Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z podziałem przez wydzielenie.

Fragment:

Obowiązki płatnika w przypadku dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mają charakter wtórny w stosunku do powstania obowiązku podatkowego po stronie podatnika, tzn. aby powstał obowiązek płatnika do pobrania podatku i jego wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego najpierw musi powstać obowiązek podatkowy podatnika. Dlatego, dla ustalenia czy Bank Przejmujący będzie płatnikiem z tytułu dochodów z udziału w zyskach osób prawnych kluczowy jest fakt, czy po stronie Akcjonariusza Banku Dzielonego będącego podatnikiem CIT powstanie dochód z tytułu objęcia przez niego akcji Banku Przejmującego. Jak to zostało dowiedzione w uzasadnieniu stanowiska Zainteresowanych w zakresie pytania 4 niniejszego wniosku, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 8b oraz ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, w związku z Podziałem nie powstanie przychód po stronie Akcjonariusza Banku Dzielonego. W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanych na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem Akcjonariuszowi Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym.

2018
8
maj

Istota:

W przypadku umów zawieranych przez Dyrektora jednostki (szkoły), stroną umów zlecenia/o dzieło jest jednostka (szkoła) i Dyrektor szkoły zawiera umowę jako jej reprezentant, to płatnikiem podatku dochodowego, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie Gmina lecz dana jednostka organizacyjna/szkoła.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę organizacyjną? Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych przez Burmistrza, jako reprezentanta Gminy z pracownikami Urzędu Miasta oraz z innymi osobami fizycznymi niebędącymi pracownikami urzędu? Zdaniem Wnioskodawcy, jednostka (szkoła) jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązanym do obliczania, pobrania i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu o czym stanowi art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa. Ponadto Gmina wykonuje zadania publiczne, a jej organem wykonawczym jest Burmistrz, który wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy Urzędu Miasta (Urząd ten nie posiada osobowości prawnej). Płatnikiem może być nie tylko osoba prawna, o czym stanowi art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Z przepisu tego wynika bowiem, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczania, pobrania podatku od płatnika i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Zatem – w ocenie Wnioskodawcy - jeżeli obsługę organu prowadzi Urząd Miasta jest on płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do umów cywilnoprawnych zawieranych przez Burmistrza w imieniu Gminy, jako jej reprezentant, z pracownikami Urzędu Miasta oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika.

Fragment:

(...) płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

Fragment:

(...) płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ww. ustawy). Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku uzyskania przez płatnika numeru NIP dla zleceniobiorcy – obcokrajowca;

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Płatnik powinien wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP dla obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia? Zdaniem Wnioskodawcy: Płatnik nie ma obowiązku wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP dla obcokrajowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, zwanego dalej "NIP" oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym zostały zawarte w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r., poz. 476 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą ”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków (art. 2 ust. 2).

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

W tym miejscu należy podkreślić, że – w rozumieniu art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ zauważa, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności, mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa. Jednakże przepisy ustawy Ordynacja podatkowa przewidują odpowiedzialność płatnika za jego nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawodawca zobowiązał także płatnika do sporządzania – zgodnie z obowiązującymi przepisami – informacji i deklaracji podatkowych.

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązki wynikające z art. 26a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Fragment:

Z treści przepisu art. 32 ust. 2 ww. ustawy wynika, że: za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. (...). Płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a (art. 38 ust. 1 ww. ustawy). W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (art. 38 ust. 1a cyt. ustawy).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacanych pracownikom dodatków hotelowych.

Fragment:

Nr IPPB4/4511-1002/16- 2/GF (data nadania 12 października 2016 r., data doręczenia 14 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu zapewnienia pracownikowi zakwaterowania – jest : nieprawidłowe – w części dotyczącej braku powstania przychodu u pracownika i braku obowiązku obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę jako płatnika, prawidłowe – w części dotyczącej zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obowiązku pobrania zaliczki od nadwyżki ponad kwotę 500 zł świadczenia w postaci pakietu adaptacyjnego. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacanych pracownikom dodatków hotelowych. Z uwagi na braki formalne, tut. organ wezwał Wnioskodawcę pismem z dnia 11 października 2016 r. Nr IPPB4/4511-1004/16-2/GF do uzupełnienia braków formalnych. Pismem z dnia 20 października 2016 r. (data nadania 20 października 2016 r., data wpływu 24 października 2016 r.) oraz pismem (data nadania 7 listopada 2016 r., data wpływu 10 listopada 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przypadku likwidacji szkód na terenie Niemiec przez ustanowionego tam korespondenta, Spółka jest zobowiązana do pobierania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot wydatków zwracanych korespondentowi, dotyczących kosztów pozyskania notatki policyjnej?

Fragment:

(...) płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot wydatków zwracanych korespondentowi, dotyczących kosztów pozyskania notatki policyjnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy w przypadku likwidacji szkód na terenie Niemiec przez ustanowionego tam korespondenta, Spółka jest zobowiązana do pobierania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od kwot wydatków zwracanych korespondentowi, dotyczących kosztów pozyskania notatki policyjnej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: S S.A. (dalej „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest krajowym zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność ubezpieczeniową w zakresie zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej „ ubezpieczenie OCPPM ”). W tym zakresie do działalności Wnioskodawcy zastosowanie mają zarówno przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844, z późn. zm.), jak też ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 392, z późn. zm.).

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych:
- za które płatności dokonuje OPS,
- za które płatności dokonują Płatnicy

Fragment:

Odnosząc się z kolei do kwestii finansowania usług stołówkowych przez Płatników, Gmina stoi na stanowisku, że w sytuacjach, w których koszt usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów jest pokrywany w całości lub w części przez Płatników nie ma przeszkód dla zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT – analogicznie jak w przypadku pokrywania kosztu takiego świadczenia przez rodziców lub opiekunów uczniów. Sprzedaż usług stołówkowych realizowana na podstawie umów o dożywianie, które są zawierane pomiędzy Płatnikami a Placówkami oświatowymi, podlega zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ bezpośrednimi i rzeczywistymi beneficjentami tych usług pozostają uczniowie. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do posiłków finansowanych przez podmioty zewnętrzne np. fundacje charytatywne. Zarówno w przypadku pełnej, jak i tylko częściowej odpłatności po stronie rodziców, przedmiotowa usługa jest świadczona przez Gminę na rzecz poszczególnych dzieci, a tym samym zastosowanie znajdzie powyżej opisane zwolnienie. Potwierdzają to również organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn.