku Dzielonego.

Na mocy Uchwal, w skład Części Pozostającej oraz Części Wydzielanej będą wchodzić wyodrębnione jednostki i komórki organizacyjne (w szczególności Departamenty, Biura, Zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy) Banku Dzielonego lub ich części.

Zarząd Banku Dzielonego na mocy Uchwał wskazał osoby pełniące funkcje Osób Zarządzających Obszarami, odpowiednio Części Pozostającej i Części Wydzielanej. W drodze kolejnej uchwały Zarządu Banku Dzielonego zostali również powołani Koordynatorzy Obszaru Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz Obszaru Bankowości Korporacyjno-inwestycyjnej i Walutowych Kredytów Hipotecznych. W uchwale tej określony został zakres ich zadań i odpowiedzialności obejmujący:

 • przygotowanie poszczególnych Obszarów do prowadzenia działalności we właściwym zakresie przed i na Dzień Podziału Banku, w tym przygotowanie do wdrożenia planów biznesowych Banku Dzielonego z uwzględnieniem specyfiki działalności poszczególnych Obszarów,
 • koordynację w zakresie przeprowadzenia alokacji aktywów i pasywów Banku Dzielonego do poszczególnych Obszarów zgodnie z zasadami określonymi w planie Podziału Banku Dzielonego, koordynacja w zakresie wdrożenia procedury alokacji przychodów i kosztów między Obszarami, m.in. w przypadkach przenoszenia kosztów lub świadczenia zadań przez pracowników jednego Obszaru na rzecz drugiego Obszaru,
 • koordynację w zakresie zapewnienia możliwości odrębnego raportowania dla celów zarządczych danych finansowych, w tym bilansu i rachunku zysków i strat dla każdego Obszaru,
 • ścisłą i bieżącą współpracę z Zarządem Banku Dzielonego, Osobami Zarządzającymi Obszarami oraz Kierującymi poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Banku Dzielonego,
 • obowiązek regularnego składania Zarządowi informacji z przebiegu powierzonych do realizacji zadań, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W przypadku, gdy części Departamentu, Biura lub Zespołu wchodzą w skład obu Obszarów, Dyrektorom Departamentów, Biur i Zespołów powierzone zostanie kierowanie działaniami dotyczącymi Części Pozostającej i Części Wydzielanej w zakresie kompetencyjnym podlegających im jednostek lub komórek organizacyjnych, przy ścisłej, bieżącej współpracy z właściwymi Osobami Zarządzającymi Obszarami i Koordynatorami Obszarów.

Składniki materialne i niematerialne

W oparciu o wskazane Uchwały, przed dokonaniem Podziału Część Wydzielana i Część Pozostająca zostaną odpowiednio wyposażone we wszystkie składniki materialne i niematerialne pozwalające na prowadzenie działalności w danym zakresie. Alokacja składników majątku Banku Dzielonego pomiędzy Część Wydzielaną oraz Pozostającą będzie spójna z alokacją przedstawioną w planie Podziału Banku Dzielonego.

W ramach alokacji do Części Wydzielanej przypisane zostaną składniki materialne i niematerialne (aktywa i zobowiązania Banku Dzielonego) związane z bankowością detaliczną (poza kredytami hipotecznymi w walutach obcych), biznesową i prywatną, w szczególności:

 • rachunki bieżące i terminowe klientów indywidulanych i biznesowych,
 • kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidulanym i biznesowym,
 • instrumenty pochodne zawarte z klientami biznesowymi,
 • sieć dystrybucji (w szczególności sieć oddziałów Banku Dzielonego i agentów).

W szczególności, w skład Części Wydzielanej wchodzić będą:

 • nieruchomości wykorzystywane przez Bank Dzielony na potrzeby działalności Części Wydzielanej,
 • środki trwałe (majątek rzeczowy) inne niż nieruchomości, alokowane do Części Wydzielanej,
 • wartości niematerialne i prawne przypisane do Części Wydzielanej, licencje i zezwolenia przypisane do Części Wydzielanej,
 • środki pieniężne,
 • należności przypisane do Części Wydzielanej,
 • zobowiązania związane z aktywami przypisanymi do Części Wydzielanej (w tym zobowiązania pracownicze związane z pracownikami alokowanymi do Części Wydzielanej),
 • prawa i obowiązki z tytułu umów z kontrahentami (tj. umowy z franczyzobiorcami, agentami i brokerami, umowy najmu, umowy w zakresie windykacji należności), przypisanych do Części Wydzielanej,
 • prawa i obowiązki z tytułu umów z klientami z zakresie działalności Części Wydzielanej,
 • wszystkie inne zobowiązania i roszczenia pozostające w związku z Częścią Wydzielaną,
 • akcje Domu Maklerskiego.

