Płatnik | Interpretacje podatkowe

Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowanymi loteriami promocyjnymi.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w powyższej sytuacji kiedy organizatorem loterii na zlecenie S.A. jest Wnioskodawca to Wnioskodawca pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej obowiązków płatnika w związku z organizowanymi loteriami promocyjnymi, dotyczącymi osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W części dotyczącej obowiązków płatnika w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższych okolicznościach, to Wnioskodawca pełni funkcję płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród jest podmiot, który dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne m.in. z tytułów określonych w art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianym przypadku to Wnioskodawca jest: organizatorem Loterii, odpowiada za jej prawidłową organizację i przeprowadzenie oraz odpowiada za spełnienie obowiązków związanych z organizacją Loterii, w zakresie obciążającym organizatora loterii zarówno w stosunku do właściwej Izby Celnej jak i podmiotów zewnętrznych.
2017
23
lut

Istota:
Czy wypłacając dywidendy, odsetki i inne należności na rzecz spółek osobowych Wnioskodawca pełni rolę płatnika
Fragment:
Wobec tych płatności X pełni funkcję płatnika (art. 26 ust. 2c). Głównym tytułem wypłaty odsetek spółkom osobowym jest posiadanie obligacji. X pełni, na zlecenie emitenta obligacji, funkcję obsługującego wypłatę odsetek dla nabywców obligacji. Wypłaty odsetek dokonywane są na rachunki środków pieniężnych posiadaczy obligacji prowadzone w X. Drugim tytułem do wypłaty odsetek może być oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach pieniężnych prowadzonych w X. Doprecyzowanie stanu faktycznego w odniesieniu do pytania 6: Dom Maklerski dokonuje wypłat należności na rzecz wspólników swojego klienta, który zleca mu takie działanie. Przykładowo X fizycznie obsługuje wypłatę dywidendy bądź wypłatę odsetek. Wspólnikiem klienta, który zlecił X wypłatę tych świadczeń może być osoba prawna, zarówno krajowa jak i nie posiadająca polskiej rezydencji podatkowej. W związku z powyższym opisem Spółka zadała następujące pytania odnośnie zagadnień dotyczących podatku CIT. Czy wypłacając należności na rzecz podmiotów będących spółkami osobowymi, X pełni rolę płatnika? Jeżeli przy wypłatach na rzecz spółek osobowych X jest płatnikiem, kogo X powinna rozpoznać (...)
2017
23
lut

Istota:
1. Jak określić koszty uzyskania przychodu (w Informacji PIT-8C, w części F, w wierszu 1, w poz. 36) w przypadku, gdy Spółka nie posiada informacji o kosztach uzyskania przychodu przez akcjonariusza?
2. Czy należy wystawić informację o wysokości dochodu, o której mowa w art. 39 ust. 3 ustawy akcjonariuszom w przypadku, gdy nie dysponuje się i nie można ustalić aktualnych adresów zamieszkania akcjonariuszy?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. S.A. (dalej zwana Spółką) jest spółką akcyjną, gdzie 98% akcji należało do jednego większościowego akcjonariusza, natomiast 2% akcji należało do 195 osób fizycznych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2016 r. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego. Przymusowy wykup akcji realizowany był na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. W ramach realizacji uchwały Spółka powiadomiła listownie poszczególnych akcjonariuszy mniejszościowych o uruchomieniu procedury przymusowego wykupu akcji. Akcjonariusz większościowy przekazał na rachunek bankowy Spółki kwotę stanowiącą równowartość zobowiązania, jakie ciążyło na akcjonariuszu większościowym w wyniku przymusowego wykupu akcji. Spółka realizując czynności administracyjne wynikające z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przekazywała środki pieniężne za zbywane akcje akcjonariuszom mniejszościowym zgodnie z ustaloną ceną zakupu.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania jako płatnik podatku od wynagrodzenia wypłaconego artyście mającego miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Włoskiej
Fragment:
Funkcja płatnika powoduje, że pobór podatku ma miejsce „ u źródła ”. Czynności płatnika nie wszczynają postępowania podatkowego. Płatnik nie jest organem podatkowym, w związku z czym nie jest uprawniony do prowadzenia postępowania dowodowego według zasad przewidzianych w przepisach Ordynacji podatkowej. Skoro zatem żaden przepis prawny nie wymaga, aby podatnik udowadniał – w drodze zaświadczenia – że koncert wykonał w ramach wymiany kulturalnej, to postępowania dowodowego w tym zakresie nie musi także przeprowadzać płatnik. Skarżący może zatem odstąpić od poboru podatku także w sytuacji, w której podatnik zapewni go – poprzez złożenie oświadczenia – o wykonaniu takiego koncertu w opisanych okolicznościach. To właśnie podatnik ponosi odpowiedzialność za realizację zobowiązania podatkowego. Płatnik odpowiada natomiast za własne działanie (bądź zaniechanie działania) związane z wykonywaniem nałożonych nań obowiązków. Odpowiedzialność płatnika jest więc ukształtowana odpowiednio do zakresu jego obowiązków i jest konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania tychże obowiązków. Związek odpowiedzialności płatnika z jego osobistym działaniem podkreśla także to, że art. 30 § 5 Ordynacji wyłącza odpowiedzialność płatnika, jeśli na skutek zdarzeń, o których nie mógł wiedzieć, a o których powinien poinformować go podatnik, nie wypełnił on swych ustawowych obowiązków.
2017
2
lut

