0113-KDIPT2-1.4011.272.2018.2.EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 21 czerwca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.272.2018.1.EJ, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 21 czerwca 2018 r. (data doręczenia 27 czerwca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.), nadanym za pośrednictwem .... w dniu 2 lipca 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ... będzie realizować projekt ... w ramach Programu .... na lata 2014-2020, oś priorytetowa Nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”.

Projekt dofinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja bezzwrotna). Zgodnie z umową o dofinasowanie projektu z Centrum ...., dofinasowanie zostało przyznane z procentowym udziałem:

 • 82,50% wydatków kwalifikowalnych projektu - z budżetu środków europejskich,
 • 12,06% wydatków kwalifikowalnych projektu - z budżetu państwa,

natomiast pozostałe 5,44% wydatków kwalifikowalnych projektu zostanie wniesione jako wkład własny beneficjenta – Wnioskodawcy.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Grupą docelową są osoby powyżej 65 roku życia, zamieszkujące w różnych gminach na terenie województwa .... . Po zakończeniu projektu osoby biorące udział w projekcie oprócz szkoleń, animacji, otrzymają na własność zakupione przez Wnioskodawcę w ramach projektu tablety z oprogramowaniem i niezbędnymi aplikacjami, używane przez nich w trakcie szkoleń. Część tabletów wykorzystywanych w ramach projektu przez trenerów (prowadzących szkolenia) zostanie przekazana nieodpłatnie dla tzw. PIAP-ów, tj. działających przy gminach (w bibliotekach) sal szkoleniowych, jako ich wyposażenie. Tablety będą przekazywane protokołem. Wartość zakupu 1 szt. tabletu wraz z oprogramowaniem to ok. 400 zł.

W piśmie z dnia 28 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 2 marca 2018 r. Program ....na lata 2014-2020 to program rządowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki z budżetu europejskiego i budżetu państwa będą otrzymywane na podstawie złożonych wniosków o zaliczkę - przed realizacją zadania jako zaliczka, a następnie będą rozliczane po zakończeniu zadania. Środki, o których mowa we wniosku, stanowią dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nieodpłatne przekazanie tabletów z oprogramowaniem nastąpi po zakończonym szkoleniu, na podstawie protokołu przekazania uczestnikowi, który pozytywnie zakończy szkolenie, czyli będzie następować sukcesywnie w trakcie roku 2018, 2019, 2020, dla poszczególnych grup uczestników kończących szkolenia.

Informacja o przekazywanej części zakupionych tabletów do, np. bibliotek, była informacją dodatkową i nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowane nieodpłatne przekazanie tabletów wraz z oprogramowaniem przez Wnioskodawcę po zakończeniu realizowanego projektu, uczestnikom projektu (osobom fizycznym), będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 114), i czy w związku z tym na płatniku – Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek przekazania otrzymującym tablety informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń rzeczowych (tabletów) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, ze środków organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie konieczności wystawiania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C dla osób otrzymujących tablety w ramach projektu.

Analogiczne stanowisko w podobnej sprawie zostało przedstawione w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 24 stycznia 2011 r. (IBPBII/1/415-873/10/HK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Katalog zwolnień przedmiotowych został zawarty w treści art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Powyższy przepis zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, które:

 1. są finansowane lub współfinansowane ze środków:
  • budżetu państwa,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • agencji rządowych,
  • agencji wykonawczych, lub
  • pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, i jednocześnie
 2. są finansowane lub współfinansowane w powyższy sposób w ramach rządowych programów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie realizować projekt w ramach Programu ..... na lata 2014-2020, który jest programem rządowym. Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacja bezzwrotna), a także z budżetu państwa oraz środków własnych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Osoby biorące udział w projekcie oprócz szkoleń, animacji otrzymają po zakończeniu projektu na własność tablety z oprogramowaniem, używane przez nich w trakcie szkoleń.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że nieodpłatne przekazanie tabletów z oprogramowaniem po zakończeniu projektu będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostaną bowiem spełnione przesłanki uprawniające do zastosowania ww. zwolnienia, a mianowicie środki uzyskane na realizację projektu zostaną pozyskane z budżetu europejskiego i budżetu państwa, a zakup przekazanych następnie tabletów wraz z oprogramowaniem nastąpi w ramach programu rządowego. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawiania uczestnikom projektu otrzymującym przedmiotowe nieodpłatne świadczenia, informacji PIT-8C.

Ponadto zauważyć należy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.