W ramach dokonanej alokacji do Części Pozostającej przypisane zostaną składniki materialne i niematerialne (aktywa i zobowiązania Banku Dzielonego) związane z bankowością korporacyjno-inwestycyjną oraz działalnością w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, w szczególności:

 • rachunki bankowe klientów korporacyjnych,
 • kredyty udzielone klientom korporacyjnym,
 • kredyty hipoteczne w walutach obcych,
 • transakcje skarbowe.

W szczególności, w skład Części Pozostającej wchodzić będą:

 • nieruchomości wykorzystywane przez Bank Dzielony na potrzeby działalności Części Pozostającej,
 • środki trwałe (majątek rzeczowy) inne niż nieruchomości, alokowane do Części Pozostającej,
 • wartości niematerialne i prawne przypisane do Części Pozostającej, w tym nakłady poniesione na oprogramowanie oraz znaki towarowe zawierające nazwę Banku Dzielonego,
 • licencja na prowadzenie działalności bankowej,
 • systemy IT,
 • prawa do domen internetowych zawierających nazwę Banku Dzielonego,
 • środki pieniężne,
 • należności przypisane do Części Pozostającej,
 • zobowiązania związane z aktywami przypisanymi do Części Pozostającej (w tym zobowiązania pracownicze związane z pracownikami alokowanymi do Części Pozostającej),
 • prawa i obowiązki z tytułu umów z kontrahentami przypisanych do Części Pozostającej,
 • wszystkie inne zobowiązania i roszczenia w związku z Częścią Pozostającą.

Niektóre z umów zawartych przez Bank Dzielony, z uwagi na swój charakter, mogą zostać alokowane bezpośrednio do Części Wydzielanej lub Części Pozostającej. Te z umów, co do których alokacja taka jest niemożliwa z uwagi na fakt, że dotyczą one obu części Banku Dzielonego zostaną renegocjowane i zawarte ponownie w zakresie działalności każdej z części przedsiębiorstwa Banku Dzielonego przed lub po dokonaniu Podziału.

Licencja na prowadzenie działalności bankowej posiadana przez Bank Dzielony zostanie utrzymana w Części Pozostającej, która po Podziale będzie nadal służyła Bankowi Dzielonemu do prowadzenia działalności bankowej, tj. nie zostanie ona przeniesiona na rzecz Banku Przejmującego w ramach dokonanej Transakcji. W konsekwencji, po dokonaniu Podziału kontynuacja działalności prowadzonej z wykorzystaniem Części Wydzielanej przez Bank Przejmujący będzie oparta o zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej (licencję bankową) posiadane przez Bank Przejmujący.

Podobnie, wybrane umowy z kontrahentami Banku Dzielonego (np. umowa z Biurem Informacji Kredytowej), związane z ogółem działalności bankowej Banku Dzielonego, nie zostaną przeniesione na Bank Przejmujący, gdyż konieczne są dla prowadzenia działalności przez Bank Dzielony po zawarciu Transakcji w oparciu o Część Pozostającą. Ponadto Bank Przejmujący posiada już analogiczne umowy zawarte we własnym imieniu. W konsekwencji wskazane kategorie umów zostaną przypisane do Części Pozostającej.

Plan Podziału będzie przewidywać również dodatkowe zasady dotyczące przypisania Bankowi Dzielonemu i Bankowi Przejmującemu (podziału pomiędzy Bank Dzielony i Bank Przejmujący) odpowiednich części środków pieniężnych zapisanych na Dzień Podziału na rachunkach bankowych Banku Dzielonego, wynikające w szczególności z konieczności: (i) uwzględnienia wymogów kapitałowych, które muszą zostać – zgodnie z przepisami prawa i regulacjami KNF – spełnione w odniesieniu do Części Wydzielanej oraz Części Pozostającej, (ii) zbilansowania aktywów i pasywów.

Pracownicy

Do Części Wydzielanej zostaną przypisani pracownicy Banku Dzielonego zatrudnieni w jednostkach i komórkach organizacyjnych, które na mocy Uchwał zostaną przypisane do Części Wydzielanej. Część Wydzielana nie będzie stanowić odrębnego pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W ramach Podziału nastąpi w ramach art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm. dalej: „Kodeks pracy”), tj. w trybie przejścia części zakładu pracy, transfer pracowników przypisanych do Części Wydzielanej z Banku Dzielonego do Banku Przejmującego.

