0112-KDIL3-1.4011.204.2018.3.AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2018 r., (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniach: 20 czerwca 2018 r. i 5 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 1. obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród Uczestnikom U1 w części dotyczącej:
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • nieuznania nagród za uzyskane w ramach sprzedaży premiowej – jest prawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • obowiązków wynikających z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe;
  • wystawienia informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe;
 2. obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród Uczestnikom U2 w części dotyczącej:
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • uznania nagród za uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • uznania nagród za uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • obowiązków wynikających z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe;
  • wystawienia informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród uczestnikom U1 oraz w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród uczestnikom U2.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i 2 , art. 14b § 3 oraz art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.204.2018.1.AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 czerwca 2018 r., a w dniu 20 czerwca 2018 r. wniosek uzupełniono.

Ponadto pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.204.2018.2.AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy, wezwano Zainteresowanego do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 czerwca 2018 r., wniosek uzupełniono w dniu 5 lipca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka X (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca), w ramach prowadzonej działalności, organizuje różnego rodzaju akcje dotyczące wsparcia sprzedaży dla swoich Partnerów. Wnioskodawca, na zlecenie podmiotu trzeciego współpracującego z Wnioskodawcą (dalej jako Partner), planuje zrealizować Program. Celem Programu będzie podtrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy Partnerem, a podmiotami współpracującymi z Partnerem, które nabywają towary Partnera i zajmują się ich dalszą sprzedażą. Planowany przez Wnioskodawcę Program ma być realizowany na terytorium Polski. Zasady Programu uregulowane zostaną w Regulaminie. Uczestnikami Programu mają być przedstawiciele (właściciele lub wskazani pracownicy) sklepów lub centrów współpracujących bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora z Partnerem. W ramach Programu Uczestnicy, po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków, będą mogli uzyskać nagrody o określonej wartości. Z listy nagród wskazanych w Regulaminie Uczestnik będzie mógł wybrać nagrody rzeczowe opiewające na daną wartość pieniężną lub bony o określonej wartości. Nagrody wydawane będą przez Wnioskodawcę Uczestnikom i będą mieć jedynie formę niepieniężną. Aby móc wziąć udział w Programie, Uczestnicy będą dokonywać rejestracji w Programie i akceptować Regulamin. Co do zasady klientami Partnera, nabywającymi towary dystrybuowane przez Partnera, mają być sklepy lub centra. Natomiast Uczestnikami Programu, uprawnionymi do uzyskania nagród zgodnie z Regulaminem, mają być przedstawiciele danego sklepu czy też hurtowni - właściciele lub wskazani przez właścicieli pracownicy. Regulamin Programu ma przewidywać dwie odsłony akcji.

W pierwszej odsłonie akcji Uczestnik (dalej jako U1) będzie mógł uzyskać nagrodę za:

 1. wyeksponowanie wskazanych w Regulaminie produktów Partnera;
 2. wykonanie zdjęć przygotowanej ekspozycji i dodanie ich do Systemu.

Ponadto nagroda ma przysługiwać jedynie pierwszym 300 osobom, które przystąpią do Programu i spełnią określone warunki.

W ramach drugiej odsłony Programu, Uczestnik (dalej jako U2) będzie mógł otrzymać nagrodę pod warunkiem:

 1. wykonania zdjęcia lub skanu dowodu zakupu produktów Partnera na określoną kwotę; w ramach tych produktów muszą się znaleźć dwa konkretne produkty wskazane w Regulaminie; 2) wykonanie i dodanie do Systemu zdjęć ekspozycji tych produktów.

Ponadto nagroda będzie przysługiwać jedynie pierwszym 100 osobom, które przystąpią do Programu. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział wyłącznie w jednej odsłonie programu. Wartość nagród uzyskiwanych przez danego Uczestnika, zarówno U1 i U2, nie będzie przekraczać kwoty 2000 zł. Uczestnikami Programu Lojalnościowego będą mogły być tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że koszty nagród, o których mowa we wniosku będzie ponosić Wnioskodawca. Koszty nagród będą wliczone w koszt usług świadczonych względem Partnera – źródłem finansowania będzie wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu realizacji zlecenia. Ponadto Uczestnikami Programu mogą być przedstawiciele danego centrum ogrodniczego – właściciele lub wskazani pracownicy. Zatem otrzymywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez centrum ogrodnicze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla nagród przekazywanych Uczestnikowi U1 i Uczestnikowi U2, w ramach powyżej opisanego Programu, ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzn. czy nagroda o wartości nieprzekraczającej 2000 zł będzie zwolniona z podatku dochodowego?
 2. Czy nagrody otrzymane przez Uczestnika U1 i U2 w ramach Programu, stanowić będą nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 3. Czy w ramach realizacji Programu przychód Uczestnika U1 i U2 z tytułu otrzymanych nagród będzie stanowił dla nich przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 4. Czy w związku z realizacją Programu na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej Uczestnikowi Programu nie przekroczy 2000 zł?
 5. Czy na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym nagrody  stosownie do art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodu (PIT-8C)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Pierwsza odsłona Programu

