Plan zagospodarowania przestrzennego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plan zagospodarowania przestrzennego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy dostawa działki określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren wód płynących, może podlegać zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, jako grunt niezabudowany o przeznaczeniu innym niż budowlane?

Fragment:

Przez tereny budowlane – stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego, wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”.

2018
3
mar

Istota:

Opodatkowanie według stawki 23% podatku VAT sprzedaży działek gruntowych. Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Sprzedaż działki numer 35/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 41/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 42/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 43/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) oraz KDL7. (Tereny dróg publicznych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 45/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.4 i 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) oraz KDL7. (Tereny dróg publicznych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%.

2018
7
lut

Istota:

Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Na skutek uchwały Rady Gminy ...z 2003 r dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Część tej działki została zmieniona na grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Od roku 2008 rozpoczął Pan wraz z małżonką sprzedaż niezabudowanych części działki 85/2. Z przedmiotowej działki wydzielono 29 działek, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone jako tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Reszta gruntu nadal służy wyłącznie do celów rolniczych. Wszystkie z wydzielonych działek zostały przeznaczone na sprzedaż. Część wydzielonych działek została sprzedana, reszta oczekuje na nabywców. Zaznaczył Pan, że wniosek o przekwalifikowanie gruntu ornego na działkę budowlaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego składa nabywca. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego niniejszego gruntu na tereny budowlane dokonał Pan podziału geodezyjnego gruntu. Ponadto umieszczał w prasie lokalnej ogłoszenia o zamiarze sprzedaży działek. W przyszłości planuje ewentualną sprzedaż części posiadanych gruntów rolnych (warunkiem takiej sprzedaży będzie ewentualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego posiadanych gruntów rolnych).

2017
11
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT działek niezabudowanych

Fragment:

W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy podlega zwolnieniu z podatku VAT. Gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy nie należy kierować się danymi z ewidencji gruntów i budynków, tak jak do 31 marca 2013 r. ”. Uwzględniając definicję z art. 2 pkt 33 UVAT należy uznać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT, opodatkowanie dostawy terenu niezabudowanego może nastąpić jedynie wówczas, gdy przeznaczenie pod zabudowę wynika z treści aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W innych przypadkach, w tym - gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, należy stosować zwolnienie z opodatkowania VAT. W przedstawionym stanie faktycznym każda z działek ewidencyjnych jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym należy ustalić czy przeznaczenie wskazane w planie pozwala na zabudowę. Zgodnie z planem zagospodarowania, działki ewidencyjne położone są w kilku jednostkach urbanistycznych (rodzaj przeznaczenia). Działka o nr 33/1 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne, tereny dróg publicznych.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji, dostawa części działek nr 2461/25 oraz 2461/34, w odniesieniu do których ogólny plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc obowiązującą i jednocześnie dla ww. działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa pozostałej części działek 2461/25 i 2461/34, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny usług zdrowia podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem zbycie przedmiotowej nieruchomości składającej się z działek nr 2461/23, 2461/25, 2461/27, 2461/28, 2461/33 oraz 2461/34 będzie podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23% w zakresie sprzedaży działek 2461/33, 2461/23, 2461/27, 2461/28 oraz części działek nr 2461/25 i 2461/34, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny usług zdrowia. Natomiast w zakresie sprzedaży części działek nr 2461/25 i 2461/34 położonych na obszarze, na którym ogólny plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc obowiązującą i jednocześnie dla ww. działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dostawa będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2017
27
paź

Istota:

Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

Fragment:

Przez tereny budowlane – zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z cytowanych przepisów wynika, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”.

2017
19
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego od gminy za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fragment:

Przedmiotowe odszkodowanie stanowi bowiem, wynikającą z przepisów prawa (w tym konkretnym przypadku – ww. art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), rekompensatę za szkodę w majątku Wnioskodawcy w postaci obniżenia się wartości nieruchomości, powstałą wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do przeniesienia własności gruntów na Gminę – tak jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy – tym samym nie dochodzi do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Podsumowując, należy stwierdzić, że odszkodowanie, które Wnioskodawca otrzyma od Gminy w związku ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy. udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
26
maj

Istota:

Zwolnienia od podatku dostawy niezabudowanej działki gruntu.

Fragment:

Przez tereny budowlane − na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy − rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu − zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że – wbrew twierdzeniom Gminy – planowana dostawa nie będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika bowiem, że przewiduje on dla terenu mającego być przedmiotem sprzedaży zabudowę (pow. zabudowy max 300 m²). Uchwalenie przez Gminę ww. warunku dotyczącego wielkości maksymalnej zabudowy nieruchomości nie zmienia jej przeznaczenia jest jedynie warunkiem ograniczającym zabudowę gruntu. Przedmiotem dostawy będzie teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W konsekwencji, planowana dostawa będzie w całości opodatkowana 23% stawką podatku. Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia , co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej został (zostanie) określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2017
17
maj

Istota:

Opodatkowanie/zwolnienie od podatku jednej działki mającej różne /niejednolite przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Fragment:

Organu o treści: (((...) czy w odniesieniu do działki nr 336 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego konkretnie określa (wytycza) obszar na którym można dokonywać zabudowy...)) Wnioskodawca wskazał, że ((Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 100% obszaru Działki nr 336 jest objęte przeznaczeniem o symbolu 3.14.RL.R.MR – Tereny leśne, rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej)). (...) w sytuacji gdy w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu dla danej działki wyznaczono linie rozgraniczające miejsce zabudowy, to teren taki tylko w tej części, w której przeznaczony jest pod zabudowę będzie uznany za teren budowlany, pozostała część działki będzie uznana za teren inny niż budowlany. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy Działka nr 336 (będąca przedmiotem sprzedaży) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym jej przeznaczenie to w całości: tereny leśne, rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej. W planie zagospodarowania przestrzennego brak jest linii rozgraniczających poszczególne przeznaczenia”. A zatem w związku z posługiwaniem się przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w ww. interpretacji de facto zamiennie pojęciem „ linii rozgraniczającej poszczególne przeznaczenia ” i „ linii rozgraniczającej miejsce zabudowy ” Spółka zakłada, że również tut.

2017
26
sty

Istota:

Uznanie za odp3atn1 dostawe towarów wykupu Nieruchomooci, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zwolnienie od podatku VAT ww. wykupu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

Jak stanowi art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreolenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myol zapisów ust. 2 powo3anego przepisu – okreolenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W tym miejscu warto wyjaonia, ?e stosownie do treoci wyroku Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza ka?dy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez panstwa cz3onkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowe ”. Wprowadzony do ustawy przepis art. 2 pkt 33, w zgodny sposób odpowiada zatem treoci ww. orzeczenia, gdy? ceche przeznaczenia pod zabudowe ustalia nale?y na podstawie okreolonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego. Z powy?szych przepisów wynika, ?e przeznaczenie okreolonego gruntu nale?y oceniaa wy31cznie w oparciu o istniej1cy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomooci.