0113-KDIPT3.4011.296.2017.2.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika odnośnie wystawienia informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R w związku z likwidacją gimnazjum

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2017 r. (data wpływu 11 października 2017 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 10 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z włączeniem gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej w ramach reformy systemu edukacji -– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2017 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 30 października 2017 r., nr 0113-KDIPT3.4011.296.2017.1.MH, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 30 października 2017 r. (data doręczenia 3 listopada 2017 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem złożonym w dniu 10 listopada 2017 r., nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 7 listopada 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W skład Zespołu Szkół nr ..., NIP .... wchodziła Publiczna Szkoła Podstawowa nr ...., NIP .... i Publiczne Gimnazjum nr .... NIP ..... Z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół nr .... przestał istnieć, zostało zlikwidowane Publiczne Gimnazjum nr ...., a w Publicznej Szkole Podstawowej nr .... został zmieniony NIP na dotychczasowy NIP Zespołu Szkół nr ...... Zmiany te wynikały z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).

W uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 10 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że w związku z reformą edukacji, Publiczne Gimnazjum nr .... zostało włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej nr .... na podstawie Uchwały Rady Miejskiej .... nr .... z dnia 21 marca 2017 r. Pracownicy Publicznego Gimnazjum nr .... stali się pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej nr .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy należało sporządzić PIT-4R na dzień 31 sierpnia 2017 r. dla zlikwidowanego Publicznego Gimnazjum nr ...., czy jeden łączny dla obu placówek na koniec roku rozliczeniowego?
  2. Czy należało sporządzić PIT-4R na dzień 31 sierpnia 2017 r. dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr .... w związku ze zmianą NIP, czy jeden łączny na koniec roku rozliczeniowego?
  3. Czy pracownicy mają otrzymać na zakończenie roku rozliczeniowego PIT-11 z Publicznego Gimnazjum nr ...., Publicznej Szkoły Podstawowej nr .... ze starym nr NIP i z Publicznej Szkoły Podstawowej nr ..... z nowym nr NIP, czy jeden łączny?

Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, na dzień 31 sierpnia 2017 r. został wystawiony PIT-4R dla Publicznego Gimnazjum nr ...., nie został wystawiony PIT-4R z Publicznej Szkoły Podstawowej nr .... ze starym nr NIP. Po zakończeniu roku rozliczeniowego zostaną wystawione dwa PIT-11 dla pracowników: Publicznego Gimnazjum nr 2 za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (z nowym nr NIP). Wnioskodawca zajął stanowisko na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analizując obowiązki Wnioskodawcy w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy się odnieść do regulacji zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). Wskazać należy, że z treści art. 31 ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Stosownie do art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 (art. 39 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w skład zespołu szkół wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. zespół szkół przestał istnieć, zostało zlikwidowane gimnazjum, a w szkole podstawowej został zmieniony NIP na dotychczasowy NIP zespołu szkół. Powyższe zmiany wynikały z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. W związku z reformą edukacji, gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 sierpnia 2017 r. Pracownicy gimnazjum stali się pracownikami szkoły podstawowej.

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, z późn. zm.) od dnia 1 września 2017 r. wchodzą w życie regulacje dot. reformy oświaty, w tym m.in. przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.

W myśl art. 236 ust. 1 ww. ustawy, nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, stają się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. W ust. 2 wskazano, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 7 ustawy – Prawo oświatowe, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, zatrudnionych w dotychczasowym gimnazjum. Z kolei ust. 3 określa, że Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w terminie do dnia 15 maja roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie albo włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1, informuje na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2, o zmianie o której mowa w ust. 7.

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy stwierdzić należy, że w momencie przekształcenia albo włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, pracownicy dotychczasowego gimnazjum stają się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. Przejęcie pracowników w przedmiotowej sytuacji następuje z mocy prawa i nie jest uzależnione od działań samych pracowników. Powołany art. 236 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wprost wskazuje, że pracownicy są jedynie informowani o zachodzącej zmianie, jednakże samo przejęcie jest niezależne od jakichkolwiek czynności prawnych przez nich podejmowanych.

Stwierdzić zatem należy, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że szkoła podstawowa wstępuje w miejsce dotychczasowego pracodawcy przejmując jego prawa i obowiązki. W konsekwencji, Wnioskodawca przejmie ciążące na podmiocie przejętym obowiązki płatnika dotyczące obliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy, w tym obowiązki sporządzenia informacji określonych przepisami art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzenia imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za cały rok podatkowy oraz przejmuje również obowiązek wystawienia w myśl art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), która powinna obejmować zaliczki pobrane przejętym pracownikom zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i zaliczki pobrane przez Wnioskodawcę jako pracodawcę przejmującego, tj. zarówno za okres zatrudnienia w Gimnazjum, jak i w Szkole Podstawowej.

W przypadku przedstawionym we wniosku mamy do czynienia z sytuacją, gdy zespół szkół, na który składają się dwa typy szkół (tj. szkoła podstawowa i gimnazjum) staje się szkołą podstawową. W szkole podstawowej został zmieniony NIP na dotychczasowy NIP zespołu szkół. W tej sytuacji konieczne jest dokonanie aktualizacji zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2, gdyż dane objęte zgłoszeniem uległy zmianie, tj. nazwa jednostki (ewentualnie również inne dane nie wskazane we wniosku).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

W związku z załączeniem przez Wnioskodawcę do wniosku dokumentów, należy zaznaczyć, że Organ wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.