Do Części Pozostającej zostaną natomiast przypisani pracownicy Banku Dzielonego zatrudnieni w jednostkach i komórkach organizacyjnych, które na mocy Uchwał zostaną przypisane do Części Pozostającej. Część Pozostająca nie będzie stanowić odrębnego pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Alokowani do niej pracownicy pozostaną pracownikami Banku Dzielonego po Podziale.

Do Dnia Podziału część pracowników przypisanych do Części Wydzielanej może świadczyć wybrane czynności na rzecz Części Pozostającej i odpowiednio część pracowników przypisanych do Części Pozostającej może świadczyć wybrane czynności na rzecz Części Wydzielanej, zgodnie z postanowieniami Uchwał.

Do Części Pozostającej przypisany zostanie ponadto majątek rzeczowy, który po Podziale pozostanie w Banku Dzielonym, w skład którego wchodzić będą m.in. aktywa trwałe przypisane jako osobiste wyposażenie pracowników Banku Dzielonego związanych z wykonywaniem działalności w oparciu o Część Pozostającą, takie jak laptopy, telefony komórkowe, samochody służbowe oraz meble i wyposażenie biurowe wykorzystywane na potrzeby działalność Części Pozostającej.

Wyodrębnienie finansowe

Bank Dzielony zapewni, iż jego systemy finansowo-rachunkowe (wspomagane pomocniczymi bazami danych) umożliwią alokację aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów do Części Wydzielanej oraz Części Pozostającej. O ile jest to możliwe, dokonywane będzie bezpośrednie przypisanie przychodów i kosztów, a w przypadku braku bezpośredniego przypisania, do podziału przychodów i kosztów pomiędzy obszary działalności Banku Dzielonego stosowane będą klucze alokacyjne.

Systemy finansowo-rachunkowe Banku Dzielonego (wspomagane pomocniczymi bazami danych) będą również pozwalały na zidentyfikowanie przynależności środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków pieniężnych, należności i zobowiązań, które na moment Podziału zostaną przypisane do Części Wydzielanej i Części Pozostającej.

W konsekwencji, przed dokonaniem Podziału, Bank Dzielony będzie w stanie sporządzić uproszczony rachunek zysków i strat oraz bilans dla działalności prowadzonej z wykorzystaniem Części Wydzielanej i działalności prowadzonej z wykorzystaniem Części Pozostającej.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę, że przed Podziałem Bank Dzielony będzie w stanie przygotować odrębny rachunek zysków i strat oraz bilans dla każdej z części działalności, oraz fakt, że wskutek Podziału, dane w zakresie działalności prowadzonej z wykorzystaniem Części Wydzielanej zostaną docelowo przeniesione z systemów informatycznych Banku Dzielonego do systemów informatycznych Banku Przejmującego, należy stwierdzić, że procesy wyodrębnienia danych w zakresie infrastruktury IT umożliwią niezależną działalność oraz stanowią o wyodrębnieniu finansowym zarówno Części Wydzielanej jak i Części Pozostającej.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Z uwagi na zróżnicowany charakter czynności bankowych wykonywanych przez Bank Dzielony, w Banku Dzielonym funkcjonuje podział na komórki organizacyjne przeznaczone do pełnienia określonych funkcji w ramach poszczególnych rodzajów działalności Banku Dzielonego.

Ze względu na wskazaną powyżej odrębność funkcji poszczególnych rodzajów działalności Banku Dzielonego (która to odrębność została dodatkowo umocowana w podjętych Uchwałach), w strukturze organizacyjnej Banku Dzielonego wyodrębnić można obszar działalności prowadzonej z wykorzystaniem Części Wydzielanej, jak i działalności prowadzonej z wykorzystaniem Części Pozostającej.

Z uwagi na fakt, że Bank Przejmujący przed dokonaniem Podziału prowadzi działalność, co do zasady, w takim samym zakresie co Bank Dzielony przy wykorzystaniu Części Wydzielanej, po zawarciu Transakcji działalność alokowana do Części Wydzielanej będzie nieprzerwanie kontynuowana z wykorzystaniem składników majątku wchodzących w skład Części Wydzielanej w strukturach Banku Przejmującego.