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
(...) płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R). Korygując deklaracje PIT-4R Wnioskodawca postąpi prawidłowo wykazując należną zaliczkę jaka winna była być przez płatnika (Wnioskodawcę) pobrana w związku z ciążącymi na nim obowiązkami płatnika, nałożonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W deklaracji PIT-4R winny bowiem być wykazane należne zaliczki, a zatem takie, które powinny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie natomiast do treści art. 72 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się m.in. kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Na podstawie art. 75 § 1 ww. ustawy podatnik jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji, gdy kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego przez niego podatku. Natomiast zgodnie z § 2 pkt 2 ww. artykułu uprawnienie określone w § 1 (do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty) przysługuje również płatnikom, jeżeli: w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku, w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej, nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.
2017
1
lut

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności mają charakter czynności materialno-technicznych. Dlatego też płatnik pobiera podatek od podatnika i wpłaca go do organu podatkowego pełniąc rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Odpowiedzialność płatnika za niepobrany podatek ma na celu zabezpieczenie należności Skarbu Państwa w wysokości tego podatku (z ewentualnymi odsetkami). Jak wyżej wskazano zobowiązanie płatnika nie jest oderwane od zobowiązania samego podatnika. Jego odpowiedzialność ma zarówno odszkodowawczy (z tytułu niedopełnienia obowiązków) jak i gwarancyjny charakter. Podatnik, płacąc niepobrany przez płatnika podatek, wypełnia własne, a nie płatnika, zobowiązanie. Z chwilą zatem zapłaty podatku przez podatnika dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego po stronie płatnika. Brak zobowiązania powoduje natomiast, że nie można mówić o odpowiedzialności podatkowej jakiegokolwiek podmiotu w tym płatnika, za jego zapłatę. Skoro zatem Wnioskodawca – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – w latach, w których byli zatrudnieni wskazani pracownicy wykazał przychód ze stosunku pracy jako przychód z tytułu umowy zlecenia, co spowodowało, że nie wykazał właściwych kosztów uzyskania przychodu, a tym samym dochodu pracowników we właściwej wysokości, będzie to skutkowało u Wnioskodawcy koniecznością dokonania korekty PIT-11.
2017
11
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Wynagrodzenia te należało opodatkować zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym potrącając 20% kosztów uzyskania, jednak Płatnik błędnie uwzględniał koszty uzyskania w wysokości 111,25 PLN zamiast w wysokości 20% przychodu, przez co została zawyżona zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłaty ww. wynagrodzeń. W tym miejscu należy podkreślić, że – w rozumieniu art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa – płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ zauważa, że ustawodawca ukształtował rolę płatnika, jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika, polegające na obliczeniu, pobraniu i wpłaceniu należności, mają charakter czynności materialno-technicznych. Obowiązek podatkowy ciąży ostatecznie na podatniku. Płatnik natomiast, przekazuje organowi podatkowemu pieniądze podatnika. Z chwilą pobrania podatku i przekazania jego równowartości na rachunek właściwego urzędu skarbowego obowiązek płatnika wygasa. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.
2016
17
gru

Istota:
1) Czy do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego, zastosowanie mieć będzie art. 11 ust. 2 umowy z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów?
2) W przypadku uznania stanowiska podatnika w odniesieniu do pytania nr 1 za nieprawidłowe i stwierdzenia, że Pool Leader nie jest podmiotem uprawnionym do odsetek, czy Spółka postąpi prawidłowo w odniesieniu do opodatkowania płatności odsetek dokonywanych na rzecz Pool Leadera w ramach opisanego stanu faktycznego, pobierając zryczałtowany podatek u źródła stosując najwyższą stawkę tego podatku wynikającą z umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rządami państw pozostałych Uczestników Cash poolingu, nawet jeśli Spółka nie będzie posiadać informacji o tym, którym Uczestnikom i w jakiej wysokości Pool Leader wypłaci odsetki?
Fragment:
Stosownie do brzmienia art. 11 ust. 8 Konwencji, jeżeli między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne powiązania i dlatego odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, z tytułu którego są wypłacane, przekraczają kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek bez takich powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadpłacona część podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej konwencji. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych daje również możliwość całkowitego zwolnienia z podatku, jednak tylko w przypadku, gdy odsetki wypłacane są spółce powiązanej (udział w kapitale spółki powiązanej nie mniejszy niż 25%) i spełnione zostaną warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest: spółka będąca podatnikiem podatku (...)
2016
17
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika
Fragment:
Płatnik Instytucję płatnika definiuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU). Zgodnie z art. 8 ORdPU, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązki płatnika reguluje natomiast art. 31 OrdPU, w myśl którego osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Ponadto, art. 32 § 1 OrdPU stanowi, że płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Ponadto, w odniesieniu do Pracowników obowiązki płatnika w zakresie obliczania i odprowadzania zaliczek PIT reguluje art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami (dalej: PITU).
2016
6
gru

Istota:
Ustalenie kto jest płatnikiem.
Fragment:
Zgodnie z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia do we właściwym terminie organowi podatkowemu. Po analizie stanu faktycznego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów można stwierdzić, że utworzone przez Wnioskodawczynię przedszkole niepubliczne nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej, którą prowadzi jako osoba fizyczna. Oznacza to, że utworzone przedszkole nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od Wnioskodawczyni podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. Wnioskodawczyni wskazuje również, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1694 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późń. zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Płatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.