Płatnik | Interpretacje podatkowe

Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania licytacyjnej sprzedaży naczepy chłodni
Fragment:
Przepis art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „ płatnikami ” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu określonego podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik.
2018
23
lut

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
(...) płatnika, które powinny być pokryte z dochodu zleceniobiorcy, składki ZUS stanowią dla zleceniobiorcy przysporzenie majątkowe, które należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł. W konsekwencji na płatniku ciąży obowiązek wykazania kwoty zapłaconych składek w odpowiednim PIT za 2017 r. Ad 2 Zgodnie z art. 42a ww. ustawy na płatniku ciąży obowiązek wystawienia informacji o przychodach za dany rok. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawczyni, zleceniobiorcom, za których zapłacono przez płatnika przypadające na nich składki należy wystawić odpowiednio PIT-11 – dla nadal zatrudnionych oraz PIT-8C – dla zwolnionych, z informacją o przychodach z innych źródeł za 2017 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe. Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nadpłaconą zaliczką na podatek dochodowy.
Fragment:
Jeżeli wadliwość postępowania płatnika prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem uprawnionym do otrzymania jej zwrotu. W przedstawionym w treści wniosku stanie faktycznym doszło do uszczuplenia majątku Wnioskodawcy (płatnika) w związku z zapłatą zaliczki za marzec i kwiecień 2017 r., pomimo że wynagrodzenie zmarłego pracownika nie zostało mu ani członkom jego rodziny wypłacone (postawione do dyspozycji). Tym samym należy uznać, że po stronie płatnika – Wnioskodawcy – występuje nadpłata. W konsekwencji Spółce przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, nadpłata płatnika podlega zaliczeniu na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika. Nadpłata może również zostać zaliczona w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych płatnika, przy czym zaliczenie takie możliwe jest wyłącznie na wniosek. W świetle powyższego, w okolicznościach niniejszej sprawy, jeżeli Spółka nie posiada zaległości podatkowych ani bieżących zobowiązań (na które niniejsza nadpłata mogłaby zostać zaliczona), możliwe jest pomniejszenie kolejnej zaliczki o kwotę nadpłaty wynikającej ze sporządzonej korekty listy płac.
2018
7
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat Wierzytelności nabytych przez Inwestorów, za cenę określoną w Umowie Cesji, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca rozliczając się z Operatorem na podstawie Umowy o Współpracy i Umowy o Cesji (w tym przelewając pieniądze na konto bankowe Operatora) nie będzie dokonywał wypłaty odsetek określonej w art. 21 ust. 1 ustawy CIT, a zatem nie będzie płatnikiem podatku zryczałtowanego na podstawie art. 26 ustawy o CIT. Wnioskodawca będzie jedynie pośredniczył w przekazaniu wypłaty dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Operatora, a należnej Inwestorowi. Operator będzie wyliczał kwoty należne poszczególnym Inwestorom i dokonywał dalszych przelewów do Inwestorów. Wnioskodawca nie będzie miał ani prawnej ani faktycznej możliwości dokonania przelewu bezpośrednio Inwestorowi. Co więcej, Wnioskodawca nie będzie miał wiedzy ani odnośnie tożsamości ani rezydencji Inwestorów, ani też czy są oni osobami prawnymi czy fizycznymi, gdyż wiedzę taką posiada wyłącznie Operator. Podobne stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone w interpretacji z dnia 27 czerwca 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.57.2017.1.PW wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Należy zauważyć, że art. 26 ust. 2c ustawy CIT wskazuje na obowiązek poboru podatku wobec podmiotów pośredniczących w wypłacie niektórych świadczeń. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie określonych kategorii przychodów, wśród których znajdują się m.in. odsetki od papierów wartościowych lub dywidendy. Zgodnie z tym przepisem, kategorię dochodów (przychodów), z tytułu których do poboru podatku zobowiązane są podmioty, za pośrednictwem których następuje wypłata tych świadczeń, nie zawierają przychodów z tytułu odsetek i dyskonta z innych tytułów niż od papierów wartościowych.
2018
2
lut