Nagrody przekazywane Uczestnikom Programu U1 nie będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o PIT. W tym przypadku na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym nagrody – stosownie do art. 42a ww. ustawy, ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodu (PIT-8C). Należy zauważyć, że art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Należy wskazać, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności. Wnioskodawca nie jest podmiotem, który można byłoby kwalifikować jako środek masowego przekazu, taki jak prasa, radio i telewizja. Organizowany Program nie będzie również konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, o których mowa w art. 21 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, nagrody wydawane Uczestnikom U1 w ramach Programu nie będą stanowić również nagród uzyskanych ze sprzedaży premiowej. Program będzie miał na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług, lub zachęcenie klientów Partnera do dalszej współpracy. Jednak podstawowym warunkiem przyznania nagrody będzie wyeksponowanie towarów Klienta Wnioskodawcy, nie natomiast zakup czy też osiągnięcie określonego towaru przez Klienta Wnioskodawcy.

2. Druga odsłona Programu

Odnosząc się do drugiej odsłony Programu, spełniać on będzie cechy sprzedaży premiowej. W związku z powyższym, mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Na tej podstawie przyjąć można, że sprzedaż premiowa oznaczać może oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, z którą to czynnością związana jest nagroda. Podstawowym warunkiem przyznania nagrody dla Uczestnika U2 ma być zakup towarów oferowanych przez Partnera o określonej wartości. Przyznawana Uczestnikom U2 nagroda będzie zatem ściśle powiązana ze sprzedażą, bowiem wystąpienie sprzedaży będzie warunkiem przyznania nagrody. Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki nagrody przekazywane Uczestnikom U2 Programu niebędącym Klientami Partnera z tytułu zakupu określonych towarów przez Klientów, będą stanowić nagrody związane ze sprzedażą premiową korzystające ze zwolnienia z PIT do kwoty 2000 zł.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, odnośnie własnego stanowiska do pytania oznaczonego we wniosku nr 3, tj. „Czy w ramach realizacji Programu przychód Uczestnika U1 i U2 z tytułu otrzymanych nagród będzie stanowił dla nich przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?”, że przychód ten będzie stanowił dla nich przychód z innych źródeł w rozumieniu ww. przepisu. Ponadto w odniesieniu do pytania nr 4 w stosunku do Uczestników U2, tj. „Czy w związku z realizacją Programu na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej Uczestnikowi programu nie przekroczy 2000 zł?”, zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki, o których mowa powyżej. Dodatkowo, odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 5 – w stosunku do Uczestników U2, tj. „Czy na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym nagrody – stosownie do art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodu (PIT-8C)?” – zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce nie będzie ciążył taki obowiązek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 1. obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród uczestnikom U1 w części dotyczącej:
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • nieuznania nagród za uzyskane w ramach sprzedaży premiowej – jest prawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • obowiązków wynikających z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe;
  • wystawienia informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe;
 2. obowiązków płatnika w związku z przekazaniem nagród uczestnikom U2 w części dotyczącej:
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • zastosowania zwolnienia w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • uznania nagród za uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • uznania nagród za uzyskane w ramach sprzedaży premiowej w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do pracowników sklepów lub centrów – jest prawidłowe;
  • źródeł przychodów w odniesieniu do właścicieli sklepów lub centrów – jest nieprawidłowe;
  • obowiązków wynikających z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest nieprawidłowe;
  • wystawienia informacji PIT-8C – jest nieprawidłowe.

Tut. organ wskazuje, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że: „Nagrody przekazywane Uczestnikom Programu U1 nie będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)”. Mając jednak na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tut. organ zrozumiał, iż Zainteresowany miał na uwadze przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego przepisu podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m.in. w:

 • pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 – inne źródła.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Z przedstawionych we wniosku opisów zdarzeń przyszłych wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności, planuje zrealizować na zlecenie podmiotu trzeciego (Partnera) Program. Celem Programu będzie podtrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy Partnerem, a podmiotami współpracującymi z Partnerem, które nabywają towary Partnera i zajmują się ich dalszą sprzedażą. Zasady Programu uregulowane zostaną w Regulaminie. Regulamin Programu ma przewidywać dwie odsłony akcji. W pierwszej odsłonie akcji Uczestnik (dalej jako U1) będzie mógł uzyskać nagrodę za wyeksponowanie wskazanych w Regulaminie produktów Partnera i wykonanie zdjęć przygotowanej ekspozycji i dodanie ich do Systemu. W ramach drugiej odsłony Programu, Uczestnik (dalej jako U2) będzie mógł otrzymać nagrodę pod warunkiem wykonania zdjęcia lub skanu dowodu zakupu produktów Partnera na określoną kwotę oraz wykonanie i dodanie do Systemu zdjęć ekspozycji tych produktów.