Planowane jest aby po dokonaniu Podziału obsługa operacji bankowych dokonywanych przez Część Wydzielaną prowadzona była przez Bank Przejmujący w oparciu o posiadany przez niego system informatyczny. W tym celu dane dotyczące Części Wydzielanej przeniesione zostaną docelowo z systemów informatycznych Banku Dzielonego do systemów informatycznych Banku Przejmującego (bezpośrednia migracja). W celu przeprowadzenia wskazanej migracji danych związanych z wydzieloną działalnością, przed Podziałem Bank Dzielony przeprowadzi wewnętrzną separację danych w ramach funkcjonujących w nim systemów informatycznych.

Założeniem Transakcji jest bezpośrednia migracja danych dotyczących Części Wydzielanej z systemów informatycznych Banku Dzielonego do Banku Przejmującego. Nie jest jednak wykluczone, że w celu zachowania ciągłości działalności Części Wydzielanej po Podziale, Bank Dzielony będzie świadczyć usługi na rzecz Banku Przejmującego w szczególności w zakresie obsługi portfela kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych oraz rachunków bankowych przeniesionych w ramach Części Wydzielanej na podstawie umów o świadczenie usług (dalej: „Umowa Outsourcingowa”). Potencjalnie zawarta pomiędzy Bankiem Dzielonym i Bankiem Przejmującym Umowa Outsourcingowa nie będzie w żadnym przypadku obejmować funkcji zarządzania Bankiem Przejmującym ani Częścią Wydzielaną po Podziale. W szczególności nie będzie obejmować zadań z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania aktywami i pasywami, a treść i zakres Umowy Outsourcingowej podlegać będzie weryfikacji przez KNF, w szczególności, pod kątem zgodności z wymogami mającymi zastosowanie do banków i zdolności Części Wydzielanej do samodzielnego funkcjonowania.

Działalność bankowa przypisana do Części Pozostającej, będzie natomiast kontynuowana po dokonaniu Transakcji przez Bank Dzielony. Część Pozostająca, która po Podziale będzie wykorzystywana przez Bank Dzielony do prowadzenia jego działalności, zostanie wyposażona w wymagane, w zakresie przewidzianym przez Prawo bankowe, zaplecze organizacyjne i samodzielne jednostki wykonujące funkcje w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz obsługi kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Bank Dzielony zapewni po Podziale, na podstawie umów najmu i podnajmu, odpowiednie warunki lokalowe, zgodnie ze standardami wymaganymi przez organ regulacyjny, niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa bankowego.

W konsekwencji, po dokonaniu Podziału, zarówno Bank Przejmujący w zakresie Części Wydzielanej, jak również Bank Dzielony (w zakresie Części Pozostającej), będą zdolne do kontynuowania w sposób odrębny działalności w obszarach, w których Bank Dzielony prowadził działalność przed zawarciem Transakcji, przy wykorzystaniu m.in. posiadanych składników materialnych i niematerialnych, zasobów ludzkich, w oparciu o niezbędne licencje i zezwolenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielana stanowić będą dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem, po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
 3. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem, po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e i art. 12 ust. 4 pkt 3f ustawy o CIT?
 4. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem, po stronie Akcjonariusza Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8b ustawy o CIT?
 5. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem Akcjonariuszowi Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 5. Wniosek w zakresie pytań nr 1-4 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Stanowisko Zainteresowanych.

Zdaniem Zainteresowanych, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z Podziałem na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.; dalej: „ustawa o CIT”), w związku z przydzieleniem Akcjonariuszowi Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym.

Na mocy przytaczanego już art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m ustawy o CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-le ustawy o CIT. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Obowiązki płatnika w przypadku dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mają charakter wtórny w stosunku do powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika, tzn. aby powstał obowiązek płatnika do pobrania podatku i jego wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego najpierw musi powstać obowiązek podatkowy podatnika. Dlatego, dla ustalenia czy Bank Przejmujący będzie płatnikiem z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych kluczowy jest fakt, czy po stronie Akcjonariusza Banku Dzielonego będącego podatnikiem CIT powstanie dochód z tytułu objęcia przez niego akcji Banku Przejmującego.

Jak to zostało dowiedzione w uzasadnieniu stanowiska Zainteresowanych w zakresie pytania 4 niniejszego wniosku, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 8b oraz ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, w związku z Podziałem nie powstanie przychód po stronie Akcjonariusza Banku Dzielonego.

W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanych na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem Akcjonariuszowi Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.