Plan zagospodarowania przestrzennego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to plan zagospodarowania przestrzennego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

 • sposób dokumentowania kosztów związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją porozumienia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego B.,
 • Fragment:

  Inwestycja została ujęta w dokumentach planowania przestrzennego o charakterze krajowym i regionalnym, tj. w Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 (Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030) oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa przyjętym Uchwałą Nr ... Sejmiku Województwa z dnia 22 grudnia 2003 r. Wnioskiem z dnia 24.10.2016 r. Spółka Akcyjna (zwana dalej „ Inwestorem ”) realizująca inwestycję celu publicznego złożyła do Wójta Gminy wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Zgodnie z wnioskiem Inwestora Gmina podjęła Uchwałę nr ... Rady Gminy z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego B. W dniu 06.07.2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą, Inwestorem (S.A.) i Wykonawcą (Sp. z o.o.). Przedmiotem zawartego porozumienia było m.in. ustalenie trybu współpracy w celu realizacji przedsięwzięcia mającego na celu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pasie lokalizacji rurociągu paliwowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z § 1 i 2 ww. porozumienia: „ § 1 - Wykonawca oświadcza, że przystąpi do prac mających na celu: Opracowanie zmiany MPZP w pasie lokalizacji (...)

  2018
  17
  lis

  Istota:

 • opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT sprzedaży części działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na teren usług,
 • zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy sprzedaży części działki przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na teren lasów
 • Fragment:

  Natomiast art. 4 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zatem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Tak więc charakter danego terenu wyznacza ww. plan miejscowy, wskazując czy teren jest budowlany, czy też szerzej – przeznaczony pod zabudowę. Ponadto należy podkreślić, że przy dokonywaniu oceny, czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę nie można kierować się wyłącznie jego podstawowym przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lecz należy również wziąć pod uwagę jego przeznaczenie uzupełniające, wynikające z tego planu. Ustawodawca bowiem definiując w art. 2 pkt 33 ustawy teren budowlany wskazuje, że decydujące znaczenie mają m.in. zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zawężając przy tym, że chodzi wyłącznie o podstawowe przeznaczenie określone w tym planie. Okoliczności sprawy wskazują, że nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym ..., objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym została ona przeznaczona w części na cele usług oraz w części na teren lasów.

  2018
  28
  paź

  Istota:

  Brak opodatkowania podatkiem VAT wpłaty zaliczki przez Inwestora na rzecz Gminy stanowiącej pokrycie kosztów opracowania zmiany studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego oraz brak prawa do odliczenia.

  Fragment:

  Prawo górnicze i geologiczne, koszty sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponosi przedsiębiorca wykonujący działalność określoną w koncesji. Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W opisanej sytuacji zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego, według Gminy jest świadczeniem przez nią usługi – służyć ma bowiem wykonywaniu działalności gospodarczej przez Inwestora i nastąpiła na jego wniosek (w innym przypadku nie byłoby potrzeby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego). W przedmiotowej sprawie, Gmina działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (Inwestora), tym samym bierze udział w świadczeniu usługi, co przyjmuje się, że sama jako podatnik otrzymała i wyświadczyła tę usługę w myśl art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Ad 2 Gmina ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na zmianę studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W opisanej sytuacji, Gmina występuje jako podatnik podatku VAT, dokonując świadczenia usługi zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzanej na wniosek Inwestora.

  2018
  5
  paź

  Istota:

  Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości niezabudowanej.

  Fragment:

  Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie, gdy: z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka nie jest przeznaczona pod zabudowę, dla działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że działka nie jest przeznaczona pod zabudowę, dla działki nie istnieje ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponieważ nieruchomość gruntowa nr 613/203 zlokalizowana jest na terenie, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie nieruchomości należy ustalać w odniesieniu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym sprzedaż części działki nr 613/203, która przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania jako teren usług komercyjnych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Natomiast sprzedaż części działki nr 613/203, która przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze, będzie korzystała ze zwolnienia do podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Czy dostawa działki określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren wód płynących, może podlegać zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, jako grunt niezabudowany o przeznaczeniu innym niż budowlane?

  Fragment:

  Przez tereny budowlane – stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego, wiąże zarówno organy administracji, osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne jednostki organizacyjne. Zatem w sytuacji, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to właśnie zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nadać decydujące znaczenie dla oceny przeznaczenia danego terenu, w tym również dla potrzeb art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”.

  2018
  3
  mar

  Istota:

  Opodatkowanie według stawki 23% podatku VAT sprzedaży działek gruntowych. Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.

  Fragment:

  Sprzedaż działki numer 35/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 41/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 42/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 43/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) oraz KDL7. (Tereny dróg publicznych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%. Sprzedaż działki numer 45/1 zlokalizowanej na terenach oznaczonych według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3U.4 i 3U.5 (Tereny zabudowy usług wielofunkcyjnych) oraz KDL7. (Tereny dróg publicznych) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23%.

  2018
  7
  lut

  Istota:

  Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

  Fragment:

  Na skutek uchwały Rady Gminy ...z 2003 r dokonano zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Część tej działki została zmieniona na grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Od roku 2008 rozpoczął Pan wraz z małżonką sprzedaż niezabudowanych części działki 85/2. Z przedmiotowej działki wydzielono 29 działek, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone jako tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Reszta gruntu nadal służy wyłącznie do celów rolniczych. Wszystkie z wydzielonych działek zostały przeznaczone na sprzedaż. Część wydzielonych działek została sprzedana, reszta oczekuje na nabywców. Zaznaczył Pan, że wniosek o przekwalifikowanie gruntu ornego na działkę budowlaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego składa nabywca. W związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego niniejszego gruntu na tereny budowlane dokonał Pan podziału geodezyjnego gruntu. Ponadto umieszczał w prasie lokalnej ogłoszenia o zamiarze sprzedaży działek. W przyszłości planuje ewentualną sprzedaż części posiadanych gruntów rolnych (warunkiem takiej sprzedaży będzie ewentualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego posiadanych gruntów rolnych).

  2017
  11
  gru

  Istota:

  W zakresie zwolnienia z podatku VAT działek niezabudowanych

  Fragment:

  W konsekwencji dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy podlega zwolnieniu z podatku VAT. Gdy brak jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy nie należy kierować się danymi z ewidencji gruntów i budynków, tak jak do 31 marca 2013 r. ”. Uwzględniając definicję z art. 2 pkt 33 UVAT należy uznać, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT, opodatkowanie dostawy terenu niezabudowanego może nastąpić jedynie wówczas, gdy przeznaczenie pod zabudowę wynika z treści aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W innych przypadkach, w tym - gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, należy stosować zwolnienie z opodatkowania VAT. W przedstawionym stanie faktycznym każda z działek ewidencyjnych jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym należy ustalić czy przeznaczenie wskazane w planie pozwala na zabudowę. Zgodnie z planem zagospodarowania, działki ewidencyjne położone są w kilku jednostkach urbanistycznych (rodzaj przeznaczenia). Działka o nr 33/1 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolne, tereny dróg publicznych.

  2017
  6
  gru

  Istota:

  W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

  Fragment:

  W konsekwencji, dostawa części działek nr 2461/25 oraz 2461/34, w odniesieniu do których ogólny plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc obowiązującą i jednocześnie dla ww. działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast dostawa pozostałej części działek 2461/25 i 2461/34, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny usług zdrowia podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem zbycie przedmiotowej nieruchomości składającej się z działek nr 2461/23, 2461/25, 2461/27, 2461/28, 2461/33 oraz 2461/34 będzie podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23% w zakresie sprzedaży działek 2461/33, 2461/23, 2461/27, 2461/28 oraz części działek nr 2461/25 i 2461/34, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny usług zdrowia. Natomiast w zakresie sprzedaży części działek nr 2461/25 i 2461/34 położonych na obszarze, na którym ogólny plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc obowiązującą i jednocześnie dla ww. działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dostawa będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

  2017
  27
  paź

  Istota:

  Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

  Fragment:

  Przez tereny budowlane – zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z cytowanych przepisów wynika, że nie jest terenem budowlanym grunt, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje inne przeznaczenie niż pod zabudowę. Analogicznie, w przypadku braku takiego planu, powyższą zasadę należy stosować do decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, albo decyzja o warunkach zabudowy. O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego. W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „ teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę ”.