Płatnik | Interpretacje podatkowe

Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie kto jest płatnikiem.
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia do we właściwym terminie organowi podatkowemu. Po analizie stanu faktycznego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów można stwierdzić, że utworzone przez Wnioskodawczynię przedszkole niepubliczne nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej, którą prowadzi jako osoba fizyczna. Oznacza to, że utworzone przedszkole nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od Wnioskodawczyni podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. Wnioskodawczyni wskazuje również, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późń. zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami prawnymi
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami prawnymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. Ustawa o CIT obowiązek taki statuuje w art. 26, zgodnie z którym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (a zatem Wnioskodawca), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Uwagi ogólne - katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 21 ustawy o CIT są to przychody: 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami prawnymi
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami prawnymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. Ustawa o CIT obowiązek taki statuuje w art. 26, zgodnie z którym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (a zatem Wnioskodawca), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Uwagi ogólne - katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 21 ustawy o CIT są to przychody: 1.z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, (...)
2016
29
lis

Istota:
Ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami fizycznymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. W przypadku osób fizycznych kwestia uregulowana jest w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne z którym płatnicy (w tym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29. Uwagi ogólne – katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym obowiązek poboru podatku dotyczy przychodów: z (...)
2016
29
lis

Istota:
Ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami fizycznymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. W przypadku osób fizycznych kwestia uregulowana jest w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne z którym płatnicy (w tym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29. Uwagi ogólne – katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym obowiązek poboru podatku dotyczy przychodów: z (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwrócenia się przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego urzędu skarbowego tytułem nienależnie pobranego przez płatnika podatku.
Fragment:
(...) płatnik. Z powyższego rozróżnienia wyprowadza się bowiem wniosek, że: w pierwszym przypadku (art. 75 § 2 pkt 2 lit. a/ O.p.) płatnik pobrał podatek od podatnika, lecz wykazał i wpłacił więcej, więc różnica stanowi uszczuplenie majątku płatnika; w drugim i trzecim przypadku (art. 75 § 2 pkt 2 lit. b/ i cl O.p.) płatnik nic nie pobrał od podatnika, a całą kwotę zapłacił sam, więc cała kwota stanowi uszczuplenie majątku płatnika. Z brzmienia przepisów obowiązujących w rozpatrywanym czasie, nie wynikało, że powyższe kryterium uszczuplenia majątkowego przesądzało w każdym przypadku, który z podmiotów: płatnik czy podatnik był uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (zwraca na to uwagę w literaturze M. Pogoński, Możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty przez płatnika, w: Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, Białystok 2007, s. 42; por. również I. Krawczyk, Legitymacja procesowa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, "Prawo i Podatki" 2009, nr 4, s. 16). W szczególności nie jest zasadne stwierdzenie, że płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wyłącznie wówczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majątku z powodu wpłaty do organu podatkowego podatku w większej od pobranej lub należnej wysokości (przy czym organ podatkowy nie jest władny badać stanu rozliczeń cywilnoprawnych między podatnikiem i płatnikiem - tak I.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe realizacji praw wynikających z jednostek uczestnictwa oraz związane z tym obowiązki płatnika
Fragment:
(...) płatnika PDOF, natomiast ciąży na nim obowiązek wystawienia informacji PIT 8C. Równolegle z wnioskiem o niniejszą interpretację składanym przez Wnioskodawcę, z wnioskiem o interpretację wystąpiły również dwie Spółki z Grupy (X. S.A. oraz X. TFl S.A.). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy zawarcie przez Uczestników Terminowych z Wnioskodawcą będzie skutkowało po stronie tych Uczestników powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PDOF i w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika PDOF? Czy rozliczenie Kontraktu Terminowego i otrzymanie przez Uczestników od Wnioskodawcy płatności z realizacji tego Kontraktu będzie skutkowało po stronie tych Uczestników powstaniem przychodu podatkowego z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOF i w związku z tym na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika PDOF lub obowiązek wystawienia informacji PIT 8C? Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu wypłat z rozliczenia Kontraktów Terminowych dla Uczestników będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy? Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 wniosku w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z umorzeniem należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz naliczonych odsetek za zwłokę od tych pożyczek, a także kosztów upomnienia i innych kosztów związanych z egzekucją tych należności
Fragment:
Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej, zawiera m.in. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), w której w Rozdziale 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
2016
26
lis

Istota:
W razie uznania, że wspólnicy Spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Spółka komandytowa jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Wspólnika Spółki będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r. oraz bieżących zysków z 2016 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W razie uznania, że wspólnicy Spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Spółka komandytowa jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Wspólnika Spółki będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r. oraz bieżących zysków z 2016 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, powstała z przekształcenia Spółki Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru podatku od tzw. niepodzielonych zysków wobec możliwości zastosowania do wspólnika posiadającego ponad 95% udziałów ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji czego Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana jako płatnik do zapłaty podatku pod warunkiem uzyskania oświadczenia o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy opodatkowanie niepodzielonych zysków następuje na zasadach właściwych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych o których w mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
10
sie

Istota:
Czy umorzone przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w związku z art. 139 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz naliczonych odsetek za zwłokę od tych pożyczek, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które otrzymały pożyczki z Funduszu Pracy przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w art. 8 Ordynacji podatkowej, zawarte są m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której w Rozdziale 7 „ Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników ”, umiejscowiono przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „ inne źródła ”. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. (...)
2016
28
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Płatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.