Plan zagospodarowania przestrzennego | Interpretacje podatkowe

Plan zagospodarowania przestrzennego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plan zagospodarowania przestrzennego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie według stawki 23% podatku VAT sprzedaży działek gruntowych. Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Sprzedaż działki numer 35/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 41/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 42/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 43/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) oraz KDL7. (Tereny dróg publicznych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 45/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.4 i 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) oraz KDL7. (Tereny dróg publicznych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%.
2018
3
mar

Istota:
Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Na skutek uchwały Rady Gminy ...z 2003 r dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Część tej działki została zmieniona na grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Od roku 2008 rozpoczął Pan wraz z małżonką sprzedaż niezabudowanych części działki 85/2. Z przedmiotowej działki wydzielono 29 działek, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone jako tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Reszta gruntu nadal służy wyłącznie do celów rolniczych. Wszystkie z wydzielonych działek zostały przeznaczone na sprzedaż. Część wydzielonych działek została sprzedana, reszta oczekuje na nabywców. Zaznaczył Pan, że wniosek o przekwalifikowanie gruntu ornego na działkę budowlaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego składa nabywca. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego niniejszego gruntu na tereny budowlane dokonał Pan podziału geodezyjnego gruntu. Ponadto umieszczał w prasie lokalnej ogłoszenia o zamiarze sprzedaży działek. W przyszłości planuje ewentualną sprzedaż części posiadanych gruntów rolnych (warunkiem takiej sprzedaży będzie ewentualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego posiadanych gruntów rolnych).
2018
7
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT działek niezabudowanych
Fragment:
W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy podlega zwolnieniu z podatku VAT. Gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy nie należy kierować się danymi z ewidencji gruntów i budynków, tak jak do 31 marca 2013 r. ”. Uwzględniając definicję z art. 2 pkt 33 UVAT należy uznać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT, opodatkowanie dostawy terenu niezabudowanego może nastąpić jedynie wówczas, gdy przeznaczenie pod zabudowę wynika z treści aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W innych przypadkach, w tym - gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, należy stosować zwolnienie z opodatkowania VAT. W przedstawionym stanie faktycznym każda z działek ewidencyjnych jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym należy ustalić czy przeznaczenie wskazane w planie pozwala na zabudowę. Zgodnie z planem zagospodarowania, działki ewidencyjne położone są w kilku jednostkach urbanistycznych (rodzaj przeznaczenia). Działka o nr 33/1 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne, tereny dróg publicznych.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji, dostawa części działek nr 2461/25 oraz 2461/34, w odniesieniu do których ogólny plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc obowiązującą i jednocześnie dla ww. działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa pozostałej części działek 2461/25 i 2461/34, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny usług zdrowia podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem zbycie przedmiotowej nieruchomości składającej się z działek nr 2461/23, 2461/25, 2461/27, 2461/28, 2461/33 oraz 2461/34 będzie podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23% w zakresie sprzedaży działek 2461/33, 2461/23, 2461/27, 2461/28 oraz części działek nr 2461/25 i 2461/34, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny usług zdrowia. Natomiast w zakresie sprzedaży części działek nr 2461/25 i 2461/34 położonych na obszarze, na którym ogólny plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc obowiązującą i jednocześnie dla ww. działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dostawa będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.
Fragment:
Przez tereny budowlane – zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z cytowanych przepisów wynika, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego od gminy za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Fragment:
Przedmiotowe odszkodowanie stanowi bowiem, wynikającą z przepisów prawa (w tym konkretnym przypadku – ww. art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), rekompensatę za szkodę w majątku Wnioskodawcy w postaci obniżenia się wartości nieruchomości, powstałą wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do przeniesienia własności gruntów na Gminę – tak jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy – tym samym nie dochodzi do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Podsumowując, należy stwierdzić, że odszkodowanie, które Wnioskodawca otrzyma od Gminy w związku ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy. udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
19
lip

Istota:
Zwolnienia od podatku dostawy niezabudowanej działki gruntu.
Fragment:
Przez tereny budowlane − na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy − rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu − zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że – wbrew twierdzeniom Gminy – planowana dostawa nie będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika bowiem, że przewiduje on dla terenu mającego być przedmiotem sprzedaży zabudowę (pow. zabudowy max 300 m²). Uchwalenie przez Gminę ww. warunku dotyczącego wielkości maksymalnej zabudowy nieruchomości nie zmienia jej przeznaczenia jest jedynie warunkiem ograniczającym zabudowę gruntu. Przedmiotem dostawy będzie teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W konsekwencji, planowana dostawa będzie w całości opodatkowana 23% stawką podatku. Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia , co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej został (zostanie) określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
26
maj

Istota:
Opodatkowanie/zwolnienie od podatku jednej działki mającej różne /niejednolite przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
Fragment:
Organu o treści: (((...) czy w odniesieniu do działki nr 336 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego konkretnie określa (wytycza) obszar na którym można dokonywać zabudowy...)) Wnioskodawca wskazał, że ((Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 100% obszaru Działki nr 336 jest objęte przeznaczeniem o symbolu 3.14.RL.R.MR – Tereny leśne, rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej)). (...) w sytuacji gdy w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu dla danej działki wyznaczono linie rozgraniczające miejsce zabudowy, to teren taki tylko w tej części, w której przeznaczony jest pod zabudowę będzie uznany za teren budowlany, pozostała część działki będzie uznana za teren inny niż budowlany. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy Działka nr 336 (będąca przedmiotem sprzedaży) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym jej przeznaczenie to w całości: tereny leśne, rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej. W planie zagospodarowania przestrzennego brak jest linii rozgraniczających poszczególne przeznaczenia”. A zatem w związku z posługiwaniem się przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w ww. interpretacji de facto zamiennie pojęciem „ linii rozgraniczającej poszczególne przeznaczenia ” i „ linii rozgraniczającej miejsce zabudowy ” Spółka zakłada, że również tut.
2017
17
maj

Istota:
Uznanie za odp3atn1 dostawe towarów wykupu Nieruchomooci, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zwolnienie od podatku VAT ww. wykupu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
Jak stanowi art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreolenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myol zapisów ust. 2 powo3anego przepisu – okreolenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W tym miejscu warto wyjaonia, ?e stosownie do treoci wyroku Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza ka?dy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez panstwa cz3onkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowe ”. Wprowadzony do ustawy przepis art. 2 pkt 33, w zgodny sposób odpowiada zatem treoci ww. orzeczenia, gdy? ceche przeznaczenia pod zabudowe ustalia nale?y na podstawie okreolonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego. Z powy?szych przepisów wynika, ?e przeznaczenie okreolonego gruntu nale?y oceniaa wy31cznie w oparciu o istniej1cy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomooci.
2017
26
sty

Istota:
Czy planowana dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, czy będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem od towarów i usług według stawki 23%?
Fragment:
Natomiast z art. 4 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak więc o przeznaczeniu terenu decydują akty prawa miejscowego - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy. W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Natomiast w myśl art. 3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
2016
5
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.