Uczestnikami Programu mają być przedstawiciele (właściciele lub wskazani pracownicy) sklepów lub centrów współpracujących bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora z Partnerem. Nagrody wydawane będą Uczestnikom przez Wnioskodawcę i będą mieć jedynie formę niepieniężną. Otrzymywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez centrum ogrodnicze. Koszty nagród będzie ponosić Wnioskodawca i będą one wliczone w koszt usług świadczonych względem Partnera. Źródłem finansowania będzie wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu realizacji zlecenia. Wartość nagród uzyskiwanych przez danego Uczestnika, zarówno U1 i U2, nie będzie przekraczać kwoty 2000 zł.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „sprzedaż premiowa”.

Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia. Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej internetowego wielkiego słownika języka polskiego (http://www.wsjp.pl) wynika, że sprzedaż to „oddawanie towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy.

Ponadto, umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025). I tak, zgodnie z treścią art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” również nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego, premia to: „dodatek do pensji przyznawany pracownikowi zależnie od osiągniętych wyników pracy”; „nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną” (https://sjp.pwn.pl). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem, strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą, a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przytoczonych argumentów należy stwierdzić, że Program, który Wnioskodawca planuje zorganizować w pierwszej odsłonie, tj. dla Uczestników (U1), którzy będą mogli uzyskać nagrodę nieprzekraczającą 2000 zł za wyeksponowanie wskazanych w Regulaminie produktów Partnera oraz wykonanie zdjęć przygotowanej ekspozycji i dodanie ich do Systemu, nie jest związany ze sprzedażą premiową. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca warunkiem przyznania nagrody będzie wyeksponowanie towarów Klienta Wnioskodawcy, nie natomiast zakup czy też osiągnięcie określonego towaru przez klienta Wnioskodawcy. Tym samym nagrody otrzymywane przez ww. Uczestników U1 w ramach planowanego Programu nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową. W konsekwencji do ich opodatkowania nie będą miały zastosowania uregulowania zawarte w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 powołanej ustawy. Przychód z tego tytułu stanowić będzie dla Uczestników U1  będących pracownikami sklepów lub centrów  przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlagający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast dla Uczestników U1 – będących właścicielami sklepów lub centrów, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien zostać opodatkowany w ramach tej działalności, zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zauważyć bowiem należy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nagrodę otrzymują za czynności, które podejmą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem tych czynności będzie nie tylko uzyskanie nagrody, ale również zwiększenie przychodu z tego źródła przychodów. Nagrody będą mieć związek z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Brak jest zatem uzasadnienia do wyłączenia ze źródła przychodów jaką stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza dodatkowej gratyfikacji w postaci nagrody, w sytuacji, gdy dane czynności wykonywane są w ramach prowadzonej działalności, czyli istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy miedzy prowadzoną działalnością a uzyskanym przychodem.

