IBPP1/4512-72/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż licytacyjna prawa wieczystego użytkowania 3 działek niezabudowanych będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-72/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. grunt niezabudowany
 4. plan zagospodarowania przestrzennego
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), uzupełnionym dokonaną wpłatą w dniu 14 kwietnia 2015 r. oraz pismem z 16 kwietnia 2015 r, (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej prawa użytkowania wieczystego 3 działek niezabudowanych nr 8/37, nr 8/38 i nr 8/39 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży licytacyjnej prawa użytkowania wieczystego 3 działek niezabudowanych nr 8/37, nr 8/38 i nr 8/39.

Na wezwanie tut. organu z 10 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-72/15/LSz, wniosek został uzupełniony pismem z 16 kwietnia 2015 r, (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) oraz poprzez dokonanie w dniu 14 kwietnia 2015 r. dodatkowej opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym, w ramach postępowania egzekucyjnego, o egzekucję świadczeń pieniężnych, prowadzonego pod wskazanymi wyżej sygnaturami akt, na podstawie tytułów wykonawczych: nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w T. w dniu 23 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt ..., zaopatrzony w klauzulę wykonalności; nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w dniu 18 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt ..., zaopatrzony w klauzulę wykonalności uprawniającą wierzyciela do prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika objętej księgą wieczystą o nr ... oznaczony jako trzeci tytuł wykonawczy; nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w dniu 23 maja 2014 r. (w sprawie o sygn. akt ...., zaopatrzony w klauzulę wykonalności uprawniającą wierzyciela do prowadzenia egzekucji z praw użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi o nr.: ...., oznaczony jako trzeci tytuł wykonawczy; przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu: E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajął przysługujące dłużnikowi egzekwowanemu prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z trzech niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 8/37 mapa 29, nr 8/38 mapa 29, nr 8/39 mapa 29, o łącznej powierzchni 50.535,00 m2, położonego w K. w obrębie ewidencyjnym B., w okolicach ulic O., N. i D., dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o nr ....

Sprzedaż przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego, tj. zdarzenie przyszłe w rozumieniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. - Dz.U. z 2012 r., poz. 749) nastąpi w drodze licytacji publicznej.

Dłużnik egzekwowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP: .... Dłużnik nabył przedmiotowe prawo w dniu 6 grudnia 2006 r. w drodze umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem ... prowadzącą Kancelarię Notarialną w K. przy ul. K. (Repertorium A nr ....). Z treści tejże umowy wynika, że nabycie przedmiotowego prawa zostało opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Dłużnik, jak wynika ze złożonego przez niego oświadczenia oraz deklaracji VAT -7 za miesiąc styczeń 2007 roku, dokonał odliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem należy wnosić, iż przy nabyciu przedmiotowego prawa dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

Nabycie, zgodnie z oświadczeniem dłużnej spółki, nastąpiło w celach inwestycyjnych. Nieruchomość była wynajmowana/wydzierżawiana przez dłużnika od marca 2012 roku, a przychody z tytułu najmu/dzierżawy były opodatkowane podatkiem VAT, zatem przedmiotowe prawo użytkowania wieczystego służyło do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste będące przedmiotem egzekucji w sprawie nie jest zabudowany. Sposób korzystania z przedmiotu egzekucji oznaczony w treści właściwej księgi wieczystej to: tereny przemysłowe. Grunt położony jest w granicach administracyjnych Miasta K., w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych (pomiędzy terenami usług cenotwórczych, a terenami mieszkaniowymi dzielnicy B.). Grunt ten nie jest, zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 15 stycznia 2015 r. od Prezydenta Miasta K., objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie została też dla niego wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy, jak też decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Obszar, na którym zlokalizowany jest tenże grunt, objęty jest II edycją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta K. Zgodnie z tym dokumentem obszar ten oznaczony jest symbolami A8 MUw3 oraz D9 MUw2 - intensywna zabudowa mieszkaniowo - usługowa i wielofunkcyjna. Nadto Rada Miasta K. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wspomniany obszar.

Przedmiotem licytacji publicznej będzie cała, oddana w użytkowanie wieczyste nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą o nr ..., tj. Nadto z uwagi na prawną specyfikę sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej należy przyjąć, iż nabywca będzie jeden (brak prawnej możliwości przysądzenia własności na rzecz kilku podmiotów, po stronie których powstanie współwłasność w częściach ułamkowych), ewentualnie sprzedaż może nastąpić na rzecz małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej, co prowadzić będzie do objęcia przedmiotu licytacji (po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przysądzeniu własności) współwłasnością łączną, bądź na rzecz wspólników spółki cywilnej, co także będzie prowadzić do objęcia przedmiotu licytacji współwłasnością łączną.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K., w ramach postępowania egzekucyjnego, o egzekucję świadczeń pieniężnych, prowadzonego pod wskazanymi wyżej sygnaturami akt, na podstawie tytułów wykonawczych: nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w T. w dniu 23 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt ..., zaopatrzony w klauzulę wykonalności; nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w T. w dniu 18 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt ...., zaopatrzony w klauzulę wykonalności uprawniającą wierzyciela do prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika objętej księgą wieczystą o nr ..., oznaczony jako trzeci tytuł wykonawczy; nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w K. w dniu 23 maja 2014 r., w sprawie o sygn. akt ..., zaopatrzony w klauzulę wykonalności uprawniającą wierzyciela do prowadzenia egzekucji z praw użytkowania wieczystego nieruchomości objętych księgami wieczystymi o nr: ...., oznaczony jako trzeci tytuł wykonawczy; przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu: E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K., w nawiązaniu do pisma Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu do kancelarii komornika: 14 kwietnia 2015 r.) wyjaśnia co następuje:

Przedmiotem dostawy będzie prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego składającego się z trzech działek ewidencyjnych o nr. 8/37 mapa 29, 8/38 mapa 29, 8/39 mapa 29, o łącznej powierzchni 50.535,00 m2, położonego w K. w obrębie ewidencyjnym B., w okolicach ulic O., G., N., dla którego Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą o nr.... Podkreślenia wymaga, iż z przedmiotowego użytkowania wieczystego nie wydzielono, w trybie art. 946 Kodeksu postępowania cywilnego, części mającej stanowić przedmiot sprzedaży egzekucyjnej. Wydzielenie takiej części nie może już nastąpić. Stosownie bowiem do wspomnianego przepisu wydzielenie to może mieć miejsce wyłącznie do momentu zakończenia opisu i oszacowania, podczas gdy opis i oszacowanie przedmiotowego użytkowania wieczystego został już prawomocnie zakończony. Innymi słowy sprzedaż egzekucyjna wyżej opisanego przedmiotu może nastąpić już tylko w całości, zatem wystąpi jedno zdarzenie przyszłe.

Jeżeli, mimo powyższych wyjaśnień, Minister Finansów nie zmieni stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r., Wnioskodawca wyjaśnia, iż jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji w zakresie trzech zdarzeń przyszłych w postaci sprzedaży użytkowania wieczystego działek nr 8/37, 8/38, 8/39 objętych księgą wieczystą nr... Uiszczona już opłata dotyczy więc działki nr 8/37.

Nadto, przelewem z dnia 14 kwietnia 2015 r., Wnioskodawca wniósł opłatę w kwocie 80,00 zł. za wydanie interpretacji indywidualnej co do sprzedaży pozostałych działek o nr 8/38 i 8/39.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dojścia do skutku sprzedaży licytacyjnej przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego, tj. dokonania dostawy towaru będącego własnością dłużnika egzekwowanego, komornik sądowy prowadzący sprawę, będący stosownie do przepisu art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) płatnikiem podatku od dostawy, będzie zobligowany do odprowadzenia podatku od towarów i usług w stawce 23% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem dostawy będzie prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego. Dostawa nastąpi przed dniem 31 grudnia 2016 r. Przedmiot dostawy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak też nie została wydana co do niego decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jednakże, jak wspomniano w opisie stanu przyszłego, obszar, na którym położony jest przedmiot egzekucji, to teren przemysłowy, przeznaczony do intensywnej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, obecny uprawniony z tytułu prawa użytkowania wieczystego nabył to prawo w celach inwestycyjnych. Zatem trudno jest uznać jednoznacznie i ostatecznie, iż jest to teren inny niż budowlany. Skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania jest rodzajem przywileju, wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, więc prawo to winno zostać wykazane. Zdaniem Wnioskodawcy, aby doszło do dostatecznego wykazania zwolnienia planowanej dostawy od podatku VAT, w stosunku do dłużnika winna zostać wydana decyzja odmowna o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącą przedmiotu dostawy.

Zatem stosownie do przepisu art. 7 ust. 7 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatkach i usług dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku dla dostawy działek niezabudowanych nr 8/37, nr 8/38 i nr 8/39, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zatem sprzedaż gruntu (jak i prawa użytkowania wieczystego gruntu) należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że planuje dokonać w trybie postępowania egzekucyjnego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych nr 8/37, nr 8/38 i nr 8/39 należących do dłużnika (Spółki z o.o.) będącego czynnym podatnikiem VAT, który nabył ww. działki w celach inwestycyjnych. Nieruchomość była wynajmowana/ wydzierżawiana przez dłużnika od marca 2012 roku, a przychody z tytułu najmu/dzierżawy były opodatkowane podatkiem VAT, zatem przedmiotowe prawo użytkowania wieczystego służyło do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z powyższego wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) ustawa określa:

 1. zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 2. zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

-przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z powyższego wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach postępowania egzekucyjnego zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z trzech niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 8/37, nr 8/38, nr 8/39 o łącznej powierzchni 50.535,00 m2.

Grunt ten, zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 15 stycznia 2015 r. od Prezydenta Miasta K., nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie została też dla niego wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy, jak też decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Analizując przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy gruntu niezabudowanego należy podkreślić, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Biorąc zatem przedstawione okoliczności sprawy w odniesieniu do obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. przepisów stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe działki nr 8/37, nr 8/38, nr 8/39 nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj. nie podlegają ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została dla nich wydana decyzja o warunkach zabudowy, to sprzedaż tych działek (prawa wieczystego użytkowania) objęta będzie zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji sprzedaży wyodrębnionych geodezyjnie działek, nawet w przypadku, gdy są one objęte jedną księgą wieczystą zbycie to na gruncie przepisów podatkowych należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek. Zatem określenie stawki, bądź zwolnienia nie może być rozszerzane na całą nieruchomość, lecz winno być przyporządkowane do działki lub części działki, która spełnia warunki wynikające z przepisów uprawniające do stosowania preferencji.

W kontekście powyższego należy wskazać na orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. I tak np. w wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

Dostawę zatem każdej geodezyjnie wyodrębnionej działki należy rozpatrywać odrębnie.

W przedmiotowej sprawie żadna z działek nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani też dla żadnej z nich nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem sprzedaż licytacyjna prawa wieczystego użytkowania działek niezabudowanych nr 8/37, nr 8/38, nr 8/39 będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%”, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.