Płatnik | Interpretacje podatkowe

Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki Indyjskiej wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego mieści się w dyspozycji art. 13 ust. 4 Umowy polsko-indyjskiej i w efekcie Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, podatku u źródła?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki Indyjskiej wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego mieści się w dyspozycji art. 13 ust. 4 Umowy polsko-indyjskiej i w efekcie Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, podatku u źródła? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane przez Spółkę na rzecz Spółki Indyjskiej wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie mieści się w dyspozycji art. 13 ust. 4 Umowy polsko-indyjskiej i w efekcie Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, podatku u źródła. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm, dalej: „ ustawa o PDOP ”), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, ustala się w wysokości 20% przychodów. Należy jednak podkreślić, że przepis powyższy stosuje się z uwzględnieniem postanowień konkretnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, co wynika z art. 21 ust. 2 ustawy o PDOP.
2017
23
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze. W świetle powyższych wyjaśnień wskazać należy, że jeżeli na moment przekształcenia kwota zysku bieżącego przekroczy kwotę straty, to spółka przekształcona (a nie jak wskazano we wniosku spółka przekształcana – czyli Wnioskodawca) będzie zobowiązana jako płatnik pobrać podatek od różnicy pomiędzy kwotą zysku bieżącego przeznaczonego na pokrycie straty a kwotą straty zgodnie z art. 26 ust. 6 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku, w którym wspólnikami Spółki na moment przekształcenia będą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych).
2017
22
cze

Istota:
W zakresie odpowiedzialności płatnika w przypadku nie wykonania obowiązków
Fragment:
Babiarz wskazuje (kom. do art. 30 Ordynacji podatkowej, LEX), że warunkiem uznania, iż niepobranie podatku obciąża płatnika (inkasenta), jest m.in. uprzednie wyłączenie winy podatnika bądź stwierdzenie jego przyczynienia się (współwina) do niepobrania podatku w należnej wysokości przez płatnika. Wina podatnika może być umyślna albo nieumyślna (lekkomyślność czy też brak wymaganej staranności i dbałości o własne interesy). W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażono na gruncie art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej pogląd, że przez „ winę ” podatnika należy rozumieć wszelkie przyczyny leżące po stronie podatnika (jego działania lub zaniechania, np. podanie płatnikowi nieprawdziwych informacji lub niedostarczenie wymaganych danych) i wpływające na zachowanie się płatnika, niekoniecznie zawinione w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lub karnego. Warunkiem przyjęcia, że niepobranie podatku obciąża płatnika, jest uprzednie wykluczenie winy podatnika (zob. wyrok NSA z dnia 14 marca 1995 r., SA/Wr 2229/94 oraz wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 września 2015 r., I SA/Gd 650/15, LEX i CBOSA). W powyższym kontekście warto podkreślić działania Spółki w celu prawidłowego wypełnienia ustawowych obowiązków. W szczególności chodzi o wprowadzone zmiany postanowień umownych, które zapewniają Spółce wcześniejsze otrzymanie środków finansowych w ramach poboru podatku, ograniczają swobodę klienta w dysponowaniu paliwem, umożliwiają odmowę przyjęcia lub wydania paliwa, wprowadzają kary umowne, przewłaszczenie paliwa, a także roszczenia odszkodowawcze i możliwość rozwiązania umowy.
2017
27
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
(...) płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2017
24
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Zgodnie z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...) Jednocześnie – jak wskazuje art. 42 ust. 2 powoływanej ustawy – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa: w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11); w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R), również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4. Zatem w okresie, gdy pobyt podatnika nie przekroczył 183 dni w roku podatkowym, płatnik obowiązany jest do pobrania od wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i sporządzenia za ten okres informacji o dochodach IFT-1/IFT-1R.
2017
22
maj

