IBPP1/4512-813/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dostawa działki niezabudowanej sklasyfikowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pod symbolem LS1 – tereny leśne, lasy chronione, będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 64 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 64.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-813/15/LSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1. Gmina (Wnioskodawca) jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług planuje na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 27 lutego 2015 r. dokonać zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy na grunty Skarbu Państwa - Nadleśnictwo położone w obrębie stacji narciarskiej M. w miejscowości M.
2. Celem wymiany nieruchomości gruntowych jest pozyskanie przez Gminę terenów znajdujących się w obrębie funkcjonującego wyciągu narciarskiego. Po uzyskaniu prawa własności nieruchomości Gmina ma zamiar odpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej dzierżawić pozyskane tereny Spółce z o.o. właścicielowi wyciągu narciarskiego, celem poszerzenia istniejących tras zjazdowych oraz urządzenia nowej trasy. tj. umowa dzierżawy jako czynność cywilnoprawna pomiędzy odrębnymi podmiotami prawnopodatkowymi - Spółką z o.o a Gminą. Poza tym Gmina zamierza pozyskać i sprzedać drzewa rosnące na gruncie nabytym w wyniku wymiany.
3. Działki będące przedmiotem wymiany objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 r.
4. Nieruchomości gruntowe należące do Gminy będące przedmiotem wymiany sklasyfikowane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako:
"LSn - lasy niepaństwowe i zadrzewienia,
"LS1 - tereny leśne, lasy ochronne,
"LS1/o - tereny leśne, lasy ochronne zagrożone procesami erozyjno - osuwiskowymi.
5. Zamiana polegać ma na tym, że Gmina przeniesie na Nadleśnictwo własność kilku działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów jako "dr", "Łi Ps" "Ls" i "Tr". Podkreślić należy, że działki gruntów przekazywane przez Gminę stanowią zarastające dawne drogi, a oznaczone są w ewidencji gruntów jako "dr", Ł i Ps", "Ls".

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

1.Przedmiotem zamiany przez Gminę na rzecz Nadleśnictwa będzie 91 działek ewidencyjnych stanowiących własność Gminy.
Tabela – załącznik PDF- str. 11

2. Poszczególnie działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy położone są:

- działki w miejscowości R. Nr 64, 65, 35, 63/1 - w całości w terenach o symbolu LS1.
Oznaczenie symboli według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy:
- Symbol LS1 - Tereny leśne własności Skarbu Państwa. Lasy ochronne. Ustalenia jak w § 10 ust. 9.

§ 10 ust. 9: Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

9. W celu ochrony lasów nie wymienionych w ust. 7 i ust. 8, stanowiących Lasy Skarbu Państwa (zwane dalej „lasami państwowymi”) - ustala się, co następuje:

 1. Lasy Państwowe są w całości lasami ochronnymi, jako:
  • lasy wodochronne, chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujące stosunki hydrologiczne w zlewniach oraz na obszarach wododziałowych,
  • lasy stanowiące ostoję zwierzyny,
  • lasy położone w strefie „C” Uzdrowiska Wapienne mające na celu ochronę warunków lecznictwa uzdrowiskowego.
 2. W lasach wodochronnych obowiązują zasady gospodarowania polegające na:
  • zapewnieniu stałej obecności szaty leśnej, preferowaniu zalesienia w górnych częściach zlewni,
  • szczególnej ochronie lasów bezpośrednio przyległych do źródeł, linii brzegowych cieków oraz stref wododziałowych,
  • spełnianiu przez szatę leśną roli filtru biologicznego oraz funkcji regulatora powierzchniowego i glebowego spływu wody.
 3. W lasach stanowiących ostoje zwierzyny (oznaczenie poufne w gestii Administracji Lasów Państwowych) obowiązuje:
  • ochrona różnorodności biologicznej, stref ochronnych wokół miejsc lęgowych i stałego przebywania ptaków drapieżnych oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową,
  • bezwzględne stosowanie się do zakazów i nakazów administracji leśnej podawanych na tablicach informacyjnych.
 4. W lasach położonych w obszarach ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska „Wapienne” obowiązuje:
  • kształtowanie oddziaływania biotycznego i estetycznego oraz korzystnych dla zdrowia warunków środowiska leśnego,
  • ochrona zasobów wody mineralnej oraz złóż torfowych w myśl zasad obowiązujących w lasach wodochronnych.

Lasy ochronne oznaczone są na rysunku planu symbolem „LS1”. Lasy te zostały uznane za ochronne na mocy Zarządzenia Nr 145 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 25.08.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w ich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67 poz. 337). Na terenie Gminy powierzchnia lasów ochronnych wynosi 11.139,54 ha. Zmiana zasięgu lasów ochronnych oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi kategoriami ochronności wymienionymi w ust. 9 pkt 1 - 4, nie stanowią naruszenia ustaleń planu.

§ 18 ust. 2: Tereny oznaczone symbolem funkcji i dodatkowym indeksem „/o” są zagrożone procesami erozyjno-osuwiskowymi. Tereny te mogą być dopuszczone do zabudowy po przeprowadzeniu badań geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w wyniku tych badań. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i odbudowy budynków i obiektów istniejących na tych terenach.

