Płatnik | Interpretacje podatkowe

Płatnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to płatnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W razie uznania, że wspólnicy Spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Spółka komandytowa jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Wspólnika Spółki będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r. oraz bieżących zysków z 2016 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W razie uznania, że wspólnicy Spółki komandytowej będą zobowiązani do opodatkowania tzw. niepodzielonych zysków, czy Spółka komandytowa jako płatnik będzie mogła zastosować zwolnienie określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do Wspólnika Spółki będącego spółką akcyjną posiadającego ponad 95% udziałów Spółki w stosunku do zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym i zysków z 2015 r. oraz bieżących zysków z 2016 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, powstała z przekształcenia Spółki Spółka komandytowa nie będzie zobowiązana do poboru podatku od tzw. niepodzielonych zysków wobec możliwości zastosowania do wspólnika posiadającego ponad 95% udziałów ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji czego Spółka komandytowa powstała z przekształcenia Spółki nie będzie zobowiązana jako płatnik do zapłaty podatku pod warunkiem uzyskania oświadczenia o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy opodatkowanie niepodzielonych zysków następuje na zasadach właściwych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych o których w mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
10
sie

Istota:
Czy umorzone przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 18 ust. 4a ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w związku z art. 139 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz naliczonych odsetek za zwłokę od tych pożyczek, a także koszty upomnienia i inne koszty związane z egzekucją tych należności stanowią u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które otrzymały pożyczki z Funduszu Pracy przychód, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz czy powstaje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C przez Wnioskodawcę?
Fragment:
Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w art. 8 Ordynacji podatkowej, zawarte są m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której w Rozdziale 7 „ Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników ”, umiejscowiono przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „ inne źródła ”. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. (...)
2016
28
lip

Istota:
1. Czy przysporzenie majątkowe wynikające z udziału Uczestników w Programach będzie stanowić przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: UPDOF)?2. Czy w odniesieniu do dochodów wynikających z udziału Uczestników w Programach na Spółce będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki, w szczególności obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 i art. 41 i obowiązki informacyjne zgodnie z art. 39 UPDOF?
Fragment:
Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Wnioskodawcy oraz obowiązków informacyjnych. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.: obliczenie, pobranie, wpłacenie - podatku, zaliczki lub raty. Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
22
lip

Istota:
Obowiązki płatnika nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. Z kolei ust. 1a tegoż artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R). Na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy (...)
2016
22
lip

Istota:
Czy, w świetle art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 udział (możliwość udziału) pracownika (współpracownika) w spotkaniach integracyjnych skutkuje koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego, tj. podlegającego opodatkowaniu PDOF, po stronie pracownika (współpracownika), od którego Spółka jest zobowiązana pobierać jako płatnik zaliczki na PDOF tego pracownika (współpracownika)?
Fragment:
(...) płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników z tytułu udziału w spotkaniach integracyjnych i związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest polską spółką osobową prowadzącą działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności hotelowej, gastronomicznej oraz organizacji konferencji / szkoleń. Kluczowym aktywem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę są pracownicy oraz współpracownicy (zleceniobiorcy), którzy prowadzą m.in. sprzedaż i obsługę usług hotelowych oraz gastronomicznych realizowanych przez Spółkę. Osoby te zatrudniane są na podstawie umów o pracę (względnie umów zlecenia) i uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu PDOF w Polsce na podstawie art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF (Spółka występuje jako płatnik podatku). Odpowiednia atmosfera, zrozumienie i współpraca pomiędzy pracownikami oraz współpracownikami (zleceniobiorcami) Spółki jest kluczowa dla efektywnego prowadzenia działalności przez Spółkę.
2016
7
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wykupieniem polisy odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
Fragment:
Sp. z o.o., który wykupił polisę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów (zarząd i rada nadzorcza) i prokurentów ma jako płatnik sporządzić i wystawić ubezpieczonemu prokurentowi – osobie fizycznej PIT-8C z tytułu przychodów ubezpieczonego prokurenta z tytułu nieodpłatnego świadczenia... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma On jako płatnik obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – członków zarządu i rady nadzorczej – w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenie, z uwagi na fakt, że nie jest możliwe ustalenie i indywidualizacja przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych – członków organów (zarząd, rada nadzorcza). Stanowisko Wnioskodawcy i przedstawiona argumentacja jest wspólna dla obu pytań, ponieważ istota pytania sprowadza się do oceny, czy Spółka, na której ciążą obowiązki płatnika i obowiązki związane z wystawianiem PIT-8C, powinna zakwalifikować zakup polisy jako przychód odpowiednio członka organu lub prokuretna podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy wynika z faktu, że brak jest podstaw do przyporządkowania członkom organów składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę.
2016
3
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wykupieniem polisy odpowiedzialności cywilnej prokurentów Spółki.
Fragment:
Sp. z o.o., który wykupił polisę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów (zarząd i rada nadzorcza) i prokurentów ma jako płatnik sporządzić i wystawić ubezpieczonemu prokurentowi – osobie fizycznej PIT-8C z tytułu przychodów ubezpieczonego prokurenta z tytułu nieodpłatnego świadczenia... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma On obowiązku w stosunku do prokurentów wystawienia informacji zgodnie z ustalonym wzorem – PIT-8C z uwagi na fakt, że nie jest możliwe ustalenie i indywidualizacja przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych. Stanowisko Wnioskodawcy i przedstawiona argumentacja jest wspólna dla obu pytań, ponieważ istota pytania sprowadza się do oceny, czy Spółka, na której ciążą obowiązki płatnika i obowiązki związane z wystawianiem PIT-8C, powinna zakwalifikować zakup polisy jako przychód odpowiednio członka organu lub prokurenta podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy wynika z faktu, że brak jest podstaw do określenia wysokości osiągniętego przez prokurentów przychodu. Nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania, że osoba będąca prokurentem będzie nim w chwili zajścia objętego zakresem ubezpieczenia zdarzenia.
2016
3
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą diety.
Fragment:
(...) płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul.
2016
12
maj

Istota:
Czy osoby otrzymujące kosze prezentowe nieodpłatnie, tj. pracownicy kontrahentów, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli ich wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 200 zł (art. 21 ust. l pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), i czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do wystawienia tym osobom informacji PIT-8C (art. 42a ww. ustawy)?
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie zobligowany jako płatnik do wystawienia informacji PIT-8C ze względu na ich wartość. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dla celów podatkowych przyjmuje się, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
2016
21
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika ciążących na Wnioskodawcy oraz obowiązków informacyjnych w odniesieniu do zadanych pytań. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.: obliczenie, pobranie, wpłacenie - podatku, zaliczki lub raty. Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
12
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Płatnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.