IPPP2/443-701/13-2/MAO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Do dostawy każdej działki gruntu w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą dwie stawki podatku VAT, tj. 23% do części każdej z działek objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zwolnienie od opodatkowania VAT do części każdej z działek, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8.07.2013 r. (data wpływu 11.07.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2013 r. do tut. Organu wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, zamierza dokonać sprzedaży niezabudowanych nieruchomości składających się z działek ewidencyjnych gruntu o numerach:

 • 115, 113;
 • 111, 112, 26, 31;
 • 111/4, 141, 132, l.

Prawo własności działek zostało nabyte przez Spółkę od Spółki Y. w trybie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1800) na podstawie aktu notarialnego Rep A nr ... z dnia 28 lipca 2005 r. Nabycie prawa własności działek gruntu nastąpiło na podstawie czynności prawnej, która została zakwalifikowana przez Spółkę Y. jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wszystkie przedmiotowe niezabudowane nieruchomości położone są w obrębie miasta X. W księgach wieczystych prowadzonych dla ww. działek w rubryce 1.3. położenie, miejscowość - widnieje również „X”. Z kolei w rubryce 1.4. – oznaczenie - zostały wpisane ulice - „A., B., C.” w księdze wieczystej prowadzonej dla działek 111, 112, 113, 115, 26, 31 oraz ulice „D., E., F.” w księdze wieczystej prowadzonej dla działek 111/4, 141, 132, 1.

Dla wskazanych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w X., IX Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste o numerach:

 • ... (dla działek nr 113, 115);
 • ... (dla działek nr 111, 112, 26, 31);
 • ... (dla działek nr 111/4, 141, 132, 1).

Dla niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki o nr ewidencyjnych:

 • 113, 115 obręb 221 obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miasta X. w formie Uchwały nr ... z dnia 18 kwietnia 2005 r. dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji X. – W. wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. G. w X. do granicy z gminą Z.;
 • 111, 112, 113, 26, 31 obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miasta X. w formie Uchwały nr ... z dnia 18 kwietnia 2005 r. dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinkach:
  1. od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. G. do stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. H. w X.;
  2. od stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. I. w X. do granicy z gminą U.;
 • 111/4, 141, 132, 1 obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miasta X. w formie Uchwały nr ... z dnia 18 kwietnia 2005 r. dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji O. – X. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia „Wypalanki” przy ul. J. do istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. K. w X.

Dodatkowo należy nadmienić, iż działki o nr ewidencyjnych:

 • 132, 1 położone są częściowo w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji P.- X. - odcinek II (Uchwała nr ... Rady Miasta X. z dnia 18 kwietnia 2005 r.);
 • 111, 112, 26, 31 położone są częściowo w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 (Uchwała nr ... Rady Miasta X. z dnia 18 kwietnia 2005 r.);
 • 113 położona jest częściowo w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji X. – R. oraz częściowo w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 (Uchwała nr ... Rady Miasta X. z dnia 18 kwietnia 2005 r.).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, wskazane powyżej działki, posiadają oznaczenie użytku jako:

 • lasy (symbol LsV) - działka 115;
 • grunty zadrzewione i zakrzewione (symbol Lz-RV, Lz-RVI) – działki: 111, 112, 141
 • grunty orne (symbol RV1) - działka nr 111/4
 • lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione (LsV, Lz-RVI, Lz-RV) – działki: nr 113, 132,1;
 • grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki (Lz-RV, N) – działki: nr 26, 31.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż przez Spółkę prawa własności przedmiotowych niezabudowanych działek ewidencyjnych gruntu o nr ewidencyjnych 115, 111/4, 141, które zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%...
 2. Czy sprzedaż przez Spółkę prawa własności przedmiotowych niezabudowanych nieruchomości o nr ewidencyjnych 113, 111, 112, 26, 31, 132, 1, które zostały objęte częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie będzie podlegała w części odpowiadającej części nieruchomości nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zaś pozostała część nieruchomości, która została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku odpowiedzi na pytanie pierwsze, czynność zbycia przedmiotowych nieruchomości, które zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwana dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

A zatem przedmiotowe grunty spełniają powyższą definicję towarów, wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, stosowanie do treści art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, obowiązującego również od dnia 1 kwietnia 2013 r., to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy określa zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zatem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Tak więc charakter danego terenu wyznacza plan miejscowy. Tam należy szukać wyjaśnienia, czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany, czy też szerzej przeznaczony pod zabudowę.

Przyjmuje się, że pojęcie grunty przeznaczone pod zabudowę obejmuje obszary, na których przewidziane są różne formy zabudowy np. mieszkaniowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623) przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i obiekt małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pleców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3a ww. ustawy obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

A zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż nieruchomości o nr ewidencyjnych 115, 111/4, 141, dla których uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą spełniają warunki do uznania ich za grunty przeznaczone pod zabudowę, co w całości wypełnia definicję terenu budowlanego w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji dostawa ww. niezabudowanych nieruchomości o nr ewidencyjnych 115, 111/4, 141 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto zaznaczyć należy, iż dla celów opodatkowania podatkiem VAT przedmiotem dostawy będzie odrębnie każda działka ewidencyjna. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7.02.2012 r. sygn. IBPP2/443-1222/11/IK: „Objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową. Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie”.