3. Dla ww. działek ewidencyjnych nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

4. Wszystkie działki będące przedmiotem zamiany są niezabudowane.

5. Na pytanie tut. Organu „Jeśli przedmiotem sprzedaży będą także działki zabudowane to należy wskazać (...)”, Wnioskodawca podał, że nie dotyczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy nieruchomości gruntowe będące przedmiotem wymiany są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT...
 2. Jaką stawkę podatkową podatku VAT należy zastosować do gruntów będących przedmiotem wymiany, w przypadku uznania, że grunty te nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr. 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju. Przy czym odpłatność w transakcji wymiany gruntów jest rozumiana nie jako zapłata pieniężna za dostarczone nieruchomości ale jako ekwiwalentność i wzajemność świadczeń w postaci rzeczowej. Dla uznania czy czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wystarczająca jest cena wyrażona w pieniądzu - wartość rynkowa wynikająca z operatu szacunkowgo sporządzonego na potrzeby wymiany w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Art. 2 pkt 6 ww. ustawy wyjaśnia, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części. Natomiast art. 7 ust 1 ustawy precyzuje, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Mając na uwadze cytowane przepisy nieruchomości gruntowe podlegające wymianie są towarami, natomiast wymiana gruntów stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dla transakcji zamiany gruntów podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa gruntów określona w operacie szacunkowym.
 2. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych inne niż tereny budowlane. Mając na względzie wymienione przepisy działki Gminy będące przedmiotem wymiany klasyfikowane w planie zagospodarowania przestrzennego jako lasy zdaniem Wnioskodawcy będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie opodatkowania dostawy działki nr 64.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem – w świetle przytoczonych powyżej przepisów – grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina planuje dokonać zamiany nieruchomości gruntowej tj. m.in. działki nr 64 stanowiącej własność Gminy na grunty Skarbu Państwa - Nadleśnictwo.

Działka będąca przedmiotem wymiany objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 listopada 2004 r.

Działka niezabudowana nr 64 jest sklasyfikowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w całości jako LS1 - tereny leśne, lasy ochronne. Symbol LS1 - Tereny leśne własności Skarbu Państwa. Lasy ochronne. Dla ww. działki ewidencyjnej nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany” oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w zgodny sposób odpowiada zatem także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki niezabudowanej nr 64, która jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i sklasyfikowana pod symbolem LS1 – tereny leśne, lasy chronione. Ustalenie w § 10 ust. 9: Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w którym wskazano: w celu ochrony lasów nie wymienionych w ust. 7 i ust. 8, stanowiących Lasy Skarbu Państwa (zwane dalej „lasami państwowymi”) - ustala się, co następuje:

 1. Lasy Państwowe są w całości lasami ochronnymi, jako:
  • lasy wodochronne, chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulujące stosunki hydrologiczne w zlewniach oraz na obszarach wododziałowych,
  • lasy stanowiące ostoję zwierzyny,
  • lasy położone w strefie „C” Uzdrowiska Wapienne mające na celu ochronę warunków lecznictwa uzdrowiskowego.
 2. W lasach wodochronnych obowiązują zasady gospodarowania polegające na:
  • zapewnieniu stałej obecności szaty leśnej, preferowaniu zalesienia w górnych częściach zlewni,
  • szczególnej ochronie lasów bezpośrednio przyległych do źródeł, linii brzegowych cieków oraz stref wododziałowych,
  • spełnianiu przez szatę leśną roli filtru biologicznego oraz funkcji regulatora powierzchniowego i glebowego spływu wody.
 3. W lasach stanowiących ostoje zwierzyny (oznaczenie poufne w gestii Administracji Lasów Państwowych) obowiązuje:
  • ochrona różnorodności biologicznej, stref ochronnych wokół miejsc lęgowych i stałego przebywania ptaków drapieżnych oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową,
  • bezwzględne stosowanie się do zakazów i nakazów administracji leśnej podawanych na tablicach informacyjnych.
 4. W lasach położonych w obszarach ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska „Wapienne” obowiązuje:
  • kształtowanie oddziaływania biotycznego i estetycznego oraz korzystnych dla zdrowia warunków środowiska leśnego,
  • ochrona zasobów wody mineralnej oraz złóż torfowych w myśl zasad obowiązujących w lasach wodochronnych.

Lasy ochronne oznaczone są na rysunku planu symbolem „LS1”. Lasy te zostały uznane za ochronne na mocy Zarządzenia Nr 145 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w ich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67 poz. 337).

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Biorąc zatem przedstawione okoliczności sprawy stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa działka niezabudowana nr 64 została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sklasyfikowana pod symbolem LS1 – tereny leśne, lasy chronione, to sprzedaż tej działki objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, bowiem z przeznaczenia działki nie wynika aby ww. działka była przeznaczona pod zabudowę lub była terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że działka Gminy będąca przedmiotem wymiany klasyfikowana w planie zagospodarowania przestrzennego jako lasy będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Ze względu na to, że w odpowiedzi na pytanie nr 1 tut. Organ uznał, że sprzedaż działki nr 64 objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, to odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące ustalenia stawki podatku VAT w przypadku uznania, że grunt ten nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.