Istota:
Czy w razie zawarcia przez Spółkę Umowy, w przypadku gdy ubezpieczającym oraz uposażonym z tytułu zawartej Umowy będzie Spółka, zaś ubezpieczonym będzie wspólnik Spółki będący jednocześnie Jej pracownikiem, Spółka z tytułu Umowy będzie płatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy Spółka obowiązana będzie do obliczenia, pobrania i wpłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej Umowy?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w razie zawarcia przez Spółkę Umowy, w przypadku gdy ubezpieczającym oraz uposażonym z tytułu zawartej Umowy będzie Spółka, zaś ubezpieczonym będzie wspólnik Spółki będący jednocześnie Jej pracownikiem, Spółka z tytułu Umowy będzie płatnikiem podatku dochodowego w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy Spółka obowiązana będzie do obliczenia, pobrania i wpłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej Umowy? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy ubezpieczającym oraz uposażonym z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia będzie Spółka, zaś ubezpieczonym będzie wspólnik Spółki będący jednocześnie jej pracownikiem, Spółka z tytułu ww. umowy nie będzie płatnikiem podatku dochodowego – w rozumieniu przepisu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: Ustawa o PIT), tj. Spółka nie będzie obowiązana do obliczenia, pobrania i wpłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej Umowy bowiem po stronie ubezpieczonego wspólnika nie powstanie przychód. Stosownie do przepisu art. 31 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej: „ zakładami (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie obowiązku uzyskania przez płatnika numeru NIP dla zleceniobiorcy - obcokrajowca
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Płatnik powinien wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP dla obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia? Zdaniem Wnioskodawcy: Płatnik nie ma obowiązku wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP dla obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej "NIP" oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym zostały zawarte w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą ”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków (art. 2 ust. 2).
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości pobierania podatku należnego przez płatnika od podatnika przy użyciu wspólnego konta, subkonta lub rachunku powierniczego
Fragment:
Sytuacja taka w ocenie Spółki, co do meritum nie różni się od sytuacji, w której podatnik udostępnia środki we właściwej kwocie płatnikowi, dokonując przelewu na rachunek bankowy, a płatnik traktując je jako środki powierzone, przelewa je na rachunek właściwego organu podatkowego. Spółka nie znajduje więc w powołanych przepisach nakazu, aby realizacja obowiązków płatnika odbywała się w ten sposób, że najpierw podatnik dokonuje przelewu bankowego odpowiednich kwot na konto prowadzone przez płatnika, a następnie płatnik z tego konta uiszcza należność podatkową na właściwy rachunek organu podatkowego. Wobec tego, sposób udostępnienia środków od podatnika do płatnika celem ich odprowadzenia do organu podatkowego zależy zatem w dużej mierze od umowy płatnika i podatnika (nawet z udziałem osoby trzeciej, porozumień trójstronnych itp.), i może być określony w sposób dalece elastyczny, gdyż ma to charakter stosunku cywilnoprawnego. Na potwierdzenie takiego stanowiska można wskazać przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 1998 r., sygn. akt III SA 826/97, w którym sąd stwierdził co następuje: „ nie ma żadnych wątpliwości, co do tego, że płatnik przekazuje organowi podatkowemu cudze (podatnika) pieniądze, niejako "w imieniu" podatnika.
2017
18
maj

Istota:
Obowiązki płatnika związane z zapłatą przez spółkę zaległych zaliczek za byłych pracowników.
Fragment:
Odpowiedzialność podatnika za niektóre zobowiązania ogranicza jednak art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o PIT – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej. Ustawodawca ukształtował zatem rolę płatnika jako pośrednika pomiędzy podatnikiem organem podatkowym. Płatnik odpowiada wówczas, gdy należny podatek nie wpłynął w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Elementem konstytutywnym odpowiedzialności płatnika jest zawsze niewpłacenie podatku, co wynika z treści art. 26a i art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Jak wynika zatem z przedstawionego stanu faktycznego, zaliczki zostały pobrane w nieprawidłowej wysokości nie z winy podatnika, a z winy samego płatnika. Powołane powyżej przepisy, a zwłaszcza art. 30 § 1 w związku z art. 8 Ordynacji podatkowej, w takiej sytuacji stanowią, że to sam płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Takie stanowisko nie jest uzależnione również od tego, czy uiszczoną kwotę płatnik odzyska od podatnika.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Fragment:
Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji – PIT-11, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej). W rozstrzyganym zakresie, dla oceny prawidłowego sposobu postępowania płatnika, należy mieć na względzie normę prawną stanowiącą sumę norm wynikających z art. 8 Ordynacji podatkowej, art. 37 ust. 3 i art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 80 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Z tego też względu konieczne jest, aby w przypadku wystawienia informacji – PIT-11 w formie elektronicznej: informacja taka sporządzona była według ustalonego wzoru; podatnicy wyrazili zgodę na otrzymanie informacji w formie elektronicznej; informacja ta opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku; płatnik dysponował dowodem faktycznego przekazania i doręczenia podatnikowi wiadomości elektronicznej, którą przesłano PIT-11. Tylko bowiem w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania pracownikowi/zleceniobiorcy informacji – PIT-11.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Płatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.