A zatem do dostawy każdej działki gruntu w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą dwie stawki podatku VAT, tj. 23% do części każdej z działek objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zwolnienie od opodatkowania VAT do części każdej z działek, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast zdaniem Wnioskodawcy w przypadku odpowiedzi na pytanie drugie czynność zbycia nieruchomości, które zostały objęte częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegać będzie w części odpowiadającej części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś w części nieruchomości nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz korzystać będzie ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

A zatem przedmiotowe grunty spełniają powyższą definicję towarów, wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, stosowanie do treści art. 2 pkt 33 ustawy o VAT obowiązującego również od dnia 1 kwietnia 2013 r., to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Katalog aktów prawnych oraz decyzji, zawierających dane istotne dla uznania terenu za budowlany ma charakter zamknięty. Definicja art. 2 pkt 33 ustawy o VAT nie daje podstaw do poszukiwania informacji na temat przeznaczenia lub charakteru danej nieruchomości w innych źródłach, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencja gruntów i budynków. Oznacza to, że wątpliwości, które były przedmiotem licznych interpretacji prawa podatkowego przed 1 kwietnia 2013 r., w zakresie ustalenia charakteru nieruchomości niezabudowanej dla celów VAT, po tej dacie tracą zasadność. Przestaje być również aktualne dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w tym względzie, w tym wyrok wydany w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. I FSK 8/10.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kwestię opodatkowania różnymi stawkami podatku VAT jednej dostawy towaru, w której to kwestii TSUE w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales Ltd v Commisioners of Customs Excise z dnia 6 lipca 2006 r., stwierdził, iż:

Okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego zwolnieniem dającym prawo do zwrotu zapłaconego podatku w rozumieniu art. 28 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r. uzupełniającą wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG (zbliżanie stawek VAT) oraz z drugiej strony towary wyłączone przez to ustawodawstwo z zakresu zastosowania tego zwolnienia, nie stoi na przeszkodzie temu, aby dane państwo członkowskie pobierało podatek VAT od dostawy towarów wyłączonych według stawki zwykłej”.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. W konsekwencji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi, iż tylko część działki ewidencyjnej gruntu przeznaczona jest pod zabudowę to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT (inną stawką dla części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dla części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe znajduje odzwierciedlenie również w wydawanych interpretacjach prawa podatkowego, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2013, sygn. IBPP2/443-27/13/AB, zgodnie z którą:

Tak więc, z powyższego wynika iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż działka ewidencyjna znajduje się w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę, a w części na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT”.

Zdaniem Strony, mając na uwadze powyższe należy jednoznacznie stwierdzić, iż w przypadku dostawy nieruchomości niezabudowanych, dla których obowiązują aktualne plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą, na gruncie ustawy o VAT będą zakwalifikowane jako tereny budowlane zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 33, a zatem będą podlegały opodatkowaniu wg stawki 23%, zaś dostawa nieruchomości w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania terenu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Strona podkreśla, iż powyższe znajduje również potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego. I tak, przykładowo, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. IPPP2/443-68/13/AB, stanowi:

Tak więc, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz ww. przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż działki nr 5135/4, dla której nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako teren, nie będący terenem budowlanym w myśl art. 2 pkt 33, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT”.

Analogiczny pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. sygn. IPPP2/443-153/13-2/KG:

„Okoliczności przedstawione w złożonym wniosku wskazują na fakt, iż dla nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest ona objęta decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, co prowadzi do wniosku, iż nieruchomość ta w istocie nie stanowi terenu budowlanego, bądź też przeznaczonego pod zabudowę.

Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż część nieruchomości stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę. Zaznaczenia wymaga fakt, iż wniosek taki Gmina wywodzi z analizy zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jak wskazano powyżej, w obowiązującym stanie prawnym nie mogą mieć wpływu na klasyfikację nieruchomości. Na powyższą ocenę nie może także wpływać fakt, iż w przeszłości na przedmiotowej nieruchomości posadowiony był budynek, który uległ rozbiórce, w związku z czym przedmiotem dostawy jest grunt niezabudowany.

Reasumując stwierdzić należy, iż planowana transakcja sprzedaży gruntu w całości korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przedmiotem zbycia będzie nieruchomość gruntowa, nie będąca terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudowę”.

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, iż dla celów opodatkowania podatkiem VAT przedmiotem dostawy będzie odrębnie każda działka ewidencyjna. Zgodnie bowiem z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7.02.2012 r. sygn. IBPP2/443-1222/11/IK: „Objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową. Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie”.

A zatem do dostawy każdej działki gruntu w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą dwie stawki podatku VAT, tj. 23% do części każdej z działek objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zwolnienie od opodatkowania VAT do części każdej z działek, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zdaniem Strony, na uwagę zasługuje również fakt, iż powyższy pogląd potwierdza interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 14.06.2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.