Płatnik | Interpretacje podatkowe

Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych. Dlatego też płatnik pobiera podatek od podatnika i wpłaca go do organu podatkowego pełniąc rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Odpowiedzialność płatnika za niepobrany podatek ma na celu zabezpieczenie należności Skarbu Państwa w wysokości tego podatku (z ewentualnymi odsetkami). Jak wyżej wskazano zobowiązanie płatnika nie jest oderwane od zobowiązania samego podatnika. Jego odpowiedzialność ma zarówno odszkodowawczy (z tytułu niedopełnienia obowiązków) jak i gwarancyjny charakter. Podatnik, płacąc niepobrany przez płatnika podatek, wypełnia własne, a nie płatnika, zobowiązanie. Z chwilą zatem zapłaty podatku przez podatnika dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego po stronie płatnika. Brak zobowiązania powoduje natomiast, że nie można mówić o odpowiedzialności podatkowej jakiegokolwiek podmiotu w tym płatnika, za jego zapłatę. Skoro zatem Wnioskodawca – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – w latach, w których byli zatrudnieni wskazani pracownicy wykazał przychód ze stosunku pracy jako przychód z tytułu umowy zlecenia, co spowodowało, że nie wykazał właściwych kosztów uzyskania przychodu, a tym samym dochodu pracowników we właściwej wysokości, będzie to skutkowało u Wnioskodawcy koniecznością dokonania korekty PIT-11.
2017
11
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Wynagrodzenia te należało opodatkować zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym potrącając 20% kosztów uzyskania, jednak Płatnik błędnie uwzględniał koszty uzyskania w wysokości 111,25 PLN zamiast w wysokości 20% przychodu, przez co została zawyżona zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłaty ww. wynagrodzeń. W tym miejscu należy podkreślić, że – w rozumieniu art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ zauważa, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności, mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.
2016
17
gru

Istota:
1) Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego, zastosowanie mieć będzie art. 11 ust. 2 umowy z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów?
2) W przypadku uznania stanowiska podatnika w odniesieniu do pytania nr 1 za nieprawidłowe i stwierdzenia, że Pool Leader nie jest podmiotem uprawnionym do odsetek, czy Spółka postąpi prawidłowo w odniesieniu do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego, pobierając zryczałtowany podatek u źródła stosując najwyższą stawkę tego podatku wynikającą z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rządami państw pozostałych Uczestników Cash poolingu, nawet jeśli Spółka nie będzie posiadać informacji o tym, którym Uczestnikom i w jakiej wysokości Pool Leader wypłaci odsetki?
Fragment:
Stosownie do brzmienia art. 11 ust. 8 Konwencji, jeżeli między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne powiązania i dlatego odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, z tytułu którego są wypłacane, przekraczają kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek bez takich powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadpłacona część podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej konwencji. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje również możliwość całkowitego zwolnienia z podatku, jednak tylko w przypadku, gdy odsetki wypłacane są spółce powiązanej (udział w kapitale spółki powiązanej nie mniejszy niż 25%) i spełnione zostaną warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: spółka będąca podatnikiem podatku (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Płatnik Instytucję płatnika definiuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU). Zgodnie z art. 8 ORdPU, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązki płatnika reguluje natomiast art. 31 OrdPU, w myśl którego osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Ponadto, art. 32 § 1 OrdPU stanowi, że płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Ponadto, w odniesieniu do Pracowników obowiązki płatnika w zakresie obliczania i odprowadzania zaliczek PIT reguluje art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami (dalej: PITU).
2016
6
gru

Istota:
Ustalenie kto jest płatnikiem.
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia do we właściwym terminie organowi podatkowemu. Po analizie stanu faktycznego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów można stwierdzić, że utworzone przez Wnioskodawczynię przedszkole niepubliczne nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej, którą prowadzi jako osoba fizyczna. Oznacza to, że utworzone przedszkole nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od Wnioskodawczyni podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. Wnioskodawczyni wskazuje również, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późń. zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami prawnymi
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami prawnymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. Ustawa o CIT obowiązek taki statuuje w art. 26, zgodnie z którym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (a zatem Wnioskodawca), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Uwagi ogólne - katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 21 ustawy o CIT są to przychody: 1. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami prawnymi
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami prawnymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. Ustawa o CIT obowiązek taki statuuje w art. 26, zgodnie z którym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (a zatem Wnioskodawca), które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Uwagi ogólne - katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 21 ustawy o CIT są to przychody: 1.z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, (...)
2016
29
lis

Istota:
Ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami fizycznymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. W przypadku osób fizycznych kwestia uregulowana jest w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne z którym płatnicy (w tym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29. Uwagi ogólne – katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym obowiązek poboru podatku dotyczy przychodów: z (...)
2016
29
lis

Istota:
Ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika wobec kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
Fragment:
Uwagi ogólne – instytucja płatnika podatku. Uwzględniając powyższe przepisy, z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest jednak, że w przypadku podatników podatku dochodowego (będących osobami fizycznymi), w przypadku niektórych (ściśle określonych tytułów płatności) może powstać obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kwot. W przypadku osób fizycznych kwestia uregulowana jest w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodne z którym płatnicy (w tym jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29. Uwagi ogólne – katalog płatności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jak wskazano powyżej, jedynie niektóre rodzaje płatności za usługi (i świadczenia podobnego rodzaju) podlegają opodatkowaniu na zasadzie obowiązku poboru podatku przez płatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym obowiązek poboru podatku dotyczy przychodów: z (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwrócenia się przez płatnika z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do właściwego urzędu skarbowego tytułem nienależnie pobranego przez płatnika podatku.
Fragment:
(...) płatnik. Z powyższego rozróżnienia wyprowadza się bowiem wniosek, że: w pierwszym przypadku (art. 75 § 2 pkt 2 lit. a/ O.p.) płatnik pobrał podatek od podatnika, lecz wykazał i wpłacił więcej, więc różnica stanowi uszczuplenie majątku płatnika; w drugim i trzecim przypadku (art. 75 § 2 pkt 2 lit. b/ i cl O.p.) płatnik nic nie pobrał od podatnika, a całą kwotę zapłacił sam, więc cała kwota stanowi uszczuplenie majątku płatnika. Z brzmienia przepisów obowiązujących w rozpatrywanym czasie, nie wynikało, że powyższe kryterium uszczuplenia majątkowego przesądzało w każdym przypadku, który z podmiotów: płatnik czy podatnik był uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku (zwraca na to uwagę w literaturze M. Pogoński, Możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty przez płatnika, w: Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, Białystok 2007, s. 42; por. również I. Krawczyk, Legitymacja procesowa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, "Prawo i Podatki" 2009, nr 4, s. 16). W szczególności nie jest zasadne stwierdzenie, że płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wyłącznie wówczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majątku z powodu wpłaty do organu podatkowego podatku w większej od pobranej lub należnej wysokości (przy czym organ podatkowy nie jest władny badać stanu rozliczeń cywilnoprawnych między podatnikiem i płatnikiem - tak I.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Płatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.