Istota:
W zakresie określenia płatnika oraz jego obowiązków z tytułu zlecenia przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi organizację promocji mającej na celu wspieranie sprzedaży mieszkań oferowanych przez Spółkę
Fragment:
To na zleceniodawcy (Wnioskodawcy), będzie ciążył obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz obowiązek płatnika. Podkreślenia wymaga, że obowiązku płatnika wynikającego z przepisu ustawy, nie można przenieść na inny podmiot w drodze umowy cywilnoprawnej. Fakt, że kompleksową obsługą akcji promocyjnej zajmuje się Agencja, na podstawie zlecenia Wnioskodawcy – zleceniodawcy, nie czyni Agencji płatnikiem podatku i w związku z tym nie spoczywają na Niej żadne obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród. W świetle wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązki płatnika podatku dochodowego będą ciążyły na podmiocie zlecającym, ponoszącym ekonomiczny (finansowy) ciężar organizacji Promocji. Uwzględniając powyższe, to na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika związane z naliczeniem, pobraniem, wpłaceniem podatku oraz wystawieniem „ deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR ”, o których mowa w art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.
2018
18
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. Płatnikiem zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Z powołanego wyżej art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wynika, że płatnikiem nie może być podmiot zagraniczny, jednakże należy zauważyć, że nałożenie przez ustawodawcę w art. 44 ust. 1a pkt 1 tej ustawy obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych bezpośrednio przez osoby fizyczne, które otrzymują wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, wskazuje na to, że podmioty zagraniczne nie są traktowane jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych w związku z połączeniem spółek przejmowanych.
Fragment:
Przepis art. 42 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa: w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11); w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Stąd też stwierdzić należy, że podstawą odpowiedzialności płatnika jest zawsze niewpłaceniee podatku. Zatem płatnik odpowiada wówczas, gdy należny podatek nie wpłynął w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie na rachunek urzędu skarbowego. W tym kontekście wskazać należy, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają więc charakter czynności materialno-technicznych. Z kolei podatnik, płacąc niepobrany przez płatnika podatek, wypełnia własne, a nie płatnika, zobowiązanie. Z chwilą zatem zapłaty podatku przez podatnika dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego po stronie płatnika. W konsekwencji, płatnik powinien pobrać zaliczkę w takiej wysokości, jaka jest możliwa ze względu na wysokość środków pieniężnych wypłaconych pracownikowi. Natomiast, jeżeli me ma takiej możliwości, w informacji PIT-11 płatnik powinien wskazać, że wartość pobranej zaliczki wynosi 0. Jak wynika bowiem z przywołanego powyżej art. 39 UPDOF, obowiązkiem płatnika jest wykazanie w informacji PIT-11 faktycznie osiągniętego przez podatnika przychodu (dochodu) i faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2018
13
sty

Istota:
Czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia należnego Pośrednikowi z tytułu umowy pośrednictwa, Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek potrącić od należnego wynagrodzenia zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz w konsekwencji jest obowiązany do sporządzania i przesyłania deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT-2/IFT-2R na podstawie art. 26 ust. 3 i 3b ustawy o CIT?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia należnego Pośrednikowi z tytułu umowy pośrednictwa, Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek potrącić od należnego wynagrodzenia zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz w konsekwencji jest obowiązany do sporządzania i przesyłania deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT-2/IFT-2R na podstawie art. 26 ust. 3 i 3b ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), w związku z wypłaceniem Pośrednikowi wynagrodzenia należnego z tytułu umowy pośrednictwa, Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku potrącić od należnego wynagrodzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz w konsekwencji nie jest obowiązany do sporządzania i przesyłania deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT-2/1FT-2R na podstawie art. 26 ust. 3 i 3b ustawy o CIT. Zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten wyraża zasadę ograniczonego obowiązku podatkowego polegającego na opodatkowaniu przychodów osiąganych przez nierezydenta wyłącznie w państwie źródła przychodów.
2018
10
sty

Istota:
Utworzony przez Politechnikę Zespół Szkół Akademickich podlega odrębnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, gdyż występuje jako odrębny od Politechniki płatnik podatków oraz płatnik składek ubezpieczeniowych.
Fragment:
Zespół Szkół Akademickich – jak wynika z wniosku – jest pracodawcą oraz płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Fakt, że Zespół Szkół Akademickich jest prowadzony przez Wnioskodawcę nie oznacza, że przestaje być pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli, a tym samym traci status płatnika. Niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy z nauczycielami, pozostanie pracodawcą, a tym samym płatnikiem składek ubezpieczeniowych i w związku z tym zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o NIP będzie podlegać obowiązkowi ewidencyjnemu. Oznacza to tym samym, że utworzony przez Politechnikę Zespół Szkół Akademickich podlega odrębnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, gdyż występuje jako odrębny od Wnioskodawcy płatnik podatków oraz płatnik składek ubezpieczeniowych. W konsekwencji Zespół Szkół Akademickich powinien posiadać odrębny własny numer identyfikacji podatkowej. Zatem Zespół Szkół Akademickich powinien ponownie złożyć wniosek o nadanie NIP na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jako podatnik oraz jednocześnie jako płatnik. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2018
6
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Płatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.