Z kolei odnosząc się do Programu, który Wnioskodawca planuje zorganizować w drugiej odsłonie, tj. dla Uczestników (U2), dokonujących zakupu produktów, którzy będą mogli uzyskać nagrodę nieprzekraczającą 2000 zł pod warunkiem wykonania zdjęcia lub skanu dowodu zakupu Produktów Partnera na określoną kwotę oraz wykonanie i dodanie do Systemu zdjęć ekspozycji tych produktów, spełnia on warunki uznania go za sprzedaż premiową.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że wartość nagród uzyskanych przez Uczestników U2 – będących pracownikami sklepów lub centrów – z tytułu organizowanej przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku sprzedaży premiowej, stanowić będą przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jednakże w sytuacji gdy jednostkowa wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową, przekazanej ww. Uczestnikowi U2, nie przekroczy kwoty 2000 zł, nagroda ta korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wartość nagród uzyskanych przez Uczestników U2 – będących właścicielami sklepów lub centrów, tj. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  z tytułu organizowanej przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku sprzedaży premiowej, stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu zgodnie z wybraną przez danego Uczestnika U2 formą opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie dotyczy ono nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Stosownie do treścią art. 42 ust. 1 powołanej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Natomiast stosownie do treści art. 44 ust. 1 cytowanej ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie działał na rzecz zleceniodawcy za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie Zainteresowanego z tytułu realizacji zlecenia będzie źródłem finansowania przedmiotowych nagród. Zatem, w odniesieniu do nagród wydawanych Uczestnikom (U1) w pierwszej odsłonie Programu oraz Uczestnikom (U2) w drugiej odsłonie Programu realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych usług na zlecenie klienta należy stwierdzić, że podmiotem ponoszącym ekonomiczny ciężar świadczenia na rzecz ww. Uczestników nie jest Wnioskodawca. Na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika określone w powyższych regulacjach, lecz ewentualnie na zleceniodawcy (w odniesieniu do nagród wydanych Uczestnikom U1 i U2 będących pracownikami sklepów lub centrów), który na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą ponosić będzie ekonomiczny (finansowy) ciężar obsługi planowanego Programu, w tym finansowanie kosztów nagród wydawanych w trakcie trwania Programu. Wnioskodawca zajmować się będzie przygotowywaniem Programu i jego obsługą. Podmiotem finansującym to przedsięwzięcie łącznie z nagrodami jest podmiot zlecający, tj. „Partner” na rzecz, którego Wnioskodawca świadczy usługi. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w wydawaniu nagród na zlecenie podmiotu zlecającego. Poprzez zawarcie umowy nie wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu zlecającego. Organizatorem akcji promocyjnej jest faktycznie zleceniodawca, zlecający Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez Niego w tym zakresie działalności gospodarczej. To na zleceniodawcy, w sytuacji gdy z tytułu wydania nagrody zaistnieje obowiązek pobrania podatku dochodowego, będą ciążyły obowiązki płatnika. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do ciążących obowiązków płatnika jest nieprawidłowe z tego względu, że Wnioskodawca nie może w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym być w ogóle uznany za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, od przekazywanych nagród uczestnikom U1 oraz uczestnikom U2, zarówno będącym pracownikami czy też właścicielami sklepów lub centrów. Fakt, że kompleksową obsługą akcji promocyjnej zajmuje się Wnioskodawca, na podstawie zlecenia jednego ze swoich Partnerów – zleceniodawcy, nie czyni Wnioskodawcy płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na Nim żadne obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród. W świetle wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ewentualne obowiązki płatnika podatku dochodowego będą ciążyły na podmiocie zlecającym, ponoszącym ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Programu, w tym kosztu nagród wydawanych uczestnikom stanowiących jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy od zleceniodawcy, tj. Partnera (klienta).

Wobec powyższego należy wyjaśnić, że stanowisko Wnioskodawcy odnośnie obowiązków wynikających z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przekazaniem nagród Uczestnikom U1, uznano za nieprawidłowe z uwagi na to, że przyczyną braku ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika jest brak możliwości uznania w przedmiotowej sprawie Zainteresowanego płatnikiem podatku dochodowego, a nie z tej przyczyny, że – jak wskazał Wnioskodawca – na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o PIT w związku z tym, że nagrody przekazywane Uczestnikom programu U1 będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („(...) na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody przekazywanej Uczestnikowi programu nie przekroczy 2000 zł?”).

Jednocześnie należy wskazać, że tut. organ zgadza się z Wnioskodawcą, że nie ciążą na Nim obowiązki wynikające z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i 1a, a także wystawienia informacji PIT-8C stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przekazaniem nagród Uczestnikom U2. Przy czym, zdaniem tut. organu, brak po stronie Zainteresowanego obowiązków wynikających z ww. przepisów nie należy wywodzić ze zwolnienia z opodatkowania przedmiotowych nagród związanych ze sprzedażą premiową na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz z braku możliwości uznania w przedmiotowej sprawie Zainteresowanego płatnikiem podatku dochodowego. Stąd stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując, w ramach powyżej opisanego Programu, przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie tylko do Uczestników U2 będących pracownikami sklepów lub centrów, tzn. u ww. Uczestników nagroda o wartości nieprzekraczającej 2000 zł będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Nagrody uzyskane w ramach sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą stanowić nagrody otrzymane tylko przez Uczestników U2 będących pracownikami sklepów lub centrów.

W ramach realizacji Programu przychód z tytułu otrzymanych nagród będzie stanowił przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia podatku dochodowym od osób fizycznych tylko dla Uczestników U1 i U2 będących pracownikami sklepów lub centrów.

W związku z realizacją Programu na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy – jako podmiocie przekazującym nagrody  stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie ciążyć obowiązek wystawienia informacji o wysokości przychodu (PIT-8C).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.